EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ТА ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЙ
М. В. Макаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.32

УДК: 351.77

М. В. Макаренко

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ТА ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЙ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правових засад діяльності органів публічної влади щодо запобігання виникненню та поширенню епідемій. Встановлено, що законодавче підґрунтя протиепідемічного кризового реагування має забезпечити можливість дієвого використання механізмів публічного управління та суб’єктів управлінської діяльності в адаптації до впливу криз, їх подолання та відновлення країни до посткризового стану. Обґрунтовано, що сучасне функціонування системи кризового реагування має використовувати ефективні управлінські інструменти, які повинні забезпечити міжсистемну та міжвідомчу взаємодію; діяти відповідно до планів та процедур координації та взаємодії між суб’єктами в системі безпеки та кризового реагування; використовувати інформаційно-аналітичні центри, що підтримують процеси прийняття рішень тощо. Доведено, що законодавче підґрунтя протиепідемічного кризового реагування має забезпечити можливість дієвого використання механізмів публічного управління для адаптації до впливу криз, їх подолання та відновлення країни до посткризового стану.

Ключові слова: органи публічної влади; протиепідемічне кризове реагування; запобігання виникненню та поширенню епідемій.

Література

1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
2. Бурбела Т. М., Кондратов С. І. Деякі проблеми реагування на поширення COVID-19 у контексті забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-04/krytychna-infrastructura-pry-covid-19-1.pdf
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
4. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.
5. Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом “єдине здоров’я” на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінет Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1416-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80#Text
6. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text.
7. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text.
8. Положення про Міністерство охорони здоров’я України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF?find=1&text=%F4%F3%ED%EA%F6 #w11.
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 17.03.2020 р. № 530-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20.
10. Губар О. В. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти забезпечення біологічної безпеки держави. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2018. Т. 29(68). № 1. С. 55-60.
11. Public Administration: Responding to the COVID-19 Pandemic. OECD, 2020. URL: http://www.sigmaweb.org/publications/SIGMA-mapping-response-EU-members-coronavirus.pdf.
12. Коросташова I. M. Режим надзвичайного стану під час пандемії: механізм правового регулювання як гарантія забезпечення дотримання принципу верховенства права. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2020. № 6. С. 31-40.
13. Government financial management and reporting in times of crisis. OECD, 2020. URL: https://doi.org/10.1787/3f87c7d8-en.

M. Makarenko

LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES TO PREVENT THE EMERGENCE AND SPREAD OF EPIDEMICS

Summary

The article is devoted to the study of the legal basis of the activities of public authorities to prevent the emergence and spread of epidemics. It is established that the legislative basis for anti-epidemic crisis response should ensure the possibility of effective use of public administration mechanisms and management entities in adapting to the impact of crises, overcoming them and restoring the country to a post-crisis state. It is substantiated that the modern functioning of the crisis response system should use effective management tools that should ensure intersystem and interdepartmental interaction; act in accordance with plans and procedures for coordination and interaction between actors in the security and crisis response system; use information and analytical centers that support decision-making processes, etc.
The functional powers of public authorities in the system of public administration are determined by the possibilities of legal mechanisms established at the level of legislative acts. Thus, Article 49 of the Constitution of Ukraine establishes the right of every citizen to health care and medical assistance. In particular, health care is provided through state funding of relevant socio-economic, health and health prevention programs. Sanitary and epidemiological well-being is ensured by the state.
The legal basis for the anti-epidemic crisis response should ensure the possibility of effective use of public administration mechanisms and management entities in adapting to the impact of crises, overcoming them and restoring the country to a post-crisis state. The creation of a crisis response system should use effective management tools that should ensure intersystem and interdepartmental interaction; act in accordance with plans and procedures for coordination and interaction between actors in the security and crisis response system; use information and analytical centers that support decision-making processes; use the available resources of the private owner on the basis of models of public-private partnership in the field of security functions and protection of critical infrastructure.
Thus, the strategic documents, the powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Health of Ukraine, local governments set out the main functions and boundaries of activities to prevent, localize and eliminate epidemics; rights, duties and responsibilities of subjects in the field of protection of the population from socially dangerous diseases.
Legal regulation of the COVID-19 pandemic is structured around areas covered by the areas and features of public administration, such as: human resource management, legislation, development and coordination of public service policies, financial policy, public procurement, organization of communications in the context of remote access, etc.

Keywords: public authorities; anti-epidemic crisis response; prevention and spread of epidemics.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 12 Jan 2021).
2. Burbela, T. M. and Kondratov, S. I. "Some challenges in responding to the spread of COVID-19 in the context of ensuring the security and resilience of critical infrastructure", Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-04/krytychna-infrastructura-pry-covid-19-1.pdf (Accessed 12 Jan 2021).
3. President of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 12 Jan 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On protection of the population from infectious diseases", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 (Accessed 12 Jan 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Strategy for Biosafety and Biological Protection on the principle of "single health" for the period up to 2025 and approval of the action plan for its implementation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80#Text (Accessed 12 Jan 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "On ensuring the sanitary and epidemic well-being of the population", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (Accessed 12 Jan 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "About the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text (Accessed 12 Jan 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Regulations on the Ministry of Health of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF?find=1&text=%F4%F3%ED%EA%F6 #w11 (Accessed 12 Jan 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 (Accessed 12 Jan 2021).
10. Hubar, O. V. (2018), "Local governments as subjects of biological security of the state", Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia : Derzhavne upravlinnia, vol. 29(68), issue 1, pp. 55-60.
11. Public Administration: Responding to the COVID-19 Pandemic. OECD, 2020. available at: http://www.sigmaweb.org/publications/SIGMA-mapping-response-EU-members-coronavirus.pdf (Accessed 12 Jan 2021).
12. Korostashova, I. M. (2020), "A state of emergency during a pandemic: a mechanism of legal regulation as a guarantee of compliance with the rule of law", The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 6, pp. 31-40.
13. Government financial management and reporting in times of crisis. OECD, 2020, available at: https://doi.org/10.1787/3f87c7d8-en (Accessed 12 Jan 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 623

Відомості про авторів

М. В. Макаренко

к. м. н., директор клініки ММ-дентал, здобувач наукового ступеня доктора наук,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Director of MM-Dental Clinic,Сandidate for a degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-8677-8670

Як цитувати статтю

Макаренко М. В. Правові засади діяльності органів публічної влади щодо запобігання виникненню та поширенню епідемій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1942 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.32

Makarenko, M. (2021), “Legal basis for the activities of public authorities to prevent the emergence and spread of epidemics”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1942 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.