EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.6

УДК: 351: 339.5

Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що пріоритетними напрямами зовнішньоекономічної політики України можна вважати забезпечення провідних позицій країни на світових ринках високотехнологічних товарів і послуг, сприяння експорту і досягненню глобальної конкурентоспроможності, інтеграцію держави у глобальну транспортну систему через реалізацію транзитного потенціалу, зміцнення позицій на світовому ринку тощо. Досягнення вказаних цілей є неможливим без розвитку механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі інструментів митно-тарифного і нетарифного регулювання.
Встановлено, що державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності можна визначити як систему заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, покликаних удосконалити зовнішньоекономічну діяльність в інтересах національної економіки. Наголошено, що державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності передбачає створення певних умов та механізмів для ефективного розвитку відносин суб'єктів господарювання, що потребує поєднання безпосереднього законодавчого впливу на експортно-імпортну діяльності підприємств та економічних важелів, таких як податки, мита тощо).
Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності являє собою сукупність економічних форм, методів та інструментів, за допомогою яких забезпечується стимулювання, координація та регламентування діяльності суб'єктів у сфері зовнішньоекономічних відносин. Зазначено, що основою регулювання зовнішньоекономічної діяльності є набір економічних та неекономічних методів впливу на систему зовнішньоекономічних відносин. Акцентовано увагу на тому, що подальша інтеграція України у світову економічну систему відбувається за допомогою фінансового механізму, який сформувався у царині міжнародних економічних відносин та виступає як засіб реалізації фінансової політики держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що обумовлює вплив на економічні інтереси суб’єктів зовнішньоекономічних відносин та сприяє поглибленню міжнародної економічної інтеграції. Використання системи фінансових методів, інструментів, засобів та важелів впливу являє собою сутність фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та проявляється у концентрації фінансів у цій сфері.

Ключові слова: державне регулювання; зовнішньоекономічна діяльність міжнародна торгівля; методи регулювання.

Література

1. Гречишкіна О.О., Ковалев А.С. Податкові інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. №8(215). С. 26-29.
2. Двигун С.М. Розвиток механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_11_17
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. № 959-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#n114
4. Машков А.О. Стратегічні напрямки державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності України в умовах інноваційного розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_11_15
5. Платонова І.О. Теоретичні засади механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 125-129.
6. Стеценко Ж. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2010. URL: http://economy.kpi.ua/uk/node/145
7. Титаренко Л.М. Міжнародна економічна політика України: сучасні виклики та перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. С. 114-118.
8. Топольницька Т.Б. Напрями підвищення дієвості механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7783 (дата звернення: 01.02.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.67
9. Халецька А.А. Підходи до системи державного управління зовнішньою торгівлею. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_7

D. Mishchenko, L. Mishchenko

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

The article states that the priority areas of Ukraine's foreign economic policy can be considered to ensure the country's leading position in world markets for high-tech goods and services, export promotion and global competitiveness, integration of the state into the global transport system through transit potential, strengthening world market positions. Achieving these goals is impossible without the development of mechanisms for state regulation of foreign economic activity, including instruments of customs and tariff and non-tariff regulation.
It is established that the state regulation of foreign economic activity can be defined as a system of legislative, executive and control measures designed to improve foreign economic activity in the interests of the national economy. It is emphasized that state regulation of foreign economic activity involves the creation of certain conditions and mechanisms for the effective development of relations of economic entities, which requires a combination of direct legislative influence on export-import activities of enterprises and economic levers such as taxes, duties, etc.).
The mechanism of state regulation of foreign economic activity is a set of economic forms, methods and tools that provide incentives, coordination and regulation of entities in the field of foreign economic relations. It is noted that the basis for the regulation of foreign economic activity is a set of economic and non-economic methods of influencing the system of foreign economic relations. Emphasis is placed on the fact that further integration of Ukraine into the world economic system takes place through a financial mechanism formed in the field of international economic relations and acts as a means of implementing the financial policy of the state in foreign economic activity, which affects the economic interests. and contributes to the deepening of international economic integration. The use of a system of financial methods, tools, means and levers of influence is the essence of financial regulation of foreign economic activity and is manifested in the concentration of finance in this area.

Keywords: state regulation; foreign economic activity; international trade; methods of regulation.

References

1. Grechishkina, O.O. and Kovalev, A.S. (2014), “Tax instruments for regulating foreign economic activity in Ukraine”, Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Volodymyra Dalya, vol. 8 (215), pp. 26-29.
2. Dvyhun, S.M. (2011), “Development of mechanisms of state regulation of foreign economic activity of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_11_17 (Accessed 29 January 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Foreign Economic Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#n114 (Accessed 27 January 2021).
4. Mashkov, A.O. (2012), “Strategic directions of state regulation of foreign economic activity of Ukraine in the conditions of innovative development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_11_15 (Accessed 19 January 2021).
5. Platonova, I. (2020), “Theoretical fundamentals of mechanisms of state regulation of foreign economic activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 125–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.125
6. Stetsenko, Zh.V. (2010), “State regulation of foreign economic activity in Ukraine”, Ekonomichnyy Visnyk NTUU «KPI». [Online], available at: http://economy.kpi.ua/uk/node/145 (Accessed 20 January 2021).
7. Tytarenko, L.M. (2018), “International economic policy of Ukraine: current challenges and prospects”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 22, pp. 114-118.
8. Topolnytska, T. (2020), “Ways of improving efficiency of regulation mechanism of foreign economic activity of ukrainian cement industry enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7783 (Accessed 03 Feb 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.67
9. Khaletska, A.A. (2012), “Approaches to the system of state management of foreign trade”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_7 (Accessed 01 Feb 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 2519

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри маркетингу,Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-0278-7209


Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

L. Mishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-0163-0763

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А., Міщенко Л. О. Теоретичні основи механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1965 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.6

Mishchenko, D. and Mishchenko, L. (2021), “Theoretical fundamentals of the mechanism of state regulation of foreign economic activity in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1965 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.