EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
А. В. Тресков

УДК: 351

А. В. Тресков

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Статтю присвячено науковому обґрунтуванню та дослідженню проблематики визначення та формування шляхів удосконалення системи державного регулювання розвитку паливно-енергетичним комплексом України в контексті інтеграційних процесів.
Доведено, що у процесі державного регулювання паливно-енергетичного комплексу дуже важливо враховувати поточні ринкові умови, а також приймати до уваги економічні, геополітичні та технологічні фактори, що включають залучення інвестицій в галузь, посилення міжнародної конкуренції у всіх напрямках національного господарства, наявність високоефективних технологій, оновлення основних фондів і виробничого обладнання. В той же час, доктринальний та комплексний аналіз енергетичної стратегії України, а також окремих наукових праць дозволив виділити окремі принципи формування шляхів удосконалення системи державного регулювання розвитку паливно-енергетичним комплексом, зокрема: принцип змішаного управління сталим розвитком; принцип стратегічного розвитку паливно-енергетичного комплексу; принцип узгодження інтересів держави і ринкових механізмів; принцип адекватності застосовуваних механізмів, способів, методів та інструментів управління.
Запропоновано, механізм державного регулювання визначити як сукупність заходів адміністративного та організаційного характеру, спрямованих як на стійке функціонування суб’єктів паливно-енергетичного комплексу, так і на зовнішнє по відношенню до них середовище за допомогою розробки і реалізації державно-управлінських рішень. Основною метою функціонування якого є створення передумов для ефективної роботи галузі в цілому та досягнення загальнонаціональних цілей та стандартів.

Ключові слова: державне регулювання; державне управління; паливно-енергетичний комплекс; інтеграційні процеси; система державного регулювання.

Література

1. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. Дата оновлення: 18.08.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 02.08.2018).
2. Макаров А. А., Шапот Д. В. Энергетика как движущая сила экономики. Известия РАН. Энергетика. 1995. № 6. С. 24-31.
3. Шестопалов П. В. Энергетическая безопасность: определение понятия и сущность. Бизнес в законе: экономико-юридический журнал. 2012. № 5. С. 200–201.
4. Авер'янов В. Б. Державне управління в Україні : навчальний посібник. Київ : Видавництво ТОВ «СОМИ», 1999. 432 с.
5. Гізатулліна О. М. Організаційно-економічний механізм державного управління паливно-енергетичним комплексом України : автореф. канд. екон. наук : 08.00.03. Харків, 2009. 20 с.
6. Чернява Г. Л., Товма І. О. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України. Культура народов Причерноморья. 2011. № 206. С. 182-185.
7. Шабля О. Соціально-економічна географія України. Львів : Світ, 2005. 640 с.
8. Руденко В. П. Природно-ресурсний потенціал України. Львів, 2004. 120 с.
9. Гофман Л. Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні : погляд з середини. Київ : Інфра, 1997. 287 с.
10. Михасюк І. Державне регулювання економіки. Львів : Українські технології, 2009. 640 с.
11. Ніколенко Ю. В. Основи економічної теорії: підручник. Київ : Либідь, 2008. 272 с.

A. Treskov

THE WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INTEGRATION PROCESSES

Summary

The article devoted to the scientific justification and research of the problem of determining and forming ways to improve the system of state regulation of the development of the fuel and energy complex of Ukraine in the context of integration processes.
It proved that in the process of state regulation of the fuel and energy complex it is very important to take into account current market conditions, as well as take into account economic, geopolitical and technological factors, including attracting investments in the industry, strengthening international competition in all areas of the national economy, the availability of highly efficient technologies, updating fixed assets and production equipment. At the same time, the doctrinal and comprehensive analysis of the energy strategy of Ukraine, as well as individual scientific works, made it possible to distinguish separate principles for the formation of ways to improve the system of state regulation of development by the fuel and energy complex, in particular: the principle of mixed management of sustainable development; the principle of strategic development of the fuel and energy complex; the principle of harmonizing the interests of the state and market mechanisms; the principle of adequacy of the used mechanisms, ways, methods and instruments of management.
It proposed that the mechanism of state regulation be defined as a set of administrative and organizational measures aimed both at the sustainable functioning of the entities of the fuel and energy complex, and at the external environment in relation to them through the development and implementation of state-management decisions. The main purpose of its functioning is to create the prerequisites for the effective work of the industry as a whole and to achieve national goals and standards.
It was stated that one of the possible mechanisms of influence is the state regulation of innovation in the fuel and energy complex. The state should provide and create economic and organizational conditions for enterprises of the entire complex, because the creation of such conditions is aimed at the development and implementation of research and design and survey activities. The state acts as a certain guarantor in the development of the branch of scientific research that is fundamental and applied to the industry. In addition, the state is responsible for developing the regulatory framework in the field of new technologies and innovative solutions.

Keywords: state regulation; state administration; fuel and energy complex; integration processes; state regulation system.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On the approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Safety, energy efficiency, competitiveness”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text (Accessed 02.08.2018).
2. Makarov, A.A., Shapot, D.V. (1995), “Energy as the driving force of the economy”, Izvestia RAN Energy. vol. 6, pp. 24-31.
3. Shestopalov, P.V. (2012), “Energy security: definition of the concept and essence”, Business in law: economic and legal journal. vol. 5, pp. 200-201.
4. Aver'yanov, V.B. (1999), Derzhavne upravlіnnya v Ukraynі [Government ruled in the Ukraine]. Vidavnitztvo TOV “SOMI”, Kyiv, Ukraine.
5. Gizatullina, A.M. (2009), “Organizational and economic mechanism of state management of the fuel and energy complex of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Global economy, Kharkiv, Ukraine.
6. Chernyava, G.L., and Tovma, I.O. (2011), Government regulation of the fuel and energy complex of Ukraine. Culture of the peoples of the Black sea region. vol. 206. pp. 182-185.
7. Shablya, O. (2005) Socіal'no-ekonomіchna geografіya Ukrainu. [Socio-economic geography of Ukraine]. Svіt, Kyiv, Ukraine.
8. Rudenko, V.P. (2004) Prirodno-resursnij potencіal Ukrauni. [Natural resource potential of Ukraine]. L'vіv, Ukraine.
9. Gofman, L. (1997) Zrushennya do rinkovoi ekonomіki. Reformi v Ukrainі : poglyad z seredini. [Shifts to a market economy. Reforms in Ukraine: a look from the middle]. Infra, Kiev, Ukraine.
10. Mihasyuk, І. (2009) Derzhavne regulyuvannya ekonomіki [State regulation of the economy]. Ukrayns'kі tekhnologіy, Lviv, Ukraine.
11. Nіkolenko, Yu. V. (2008) Osnovi ekonomіchnoy teoriy: pіdruchnik. [Fundamentals of economic theory: textbook]. Libіd', Kiev, Ukraine.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 805

Відомості про авторів

А. В. Тресков

аспірант Національного університету цивільного захисту України

A. Treskov

Postgraduate of the National Defense University of Ukraine

Як цитувати статтю

Тресков А. В. Шляхи удосконалення системи державного регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу України в контексті інтеграційних процесів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1958 (дата звернення: 20.06.2024).

Treskov, A. (2018), “The ways to improve the system of state regulation of the development of the fuel and energy complex of Ukraine in the context of integration processes”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1958 (Accessed 20 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.