EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОБРОВОЛЬЧИЙ ПІДХІД В СТОМАТОЛОГІЇ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА
С. І. Богату

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.33

УДК: 328.18:316.061.2+614.2

С. І. Богату

ДОБРОВОЛЬЧИЙ ПІДХІД В СТОМАТОЛОГІЇ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

Здоров’я порожнини рота є невід’ємною складовою здоров’я всього організму. Станом на 2017 рік близько 2,3 мільярда людей страждають на карієс постійних зубів, що в подальшому може призвести до розвитку таких захворювань як гломерулонефрит, ендокардит, ревматоїдний артрит тощо. Більшість країн з низьким і середнім рівнем доходів не можуть надавати послуги з профілактики та лікування захворювань порожнини рота за рахунок державних коштів, про що доповідає ВООЗ, незважаючи на значний матеріально-технічний прогрес, який існує в стоматологічній сфері. Стоматологічна галузь потребує трансформації та реформування, зміну форми та організаційної структури, необхідним також є зміна форми господарювання закладів охорони здоров’я, що надають стоматологічну допомогу. Перспективним та ефективним напрямком забезпечення змін у стоматології є залучення до співпраці із державними органами в галузі стоматології громадських організацій як рушійної сили, як представника суспільства, професіоналів у даному питанні та приватного сектору, який зможе забезпечити матеріальну базу майбутніх перетворень. Така взаємодія отримала назву державно-громадянського партнерства, яке у стоматології реалізується у трьох формах: волонтерство, трипартит та соціальне підприємництво.
В даній статті найбільшу увагу приділено добровольчому підходу в стоматології як формі реалізації державно-громадянського партнерства, який має значні переваги та позитивні сторони, серед яких надання якісної висококваліфікованої стоматологічної допомоги незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, проте має певні недоліки як: короткотривалість, відсутність адаптації до місцевих систем охорони здоров’я, відсутність ефективних систем забезпечення якості і контроля роботи, створення залежності від громадських організацій, відсутність відповідальності за дії волонтерів, як наслідок – знецінення місцевої системи охорони здоров’я та довіри до місцевих лікарів. Для ефективної реалізації волонтерських програм у майбутньому в рамках взаємодії між державою та громадськими організаціями необхідно перейти від традиційної концепції безпосереднього надання стоматологічної допомоги до концепції нарощування потенціалу місцевого медичного персоналу та зміцнення здоров'я.

Ключові слова: державно-громадянське партнерство; стоматологія; волонтерство; добровольчий підхід.

Література

1. Волонтерство та самоврядування у стоматології: проект Ігоря Ященко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novilidery.com/news/volonterstvo-ta-samovryaduvannya-u-stomatologii-proekt-igorya-yaschenko
2. Волонтерському стомАТОлогічному руху – 5 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2020/02/volonterskomu-stomatologichnomu-ruhu-5-rokiv/
3. Павленко О.В. Медична стоматологічна допомога в моделях медичного страхування різних країн / О.В.Павленко, О.М.Вахненко, Л.Г.Єрмакова [та ін.] // Сучасна стоматологія. – 2019. – №5. – С.100-103.
4. Тризуб Дентал: волонтерський проєкт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB
5. Чопчик В. Державно-приватне партнерство –модель для реформування університетської клініки / В.Чопчик // Ukrainian scientific medical youth journal. – 2019. – №4 (112).– С.47-53.
6. Dental Internship Honduras [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.lovevolunteers.org/destinations/volunteer-honduras/dental-internship-la-ceiba
7. Dental Volunteer Abroad & Medical Mission Trips | Dentists & Students [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.volunteerforever.com/article_post/dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students/
8. Dentistry Internships Abroad: Dental Shadowing Opportunities To Drive Your Medical Career Forward [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.projects-abroad.org/intern-abroad/dentistry/?utm_source=volunteerforever.com&utm_medium=referral&utm_campaign=dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students
9. Faith In Practice: Life Changing Medical Mission [Electronic resource]. – Avalaible from: https://faithinpractice.org/
10. Florida Mission of Mercy [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.floridadental.org/foundation/programs/mission-of-mercy
11. Global Dental Relief [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.globaldentalrelief.org/
12. GoEco [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.goeco.org/area/volunteer-in-asia/sri-lanka/medical-nursing-and-dentistry-program?utm_source=volunteerforever.com&utm_medium=referral&utm_campaign=dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students
13. Han S.J. Dental Volunteerism: Is the Current Model Working? / S.J.Han, C.Quiñonez // J Can Dent Assoc. – 2013. – Vol.79. – P.d69. – Avalaible from: https://jcda.ca/article/d69
14. Holmgren C. Dental volunteering – a time for reflection and a time for change / C.Holmgren, H.Benzian // British Dental Journal. – 2011. – Vol. 210. – P.513–516. – doi.org/10.1038/sj.bdj.2011.426. – Avalaible from: https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2011.426#citeas
15. International Dental Volunteer Trip Calendar [Electronic resorce]. –Avalaible from: https://www.ada.org/en/member-center/international-dental-volunteer-program/international-dental-volunteer-trip-calenda
16. International Medical Relief [Electronic resource]. – Avalaible from: https://internationalmedicalrelief.org/
17. Jamaica Dental Volunteering [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.lovevolunteers.org/destinations/volunteer-jamaica/dental-internship-mandeville
18. LoveVolunteers [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.lovevolunteers.org/?utm_source=volunteerforever.com&utm_medium=referral&utm_campaign=dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students
19. Open Wide Foundation [Electronic resource]. – Avalaible from: https://openwidefoundation.org/
20. Oral Health [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health?utm_source=volunteerforever.com&utm_medium=referral&utm_campaign=dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1875-595X.2011.00035.x
21. Plan My Gap: Medical Missions [Electronic resource]. – Avalaible from: https://www.planmygapyear.com/medical-mission-trips
22. Somos Smigos. Medical missions [Electronic resource]. – Avalaible from: https://somosamigos.org/
23. Mission Finder. “Belize Mission Project”, available at: https://missionfinder.org/organizations/belize-mission-project-2/ (Accessed: 20.12.2020). http://www.belizemissionproject.com/main.html

S. Bohatu

VOLUNTARY APPROACH IN DENTISTRY AS A FORM OF PUBLIC-CIVIL PARTNERSHIP IMPLEMENTATION

Summary

Oral health is an integral part of the health of the whole body. As of 2017, about 2.3 billion people suffer from caries of permanent teeth, which in the future can lead to the development of diseases such as glomerulonephritis, endocarditis, rheumatoid arthritis and more. Most low- and middle-income countries are unable to provide public health prevention and treatment services for oral diseases, according to the WHO, despite significant logistical advances in the dental field. The dental industry needs to be transformed and reformed, the form and organizational structure need to be changed, and the health care facilities that provide dental care need to be changed. A promising and effective way to ensure changes in dentistry is to involve NGOs in cooperation with government agencies in the field of dentistry as a driving force, as a representative of society, professionals in this field and the private sector, which can provide the material basis for future changes. This interaction is called a state-civil partnership, which in dentistry is implemented in three forms: volunteering, tripartite and social entrepreneurship.
The activity of volunteer dental programs / missions abroad and in Ukraine is analyzed. Thanks to volunteer organizations from the USA, Great Britain, Spain, Italy, with the support of relevant dental associations, highly qualified assistance is provided to the population of developing countries who do not have access to oral hygiene products, do not have knowledge of dental disease prevention and do not have access to dentists: Honduras, Jamaica, Sri Lanka, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Nepal, Peru, Tanzania, India, Mexico, Kenya, Cambodia and more. In Ukraine, the volunteer dental mission is aimed at providing dental care to the military in eastern Ukraine who are involved in the anti-terrorist operation. This mission began in 2015 and continues to this day.
This article focuses on the voluntary approach in dentistry as a form of public-civil partnership, which has significant advantages and advantages, including the provision of quality highly qualified dental care to vulnerable and low-income groups, but has certain disadvantages such as: short duration, lack of adaptation to local health care systems, lack of effective quality assurance and control systems, dependence on NGOs, lack of responsibility for the actions of volunteers, as a result - the devaluation of the local health care system and trust in local doctors. For the effective implementation of volunteer programs in the future in the framework of interaction between the state and NGOs, it is necessary to move from the traditional concept of direct dental care to the concept of capacity building of local medical staff and health promotion.

Keywords: public-civil partnership; dentistry; oral health care; volunteering; voluntary approach.

References

1. Novilidery (2019), “Volunteering and self-government in dentistry: a project by Igor Yashchenko”, available at: https://novilidery.com/news/volonterstvo-ta-samovryaduvannya-u-stomatologii-proekt-igorya-yaschenko (Accessed 20 December 2020).
2. ArmiyaInform (2020), “Volunteer dental movement - 5 years”, available at: https://armyinform.com.ua/2020/02/volonterskomu-stomatologichnomu-ruhu-5-rokiv/ (Accessed 20 December 2020).
3. Pavlenko, O.V. Vakhnenko, O.M. Yermakova, L.H. Pavlenko, M.O. Fefer, E.I. and Averbukh, J.F. (2019), “Medical dental care in health insurance models of different countries”, Suchasna stomatolohiia, Vol. 5, pp. 100-103.
4. Wikipedia (2020), “Tryzub Dental: volunteer project”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB (Accessed 20 December 2020).
5. Chopchyk, V. (2019), “Public-private partnership – a model for reforming the university clinic”, Ukrainian scientific medical youth journal, Vol. №4 (112), pp. 47-53.
6. Dental Internship Honduras (2020), “The Dental Internship”, available at: https://www.lovevolunteers.org/destinations/volunteer-honduras/dental-internship-la ceiba (Accessed 20 December 2020).
7. VolunteerForever (2020), “Dental Volunteer Abroad & Medical Mission Trips Dentists & Students”, available at: https://www.volunteerforever.com/article_post/dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students/ (Accessed 20 December 2020).
8. ProjectsAbroad (2020), “Dentistry Internships Abroad: Dental Shadowing Opportunities To Drive Your Medical Career Forward”, available at: https://www.projects-abroad.org/intern-abroad/dentistry/?utm_source=volunteerforever.com&utm_medium=referral&utm_campaign=dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students (Accessed 20 December 2020).
9. Faith In Practice: Life Changing Medical Mission (2020), “Mission and History”, available at https://faithinpractice.org/mission-history (Accessed 20 December 2020).
10. Florida Dental Association (2020), “Florida Mission of Mercy”, available at: https://www.floridadental.org/foundation/programs/mission-of-mercy (Accessed: 20.12.2020).
11. Global Dental Relief (2020), “Dental Volunteers”, available at: https://www.globaldentalrelief.org/volunteer-overseas/dental-professional-work-descriptions/ (Accessed 20 December 2020).
12. GoEco (2020), “Volunteer Abroad”, available at: https://www.goeco.org/area/volunteer-in-asia/sri-lanka/medical-nursing-and-dentistry-program?utm_source=volunteerforever.com&utm_medium=referral&utm_campaign=dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students (Accessed 20 December 2020).
13. Han, S. (2013), “Dental Volunteerism: Is the Current Model Working?”, J Can Dent Assoc, Vol.79, P. 69.
14. Holmgren, C. and Benzian, H. (2011), “Dental volunteering – a time for reflection and a time for change”, British Dental Journal, Vol. 210, pp.513–516.
15. American Dental Association (2020), “International Dental Volunteer Trip Calendar”, available at: https://www.ada.org/en/member-center/international-dental-volunteer-program/international-dental-volunteer-trip-calenda (Accessed 20 December 2020).
16. International Medical Relief (2020), “Our Mission”, available at: https://internationalmedicalrelief.org/about-us/#mission (Accessed 20 December 2020).
17. LoveVolunteers (2020), “Jamaica Dental Volunteering”, available at: https://www.lovevolunteers.org/destinations/volunteer-jamaica/dental-internship-mandeville (Accessed 20 December 2020).
18. LoveVolunteers (2020), “Life-changing Intercultural Experiences”, available at: https://www.lovevolunteers.org/?utm_source=volunteerforever.com&utm_medium=referral&utm_campaign=dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students (Accessed 20 December 2020).
19. Open Wide Foundation (2020), “Who We Are”, available at: https://openwidefoundation.org/about/overview/ (Accessed 20 December 2020).
20. Oral Health (2020), “Key Facts”, available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health?utm_source=volunteerforever.com&utm_medium=referral&utm_campaign=dental-volunteer-abroad-medical-mission-trips-dentists-students (Accessed 20 December 2020).
21. Plan My Gap (2020), “Medical Missions”, available at: https://www.planmygapyear.com/medical-mission-trips (Accessed 20 December 2020).
22. Somos Smigos (2020), “Medical Missions”, available at: https://somosamigos.org/ (Accessed: 20 December 2020).
23. Mission Finder (2020), “Belize Mission Project”, available at: https://missionfinder.org/organizations/belize-mission-project-2/ (Accessed 20 December 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 582

Відомості про авторів

С. І. Богату

к. м. н., асистент кафедри фармакології та фармакогнозії, Одеський національний медичний університет, магістр публічного управління та адміністрування, лікар-стоматолог

S. Bohatu

PhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Pharmacology and Pharmacognosy, Master of Public Administration, dentist

ORCID:

0000-0002-7979-8232

Як цитувати статтю

Богату С. І. Добровольчий підхід в стоматології як форма реалізації державно-громадянського партнерства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1943 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.33

Bohatu, S. (2021), “Voluntary approach in dentistry as a form of public-civil partnership implementation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1943 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.