EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В. В. Ксендзук

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.43

УДК: 351.82:339.54

В. В. Ксендзук

ВПЛИВ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Враховуючи історичний розвиток зовнішньої торгівлі в Україні, прослідковано неузгодженість та вагому відмінність від основних етапів розвитку міжнародних торговельних відносин. В світі виділено цикли «меркантилізм – лібералізм – протекціонізм – ліберальна глобалізація – неопротекціонізм», за якими відбувався розвиток зовнішньоторговельної політики. В Україні, починаючи від зародження зовнішньоторговельних відносин до здобуття незалежності, основним напрямом державного управління зовнішньою торгівлею залишався протекціонізм. Це вплинуло на розвиток державної зовнішньоторговельної політики та стало однією з причин відсутності комплексного механізму державного управління в умовах ліберальної глобалізації.
Отримані результати проведеного дослідження обґрунтовують те, що держава повинна розвивати внутрішній ринок виробництва товарів та надання послуг, що сприятиме отриманню високого конкурентоспроможного місця в міжнародній системі торговельних відносин. Для країни, що розвивається, якою на сьогодні є Україна, найвідповіднішим варіантом є поєднання протекціоністських заходів та реалізація ліберального руху товарів і послуг.

Ключові слова: державна зовнішньоторговельна політика; зовнішня торгівля; лібералізм; протекціонізм; Україна.

Література

1. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002. 171 с.
2. Квач Я., Грималюк А. Еволюція міжнародної торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2017/04(93)/04.pdf
3. Клименко Л.В. Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрного сектора економіки України. 2013. №2. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/2_2013/3.pdf
4. Небрат В.В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики. Економіка України. 2017. № 5-6. C. 151-169.
5. Павлович-Сенета Я.П. Загальна характеристика й історичні форми державної політики у сфері державної митної справи. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 4. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2017/30.pdf
6. Покотило Т.В. Історичний аспект розвитку державного регулювання інвестиційної діяльності. Державне будівництво. 2007. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2007_2_8.pdf

V. Ksendzuk

THE INFLUENCE OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE ON THE FORMATION OF THE STATE FOREIGN TRADE POLICY OF UKRAINE

Summary

The state foreign trade policy is characterized by a set of alternatives for choosing its most favorable and acceptable for a particular country conditions of formation and implementation. For the purposes of forming an effective foreign trade policy, it is expedient and reasonable to analyze the historical aspects of foreign trade in the world of these theories of international economic relations, which are used in practice during economic development and affect the further development of countries.
The purpose of the article is to review the historical aspect of foreign trade in Ukraine and outline its impact on the formation of the main directions of state foreign trade policy.
The stages of development of foreign trade activity and transformational experience of realization of mechanisms of public administration in the sphere of foreign trade policy are analyzed. The historical development of changes in the process of formation and implementation of foreign trade policy has shown that we can distinguish two main types of policy on public management of foreign trade relations - liberalism and protectionism.
The article identifies the trajectories of foreign trade policy development (in the periods of IV-XIV centuries, XV-XVIII centuries, XIX centuries - the beginning of World War I, 1920-1930, the second half of the XX century - the end of the XX century. , the beginning of the twentieth century - to this day) in the world and in Ukraine in the historical context, which had an impact on the formation of the principles of state management of foreign trade. There are inconsistencies and significant differences from the main stages of development of international trade relations. In particular, if in the world (in particular, in Europe) there are cycles (mercantilism - liberalism - protectionism - liberal globalization - neoprotectionism), which were the development of foreign trade policy, in Ukraine, from the emergence of foreign trade relations to independence, the main direction remained protectionism of public administration in foreign trade. This influenced the development of foreign trade policy and became one of the reasons for the raw material nature of export operations, the dependence of the national market of goods and services on imports and the lack of a comprehensive mechanism of public administration in the context of liberal globalization.
Given the results of the study, we can conclude that the state must first develop the domestic market for innovative goods and services, which will contribute to obtaining a highly competitive place in the international system of trade relations. Thus, for a developing country such as Ukraine today, the most appropriate option is a combination of protectionist measures and the implementation of a liberal movement of goods and services.

Keywords: state foreign trade policy; legislative bodies; executive bodies; Ministry for Development of Economy; Trade and Agriculture; Ministry of Foreign Affairs.

References

1. Drozdova H.M. (2002), Menedzhment zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti pidpryiemstva [Management of foreign economic activity of the enterprise], TsUL, Kyiv, Ukraine.
2. Kvach Ya., Hrymaliuk A. (2017), “Evolution of international trade”, Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. vol. 4. available at: http://zt.knute.edu.ua/files/2017/04(93)/04.pdf
3. Klymenko L.V. (2013), “Mechanism of state management of foreign trade activity of the agrarian sector of the economy of Ukraine”, Agrosvit, vol. 2. available at: http://www.agrosvit.info/pdf/2_2013/3.pdf
4. Nebrat V.V. (2017), “Historical dimension of foreign economic policy trends” Ekonomika Ukrainy. vol. 5-6. pp. 151-169.
5. Pavlovych-Seneta Ya.P. (2017), “General characteristics and historical forms of state policy in the field of state customs” Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. vol. 4. available at: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2017/30.pdf
6. Pokotylo T.V. (2007), “Historical aspect of development of state regulation of investment activity”. Derzhavne budivnytstvo. vol. 2. available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2007_2_8.pdf

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 935

Відомості про авторів

В. В. Ксендзук

к. е. н., доцент, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Ksendzuk

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7670-7350

Як цитувати статтю

Ксендзук В. В. Вплив історичного розвитку зовнішньої торгівлі на формування державної зовнішньоторговельної політики України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1950 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.43

Ksendzuk, V. (2019), “The influence of the historical development of foreign trade on the formation of the state foreign trade policy of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1950 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.