EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В. А. Довженко, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.33

УДК: 352:336.14

В. А. Довженко, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Принципи партисипативного управління широко використовуються в практиці управління та стратегічного планування європейських країн, що обґрунтовано через вивчення нормативно-правових документів та досвіду формування й реалізації стратегічних документів. Метою дослідження є визначення нового змісту і завдань стратегічного планування територіальних громад на основі використання європейського досвіду реалізації партисипативної моделі управління та обґрунтування можливих інструментів залучення громадян до визначення пріоритетів економічного і соціального розвитку й ефективного використання ресурсного потенціалу громади. Децентралізація влади і ресурсів дала поштовх до розвитку місцевого самоврядування і територіальних громад в Україні. В статті проаналізовано рівень стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах та доведено, що більшість громад не мають великого запиту на формування і запровадження якісних моделей розробки стратегій. На рівні громад не завжди усвідомлюють необхідність стратегічного планування та його роль в системі управління громадою. В результаті дослідження підтверджено, що більш стратегічно орієнтованими є міські громади. Аналізуючи практичний досвід розробки та впровадження стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад було виявлено їх партисипативну спрямованість. Також визначено, що більшість розроблених з використанням принципів партисипативного управління стратегій підтримувались програмами міжнародної технічної допомоги. Запропоновано для подальшого впровадження в територіальних громадах партисипативної моделі залучати населення до всіх етапів розробки, реалізації та контролю за виконанням стратегії розвитку громади. Запропоновані пропозиції дозволять створити умови для досягнення цілей соціально-економічного розвитку територіальних громад у відповідності з перспективними пріоритетами державної політики та з урахуванням побажань і бачення громадськості.

Ключові слова: стратегія; планування; соціально-економічний розвиток; інтегрований розвиток; децентралізація; партисипативне управління; громада; місцеве самоврядування.

Література

1. Костюкевич Р. Чому європейський досвід стратегування важко приживається у сільських громадах? Громадський простір. 03.05.2020. URL: https://www.prostir.ua/?library=chomu-jevropejskyj-dosvid-stratehuvannya-vazhko-pryzhyvajetsya-u-silskyh-hromadah.
2. Рекомендація Rec (2001) 19 Комітету міністрів Ради Європи «Про участь громадян у місцевому публічному житті». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_739#Text
3. Куйбіда В. С., Негода В.А., Толкованов В.В. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи: збірник. Київ: Вид. «Крамар», 2009, 170 с. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Book_Reg_Rozv_ProstPlanuvan_final.pdf
4. Європейська хартія місцевого самоврядування від 06.11.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
5. Мамедов Сахіб Алі огли. Зарубіжний досвід побудови стратегій соціально-економічного розвитку регіонів держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. №12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=797
6. Європейські стратегії для місцевих громад України та Молдови: досвід країн Вишеградської четвірки: методичний посібник / Р. Шарлея, А. В. Кавунець, О. М. Безпалько, М. Москалу, А. І. Ланова. К., 2018. 76 с.
7. Семяновський В.М. Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами. Статистика України. 2018. № 1. С. 47-51 URL:: http:// 194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/ 3424/1/4751.pdf
8. Довженко В.А. Контент-аналіз стратегій регіонального розвитку. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. за міжнар. участю (23 червня 2020 р., Житомир). Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – С. 57-61.
9. Житомир2030. Інтегрований розвиток міста: офіційний портал. URL: https://2030.zhitomir.ua/
10. Баранівська ОТГ: офіційний сайт. URL: https://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
11. Білокоровицька ОТГ: офіційний сайт. URL: https://bilokorovycka-gromada.gov.ua

V. Dovzhenko, A. Voytenko, M. Plotnikova

THE USE OF EUROPEAN EXPERIENCE OF PARTICIPATORY MANAGEMENT IN STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT

Summary

The principles of participatory management are widely used in the practice of management and strategic planning of European countries, that is substantiated by the study of normative legal documentsas and the experience in the formation and implementation of strategic documents.
The purpose of the study is to determine a new content and objectives of strategic planning of territorial communities on the basis of European experience in implementing participatory management model, and to substantiate choosing potential ways of involving citizens into determining the priorities of economic and social development as well as of effective use of community resources.
Decentralization of power and resources has contributed to the development of local self-government and territorial communities in Ukraine. The article has analyzed the level of strategic planning in the united territorial communities and has proved that most communities do not have great request for the formation and implementation of quality models of strategy development. At the community level, they are not always aware of the necessity of strategic planning and its role in the community management system.
The study confirmed that urban communities are more strategically oriented. Analyzing the practical experience of developing and implementing strategies for the development of united territorial communities, their participative orientation has been revealed. It has also been determined that most of the strategies, developed using participatory management principles, were supported by the international technical assistance programs.
The paper suggests to implement the participatory model of community management in territorial communities involving their citizens into the stages of model development, as well as realization and monitoring its implementation.
The suggested proposals will make it possible to create conditions for achieving the goals in social and economic development of territorial communities according to the long-term priorities of public policy and taking into account the request and views of the society.

Keywords: strategy; planning; social and economic development; integrated development; decentralization; participatory management; community; local self-government.

References

1. Kostiukevych, R. (2020), “Why is it difficult for the European strategy experience to take root in rural communities?”, Hromadskyi prostir, 03.05.2020, [Online], available at: https://www.prostir.ua/?library=chomu-jevropejskyj-dosvid-stratehuvannya-vazhko-pryzhyvajetsya-u-silskyh-hromadah (Accessed 18 Dec 2020). 2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), Recommendation Rec (2001) 19 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the participation of citizens in local public life, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_739#Text (Accessed 18 Dec 2020).
3. Kuibida, V. S. Nehoda, V.A. and Tolkovanov, V.V. (2009), Rehionalnyi rozvytok ta prostorove planuvannia terytorii: dosvid Ukrainy ta inshykh derzhav-chleniv Rady Yevropy: zbirnyk [Regional development and spatial planning: the experience of Ukraine and other member states of the Council of Europe: a collection], Vyd. «Kramar», Kyiv, Ukraine, P. 170, available at: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Book_Reg_Rozv_ProstPlanuvan_final.pdf (Accessed 18 Dec 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), European Charter of Local Self-Government of November 6, 1996, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (Accessed 18 Dec 2020).
5. Mamedov Sakhib Ali ohly (2014), “Foreign experience building strategies of socio-economic development of the state”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 12, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=797 (Accessed 18 Dec 2020).
6. Sharleia, R. Kavunets, A. V. Bezpalko, O. M. Moskalu, M. and Lanova A. I. (2018), Yevropeiski stratehii dlia mistsevykh hromad Ukrainy ta Moldovy: dosvid krain Vyshehradskoi chetvirky: metodychnyi posibnyk [European strategies for local communities of Ukraine and Moldova: the experience of the Visegrad Four countries: a manual], Kyiv, Ukraine, P. 76.
7. Semianovskyi, V.M. (2018), “Participatory management as a model of territorial community management”, Statystyka Ukrainy, vol. 1, pp. 47-51, [Online], available at: http:// 194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/ 3424/1/4751.pdf (Accessed 18 Dec 2020).
8. Dovzhenko, V.A. (2020), “Content analysis of regional development strategies. Tools and practices of public administration in the context of decentralization”, Materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konfer. za mizhnar. uchastiu (23 chervnia 2020 r., Zhytomyr) [Materials II All-Ukrainian. scientific-practical conference. for international. participation (June 23, 2020, Zhytomyr)], ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine, pp. 57-61.
9. Zhytomyr 2030. Integrated city development: official portal, [Online], available at: https://2030.zhitomir.ua/ (Accessed 18 Dec 2020).
10. Baranivska united territorial community: official site, [Online], available at: https://otg.mrada-baranivka.gov.ua/ (Accessed 18 Dec 2020).
11. Bilokorovytska united territorial community: official site, [Online], available at: https://bilokorovycka-gromada.gov.ua/ (Accessed 18 Dec 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 787

Відомості про авторів

В. А. Довженко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-7441-3535


А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2852-3009


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship And Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2852-3009

Як цитувати статтю

Довженко В. А., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф. Використання європейського досвіду партисипативного управління в стратегічному плануванні розвитку територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1957 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.33

Dovzhenko, V., Voytenko, A. and Plotnikova, M. (2020), “The use of european experience of participatory management in strategic planning of territorial communities development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1957 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.