EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ ВУДКОКА-ФРЕНСІСА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОГНІТИВНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПРЕТЕНДЕНТІВ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Д. І. Дзвінчук, М. С. Орлів, В. П. Петренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.4

УДК: 35.082.2

Д. І. Дзвінчук, М. С. Орлів, В. П. Петренко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ ВУДКОКА-ФРЕНСІСА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОГНІТИВНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПРЕТЕНДЕНТІВ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті досліджено проблему виявлення когнітивних упереджень у претендентів на керівні посади в органах публічної влади, які погіршують процеси відбору та кар’єрного зростання кращих, досвідченіших і результативніших фахівців на користь дилетантів і кар’єристів. Запропоновано графічну інтерпретацію позиціонування особи в координатах континууму «нікчема (недооцінювання) – адекват (об’єктивне оцінювання) – супермен (переоцінювання)». Для виявлення схильності особистості до переоцінювання або недооцінювання власної здатності належно виконувати управлінські функції (тобто до можливих проявів когнітивних упереджень) запропоновано використовувати тест Вудкока-Френсіса у комбінації з експертним оцінюванням. Експериментальну верифікацію цієї методики здійснено шляхом оцінювання слухачів магістерської програми «Публічне управління та адміністрування», після завершення якої вони можуть претендувати на керівні посади в органах державної влади (відповідно до статті 19 Закону України «Про державну службу»). Результати емпіричного дослідження свідчать, що менш досвідчені люди значно частіше переоцінюють власні здібності, вміння і потенціал, порівняно із практиками, і навпаки. Запропонована методика комбінованого оцінювання може використовуватись у таких процесах: розроблення і реалізації програм коригування характеристик діючого кадрового наповнення системи публічного управління та адміністрування через навчання і розвиток; конкурсний відбір та формування кадрового резерву на керівні посади в органах публічної влади; дослідження й оцінка індивідуального і групового психологічного стану колективів, формування заходів з його корекції та розвитку організаційної культури.

Ключові слова: ефект Даннінга-Крюгера; ефект Кланс-Імес; когнітивні упередження; оцінювання; відбір; публічне управління.

Література

1. Гончарук Н., Кулакова Є. Удосконалення механізмів добору кадрів на державну службу в Україні в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду. Державне управління та місцеве самоврядування 2019. №3(42). 128-136.
2. Гошовська В. А., Орлів М. С., Костенко Б. О. Сучасні моделі рекрутування і оцінювання політичної та адміністративної еліти. Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації». Київ: НАДУ, 2013. 64 с.
3. Гошовська В. А., Пашко Л. А., Фугель Л. М. Кадровий менеджмент
як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління. Київ: НАДУ, 2013. 96 с.
4. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2012. 72 с.
5. Дзвінчук Д. І., Петренко В. П., Аршулік О. С. Врахування впливу феномену Даннінга-Крюгера в процесах професійного навчання кадрового наповнення системи публічного управління і адміністрування України. Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. (Одеса, 11 жов. 2019 р.) – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. – С. 229-230.
6. Дзвінчук Д. І. Петренко В. П. Щодо проявів ефекту Данінга-Крюгера в системі управління українською державою. Теорія та практика державного управління. 2017. №1(50). С. 6-11.
7. Кандидати на голову: якими РДА Рівненщини хочуть керувати найбільше та найменше. UA: Рівне. 2019. 25 вер. URL: https://rv.suspilne.media/news/40042
8. Куйбіда В. С., Шпекторенко І. В. Професійна мобільність та проблеми професіоналізації персоналу публічного управління. Київ: НАДУ, 2018. 256 с.
9. Майже тисячу осіб хочуть стати головами РДА на Прикарпатті. Бліц-Інфо. 2019. 19 серп. URL:https://blitz.if.ua/news/mayzhe-tysyachu-osib-hochut-staty-golovamy-rda-na-prykarpatti.html
10. Орлів М. С., Петренко В. П. Про методику та інструментарій виявлення і оцінювання впливу ефекту Даннінга-Крюгера на функціонування кадрового наповнення вітчизняної системи публічного управління та адміністрування. Теорія та практика публічної служби: матеріали ХІI наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, 21 груд. 2019 р.). – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 95-96.
11. Пархоменко-Куцевіл О. І. Конкурс в системі державної служби: загрози та шляхи удосконалення. Публічне урядування. 2016. №4. С.196-204.
12. Серьогін С. М., Липовська Н. А., Серьогін С. С. Меритократичний підхід до добору на публічну службу. Аспекти публічного управління. 2017. Т.5, Вип. 8-9. С. 22-35.
13. Толкованов В. В. Кадровий резерв як дієвий інструмент модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні. Демократичне врядування. 2013. №11. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik11/fail/Tolkovanov.pdf
14. Clance, P. R. The impostor phenomenon: Overcoming the fear that haunts your success. Atlanta: Peachtree, 1985. 209 p.
15. Darwin C. R. The descent of man and selection in relation to sex. New York: D. Appleton and Co, 1889. 688 p.
16. Kruger J., Dunning D. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology,1999. Vol 77(6). P. 1121-1134.
17. Schlȍsser T. Dunning D., Johnson K. L., Kruger J. How unaware are the unskilled? Empirical tests of the “signal extraction” counterexplanation for the Dunning–Kruger effect in self-evaluation of performance. Journal of Economic Psychology.2013. Vol. 39. P. 85-100.
18. Woodcock M., Francis D. Unblocked manager. A practical guide to self-development. USA, Missouri: Wildwood House Ltd, 1986. 235 p.

D. Dzvinchuk, M. Orliv, V. Petrenko

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE POSSIBILITY OF USING THE WOODCOCK–FRANCIS TEST TO DETECT COGNITIVE BIAS OF APPLICANTS FOR EXECUTIVE POSITIONS IN PUBLIC AUTHORITIES

Summary

This article explores the problem of detection of cognitive bias of candidates for executive positions in public authorities, which impair the selection and career development of the best, most experienced and productive professionals for the benefit of amateurs and careerists. A graphical interpretation of the positioning of a person in the coordinates of the continuum “nonentity (underestimation) – adequate (objective assessment) – superman (overestimation)” is proposed. To identify the personality predisposition to overestimate or underestimate their ability to perform managerial functions (i.e. possible manifestations of cognitive bias), the expediency of use of the Woodcock–Francis test in combination with expert evaluation is argued. Experimental verification of this method was carried out by assessing the attendees of the master's program «Public Administration and Management», after which they could apply for executive positions in public authorities (according to Article 19 of the Law of Ukraine «On Civil Service»). The results of empirical research show that less experienced people are much more likely to overestimate their abilities, skills and potential, compared to practitioners, and vice versa. At the same time the revealed signs of the influence of the Dunning-Krueger effect confirm the existence of the Klans-Imes phenomenon as its paired category. The proposed method of combined assessment can be used in the following processes in the system of public administration and management: development and implementation of programs for personnel characteristics adjustment through training; competitive selection and formation of the personnel reserve for executive positions; research and assessment of individual and group psychological condition of personnel, distinguishing measures for its correction and development of organizational culture. Given the limitations of the experiment, it is obvious that there is the need to continue and expand the scope of empirical research of the proposed method to increase the statistical base of the results of integrated estimates.

Keywords: Dunning-Krueger effect; Klans-Imes effect; cognitive bias; assessment; selection; public administration.

References

1. Honcharuk, N. and Kulakova, Ye. (2019), “Improving the mechanism of recruitment to the civil service in Ukraine in the context of Ukrainian and foreign experience”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1(42),
pp. 128–136.
2. Hoshovs'ka V. A. Orliv M. S. and Kostenko B. O. (2013), Suchasni modeli rekrutuvannia i otsiniuvannia politychnoi ta administratyvnoi elity [Modern models of recruitment and assessment of political and administrative elite], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Hoshovs'ka V. A. Pashko L. A. and Fuhel' L. M. (2013), Kadrovyj menedzhment iak skladova upravlinnia liuds'kymy resursamy v systemi derzhavnoho upravlinnia [Personnel management as a component of human resources management in the system of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Kovbasiuk Yu. V. Vaschenko K. O. Surmin Yu. P. et al. (2012), Derzhavna kadrova polityka v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [State personnel policy in Ukraine: conditions, problems and prospects of development], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Dzvinchuk D. I. Petrenko V. P. and Arshulik O. S. (2019), “Consideration of the Dunning-Kruger phenomenon in the process of professional training for personnel of the system of public management and administration in Ukraine”, Materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference], Publichne upravlinnia: tradytsii, innovatsii, hlobal'ni trendy [Public administration: traditions, innovations and global trends], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine, pp. 229–230.
6. Dzvinchuk D. I. and Petrenko V. P. (2017), “Regarding the manifestations of the Dunning-Krueger effect in the system of governing the Ukrainian state”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1(50), pp. 6–11.
7. UA: Rivne (2019), “Candidates for the head: which district government administrations of Rivne region they want to manage the most and the least”, available at: https://rv.suspilne.media/news/40042, (Accessed 2 February 2021).
8. Kujbida V. S. and Shpektorenko I. V. (2018), Profesijna mobil'nist' ta problem profesionalizatsii personal publichnoho upravlinnia [Professional mobility and problems of professionalization of public administration staff], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Blits-Info (2019), “Almost a thousand people want to become heads of district government administrations in Prykarpattia”, available at: https://blitz.if.ua/news/mayzhe-tysyachu-osib-hochut-staty-golovamy-rda-na-prykarpatti.html, (Accessed 2 February 2021).
10. Orliv M. S. and Petrenko V. P. (2019), “On the methodology and tools for identifying and evaluating the impact of the Dunning-Kruger effect on the stuffing of the domestic system of public administration and management”, Materialy ХІI naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the ХІI-th scientific and practical conference], Teoriia ta praktyka publichnoi sluzhby [Theory and practice of public service], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, pp. 95–96.
11. Parkhomenko-Kutsevil O. I. (2016), “Competition in the civil service: threats and ways to improve”, Publichne uriaduvannia, vol. 4, pp. 196–204.
12. Ser'ohin S. M. Lypovs'ka N. A. and Ser'ohin S. S. (2017), “Meritocratic approach to supply to public service”, Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 5 (8-9), pp. 22–35.
13. Tolkovanov V. V. (2013), “Personnel reserve as an effective tool for modernization of civil service and service in local self-government bodies in Ukraine”, Demokratychne vriaduvannia, vol. 11, available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik11/fail/Tolkovanov.pdf, (Accessed 16 January 2021).
14. Clance, P. R. (1985), The impostor phenomenon: Overcoming the fear that haunts your success, Peachtree, Atlanta, USA.
15. Darwin, C. R. (1889), The descent of man and selection in relation to sex,
D. Appleton and Co, New York, USA.
16. Kruger, J. and Dunning, D. (1999), “Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 77(6), pp.1121–1134.
17. Schlȍsser, T. Dunning, D. Johnson, K. L. and Kruger, J. (2013), “How unaware are the unskilled? Empirical tests of the “signal extraction” counterexplanation for the Dunning–Kruger effect in self-evaluation of performance”, Journal of Economic Psychology, vol. 39, pp. 85–100.
18. Woodcock, M. and Francis, D. (1986), Unblocked manager. A practical guide to self-development. Wildwood House Ltd, Missouri, USA.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 775

Відомості про авторів

Д. І. Дзвінчук

д. філос. н., професор, директор, Інститут гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

D. Dzvinchuk

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, Director of the Institute of Humanities and Public Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6391-3822


М. С. Орлів

доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ, Україна

M. Orliv

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration and Management, IFNTUOG, Ivano-Frankivsk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9022-2130


В. П. Петренко

д. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ, Україна

V. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Public Administration and Management, IFNTUOG, Ivano-Frankivsk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9354-8371

Як цитувати статтю

Дзвінчук Д. І., Орлів М. С., Петренко В. П. Експериментальна верифікація можливості використання тесту вудкока-френсіса для виявлення когнітивних упереджень у претендентів на керівні посади в органах публічної влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1963 (дата звернення: 19.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.4

Dzvinchuk, D., Orliv, M. and Petrenko, V. (2021), “Experimental verification of the possibility of using the woodcock–francis test to detect cognitive bias of applicants for executive positions in public authorities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1963 (Accessed 19 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.