EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ “МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ”
З. В. Гбур

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.3

УДК: 336.71

З. В. Гбур

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ “МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ”

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних аспектів поняття міжнародного тероризму. Серед глобальних проблем, що виникли в результаті розвитку суспільства та представляють реальну загрозу всьому людству, одне з центральних місць займає проблема міжнародного тероризму. Визначено, що міжнародним тероризмом варто називати здійснення дій терористичного характеру іноземними громадянами, організаціями, органами державної влади за фінансової, матеріальної або іншій підтримці поза меж території держави. Міжнародний тероризм отримує широке розповсюдження не тільки в регіонах традиційних міжнародних конфліктів, таких як Близький Схід або Південна Азія, але й в розвинутих державах Західної Європи та США. Міжнародний тероризм професіоналізується та воєнізується, отримує сучасні техніко-інформаційні засоби для активізації своєї незаконної діяльності. Цим обумовлений широкий спектр його прояву, на даний час він стає геополітичний викликом усій світовій спільноті. Щорічно в світі здійснюється безліч актів міжнародного тероризму, наслідком яких є тисячі вбитих людей. Визначено, що до основних рис міжнародного тероризму можна віднести: планетарні масштаби прояву, більшу гостроту та негативний динамізм, необхідність невідкладного рішення. Він пов’язаний з основними сферами життєдіяльності світового суспільства: національними відносинами, політикою, релігією та екологією. Виявлено, що стратегія терористичної діяльності полягає в умілому використанні незначних ресурсів, що спрямовані проти противника, який у багато разів за силою, потенціалом та можливостями перевершує терористів. Саме в цьому полягає головна відмінність міжнародного тероризму від інших форм конфлікту. Міжнародний тероризм може виражатися в різних формах, зокрема, політичний, націоналістичний, релігійний, кримінальний та екологічний. Подолання такої глобальної проблеми, як міжнародний тероризм вимагає загальних зусиль від більшості країн нашої планети та всієї світової спільноти.

Ключові слова: терор; міжнародний тероризм; терористична діяльність; екстремізм.

Література

1. Антипенко В. Ф. Борьба с современным тероризмом. Международно-правовые подходы : монография. К. : ЮНОНА-М, 2002. 723 с.
2. Багрій-Шахматов Л. В. Методи боротьби з тероризмом. Погляд світового товариства. Тероризм і боротьба з ним: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. 2000. Т. 19. С. 338-343.
3. Барри Х. Международный терроризм и проблема региональной безопасности в Западной Африке в начале XXI века (на примере Мали и Нигерии) : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04. Москва, 2017. 36 с.
4. Белоножкін В. І. Інформаційні аспекти протидії тероризму. М. : Горячая линия – Телеком, 2009. 112 с.
5. Бельков О. Міжнародний тероризм – слова та сенс. Влада. 2002. № 2. С. 17-18.
6. Борщ А. А. Факторы, влияющие на профилактику терроризма. Обозреватель. 2010. № 9. С. 94-104.
7. Громівчук І. М. Міжнародно-правове визначення тероризму як основа ефективної боротьби з ним. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. 2011. № 4, Т. 2. С. 108-112.
8. Канцір В. С. Міжнародний тероризм як прояв деструктивної правосвідомості. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. Львів. 2011. Вип. 1. С. 28-33.
9. Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом. К. : Знання України, 2002. 254 с.
10. Про боротьбу з тероризмом [Електронний ресурс]: Закон України №638-IV від 20.03.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text (дата звернення: 12.02.2021).
11. Ревин В. П. Международный терроризм : актуальные проблемы совершенствования международного сотрудничества. Антитеррор. 2002. № 1. С. 37.
12. Cемикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 19 с.
13. Смазнова І. С. Філософсько-правовий аналіз тероризму та боротьби з ним : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : 12.00.12. Київ, 2007. 18 с.
14. Яворська Г. М. Концептуальні засади боротьби з міжнародним терроризмом : специфіка «європейського бачення». Стратегічна панорама. 2004. № 3. С. 39-52.
15. Ganor B. Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter? IST Papers on Terrorism. 2002. vol. 1. pp. 9-10.

Z. Hbur

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE CONCEPT OF "INTERNATIONAL TERRORISM"

Summary

The article is devoted to the study of theoretical and methodological aspects of the concept of international terrorism. Among the global problems that have arisen as a result of the development of society and pose a real threat to all mankind, one of the central issues is the problem of international terrorism. It is determined that international terrorism should be called the commission of terrorist acts by foreign citizens, organizations, public authorities with financial, material or other support outside the territory of the state. International terrorism is widespread not only in regions of traditional international conflicts, such as the Middle East or South Asia, but also in the developed countries of Western Europe and the United States. International terrorism is being professionalized and militarized, receiving modern technical and information tools to intensify its illegal activities. This is due to the wide range of its manifestations, at present it is becoming a geopolitical challenge to the entire world community. Every year, many acts of international terrorism are committed in the world, resulting in thousands of people killed. It is determined that the main features of international terrorism include: the planetary scale of manifestation, greater severity and negative dynamism, the need for an immediate solution. It is connected with the main spheres of life of the world society: national relations, politics, religion and ecology. It was found that the strategy of terrorist activity is to skillfully use small resources directed against the enemy, which is many times stronger, stronger and more capable of terrorists. This is the main difference between international terrorism and other forms of conflict. International terrorism can take many forms, including political, nationalist, religious, criminal and environmental. Overcoming such a global problem as international terrorism requires a joint effort from most countries on our planet and the entire world community.

Keywords: terror; international terrorism; terrorist activity; extremism.

References

1. Antypenko, V.F. (2002), Bor'ba s sovremennym teroryzmom. Mezhdunarodno-pravovye podkhody [Fight against modern terrorism. International legal approaches], YuNONA-M, Kyiv, Ukraine.
2. Bahrij-Shakhmatov, L.V. (2000), “Methods of combating terrorism. The view of the world community”, Teroryzm i borot'ba z nym: analitychni rozrobky, propozytsii naukovykh ta praktychnykh pratsivnykiv, vol. 19, pp. 338-343.
3. Barry, Kh. (2017), “International terrorism and the problem of regional security in West Africa at the beginning of the XXI century (on the example of Mali and Nigeria)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Political Science, Moscow, Russia.
4. Belonozhkin, V.I. (2009), Informatsijni aspekty protydii teroryzmu [Information aspects of counter-terrorism], Horiachaia lynyia – Telekom, Moscow, Russia.
5. Bel'kov, O. (2002), “International terrorism - words and meaning”, Vlada, vol. 2, pp. 17-18.
6. Borsch, A.A. (2010), “Factors influencing the prevention of terrorism”, Obozrevatel', vol. 9, pp. 94-104.
7. Hromivchuk, I.M. (2011), “International legal definition of terrorism as a basis for effective fight against it”, Naukovyj visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Seriia: ekonomika, pravo, politolohiia, turyzm, vol. 4, no. 2, pp. 108-112.
8. Kantsir, V.S. (2011), “International terrorism as a manifestation of destructive legal consciousness”, Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 28-33.
9. Lipkan, V.A. (2002), Borot'ba z teroryzmom [Fight against terrorism], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On Fight against Terrorism”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text (Accessed 12 Feb 2021).
11. Revyn, V.P. (2002), “International terrorism: topical problems of improving international cooperation”, Antyterror, vol. 1, pp. 37.
12. Cemykin, M.V. (2004), “Criminal liability for the creation of a terrorist group or terrorist organization”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kharkiv, Ukraine.
13. Smaznova, I.S. (2007), “Philosophical and legal analysis of terrorism and the fight against it”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kyiv, Ukraine.
14. Yavors'ka, H.M. (2004), “Conceptual principles of combating international terrorism”, Stratehichna panorama, vol. 3, pp. 39-52.
15. Ganor, B. (2002), “Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?”, IST Papers on Terrorism, vol. 1, pp. 9-10.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

З. В. Гбур

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Health Care Management and Public Administration of the National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyka

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Теоретико-методологічні засади поняття “міжнародного тероризму”. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1962 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.3

Hbur, Z. (2021), “Theoretical and methodological fundamentals of the concept of "international terrorism"”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1962 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.