EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
С. П. Лисак

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.42

УДК: 351.863.1

С. П. Лисак

РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Анотація

Потреба в уточненні змісту основних понять та категорій як власне на теоретичному рівні так і практичному є досить актуальною. Здійснивши аналіз наукової літератури питань щодо сутності тероризму, то його розкрито в працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Вчені приділили значну увагу сутності досліджуваних понять, проте є необхідність в окресленні їх властивостей з позиції державного управління як основи теоретико-методологічних положень державного управління в сфері запобігання та протидії економічній злочинності. На основі вивчення наукової літератури вітчизняних та зарубіжних вчених можна визначити наступні підходи до сутності тероризму: загально-небезпечна дія або погроза, використання насильства або погроза насильством, суспільно небезпечна діяльність, метод або форма насильства, соціальне явище, організація збройних угрупувань, насильницьке протиборство, вид злочину, тероризм як сфера політичної діяльності. В контексті нашого дослідження та в цілях практичної орієнтації його результатів ми притримувалися розуміння тероризму, що містить в нормативно правових актах. Слід відмітити, що сучасній наукові літературі є різні підходи до поняття легалізація (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом. В цілому за змістом даного поняття можна визначити наступні підходи, а саме: легалізація як процес, легалізація як діяльність, легалізація як сукупність дій та операцій, легалізація як переведення, перетворення, трансформація приховування джерела отримання доходів, легалізація як інвестування. В результаті дослідження було запропоновано власні підходи до розуміння легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та підхід до розуміння сутності поняття фінансування тероризму.

Ключові слова: державне управління; тероризм; фінансування тероризму; запобігання та протидія фінансуванню тероризму.

Література

1. Blishehenko I. Terrorism and International Law / I. Blishehenko, N. Zdanov. M.: Progress Publishers, 1984. – P. 39.
2. Falk R. Revolutionaries and functionaries. The dual face of terrorism / Richard Falk. – New York: Dutton, 1988. – XXIII, 222 p.
3. Ganor B. Defining terrorism: is one man’s terrorist another man’s freedom fighter? / B. Ganor // IST Papers on Terrorism. – Jerusalem: The International Policy Instutute for Counter-Terrorism, The Interdisciplinary Center, 2002. – P. 9-10.
4. Lilley Р. Dirty dealing. The Untold Truth About Global Money Laundering. – London: Kogan Page., 2000.
5. Антипенко В.Ф. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости / В.Ф. Антипенко. – К. : Служба безопасности Украины; Институт оперативной деятельности и гос. безопасности, 2007. – 440 с.
6. Рощупкин. В. «Черные вдовы» Бен Ладена / В. Рощупкин [Электронный ресурс] // Независимое военное обозрение. 2004 - Режим доступа: http://nvo.ng.ru/spforces/2004-10-01/7_laden.html
7. Баранов О.П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці / О.П. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 9. – С. 108-112.
8. Боташева А.К. Отличительные признаки современного терроризма: актуальные проблемы исследования / А.К. Боташева // Политика и общество. – 2008. – №9 (51). – С. 15-21.
9. Волженкин Б.В. Отмывание денег: современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе / Б.В. Волженкин. – СПб., 1998.
10. Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. – СПб., 1999.
11. Глотова С.В. Международная борьба с тероризмом. Проблемы еффективности / С.В. Глотова // Российский ежегодник международного права. Специальный выпуск. – Спб., 2003. – С. 231-249.
12. Драний В.В. Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України. – 2013. – 20 с.
13. Журавльов В.П. Тероризм : сучасний стан та міжнародний досвід боротьби. – Київ : НАВСУ, 2003. – 452 с.
14. Зелінський С.А. Політичний тероризм як соціально-правове явище / С.А. Зелінський // Актуальні проблеми держави і права. – 1999. – Вип.6. – Ч.ІІ. – с.40
15. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Э. А. Иванов. – М., 1999.
16. Калюжний Р.А. Еволюція правової класифікації тероризму. Актуальні проблеми правового регулювання проведення антитерористичних операцій: матеріали наук.- практ. семінару, 30.11.2016 р. Київ. Нац. Ун-т оборони України, 2017. С 39-41.
17. Кокорин С.А. Природа и понятие терроризма как социального явления / С.А. Кокорин / Бизнес в законе. – 2010. – № 5. – С. 149-150.
18. Крутов В. Концептуальні проблеми протидії тероризму в Україні / В. Крутов // Розбудова держави. – 2000. – №1-6. – С. 17-27.
19. Кубальський В.Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». – Київ, 2007. – 20 с.
20. Ліпкан В.А., Никофорчук Д.Й, Руденко М.М. Боротьба з тероризмом. – К.: Знання України, 2002. – 254 с.
21. Магомедов М. Д. Современное развитие понятия терроризма / М.Д. Магомедов / Теория и практика общественного развития. – 2005. – № 1. – С. 38-42.
22. Мельник В.В. Міжнародне-правове нормативне закріплення поняття «фінансування тероризму» / В.В. Мельник // Науковий вісник публічного і приватного права. – 2016. – №6. – С. 225-228.
23. Мироненко Н.М. Легалізація (відмивання) коштів – різні підходи до поняття: бюлетень з обміну досвідом роботи / Н.М. Мироненко. – К. : МВС України, 2001. – № 136. – С. 25-28
24. Никулина В.А. Отмывание грязных денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия / В.А. Никулина. – М., 2001.
25. Петрищев В.Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию: монография / В.Е. Петрищев. – М., 2013. – 462 с.
26. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2001 р. м. Львів) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 227 с
27. Стрімська М. Політичний тероризм: проблеми його визначення / М. Стрімська // Політологічний часопис. І. – 1994. – №2.
28. Сучасний тероризм: його світові, вітчизняні та регіональні тенденції: навчальний посібник. П.Д. Біленчук, В.В. Кравчук, В.О. Кравчук, В.М.Кулік. – Хмельницький. Хм-ЦНТІ, 2008. – 212 с.
29. Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу / А. Суэтин // Вопросы экономики. – 1999. – № 12. – С. 110-112.
30. Федотов О.А. До проблеми адміністративно - правового механізму боротьби з тероризмом / О.А. Федоров // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – 2014. – №12. – С. 190-194.

S. P. Lysak

DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL AND CATEGORY APPARATUS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND COUNTERFEITING OF TERRORISM FINANCING

Summary

The need to clarify the content of basic concepts and categories both at the theoretical and practical level is quite relevant. The purpose of the article is to study the conceptual and categorical apparatus of public administration in the field of preventing and combating the financing of terrorism. Having analyzed the scientific literature on the essence of terrorism, it is revealed in the works of both domestic and foreign scientists. Scientists have paid considerable attention to the essence of the studied concepts, but there is a need to outline their properties from the standpoint of public administration as the basis of theoretical and methodological provisions of public administration in the prevention and combating of economic crime. Based on the study of scientific literature of domestic and foreign scientists, the following approaches to the essence of terrorism can be identified: general dangerous act or threat, use of violence or threat of violence, socially dangerous activity, method or form of violence, social phenomenon, organization of armed groups, violent confrontation, type crime, terrorism as a sphere of political activity. In the context of our study and for the practical orientation of its results, we adhered to the understanding of terrorism contained in regulations. It should be noted that the modern scientific literature has different approaches to the concept of legalization (laundering) of criminal proceeds. In general, the content of this concept can define the following approaches, namely: legalization as a process, legalization as an activity, legalization as a set of actions and operations, legalization as a transfer, transformation, transformation of concealment of income, legalization as investment. The study proposed their own approaches to understanding the legalization (laundering) of proceeds from crime (as a process, as an activity, as a threat to national security, as a source of terrorist financing, as an economic crime) and an approach to understanding the concept of terrorist financing (economic crime). , which is a set of financial transactions for the formation of the resource of terrorist organizations).

Keywords: public administration; terrorism; terrorist financing; prevention and counteraction to terrorist financing.

References

1. Blishehenko, I. and Zdanov, N. (1984), Terrorism and International Law, Progress Publishers, M.: P. 39.
2. Falk, R. (1988), Revolutionaries and functionaries. The dual face of terrorism. Dutton, New York, 222 p.
3. Ganor, B. (2002), “Defining terrorism: is one man's terrorist another man's freedom fighter?” IST Papers on Terrorism. Jerusalem: The International Policy Instutute for Counter-Terrorism, The Interdisciplinary Center, P. 9-10.
4. Lilley, R. (2000), Dirty dealing. The Untold Truth About Global Money Laundering. Kogan Page, London
5. Antipenko, V.F. (2007), Teorii mirovogo razvitija i antiterroristicheskoe pravo. Logika soprjagaemosti [World development theories and anti-terrorism law. Conjugation logic]. Sluzhba bezopasnosti Ukrainy; Institut operativnoj dejatel'nosti i gos. bezopasnosti, Kyiv, Ukraine, 440 p.
6. Roshhupkin, V. (2004), “Bin Laden's Black Widows”, Nezavisimoe voennoe obozrenie. [Online], available at: http://nvo.ng.ru/spforces/2004-10-01/7_laden.html
7. Baranov, O.P. (2018), “Terrorist financing as a threat to national security”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 108-112.
8. Botasheva, A.K. (2008), “Distinctive features of modern terrorism: topical research problems”. Politika i obshhestvo, Vol. 9 (51), pp. 15-21.
9. Volzhenkin, B.V. (1998), Otmyvanie deneg: sovremennye standarty v ugolovnom prave i ugolovnom processe [Money laundering: modern standards in criminal law and criminal procedure]. SPb., Russian
10. Volzhenkin, B.V. (1999), Jekonomicheskie prestuplenija [Economic crimes]. SPb., Russian
11. Glotova, S.V. (2003), “International fight against terrorism. Efficiency problems”. Rossijskij ezhegodnik mezhdunarodnogo prava. Special'nyj vypusk, Spb, pp. 231-249.
12. Dranyj, V.V. (2013), “Criminal-legal characteristics of terrorist financing”, Phd Thesis, 12.00.08. Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 20 p.
13. Zhuravl'ov, V.P. (2003), Teroryzm : suchasnyj stan ta mizhnarodnyj dosvid borot'by [Terrorism: current status and international experience in the fight]. NAVSU, Kyiv, Ukraine 452 p.
14. Zelins'kyj, S.A. (1999), “Political terrorism as a socio-legal phenomenon”. Aktual'ni problemy derzhavy i prava, Vol. 6, Ch.II., p. 40.
15. Ivanov, Je.A. (1999,) Otmyvanie deneg i pravovoe regulirovanie bor'by s nim [Money laundering and legal regulation of the fight against it], Moscow, Russian
16. Kaliuzhnyj, R.A. (2017), Evoliutsiia pravovoi klasyfikatsii teroryzmu [Evolution of the legal classification of terrorism]. Aktual'ni problemy pravovoho rehuliuvannia provedennia antyterorystychnykh operatsij [Current issues of legal regulation of anti-terrorist operations]: materialy nauk.- prakt. seminaru, Nats. Un-t oborony Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 39-41.
17. Kokorin, S.A. (2010), “The nature and concept of terrorism as a social phenomenon”, Biznes v zakone. Vol. 5, pp. 149-150.
18. Krutov, V. (2000)б “Conceptual problems of counter-terrorism in Ukraine”. Rozbudova derzhavy. Vol. 1-6, pp. 17-27.
19. Kubal's'kyj, V.N. (2007), Kryminal'no-pravovi problemy protydii teroryzmu v Ukraini [Criminal law problems of counter-terrorism in Ukraine]. Phd Thesis. Kyiv, Ukraine, 20 p.
20. Lipkan, V.A., Nykoforchuk, D.J and Rudenko, M.M. (2002), Borot'ba z teroryzmom [Fight against terrorism], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 254 p.
21. Magomedov, M.D. (2005), “Modern development of the concept of terrorism”. Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija, Vol. 1, P. 38-42.
22. Mel'nyk, V.V. (2016), “International legal consolidation of the concept of “terrorist financing””. Naukovyj visnyk publichnoho i pryvatnoho prava, Vol. 6, P. 225-228.
23. Myronenko, N.M. (2001) Lehalizatsiia (vidmyvannia) koshtiv – rizni pidkhody do poniattia: biuleten' z obminu dosvidom roboty [Legalization (laundering) of funds - different approaches to the concept: a bulletin on the exchange of experience].: MVS Ukrainy, Kyiv, Ukraine, Vol. 136, pp. 25-28.
24. Nikulina, V.A. (2001), Otmyvanie grjaznyh deneg. Ugolovno-pravovaja harakteristika i problemy souchastija [Money laundering. Criminal law characteristics and complicity problems]. Moscow, Russian
25. Petrishhev, V.E. (2013), Chto takoe terrorizm, ili Vvedenie v terrorologiju [What is terrorism, or an introduction to terrorism]. Moscow, Russian, 462 p.
26. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy VII rehional'noi naukovo-praktychnoi konferentsii [Problems of state creation and the protection of human rights in Ukraine. Materials of the VII Regional Science and Practice Conference] (2001), Yurydychnyj fakul'tet L'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka, L'viv, Ukraine, 227 p.
27. Strims'ka, M. (1994), “Political terrorism: problems of its definition”. Politolohichnyj chasopys. Vol. 2.
28. Bilenchuk, P.D., Kravchuk, V.V., Kravchuk, V.O. and Kulik V.M. (2008) Suchasnyj teroryzm: joho svitovi, vitchyzniani ta rehional'ni tendentsii [Modern terrorism: its global, domestic and regional trends], Khm-TsNTI, Khmel'nyts'kyj, Ukraine, 212 p.
29. Sujetin, A. (1999), “Money laundering: a threat to the global community”, Voprosy jekonomiki, Vol. 12, pp. 110-112.
30. Fedotov, O.A. (2014), “Do problemy administratyvno - pravovoho mekhanizmu borot'by z teroryzmom”, Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu i prava, Vol. 12, pp. 190-194.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 1121

Відомості про авторів

С. П. Лисак

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет “Житомирська політехніка”

S. P. Lysak

candidate of the Department of Economic Security, Public Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7718-1207

Як цитувати статтю

Лисак С. П. Розвиток понятійно-категоріального апарату державного управління в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1947 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.42

Lysak, S. P. (2019), “Development of the conceptual and category apparatus of public administration in the field of prevention and counterfeiting of terrorism financing”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1947 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.