EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
О. В. Євсюкова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.2

УДК: 327.7:061.

О. В. Євсюкова

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність осмислення кібербезпеки держави, як однієї з найважливіших галузей трансформаційного, цифрового суспільства. Визначено об’єктивну необхідність функціонування системи підготовки фахівців у сфері кібербезпеки, що обумовлена зростанням кіберзлочинності та кіберзагроз у сучасному світі. Проаналізовані теоретичні аспекти щодо формування системи професійної підготовки фахівців із кібербезпеки, визначено особливості та перспективи її функціонування в умовах сьогодення. Охарактеризовано американський досвід підготовки фахівців із кібербезпеки на базі навчальних закладів США, що мають світове визнання у цій сфері. Акцентовано увагу на питаннях стандартизації підготовки зі спеціальності 125 “Кібербезпека” та на фахових компетенціях фахівців у сфері кібербезпеки. підготовка висококваліфікованих кадрів з кібербезпеки для органів публічної влади залишається ключовим елементом повноцінної життєдіяльності держави. Зроблено висновок, що належне функціонування системи підготовки фахівців у сфері кібербезпеки формування обумовлене необхідністю у покращенні кібербезпеки, яка є надзвичайно важливою для забезпечення довіри людей до інновацій, взаємозв’язку та автоматизації, отримання переваг від них, а також для захисту основних прав і свобод, зокрема права на приватність та захист персональних даних, а також свободу вираження поглядів та інформації.

Ключові слова: цифрове суспільство; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційна безпека; кібербезпека; система підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.

Література

1. Арсенович, Л. (2018), “Формування системи підготовки фахівців у сфері кібербезпеки органів публічної влади в умовах глобалізації”, Публічне управління в умовах глобалізації [Public administration in the context of globalization], Mіжнародна студентська наукова конференція [International student scientific conference], ВАПН-NSG Київ, Україна, 07.12.2018 р, available at:https://internconferences.io.ua/s2640916/arsenovich_leonid.07.12.2018r._za_red._v.bebika.k._vapn-nsg (Accessed 30 Jan 2021).
2. Бистрова, Б. (2017), “Основні поняття досягнення та концептуальні засади професійної підготовки фахівців із кібербеспеки”, Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, vol. 8. pp. 58–70.
3. Браун, П. (2000) “Портрет ідеального аналітика”, available at: http: //learnet.ge.ca/eng/lrncentr/competencise (Accessed 28 Jan 2021).
4. Діордіца, І. В. (2017), “Напрями державної політики кібербезпеки”, Прикарпатський юридичний вісник, vol. 3. pp. 116–122.
5. Діордіца, І. В. (2017), “Система забезпечення кібербезпеки : сутність та призначення”, Підприємництво, господарство і право, vol. 7. pp. 109–116.
6. Євсюкова, О. В. (2018), “Професійна відповідальність як показник сервісної діяльності органів публічної влади”. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку [Public governance in Ukraine: state, challenges and prospects of development], Всеукр. наук-практич. конф. за міжн.участю [All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation], КиЇв, Україна, НАДУ, 25 травня 2018 р, pp. 38 – 40.
7. Запорожець, Т. В. (2019), “Інтелектуальні технології та системи штучного інтелекту для підтримки прийняття управлінських рішень”, Інституціоналізація публічного управління в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів [Institutionalization of public administration in Ukraine in the context of European integration and globalization challenges], Всеукр. наук-практич. конф. за міжн.участю [All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation], КиЇв, Україна, НАДУ, 24 травня 2019 р, pp. 52– 54.
8. Карпенко, О. В. (2018), “Цифрові трансформації комунікативного управління: глобальні здобутки, тенденції розвитку та актуальні загрози”. Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів [Institutionalization of public administration in Ukraine in the context of European integration and globalization challenges], Всеукр. наук-практич. конф. за міжн.участю [All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation], КиЇв, Україна, НАДУ, 24 травня 2019 р, pp. 38 – 40.
9. Конотопцев, О. (2014) “Використання інформаційно­комунікаційних технологій в процесі надання адміністративних послуг”, available at: http://fmd.kh.ua/news/vikoristannya­informatsijnokomunikatsijnih­tehnologij­v­protsesi­nadannya­administrativnih­poslug.html (Accessed 28 Jan 2021).
10. Криворучко, О.В., Костюк, І.В., (2020) “Стратегія безпеки інформації” Кібергігієна. Кібербезпека. Безпека держави, available at: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/d8e24930571c0d91476be247343bb902.pdf (Accessed 28 Jan 2021).
11. Лутчин, Т. М. (2018) “Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади”, available at: http://kds.org.ua/blog/lutchin-tm-tvorcha-robota-profesionalizm-derzhavnih-sluzhbovtsiv-yak-umova-efektivnoi-diyalnost, (Accessed 30 Jan 2021).
12. Матвійчук-Юдіна, О. В. (2017), “Ключові компетентності фахівців спеціальності “Кібербезпека” з предмету “Комп’ютерна графіка” згідно індустріальної моделі промисловості””, Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, vol. 4 (90). pp. 93–98.
13. Національний стандарт України ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Система управління якістю, available at: khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (Accessed 30 Jan 2021).
14. Рудник, Л. І. (2015), “Право на доступ до інформації”, Науковий ступінь кандидата юридичних наук, адміністративне право і процес, Національний універститет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна.
15. Савчук, Ю. Є. (2017), “Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики в процесі магістерської підготовки”, Науковий ступінь кандидата педагогічних наук, теорія та методика професійної освіти, Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна.
16. Стратегія кібербезпеки ЄС на цифрове десятиліття (2020), available at: http://bit.ly/3ag55OJ м (Accessed 28 Jan 2021).
17. National Strategy to Cyberspace Secure – US-CERT, available at: https://www.us-cert.gov/sites/.cyberspace_strategy (Accessed 28 Jan 2021).
18. The official site of California State University, San Bernardino (2021), available at: http://www.csusb.edu (Accessed 30 Jan 2021).
19. The official site of Carnegie Mellon University (2021), available at: https://www.cmu.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
20. The official site of Indiana University BLOOMINGTON (2021), available at: https://www.indiana.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
21. The official site of Kansas State University (2021), available at: https://www.k-state.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
22. The official site of Penn State College of Information Sciences and Technology (2021), available at: https://ist.psu.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
23. The official site of The George Washington University (2021), available at: https://www.gwu.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
24. The official site of The University of Texas at San Antonio (UTSA) (2021), available at: https://www.utsa.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
25. The official site of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2021), available at: https://en.unesco.org/ (Accessed 30 Jan 2021).
26. The official site of University of Maryl and Global Campus Formerly UMUC (2021), available at: https://www.umgc.edu/index.cfm (Accessed 30 Jan 2021).

О. Evsyukova

FEATURES OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF CYBER SECURITY: CURRENT CHALLENGES AND PROSPECTS

Summary

The article substantiates the relevance of understanding the cybersecurity of the state as one of the most important branches of a transformational, digital society. Due to the extremely widespread use of modern information and communication technologies in all spheres of its existence, society has become vulnerable to cyber influences, which are increasingly becoming an effective tool to achieve the goal of non-violent control and management of infrastructure, state enterprises and individual citizens. associations.
In view of the above, the main idea of the article is to determine the features of the system of training in the field of cybersecurity, taking into account the objective need and prospects for its operation in modern conditions.
The specified objective necessity of functioning of the system of training of specialists in the field of cybersecurity, which is caused by the growth of cybercrime and cyberthreats in the modern world, is determined. Theoretical aspects of the formation of the system of professional training of specialists in cybersecurity are analyzed, the features and prospects of its functioning in today's conditions are determined. The American experience of training cybersecurity specialists on the basis of US educational institutions with world recognition in this field is described. Emphasis is placed on the issues of standardization of training in the specialty 125 "Cybersecurity" and on the professional competencies of specialists in the field of cybersecurity. training of highly qualified cybersecurity personnel for public authorities remains a key element of the full functioning of the state.
It is concluded that the proper functioning of the training system in the field of cybersecurity is due to the need to improve cybersecurity, which is extremely important to ensure people's confidence in innovation, communication and automation, benefit from them, and to protect fundamental rights and freedoms, in particular the right to privacy and protection of personal data, as well as freedom of expression and information.
It is stated that cybersecurity is: an objective necessity for network communication and the global and open Internet, which should be the basis for the transformation of the economy and society in the 2020s; is an important tool for international security and the stability and development of economies, democracies and societies around the world. Accordingly, public authorities, businesses and citizens must use digital tools responsibly, taking all necessary security measures.

Keywords: digital society; information and communication technologies; information security; cybersecurity; system of training specialists in the field of cybersecurity.

References

1. Arsenovych L. (2018), “Formation of a system of training specialists in the field of cybersecurity of public authorities in the context of globalization”, Publichne upravlinnia v umovakh hlobalizatsii. Mizhnarodna studentska naukova konferentsiia [Public administration in the context of globalization. International student scientific conference], VAPN-NSG, Kyiv, Ukraine, available at: https://internconferences.io.ua/s2640916/arsenovich_leonid.__07.12.2018r._za_red._v.bebika.k._vapn-nsg (Accessed 30 Jun 2021).
2. Bystrova, B. (2017), “Basic concepts of achievement and conceptual principles of professional training of cybersecurity specialists”, Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii , vol. 8. pp. 58–70.
3. Braun, P. (2000), “Portrait of a perfect analyst”, available at: http: //learnet.ge.ca/eng/lrncentr/competencise (Accessed 28 Jun 2021).
4. Diorditsa, I. V. (2017), “Directions of state cybersecurity policy”, Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk, vol. 3. pp. 116–122.
5 Diorditsa, I. V. (2017), “Cybersecurity system: essence and purpose”, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 7. pp. 109–116.
6. Ievsiukova, O. V. (2018), “Professional responsibility as an indicator of service activity of public authorities”. Publichne vriaduvannia v Ukraini: stan, vyklyky ta perspektyvy rozvytku. Vseukr. nauk-praktych. konf. za mizhn.uchastiu [Public governance in Ukraine: state, challenges and prospects of development. All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation], NADU, KyIv, Ukraine, pp. 38 – 40.
7. Zaporozhets, T. V. (2019), “Intelligent technologies and artificial intelligence systems to support management decisions”, Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v umovakh yevrointehratsiinykh ta hlobalizatsiinykh vyklykiv. Vseukr. nauk-praktych. konf. za mizhn.uchastiu [Institutionalization of public administration in Ukraine in the context of European integration and globalization challenges. All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation], KyIv, Ukraine, NADU, pp. 52– 54.
8. Karpenko, O. V. (2018), “Digital transformations of communicative management: global achievements, development trends and current threats”, Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v umovakh yevrointehratsiinykh ta hlobalizatsiinykh vyklykiv. Vseukr. nauk-praktych. konf. za mizhn.uchastiu [Institutionalization of public administration in Ukraine in the context of European integration and globalization challenges. All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation], KyIv, Ukraine, NADU, pp. 38 – 40.
9. Konotoptsev, O. (2014), “Use of information and communication technologies in the process of providing administrative services”, available at: http://fmd.kh.ua/news/vikoristannyainformatsijnokomunikatsijnihtehnologijvprotsesinadannyaadministrativnihposlug.html (Accessed 28 Jan 2021).
10. Kryvoruchko, O. V. and Kostiuk, I. V., (2020), “Information security strategy”, Kiberhihiiena. Kiberbezpeka. Bezpeka derzhavy, available at: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/d8e24930571c0d91476be247343bb902.pdf (Accessed 28 Jan 2021).
11. Lutchyn, T. M., (2018), “Professionalism of civil servants as a condition for effective activity of public authorities”, available at: http://kds.org.ua/blog/lutchin-tm-tvorcha-robota-profesionalizm-derzhavnih-sluzhbovtsiv-yak-umova-efektivnoi-diyalnost (Accessed 30 Jan 2021).
12. Matviichuk-Yudina, O.V. (2017), “Key competencies of Cybersecurity specialists in Computer Graphics”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, vol. 4 (90), pp. 93–98.
13. Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality (2016), “National standard of Ukraine DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT) Quality management system”, available at: khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (Accessed 30 Jan 2021).
14. Rudnyk, L. I. (2015), “The Concept of Information Human Rights”, Abstract of Ph.D. dissertation, Administrative law and process, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
15. Savchuk, Y. Y. (2017), “Formation of social and professional mobility of future computer science teachers in the process of master's training”, Abstract of Ph.D. dissertation, Theory and Methods of Vocational Education, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine.
16. EU (2020), “EU Cyber Security Strategy for the Digital Decade”, available at: http://bit.ly/3ag55OJm (Accessed 28 Jan 2021).
17. US-CERT (2020), “National Strategy to Cyberspace Secure”, available at: https://www.us-cert.gov/sites/.../cyberspace_strategy (Accessed 28 Jan 2021).
18. The official site of California State University, San Bernardino (2021), available at: http://www.csusb.edu (Accessed 30 Jan 2021).
19. The official site of Carnegie Mellon University (2021), available at: https://www.cmu.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
20. The official site of Indiana University BLOOMINGTON (2021), available at: https://www.indiana.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
21. The official site of Kansas State University (2021), available at: https://www.k-state.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
22. The official site of Penn State College of Information Sciences and Technology (2021), available at: https://ist.psu.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
23. The official site of The George Washington University (2021), available at: https://www.gwu.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
24. The official site of The University of Texas at San Antonio (UTSA) (2021), available at: https://www.utsa.edu/ (Accessed 30 Jan 2021).
25. The official site of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2021), available at: https://en.unesco.org/ (Accessed 30 Jan 2021).
26. The official site of University of Maryl and Global Campus Formerly UMUC (2021), available at: https://www.umgc.edu/index.cfm (Accessed 30 Jan 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 866

Відомості про авторів

О. В. Євсюкова

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Evsyukova

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Governance and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1299-6955

Як цитувати статтю

Євсюкова О. В. Особливості підготовки фахівців у сфері кібербезпеки: сучасні виклики та перспективи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.2

Evsyukova, О. (2021), “Features of training of specialists in the field of cyber security: current challenges and prospects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.