EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Л. Р. Криничко, Г. І. Ляхович

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.67

УДК: 352.07:614.23.25

Л. Р. Криничко, Г. І. Ляхович

ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Анотація

У статті доведено, що на сьогодні особливо важливою реформою за останні роки стала медична реформа, яка концептуально трансформувала систему охорони здоров’я України. Зазначено, що основною метою охорони здоров'я країни і її регіонів є підтримка і зміцнення здоров'я населення відповідно до основної ідеї виходу держави з кризи. Відмічено, що значні трансформації в системі охорони здоров’я розпочалися із прийняттям Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 рр. Результати та наслідки проведеної державної політику реформування системи охорони здоров’я в Україні оцінено в наступній послідовності: оцінка фінансового забезпечення програми медичних гарантій; аналіз результатів реформування первинної медичної допомоги; оцінка планових показників фінансових гарантів вторинної медичної допомоги; оцінка результатів програми «Доступні ліки». Проведено оцінювання стану реформування системи охорони здоров’я України, що дозволило виявити їх вплив на соціально-економічну систему держави. Розглянуто заплановані медичні гаранти на 2020 р., які задані Національною службою здоров’я України. Доведено, що серед всіх гарантій заданими Національною службою охорони здоров’я України найбільшу частку займає вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога. Здійснено оцінювання результатів реформування первинної медичної допомоги в Україні та регіонах зокрема за показниками: співвідношення укладених декларацій до населення в розрізі регіонів України, аналітична оцінка укладених декларацій за групами населення, кількісний аналіз надавачів первинної медичної допомоги та їх кадрового забезпечення, аналітична оцінка розподілу виплат за надавачами медичних послуг. Проведено кількісний аналіз укладених декларацій станом на 1 січня 2020 року в регіонах України. Здійснено розподіл кількості укладених угод за складом населення станом на 1 січня 2020 року в регіонах України.

Ключові слова: медична реформа; декларація; система охорони здоров’я; медичні гаранти; первинна медична допомога; оцінювання.

Література

1. Буранбаева Л.З. Реализация социально ориентированной стратегии регионального развития на основе совершенствования инструментов управления системой здравоохранения. Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Казань - 2012 г.
2. Драган І.О. Удосконалення механізму фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як пріоритету державного регулювання демографічного розвитку / І.О.Драган, О.М.Долінченко // Публічне управління та регіональний розвиток. – №2(2). – 2018. – С. 276-295.
3. Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moz.gov.ua/strategija.
4. Офіційний сайт Національної служби здоров'я України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/declar-stats.

L. R. Krynychko, H. I. Liakhovych

ASSESSMENT OF THE CONSEQUENCES AND RESULTS OF HEALTH SYSTEM REFORM IN UKRAINE

Summary

The article proves that today a particularly important reform in recent years has been the medical reform, which has conceptually transformed the health care system of Ukraine. It is noted that the main purpose of health care in the country and its regions is to support and strengthen the health of the population in accordance with the basic idea of the state out of the crisis. It is noted that significant transformations in the health care system began with the adoption of the National Strategy for Health Care Reform in Ukraine for the period 2015 - 2020. The results and consequences of the state policy of health care reform in Ukraine were assessed in the following sequence: assessment of financial support of the medical guarantee program; analysis of the results of primary health care reform; assessment of planned indicators of financial guarantors of secondary medical care; evaluation of the results of the "Affordable Medicines" program. An assessment was made of the state of reforming the health care system of Ukraine, which revealed their impact on the socio-economic system of the state. The planned medical guarantors for 2020, which are set by the National Health Service of Ukraine, are considered. It is proved that among all the guarantees given by the National Health Service of Ukraine, the largest share is occupied by secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care. The results of primary health care reform in Ukraine and regions were evaluated, in particular by indicators: the ratio of concluded declarations to the population in terms of regions of Ukraine, analytical assessment of concluded declarations by population groups, quantitative analysis of primary health care providers and their staffing, analytical assessment of providers medical services. A quantitative analysis of the concluded declarations as of January 1, 2020 in the regions of Ukraine was conducted. The distribution of the number of concluded agreements by population as of January 1, 2020 in the regions of Ukraine has been made.

Keywords: medical reform; declaration; health care system; medical guarantors; primary health care; evaluation.

References

1. Buranbaeva L.Z. (2012), “Implementation of a socially oriented regional development strategy based on improving health system management tools”, Abstract of Ph.D. dissertation. Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom (regional'naja jekonomika), Kazan'.
2. Dragan I.O. and Dolinchenko O.M. (2018), “Improving the mechanism of financial provision of health care as a priority of state regulation of demographic development”, Publichne upravlinnia ta rehional'nyj rozvytok, vol. 2(2), pp. 276-295.
3. Ministry of Health Ukraine (2014) Natsional'na stratehiia reformuvannia systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini na period 2015 – 2020 rokiv. [National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015-2020] [Online], available at: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf (Accessed 4 Apr 2020).
4. Ofitsijnyj sajt Natsional'noi sluzhby zdorov'ia Ukrainy: [Online], available at: https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/declar-stats. (Accessed 15 Apr 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 974

Відомості про авторів

Л. Р. Криничко

к. мед. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

L. R. Krynychko

Ph.D., candidate of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-2067-9925


Г. І. Ляхович

к. н. з держ.управл., доцент, директор, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університет М. Івано-Франківськ

H. I. Liakhovych

PhD (State Administration), Associate Professor, Director of the Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Management Institute of Ternopil National Economic University (7 Halytska Str., Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-2067-9925

Як цитувати статтю

Криничко Л. Р., Ляхович Г. І. Оцінка наслідків та результатів реформування системи охорони здоров’я в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1956 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.67

Krynychko, L. R. and Liakhovych, H. I. (2020), “Assessment of the consequences and results of health system reform in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1956 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.