EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2010

УДК 332.146.2

 

З. Б. Янченко,

заслужений економіст України, кандидат економічних наук,

начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

 

МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

 

SMALL BUSINESS IN UKRAINE: REGIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT

 

У статті розглядаються регіональні особливості ведення малого підприємництва та роль владних структур регіону щодо його пожвавлення в умовах викликаного тривалими кризовими явищами дефіциту фінансових ресурсів підтримки.

 

The paper considers regional features of small business conduction as well as a part of regional authorities concerning its activization in terms of the financial support resources deficiency caused by the long-term crisis phenomena.

 

Ключові слова: малий бізнес, органи місцевої влади, регуляторна діяльність, дозвільний центр, адміністративний ресурс, приватні підприємці.

 

 

ВСТУП

Формування ефективної ринкової системи господарювання в Україні нерозривно пов’язане із розвитком малого підприємництва. Успадкований після розпаду Радянського Союзу менталітет «гігантоманії» сформував в українському суспільстві негативний імідж малого та середнього бізнесу як підприємств, діяльність яких носить переважно спекулятивний характер та не приносить істотної користі ані суспільству, ані населеним пунктам, в яких вони розташовані. Разом із тим, тривалий пореформений період та затяжний період стагнації основних галузей національної економіки змусили владні структури забезпечувати пріоритетне сприяння розвитку великих промислових, сільськогосподарських та торговельних підприємств, оскільки відродження їх діяльності розцінювалось як єдино можливий варіант сповільнення темпів економічного спаду, зростання національного виробництва та скорочення безробіття.

Сьогодні, з поступом у ХХІ ст. та переходом світового суспільства до постіндустріальної моделі розвитку, така політика є неприйнятною. Акценти розвитку передових країн світу починають зміщуватися у бік забезпечення гармонійного розвитку людини та громади, окремих населених пунктів, територій та регіонів. На перший план виступає не лише забезпечення високих темпів економічного розвитку, але і створення умов для самовираження людини як члена суспільства, залучення її до розбудови та творення добробуту місцевих громад, облаштування територій, дружнього та комфортного середовища існування, і саме мале підприємництво задовольняє всім вище переліченим вимогам.

Становлення малого бізнесу в Україні відбувалося (і досі відбувається) у динамічних, часто змінюваних умовах. Незважаючи на швидке зростання недержавного сектору української економіки, і зокрема збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва, абсолютні та відносні показники останнього усе ще залишаються низькими. Головними причинами цього є як недостатній рівень фінансової підтримки малого бізнесу з боку держави, так і відсутність відпрацьованих механізмів правового, інформаційного та організаційного сприяння створенню та розвитку діяльності приватних підприємців та малих підприємств.

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблему ефективності ведення малого бізнесу досліджували такі вчені як Буряк Л.Д. [1], Ваганів К.Г. [2], Варналій З.С. [3], Виговська В.В. [4], Должанський І.З. [5], Єрмошенко М.М. [6], Загорна Т.О. [5], Кириченко О.А. [2], Комарницький І. [7], Офік М. [7], Стороженко О.А. [6], Яковенко Н.М. та інші.

Ними було розглянуто процес становлення малого підприємництва в Україні та особливості його здійснення в умовах посилення глобалізаційних тенденцій. Вивчалися також питання фінансового забезпечення сприяння малого підприємництва. Водночас, регіональні особливості ведення малого бізнесу та, зокрема, роль регіональних владних структур у його активізації усе ще висвітлено недостатньо.

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

– вивчити на прикладі Житомирської області регіональні особливості ведення малого бізнесу;

– оцінити ефективність роботи органів державної влади, які відповідають в регіоні за розвиток малого підприємництва.

 

РЕЗУЛЬТАТИ

За підсумками 2008 р. середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах Житомирської області становила 51 тис. осіб, що складало 10% зайнятого населення працездатного віку. В середньому на одному малому підприємстві області працювало 9 чол. – проти 8 чол. у 2007 р. Характерною ознакою малого підприємництва Житомирщини є те, що переважна більшість найманих працівників працює у міській місцевості: майже половина (53%) усіх найманих працівників була зайнята на підприємствах малого бізнесу, розташованих у містах обласного значення [15; 17].

Вже на початок 2009 р. за даними Державної податкової адміністрації в області загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб платників податків становила 68,3 тис. одиниць. З них 10% припадало на малі підприємства та 90% – на фізичних осіб-підприємців [16].

Вплив малого бізнесу на економіку області постійно зростає. Малі підприємства стабільно нарощують обсяги свого виробництва. Зокрема, у 2007 р. приріст обсягів становив 21%, а у 2008 р. – сягнув вже 30%.

Обсяг продукції (робіт, послуг), реалізованої малими підприємствами Житомирщини протягом 2008 р., склав 6,3 млрд. грн. Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізації продукції (робіт, послуг) у 2008 р. становила 28,5%, що на 3,5% перевищувало показник 2007 р. Найвища частка реалізації припадала на малі підприємства Черняхівського (64,6%), Бердичівського (58,9%) та Червоноармійського (51,9%) районів.

Цікавою виявилась і галузева структура реалізації продукції малих підприємств: 61% обсягу продажу забезпечили малі підприємства торгівлі, 13,1% припадало на промисловість, 11% – на підприємства будівельної галузі і лише 4% – на сільськогосподарські, мисливські та підприємства лісового господарства. Решту сформували інші галузі економіки.

Зростання кількості суб’єктів малого бізнесу супроводжується в області посиленням нерівномірності їх територіального розподілу. Так, 75% реалізації продукції припадає на міста обласного значення (з них 71% на м. Житомир).

Неоднозначною залишається динаміка показника кількості малих підприємств, що припадають на 10 тис. осіб наявного населення: у 2006 р. він досягнув 9%, у 2007 р. скоротився до 2%. У 2008 р. відбулося подальше зниження показника: він становив 45 одиниць проти 50 – у 2007 р. Вищим від середньообласного у 2008 р. рівень показника був у м. Житомирі (85 од.), м. Малині (46 од.), Володарськ-Волинському (65 од.), Коростишівському (61 од.), Лугинському (52 од.) та Житомирському (46 од.) районах.

Негативна тенденція розвитку малого бізнесу притаманна і показникам його фінансово-господарської діяльності. Незважаючи на те, що за підсумком 2008 р. частка малих підприємств, які одержали збиток, становила лише 39,1%, Житомирщина вийшла на рекордний від’ємний рівень за декілька останніх років: сальдо фінансового результату становило    -230 млн. грн. (для порівняння: у 2007 р. рівень показника складав -12,9 млн. грн.). Збитковими були операції із нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (збитки становили 33,4%), промисловість (24,2%), сільське господарство, мисливство, лісове господарство (17,5%) та нарешті торгівля (17,1%). Прибутковими виявились лише малі підприємства освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги.

Що стосується територіального розподілу, фінансовий результат діяльності був прибутковим лише у Попільнянському та Ружинському районах та у м. Коростені. Найбільші збитки від ведення малого бізнесу було одержано у м. Житомирі (-80,1 млн. грн.), Коростишівському   (-30,5 млн. грн.), Коростенському (-22,3 млн. грн.) та Житомирському  (-22,1 млн. грн.) районах.

Незважаючи на це, середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах області у 2008 р. на 30% перевищувала рівень 2007 р. і становила 827 грн. Найвищий її показник було зафіксовано у м. Малині (1091 грн.) та у Малинському районі (1106 грн.). Найнижчий – у Народицькому (445 грн.) та Червоноармійському (496 грн.) районах [15; 16].

Розглядаючи питання сприяння діяльності малого бізнесу з боку владних структур області, слід зауважити, що при райдержадміністраціях та міськвиконкомах Житомирщини сьогодні працюють 28 органів реєстрації та 37 державних реєстраторів. Протягом 2009 р. ними було зареєстровано 6,5 тис. новостворених малих суб’єктів господарювання (у 2008 р. – близько 9 тис.) та скасовано діяльність 4,5 тис. таких суб’єктів. Всього станом на 01.01.2010 р. в області на обліку перебувало 91089 малих суб’єктів господарювання, що становить 2% від усіх зареєстрованих по Україні. Темп приросту обласного показника склав 1,8% (по Україні – 1,98%). Близьким до рівня Житомирщини були показники Волинської, Закарпатської, Кіровоградської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Розподіл питомої ваги малих підприємств у 2009 р. за основними видами економічної діяльності виглядав таким чином: на виробничий сектор (сільське господарство, промисловість та будівництво) припадало 24%, торгівлю – 13% і на решту галузей економіки – 63%.

Одним із основних факторів розвитку підприємницької діяльності є її фінансове забезпечення і, як наслідок, державна фінансова підтримка. Згідно з розробленою в області Програмою підтримки малого підприємництва, на заходи з його підтримки протягом 2009-2010 рр. потрібно виділити 2042,2 тис. грн., з яких 1000 тис. грн. мають складати кошти обласного бюджету, 791,2 тис. грн. – кошти інших місцевих бюджетів та 251 тис. грн. – кошти громадських організацій підтримки підприємців. Незважаючи на це, протягом 2009 р. на фінансування програмних заходів із обласного бюджету було використано лише 12,9 тис. грн. (для порівняння, це складає 7% обсягу фінансування у 2008 р.). Згадані кошти було спрямовано на організацію проведення урочистостей з нагоди «Дня підприємця» та виконання програми «Створення обласного демонстраційного центру інноваційних проектів та трансферу технологій».

Використані з місцевих бюджетів Бердичівської, Малинської, Новоград-Волинської, Черняхівської, Чуднівської райдержадміністрацій та Житомирського і Коростенського міськвиконкомів 44,5 тис. грн. (37% від суми фінансування 2008 р.). були направлені на здійснення навчально-методичної підтримки та виставкових заходів, провадження державної регуляторної політики, організацію проведення професійного свята суб’єктів малого бізнесу «Дня підприємця» тощо.

Окремо слід наголосити на повній відсутності фінансування програм підтримки малого підприємництва у переважній більшості місцевих адміністрацій. Стабільно, на щорічній основі, кошти на їх реалізацію виділяються лише у м. Житомирі, Коростені, Новоград-Волинському та Малинському районах області.

Зважаючи на брак фінансових ресурсів та вимушений, обумовлений наслідками світової фінансово-економічної кризи режим економії коштів, представники органів державної влади в Житомирській області зосереджують увагу на удосконаленні регуляторних процесів стимулювання розвитку малого підприємництва. У рамках виконання програмних заходів на регіональному рівні реалізуються основні засади державної регуляторної політики, також визначеними на місцевому рівні структурними підрозділами, відділами та особами проводиться робота по покращенню регуляторного клімату у різних сферах підприємницької діяльності. Зокрема, забезпечується розробка, оприлюднення та відстеження результативності проектів регуляторних актів. Щорічно органами виконавчої влади та місцевого самоврядування розробляються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та вносяться відповідні зміни до них. Наприклад, у поточному році прийнято 6 змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Крім того, по кожному регуляторному актові послідовно здійснюються відстеження результативності. Зокрема, протягом 12 місяців минулого року Житомирською облдержадміністрацією було здійснено 5 базових та 6 повторних відстежень результативності регуляторних актів. Оприлюднення підготовлених облдержадміністрацією документів здійснюється на веб-сайті Головного управління економіки Житомирщини у розділі «Регуляторна політика».

Крім того, вивчаються та розглядаються звернення підприємців щодо пільгового патентного обслуговування. Так, сесією Баранівської районної ради було розглянуто та встановлено ставки єдиного податку для фізичних осіб по 196 видах діяльності. У Коростенському районі звільнено від здійснення орендної плати за приміщення аптечного пункту при районній поліклініці редакцію радіомовлення «Коростенське радіо».

Для створення сприятливих умов розвитку господарської діяльності, скорочення часу та коштів, що витрачаються малими підприємцями на отримання документів дозвільного характеру, та усунення зайвих перешкод для започаткування малого бізнесу в районах та містах Житомирської області працюють дозвільні центри. Проводиться щомісячний моніторинг виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Так, протягом 2009 р. по області у вказаних структурах було зареєстровано близько 12,2 тис. звернень суб’єктів господарювання, видано 5,1 тис. документів дозвільного характеру, 6,6 тис. суб’єктів надано консультації. За даними адміністраторів центрів дозвільних процедур, найчастіше суб’єкти господарювання зверталися за дозволом на розміщення об’єкту торгівлі – 22% від усіх дозволів (міськвиконкоми), дозволом на право виготовлення печатки та штампу – 18 % (УМВС України в області), дозволом на початок роботи підприємства та оренду приміщення – 17% (головне управління МНС України в області).

Представники владних структур Житомирської області враховують під час надання допомоги суб’єктам малого бізнесу не тільки економічний аспект, але приймають до уваги і соціальний, забезпечуючи рівні можливості для отримання послуг особами з фізичними вадами. Так, майже 70% приміщень районних (міських) дозвільних центрів заходяться  не вище 1-2 поверху. Майже у всіх регіонах області (за винятком Новоград-Волинського, Овруцького, Олевського, Попільнянського районних центрів та м. Коростеня) створено належні умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У області проводиться постійна робота щодо покращення якості послуг, які суб’єкти малого бізнесу отримують у органах державної влади. Зокрема, у листопаді-грудні 2009 р. було проведено роботу щодо здійснення анонімного анкетного опитування щодо якості обслуговування у дозвільних центрах. За результатами анкетування 157 респондентів у 21-му районі та 4-х містах переважна більшість опитаних була задоволена роботою «Єдиного дозвільного офісу» та отримувала необхідні послуги у повному обсязі й на якісному рівні, не потребуючи в подальшому повторних звернень поза межі центру. Найбільші нарікання викликав недостатній розмір займаних центрами приміщень, їх технічна оснащеність, мала кількість дозвільних служб, що обмежує можливість видачі певних видів дозволів у приміщенні офісу. Зустрічалися і окремі випадки невдоволення графіком роботи дозвільного офісу.

Також у області проводиться щорічна оцінка та атестація державних службовців органів виконавчої влади, функціональні обов’язки яких пов'язані з регулюванням підприємницької діяльності. До її проведення залучаються і представники рад підприємців у області.

Питання розвитку та проблеми підприємницького середовища періодично розглядаються на колегіях головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації. Працюють обласна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва та відповідні ради у районах та містах області, а також Житомирська регіональна робоча група міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, якою протягом поточного року було розглянуто 6 анкет претендентів на участь у Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» при облдержадміністрації Житомирської області було утворено дві галузеві ради підприємців з питань виробництва та з питань торгівлі і надання послуг.

Для ресурсного забезпечення та ефективного використання суб'єктами підприємницької діяльності наявних ресурсів постійно оновлюється база даних виробничих площ, обладнання та іншого майна державної, комунальної та приватної власності, що пропонується до продажу або передачі в оренду. Ця інформація розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління економіки.

З метою привернення уваги до малого бізнесу Житомирщини та покращення його іміджу область постійно проводить конкурс «Кращий підприємець Житомирщини», в якому у 2009 р. взяли участь 127 господарюючих суб’єктів. Обласним організаційним комітетом було визначено 10 кращих колективів-переможців у 10 номінаціях, урочиста церемонія нагородження яких відбулася у вересні 2009 р. за участю керівництва області.

Крім цього за сприяння управлінь облдержадміністрації та громадських організацій на Житомирщині щороку проводиться обласний етап Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Наприклад, у 2009 р. вже вп’яте було проведено його обласний етап. В конкурсі взяли участь 10 авторів проектів з різних районів та міст області, проект-переможець було презентовано для участі у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів, де він посів почесне ІІ місце у фінальному етапі.

У 2009 р. було здійснено ряд завдань і заходів по реалізації в області положень Державної цільової програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013 роки». Зокрема, створено демонстраційний центр з пріоритетів інноваційно-інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва в області. Основними напрямками діяльності центру є:

– презентація науково-дослідного та інвестиційного потенціалу області;

– проведення круглих столів та семінарів на теми інвестиційно-інноваційного розвитку та ділових зустрічей з іноземними інвесторами;

– проведення бізнес-тренінгів для молодих підприємців та людей, що мають бажання створити власний бізнес;

– організація зустрічей між науковцями області та дослідниками і представниками вищих навчальних закладів України, зарубіжжя та Національної Академії Наук України;

– формування фільмотеки про інноваційно-інвестиційний розвиток Житомирської області, України, окремих виробничих галузей і промислових підприємств області.

Реалізовано у області і зовнішньоекономічний аспект ведення малого бізнесу. Так, у 2009 р. малі підприємства області приймали участь у Міжнародній виставці-ярмарку «Grune Woche – 2009» у м. Берлін (Німеччина), Слов’янському міжнародному економічному форумі (Республіка Білорусь), засіданні круглого столу «Роль України у зміцненні європейської політики безпеки», «Великодньому ярмарку 2009» у м. Київ, у ХХІ Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро-2009», у загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна», у загальноукраїнських виставках «Київська осінь» та «Україна зернова».

З метою подальшого сприяння встановленню ділових стосунків суб’єктів малого бізнесу Житомирської області із іноземними партнерами, розвитку різних форм спільного підприємництва та налагодження міжрегіонального співробітництва область відвідали делегації зі Словацької, Австрійської, Чеської, Грецької Республік та Японії. У свою чергу офіційні делегації області здійснили робочі візити до м. Живиць (Республіка Польща), м. Брянськ (Російська Федерація), м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина), м. Флоренція (Італійська Республіки), Фінляндії тощо [17].

 

ВИСНОВКИ

Забезпечення ефективного здійснення діяльності суб’єктів малого підприємництва вимагає не лише сприятливого та стабільного бізнесового середовища, але й активної позиції владних структур, що в межах своєї компетенції та покладених на них повноважень здійснюють вплив на провадження малого бізнесу у регіонах. Як свідчить досвід Житомирської області, підтримка малого підприємництва може – і повинна – здійснюватись не лише за рахунок виділення фінансових ресурсів. На жаль, сьогодні через дефіцит коштів фінансова підтримка з боку держави залишається вкрай бажаним, але не частим інструментом заохочення малого бізнесу. Натомість для мінімізації негативних наслідків, обумовлених відсутністю належної фінансової підтримки, представники владних структур у регіонах повинні застосовувати гнучкий комплекс заходів підтримки, орієнтований на якомога більш повне використання адміністративного та організаційного ресурсів.

 

Література:

1. Буряк Л.Д. Формування первісного капіталу малих підприємств // Фінанси України. – 2001. – №1. – С. 12-16.

2. Кириченко О.А., Ваганів К.Г. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2008.– №1. – С. 103-126.

3. Варналій З.С. Мале підприємництво України як чинник регіонального розвитку: стан та перспективи // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – С. 64-73.

4. Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 59-64.

5. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємств: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. – 2006. – 384 с.

6. Єрмошенко М.М., Стороженко О.А. Комерційна діяльність малих підприємств: Навч. посібник. – К.: Національна академія управління, 2003. – 147 с.

7. Комарницький І., Офік М. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва // Регіональна економіка. – 2005.– №4. – С. 50-58.

8. Яковенко Н.М. Проблеми розвитку малого бізнесу України в умовах глобалізації економіки. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_2/09ynmuge.pdf.

9. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник / Вороніна Л.І. та ін. – К.: Вид-во Європ. у-ту, 2004. – 306 с.

10. Добровольська І.В. Дослідження стану малого підприємництва в 2006-2008 роках. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/62034.doc.htm.

11. Малі підприємства в Україні у 2001 році: Статистичний збірник / Держкомстат України; За ред. О.О. Васєчко. – К., 2002. – 148 с.

12. Малі підприємства в Україні у 2002 році: Статистичний збірник / Держкомстат України; За ред. О.О. Васєчко. – К., 2003. – 207 с.

13. Діяльність малих підприємств 2005: Статистичний збірник / Держкомстат України; За ред. І.М. Жук. – К., 2006. – 256 c.

14. Діяльність малих підприємств 2006: Статистичний збірник / Держкомстат України; За ред. І.М. Жук. – К., 2007. – 266 с.

15. Діяльність малих підприємств 2008: Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – 182 с. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/222411/.

16. Дані Державної податкової адміністрації у Житомирській області.

17. Дані Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації.

Стаття надійшла до редакції 15.10.2010 р.