EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО БЕЗПЕЧНИХ ПРОЄКТІВ У СФЕРАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
С. М. Приліпко, Н. О. Шевченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.4

УДК: 351/354:644.61:628.4.032

С. М. Приліпко, Н. О. Шевченко

МЕХАНІЗМИ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО БЕЗПЕЧНИХ ПРОЄКТІВ У СФЕРАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Анотація

У статті зосереджено увагу на проблемах забезпечення органами публічної влади еколого безпечного середовища проживання мешканців у територіальних громадах як необхідної умови досягнення цілей сталого розвитку. З’ясовано, що Організацією Об’єднаних Націй прийнято значну кількість нормативних документів, які спрямовують зусилля урядів різних країн на створення комфортних умов життєдіяльності громад. В Україні одним із важливих завдань спільної діяльності публічної влади та громадськості залишається вирішення проблем водозабезпечення населених пунктів якісною питною водою та поводження з твердими побутовими відходами. З’ясовано, що зазначені проблеми спричинені недостатнім фінансуванням регіональних програм розвитку територій, зношеністю інфраструктури, відсутністю повноцінної системи поводження з твердими побутовими відходами та низькою активністю громадян. Зазначено, що вирішенню проблем сприятиме реалізація цільових програм, проєктів міжнародної технічної допомоги та здійснення екологічних заходів, передбачених Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року. Обґрунтовано, що для забезпечення синергетичного ефекту на державному, регіональному та місцевому рівнях суб’єктами публічного управління варто застосовувати комплексний механізм, складові елементи якого функціонують як цілісна система. Залучення громадськості до управління територіями є ознакою належного врядування. Активна діяльність громадян спонукає державні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створювати кращі умови проживання, забезпечувати фінансування цільових програм розвитку територій у повному обсязі, удосконалювати існуючі нормативно-правові акти, приймати управлінські рішення щодо створення безпечного середовища життєдіяльності громади, вирішувати питання забезпечення мешканців якісною питною водою та поводження з твердити побутовими відходами.

Ключові слова: публічне управління; органи публічної влади; громадськість; механізм; сталий розвиток; безпечне середовище життєдіяльності громади; водопостачання; тверді побутові відходи.

Література

1. Бурик З. М. Державне регулювання сталого розвитку України : теорія та практика : монографія. Львів : Вид-во Простір. 2017. 384 с.
2. Васильєва О. І. Участь громадян у сталому розвитку сільських територіальних громад з дотриманням принципів належного врядування. Соціальний розвиток сільських регіонів : колектив. моногр. Вип. 3. За ред. А.М. Шатохіна, М.В. Костюк. Умань : ВПЦ “Візаві” (Видавець “Сочінський М.М.”). 2018. С. 38-44.
3. Васильєва, Н., Васильєва, О., & Приліпко, С. (2020). Публічне управління сталим розвитком територій. ΛΌГOΣ, вип. 2, с. 12-14. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.03
4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. 2011. 692 с.
5. Іванова Т. В., Остапчук Т. М. Формування стратегії раціонального природокористування в умовах євроінтеграції. Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. 2015. Вип. 1. С. 314-321.
6. Комарницький В. М. Правові аспекти участі громадськості в охороні довкілля. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 11. С. 44-49.
7. Крилова І. І. Лібералізація сфери послуг водопостачання та водовідведення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 92-100. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.92
8. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
10. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй. URL: https://www.un.org
11. Приліпко С. М. Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика : монографія. Київ : ТОВ “Август Трейд”. 2019. 372 с.
12. Проєкт “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” https://www.ua.undp.org/
13. Публічне управління : термін. слов. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ. 2018. 224 с.
14. Статистичний щорічник України за 2019 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 465 с.

S. Prylipko, N. Shevchenko

MECHANISMS OF COOPERATION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND THE PUBLIC REGARDING THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTALLY SAFE PROJECTS IN THE SPHERES OF WATER SUPPLY AND SOLID HOUSEHOLD WASTE

Summary

The problems of public authorities providing an environmentally safe living environment for residents in local communities as a necessary condition for achieving sustainable development goals are considered in the article. It was found that the United Nations has adopted a significant number of regulations that guide the efforts of governments to create the comfortable environment in communities. One of the important tasks of joint activities of Ukrainian public authorities and the public is to solve the problems of water supply of territories with quality drinking water and solid waste management. These problems are caused by insufficient funding for regional development programs, depleted infrastructure, lack of a full-fledged system of solid waste management and low activity of citizens. The system of collection, sorting, processing and utilization of household waste in Ukraine is not yet fully formed. It is noted that the solution of problems will be facilitated by the implementation of targeted programs, international technical assistance projects and the implementation of environmental measures provided by the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030. It is substantiated that the public administration entities should apply a complex mechanism, the structural elements of which function as a whole system, in order to ensure a synergetic effect at the state, regional and local levels. Involvement of the public to the territorial governance is a sign of good governance. Active activity of citizens encourages state executive bodies and local governments to create better living conditions, provide funding for targeted development programs of territories in full, improve existing regulations, make managerial decisions to create a safe living environment for the community, solve issues of providing residents with quality drinking water and solid waste management. They activity should be focused on the creation of specialized municipal waste collection points, the use of deposit systems for containers in retail chains, additional commissioning of waste sorting lines and recycling plants, bringing solid waste landfills to the compliance with environmental requirements.

Keywords: public administration; public authorities; the public; mechanism; sustainable development; safe living environment of community; water supply; solid household waste.

References

1. Buryk, Z. M. (2017), Derzhavne rehuliuvannia staloho rozvytku Ukrainy : teoriia ta praktyka : monohrafiia [State regulation of sustainable development of Ukraine: theory and practice : monograph], Prostir, Lviv, Ukraine.
2. Vasylieva, O. I. (2018), “Participation of citizens in the sustainable development of rural territorial communities in compliance with the principles of good governance”, Sotsialnyy rozvytok silskykh rehioniv : a collective monograph, vol. 3, pp. 38-44.
3. Vasylieva, N., Vasylieva, O., Prylipko, S. (2020), “Public management of sustainable development of territories“, ΛΌГОΣ, vol. 2, pp. 12-14.
4. Kovbasyuk, Yu. V., Surmin, Yu. P., Nadolishniy, P. I. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia : u 8 t. T. 2 : Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration in 8 vol. Vol. 2 : “Methodology of public administration”] / NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Ivanova, T. V, Ostapchuk, T. M. (2015) “Formation of a strategy for the rational use of nature in terms of European integration”, Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypalnoho upravlinnya, vol. 1, pp. 314-321.
6. Komarnytsky, V. M. (2012) “Legal aspects of public participation in environmental protection”, Byuleten Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny, vol. 11, pp. 44-49.
7. Krylova, I. (2019), “Liberalization of the water supply and wastewater services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 92-100.
8. The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine (2020), available at : http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 September 2020).
9. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at : http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 September 2020).
10. The official site of the United Nations, available at : https://www.un.org (Accessed 10 September 2020).
11. Prylipko, S. M. (2019), Rozvytok obsluhovuiuchoi kooperatsii sil's'kykh terytorij: teoriia ta praktyka : monohrafiia [Development of service cooperation of rural areas: theory and practice” : monograph], Avhust Treyd, Kyiv, Ukraine.
12. The official site of the UNDP (2020), “Community-Based Local Development Project“, available at : https://www.ua.undp.org/ (Accessed 10 September 2020).
13. Kuybida, V. S., Bilinskaya, M. M., Petroe, O. M. (2018), Publichne upravlinnia : termin. slov. [Public administration” : a glossary], NADU, Kyiv, Ukraine.
14. State Statistics Service of Ukraine (2020), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2019 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2019], Kyiv, Ukraine.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

С. М. Приліпко

д. держ. упр., доцент, в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Prylipko

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6116-328Х


Н. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва

N. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecology and Life Safety, Uman national University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-6722-9326

Як цитувати статтю

Приліпко С. М., Шевченко Н. О. Механізми співпраці органів публічної влади з громадськістю щодо реалізації еколого безпечних проєктів у сферах водопостачання та поводження з твердими побутовими відходами. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1959 (дата звернення: 16.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.4

Prylipko, S. and Shevchenko, N. (2020), “Mechanisms of cooperation between public authorities and the public regarding the implementation of environmentally safe projects in the spheres of water supply and solid household waste”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1959 (Accessed 16 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.