EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Л. Р. Криничко, Г. І. Ляхович

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.40

УДК: 351:614.2

Л. Р. Криничко, Г. І. Ляхович

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

У статті доведено, що система охорони здоров’я є особливою сферою державного управління, адже вміщує в собі сукупність соціально-економічних відносин та є взаємопов’язаною із іншими галузями національної економіки та сферами державного управління. Розглянуто властивості та структурні особливості системи охорони здоров’я як об’єкту державного управління, а саме: стейкхолдери, багатогалузевість, взаємозалежність. Зроблено висновок, що негативні наслідки, які сформувалися у медичній галузі України є показником багаторічної державної політики з недооцінкою її для здоров’я населення країни. Виділено недоліки медичної галузі України, які провокують та спричинюють значні реформування як системи надання медичної допомоги так і у використання існуючих ресурсів: нестача ресурсного забезпечення сфери охорони здоров’я, недоліки механізмів державного фінансування сфери охорони здоров’я, недосконалість структурно-організаційної моделі системи охорони здоров’я, нераціональне використання наявних ресурсів, низька доступність до якісних послуг з охорони здоров’я, низька якість кадрового забезпечення системи охорони здоров’я, недосконалість законодавства, що регламентує діяльність системи охорони здоров’я. Виділено основні проблеми системи охорони здоров’я України та причини, що спричинили такий її стан. Охарактеризовано статус української системи охорони здоров’я. Досліджено структуру системи охорони здоров’я України як об’єкту державного управління. Виділено три рівні системи охорони здоров’я, зокрема: національний, регіональний, субрегіональний. Варто зазначити, що кожен нижчий рівень можна вважати об’єктом управління вищого рівня, а цілому уся система є об’єктом державного управління. Визначено, шо об’єктом державного управління в цілому є система охорони здоров’я, яка має наступні складові: медична послуга, медична освіта, забезпечення громадського здоров’я, виробництво та постачання ліків.

Ключові слова: система охорони здоров’я; методологічний підхід; реформування; державне управління; медична галузь.

Література

1. Москаленко В. Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я у III тисячолітті. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://amnu.gov.ua/aktualni-problemy-zdorov-ya-ta-ohorony-zdorov-ya-u-iii-tysyacholitti/
2. Буранбаева Л.З. Реализация социально ориентированной стратегии регионального развития на основе совершенствования инструментов управления системой здравоохранения. – Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Казань. – 2012.
3. Державне управління охороною здоров’я України: [монографія]. – Вид-во ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», К., 2014. – 312 с.
4. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf
5. Вовк С. М. Інституційна трансформація сучасних механізмів державного управління охороною здоров’я / Вісник національного університету цивільного захисту. Серія: Державне управління. – 2017. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol7(17)/28.pdf
6. Каприна И.А. Совершенствование управления кадровыми процессами в современных медицинских организациях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Специальность: 22.00.08 - социология управления. Москва – 2018 г.
7. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 294-IX від 14.11.2019 Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

L. Krynychko, H. Liakhovych

SYSTEMIC APPROACH TO THE METHODOLOGY OF PUBLIC HEALTH SYSTEM MANAGEMENT

Summary

The article proves that the health care system is a special area of public administration, as it contains a set of socio-economic relations and is interconnected with other sectors of the national economy and areas of public administration. The issue of development of public administration of the health care system requires identification of all properties of the studied system, to determine the directions of formation of public administration decisions, development of public policy in the field of health care, development of strategies and reforms. At the same time, public administration must take into account all aspects of the manifestation and approaches to health care. The properties and structural features of the health care system as an object of public administration are considered, namely: stakeholders, diversification, interdependence. It is concluded that the negative consequences that have formed in the medical sector of Ukraine are an indicator of long-term state policy with its underestimation for the health of the population. The shortcomings of the medical sector of Ukraine, which provoke and cause significant reforms of both the health care system and the use of existing resources: lack of resources for health care, shortcomings of state funding mechanisms for health care, imperfection of the structural and organizational model of the health care system health, irrational use of available resources, low access to quality health care services, low quality of staffing of the health care system, imperfection of legislation governing the health care system. The main problems of the health care system of Ukraine and the reasons that caused this condition are highlighted. The status of the Ukrainian health care system is described. The structure of the health care system of Ukraine as an object of public administration is studied. There are three levels of health care, in particular: national, regional, subregional. It is worth noting that each lower level can be considered an object of higher level management, and in general the whole system is an object of public administration. It is determined that the object of public administration in general is the health care system, which has the following components: medical service, medical education, public health, production and supply of medicines.

Keywords: health care system; methodological approach; reform; public administration; medical field.

References

1. Moskalenko V. (2019), Aktualjni problemy zdorov'ja ta okhorony zdorov'ja u III tysjacholitti, [Current health and health issues in the third millennium]. – Elektronnyj resurs. – Rezhym dostupu: http://amnu.gov.ua/aktualni-problemy-zdorov-ya-ta-ohorony-zdorov-ya-u-iii-tysyacholitti/
2. Buranbaeva L.Z. (2012) Realizaciya social'no orientirovannoj strategii regional'nogo razvitiya na osnove sovershenstvovaniya instrumentov upravleniya sistemoj zdravoohraneniya [Implementation of a socially oriented regional development strategy based on improving health system management tools]. – Special'nost' 08.00.05 - Ekonomika i upravlenie narodnym hozyajstvom (regional'naya ekonomika) Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata ekonomicheskih nauk. Kazan'. – 2012. [in Russian]
3. (2014) Derzhavne upravlinnia okhoronoiu zdorov'ia Ukrainy, [State management of health care of Ukraine, PI "Ukrainian Institute for Strategic Studies of the Ministry of Health of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
4. Ministry of Health Ukraine (2014) Natsional'na stratehiia reformuvannia systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini na period 2015 – 2020 rokiv. [National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015-2020] [Online], available at: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf (Accessed 4 Feb 2020).
5. Vovk S. M. (2017), “Institutional transformation of modern mechanisms of public health management”, Visnyk natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu. Seriia: Derzhavne upravlinnia. [Online], vol. 7(17)28, available at: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol7(17)/28.pdf (Accessed 3 Feb 2020).
6. Kaprina I.A. (2018), “Improving the management of personnel processes in modern medical organizations”, Abstract of Ph.D. dissertation. Social sciences. Moskva.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On state financial guarantees of medical care” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (Accessed 12 Feb 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 826

Відомості про авторів

Л. Р. Криничко

к. м. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

L. Krynychko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-2067-9925


Г. І. Ляхович

к. держ. упр., доцент, директор, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університет М. Івано-Франківськ

H. Liakhovych

PhD in Public Administration, Associate Professor, Director of the Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Management Institute of Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-0077-9128

Як цитувати статтю

Криничко Л. Р., Ляхович Г. І. Системний підхід до методології державного управління системою охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1945 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.40

Krynychko, L. and Liakhovych, H. (2020), “Systemic approach to the methodology of public health system management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1945 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.