EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ТА СУСПІЛЬНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКОГЕНЕЗУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
І. В. Антипенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.30

УДК: 351

І. В. Антипенко

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ТА СУСПІЛЬНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКОГЕНЕЗУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних питань ідентифікації державно-управлінських і суспільних факторів, визначаючих появу та відтворення політичних ризиків. Автором дано характеристику чинникам політичного ризикогенезу в системі державного управління. На основі аналізу характерних рис системи державного управління як унікального інституціонального ризик-ландшафту автором виділено та детально розглянуто комплекс іманентно притаманних державно-управлінському процесу політичних ризикоутворюючих факторів: інформаційно-комунікативних; економічних; правових; операційних; персональних; випадкових. В роботі обґрунтовується ідея, що так звані системні ризики – суспільні ризики, соціально небезпечні наслідки яких загрожують цілості всієї соцієтальної системи – також набувають статус політичних. На основі цього автор розглядає та дає характеристику актуальним для сьогодення суспільним факторам політичного ризикогенезу: історико-культурним; господарським; соціально-гуманітарним; державотворчим.

Ключові слова: політичний ризик; системний ризик; фактори політичного ризику; система державного управління.

Література

1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. М. : Мысль, 1989. 205 с.;
2. Григорьева Н. Е. Новейшие технологии управления политическими рисками в системе принятия решений на российском государственном и международном уровнях : дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии”. Н. Новгород, 2009. 180 с.;
3. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.;
4. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.]; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : Вид-во НАДУ, 2010. 820 с.;
5. Ковбасюк Ю. В., Голубь В. В. Модернізація державного управління та децентралізація влади в контексті реалізації реформи “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” : навч.-метод. Матеріали ; упоряд. О. В. Жур. К. : НАДУ, 2013. 56 с.;
6. Крохина Е. Е. Политические риски в механизме формирования государственной политики: дис. … канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии”. М., 2006. 171 с.;
7. Крюков О. Демократизація суспільства та розвиток еліти. Вісник НАДУ. 2004. №4. С. 470-475;
8. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е.М.Лібанової. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Держкомстат України, 2010. 496 с.;
9. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування / А. Вишневський (кер. авт. колективу), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк та ін.; за заг. ред. Т. Мотренка. К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. 396 c.;
10. Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: монографія. К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 248 с.;
11. Bhatta G. Public sector governance and risks: a proposed methodology to do risk assessments at the program level. Mandaluyong City, Phil.: Asian Development Bank, 2008. 52 р.;
12. Emerging Systemic Risks in the 21st Century: An Agenda for Action. OECD, 2003. 292 р. available at : https://www.oecd.org/futures/globalprospects/37944611.pdf (Accessed 05.06.2020);
13. Simon Н. Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations. 4th ed. New York : Free Press, c1997. 368 р.

I. Antypenko

PUBLIC-ADMINISTRATIVE AND SOCIAL FACTORS OF POLITICAL RISK-TAKING: THEORETICAL ASPECT

Summary

The article is devoted to the analysis of theoretical questions of identification the public-administrative and social factors that determine the appearance and reproduction of political risks. The author gives a characterization of the factors of political risks in the system of public administration. The paper shows that in the domestic theory of public administration there are certain gaps and contradictions in comprehension of the specifics of the genesis of political risks in the sphere of public administration, as well as in the system of a broader nature – societal system. Based on an analysis of the characteristics of the public administration system as a unique institutional risk landscape, the author identifies and considers the political risk factors inherent in the public-administrative process: informational and communicative; economic; legal; operational; personal; random. The author's interpretation of the concept of "public administration system" as an environment of political risks emergence is considered. It emphasizes the cause-and-effect relationship between the immanent properties of the public administration system and generated in this environment public-management and political risks as well. The paper focuses on the external environment in relation to the administrative system as a risk landscape, which generates unpredictable for the subject of risk management potential threats. In this connection, it substantiates the idea that the production of so-called systemic risks - social risks that threaten the safety of the entire societal system - can also become factors of political risk.
The author summarizes that the comprehension of political risk as a category of public administration science is impossible in isolation from the characteristics of the social environment and, accordingly, the factors producing systemic risks. Based on this, the author considers and characterizes the actual for the present time social factors generating political risks: historical and cultural factors; economic factors; social and humanitarian factors; factors of national building.

Keywords: political risk; systemic risk; political risk factors; the system of public administration.

References

1. Al’gin, A.P. (1989), Risk i ego rol’ v obŝestvennoj žizni [Risk and its role in public life], Mysl’, Moscow, Russian Federation.
2. Grigorieva, N.Ye. (2009), “The newest technologies of political risks management in the decision-making system at the Russian state and international levels”, Ph.D. dissertation, Political institutions, ethnopolitical conflictology, national and political processes and technologies, Nizhny Novgorod, Russian Federation.
3. Kovbasûk, Û.V., Vaŝenko, K.O., Surmìn, Û.P. (2010), Deržavne upravlìnnâ : pìdručnik u 2 t. [Public administration: a textbook], vol. 1, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Dnipropetrovsk, Ukraine.
4. Surmin, Yu.P. Bakumenko, V.D. and Mykhnenko, A.M. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
5. Kovbasûk, Û.V. and Golub’, V.V. (2013), Modernìzacìâ deržavnogo upravlìnnâ ta decentralìzacìâ vladi v kontekstì realìzacìï reformi “Zamožne suspìl’stvo, konkurentospromožna ekonomìka, efektivna deržava” : navč.-metod. materìali [Modernization of public administration and decentralization of authority in the context of the implementation of the reform "Prosperous society, a competitive economy, an effective state": teaching method. materials], National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Krohina, E.E. (2006), “Political Risks in the Mechanism of State Policy Formation”, Ph.D. Thesis, Political Science, Moscow, Russian Federation.
7. Krûkov, O. (2004), “Democratization of society and the development of the elite”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 4, pp. 470–475.
8. Lìbanova, E.M. (editor) (2010), Lûds’kij rozvitok v Ukraïnì: mìnìmìzacìâ socìal’nih rizikìv (kolektivna naukovo-analìtična monografìâ) [Human Development in Ukraine: Minimizing Social Risks (collective scientific and analytical monograph)], Ìn-t demografìï ta socìal’nih doslìdžen’ ìm. M.V. Ptuhi NAN Ukraïni, Deržkomstat Ukraïni, Kyiv, Ukraine.
9. Motrenko, T. (editor) (2010), Plan modernìzacìï deržavnogo upravlìnnâ: propozicìï ŝodo privedennâ deržavnogo upravlìnnâ ta deržavnoï službi Ukraïni u vìdpovìdnìst’ ìz principami ì praktikami demokratičnogo urâduvannâ [The plan of modernization of public administration: proposals on brining the public administration and civil service of Ukraine in line with the principles and practices of democratic governance], Centr adaptacìï deržavnoï službi do standartìv Êvropejs’kogo Soûzu, Kyiv, Ukraine.
10. Cvêtkov, V.V. and Gorbatenko, V.P. (2001) Demokratìâ – Upravlìnnâ – Bûrokratìâ: v kontekstì modernìzacìï ukraïns’kogo suspìl’stva: monografìâ [Democracy – Governance – Bureaucracy: in the context of the Ukrainian society modernization: a monograph], Ìnstitut deržavi ì prava ìm. V.M. Korec’kogo NAN Ukraïni, Kyiv, Ukraine.
11. Bhatta, G. (2008), Public sector governance and risks: a proposed methodology to do risk assessments at the program level, Asian Development Bank, Mandaluyong City, Phil., USA.
12. Simon, Н. (1997), Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations, 4th ed., Free Press, New York, USA.
13. Organization for Economic Co-operation and Development (2003), “Emerging Systemic Risks in the 21st Century: An Agenda for Action”, available at : https://www.oecd.org/futures/globalprospects/37944611.pdf (Accessed 05.06.2020).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 479

Відомості про авторів

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9520-4353

Як цитувати статтю

Антипенко І. В. Державно-управлінські та суспільні фактори політичного ризикогенезу: теоретичний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1966 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.30

Antypenko, I. (2021), “Public-administrative and social factors of political risk-taking: theoretical aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1966 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.