EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ДЕРЖАВИ
О. О. Карпенко, О. В. Миронова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.2

УДК: 35.073.5:659.3

О. О. Карпенко, О. В. Миронова

ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ДЕРЖАВИ

Анотація

Дослідження комунікативних процесів у публічному управлінні – одна з актуальних проблем сьогодення, оскільки публічне управління в демократичному суспільстві не можливе без комунікації як форми взаємодії та узгодження позицій у постійному діалозі між владою і громадськістю.
Розглянуто принципи, складові та функції процесу комунікації у публічному управлінні, встановлено значення комунікативних процесів у публічному управлінні для налагодження конструктивної взаємодії влади і громадськості, визначено роль руху інформації як найважливішої складової комунікативного механізму, окреслено причини проблем комунікації у публічному управлінні в Україні.
Основною проблемою комунікації в публічному управлінні України є брак своєчасної, зрозумілої, правдивої, неупередженої інформації, що зумовлює слабкий зв'язок державних інститутів з цільовою аудиторією і врешті-решт загальну недовіру до владних структур. Усунення вказаної проблеми має стати пріоритетом у вирішенні питань удосконалення комунікації в публічному управлінні України.

Ключові слова: комунікаційний процес в публічному управлінні; інформація; довіра; влада; суспільство; держава.

Література

1. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. 168 с.
2. Про інформацію: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.650. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
3. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика / Н. П. Волкова. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. 304 с.
4. Мазур В. Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні //Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313.
5. Литвинова Л. В., Збираник Ю. В. Теоретичні аспекти розвитку комунікації в органах публічної влади в Україні // Державне управління: теорія та практика. 2015. C. 4–11. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/2015_2/3.pdf.
6. Дзяна Г.О., Дзяний Р.Б. Налагодження комунікації між владою і суспільством в період проведення реформ // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – Вип. 2 (57). – 216 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/02.pdf
7. Драчов Є. В. Сутність та функції комунікації в системі державного управління // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. 2014. Вип. 3. С. 159-167. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_3_20
8. Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації після виборів 2019 р. та початку пандемії COVID-19. Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dif.org.ua/article/yak-zminilisya-upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislya-viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19
9. Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020р.) Соціологічна служба центру Разумкова. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukraina2020-nevypravdani-ochikuvannia-neochikuvani-vyklyky-pidsumky-roku-u-dzerkali-gromadskoi-dumky-gruden-2020r
10. Федорів Т. В. Довіра як методологічна основа формування репутації органів державної влади // Економіка та держава. - 2013. - Вип.2. - С.127-130 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2013/35.pdf
11. Рівень поінформованості населення України про реформи, оцінка впливу реформ на особисте становище громадян, 2018. Соціологічна служба центру Разумкова. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-poinformovanosti-naselennia-ukrainy-pro-reformy-otsinka-vplyvu-reform-na-osobyste-stanovyshche-hromadian
12. Уряд запровадив карантин вихідного дня. Урядовий портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-karantin-vihidnogo-dnya-onovleno
13. Які міста відмовляються вводити карантин вихідного дня. Список – BBC Україна. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54933366
14. У Тернополі не буде впроваджуватися «карантин вихідного дня». – Офіційний сайт Тернопільської міської ради. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ternopilcity.gov.ua/news/43827.html
15. У Черкасах не впроваджуватимуть карантин вихідного дня – Офіційний портал міської ради, міського голови, виконавчого комітету. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=18658&s=1&s1=17
16. Заклади культури, спорту та бізнесу у Львові працюватимуть цими вихідними. Офіційний сайт Львівської міської ради. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://city-adm.lviv.ua/news/government/282680-zaklady-kultury-sportu-ta-biznesu-u-lvovi-pratsiuvatymut-tsymy-vykhidnymy
17. Основне із оперативного засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Рівного 16 листопада 2020 року. Офіційний портал Рівненської міської ради. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/8729
18. Карантин «вихідного дня»: прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження і склали понад 30 адмінпротоколів. Офіційний сайт Національної поліції України в Івано-Франківський області. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://if.npu.gov.ua/news/zagalna-informacziya/karantin-vixidnogo-dnya-prikarpatski-policzei-ski-rozpochali-kriminalne-provadzhennya-i-sklali-ponad-30-adminprotokoliv/
19. Коронавірус vs влада: 5 помилок державних комунікацій за темою COVID-19. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20210815-koronavirus-vs-vlada-5-pomilok-derzhavnih-komunikacij-za-temoyu-covid-19

O. Karpenko, O. Myronova

PROBLEMS OF COMMUNICATION BETWEEN GOVERNMENT AND SOCIETY AS A CHALLENGE FOR THE STATE

Summary

The study of communication processes in public administration is one of the topical problems, as public administration in a democratic society is impossible without communication as a form of interaction and coordination of positions in a permanent dialogue between the authorities and the public.
The principles, components and functions of public communication are considered, the value of communication processes in public administration to establish a constructive interaction between the authorities and the public is established, the role of information as the most important component of the communication mechanism is defined, the reasons for the problems of public communication in Ukraine are identified.
The democratic transformation in Ukraine requires the development of constant dialogue, communicative interaction of government with the public on the basis of improved communication technologies. The significance of communication as the basis of public administration is that in the process of information exchange, it brings together government institutions and society, ensuring public support for managerial decisions. The main problem of public communication in Ukraine is the lack of timely, understandable, true, objective information, which leads to poor communication of state institutions with their target audiences and, ultimately, a general distrust of the power structures. Eliminating this problem should be a priority in addressing the issues of improving public communication. The problem of communication became extremely acute in Ukraine during the COVID-19 pandemic, when untimely and contradictory information caused distrust in government decisions, including the refusal to introduce quarantine measures in some regions, as well as by many ordinary citizens across Ukraine. A single authorised person, for example, who will be a source of official information that the public will trust and who will communicate with journalists and audiences, answer questions professionally and speak truthfully about what the government is doing to support and safeguard citizens and save the lives of thousands of compatriots in this difficult time of crisis, can help in this situation.

Keywords: Communication Processes In Public Administration; Information; Trust; Government; Society; State.

References

1. Dreshpak, V.M. (2015), Komunikatsii v publichnomu upravlinni [Communications in public administration], DRIDU NADU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “On Information”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (Accessed 25 Dec 2020).
3. Volkova, N.P. (2005), Profesijno-pedahohichna komunikatsiia: teoriia, tekhnolohiia, praktyka [Professional and pedagogical communication: theory, technology, practice], Vyd-vo DNU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
4. Mazur, V.H. (2011), “Communications as a mechanism of interaction between public authorities and the public at the regional level”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313 (Accessed 25 Dec 2020).
5. Lytvynova, L.V. and Zbyranyk, Yu.V. (2015), “Theoretical aspects of communication development in public authorities in Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, pp. 4-11, available at: http://www.e-patp.academy.gov.ua/2015_2/3.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
6. Dziana, H.O. and Dzianyj, R.B. (2017), “Establishing communication between the government and society during the reforms”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (57), available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/02.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
7. Drachov, Ye.V. (2014), “The essence and functions of communication in the system of public administration”, Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seriia : Upravlinnia, vol. 3, pp. 159-167, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_3_20 (Accessed 25 Dec 2020).
8. Ilko Kucheriv «Democratic Initiatives» foundation (2020), “How have the preferences and interests of Ukrainians in the media changed after the 2019 elections and the beginning of the COVID-19 pandemic”, available at: https://dif.org.ua/article/yak-zminilisya-upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislya-viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19 (Accessed 25 Dec 2020).
9. Razumkov Centre (2020), “Ukraine 2020: unjustified expectations, unexpected challenges. Results of the year in the mirror of public opinion (December 2020)”, available at: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukraina2020-nevypravdani-ochikuvannia-neochikuvani-vyklyky-pidsumky-roku-u-dzerkali-gromadskoi-dumky-gruden-2020r (Accessed 25 Dec 2020).
10. Fedoriv, T.V. (2013), “Trust as a methodological basis for the formation of the reputation of public authorities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 127-130, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2013/35.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
11. Razumkov Centre (2018), “The level of awareness of the population of Ukraine about the reforms, assessment of the impact of reforms on the personal situation of citizens, 2018”, available at: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-poinformovanosti-naselennia-ukrainy-pro-reformy-otsinka-vplyvu-reform-na-osobyste-stanovyshche-hromadian (Accessed 25 Dec 2020).
12. Government portal (2020), “Government introduced a weekend quarantine”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-karantin-vihidnogo-dnya-onovleno (Accessed 25 Dec 2020).
13. BBC Ukraine (2020), “Which cities refuse to impose weekend quarantine”, available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54933366 (Accessed 25 Dec 2020).
14. Ternopil city council (2020), “"Weekend quarantine" will not be introduced in Ternopil”, available at: https://ternopilcity.gov.ua/news/43827.html (Accessed 25 Dec 2020).
15. Cherkasy (2020), “Weekend quarantine will not be introduced in Cherkasy”, available at: http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=18658&s=1&s1=17 (Accessed 25 Dec 2020).
16. L’viv city council (2020), “Institutions of culture, sports and business in Lviv will work this weekend”, available at: https://city-adm.lviv.ua/news/government/282680-zaklady-kultury-sportu-ta-biznesu-u-lvovi-pratsiuvatymut-tsymy-vykhidnymy (Accessed 25 Dec 2020).
17. Rivne city council (2020), “Main from the operational meeting of the Commission on technogenic and ecological safety and emergency situations of the city of Rivne on November 16, 2020”, available at: http://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/8729 (Accessed 25 Dec 2020).
18. National Police in Ivano-Frankivsk region (2020), “Quarantine of the "day off": Prykarpattia police initiated criminal proceedings and drew up more than 30 administrative reports”, available at: https://if.npu.gov.ua/news/zagalna-informacziya/karantin-vixidnogo-dnya-prikarpatski-policzei-ski-rozpochali-kriminalne-provadzhennya-i-sklali-ponad-30-adminprotokoliv/ (Accessed 25 Dec 2020).
19. Omel'chenko, K. (2020), “Coronavirus vs power: 5 errors of state communications on the topic of COVID-19”, available at: https://mind.ua/openmind/20210815-koronavirus-vs-vlada-5-pomilok-derzhavnih-komunikacij-za-temoyu-covid-19 (Accessed 25 Dec 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 3421

Відомості про авторів

О. О. Карпенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

O. Karpenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management And Public Administration, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2943-1982


О. В. Миронова

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування», Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

O. Myronova

Master's student of Specialty 281 «Public Administration», State University Of Infrastructure And Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2074-6101

Як цитувати статтю

Карпенко О. О., Миронова О. В. Проблеми комунікації влади і суспільства як виклик для держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1944 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.2

Karpenko, O. and Myronova, O. (2021), “Problems of communication between government and society as a challenge for the state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1944 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.