EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
М. О. Дурман

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.31

УДК: 351:82

М. О. Дурман

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В статті розглядаються питання застосування соціально-економічних механізмів та методів державної регуляторної політики для державного регулювання економіки та стимулювання економічного розвитку. Зазначається, що державне регулювання національної економіки, цілеспрямовано впливаючи на соціально-економічні процеси в суспільстві за допомогою формування державної регуляторної політики, забезпечує досягнення цілей та реалізацію пріоритетних напрямів державної соціально-економічної політики. Це відбувається шляхом застосування механізмів, інструментів та методів соціально-економічного та організаційно-правового характеру.
В дослідженні аналізується використання двох методів – методу переконання та примусу і методу стимулювання науки та технологій, оскільки саме вони на сьогоднішній момент є одними із самих актуальних та мало досліджених з точки зору регуляторної політики. Розглянувши ці два методи можна сказати, що кожен з них має свої позитивні та негативні моменти в реалізації державної регуляторної політики дотично до нашої теми.
Так, до позитиву методу переконання та примусу слід віднести легкість його запровадження (через законодавчо-нормативну базу) та контролю за виконанням. В той же час, до його негативних моментів можна віднести велику корупційну складову, яка може виникати у випадку, коли йде неадекватне співвідношення переконання та примусу.
До позитивних моментів стимулювання розвитку науки та технологій можна віднести залученість широкого кола учасників, великий мультиплікативний ефект розвитку (що включає в себе суміжні галузі), а також підвищення іміджу влади та можливість залучення додаткових інвестицій в країну. До відносно негативних моментів можна віднести необхідність витрачання бюджетних коштів на початковому етапі запровадження цього механізму – в момент старту технологічних парків або початку розробки інноваційних технологій. Також в цьому методі існує можливість корупційного розподілу виділених коштів або ймовірність розвитку технології, яка не принесе прибутку (а це буде вважатися неефективним використанням бюджетних коштів).
Проте, незважаючи на негативні ефекти, обидва ці методи можуть бути застосовані для державного регулювання економічних процесів та стимулювання економічного розвитку. Тоді регуляторні впливи стануть доцільними і ефективними, тобто держава буде виступати ключовим чинником у створенні екосистеми, сприятливої для інноваційної розвиткової діяльності.

Ключові слова: державне регулювання економіки; стимулювання економічного розвитку; метод переконання і примусу; метод стимулювання науки і технологій; підвищення ефективності державної регуляторної політики.

Література

1. Радченко О. В. Категорія «механізм» у системі державного управління. Держава та регіони: наук.-вироб. журн. Серія: Державне управління. 2009. № 3. С. 64-69.
2. Рудницька Р. М., Сидорчук Р. М., Стельмах О. М. Механізми державного управління: сутність i зміст / за наук. ред. М. Д. Лесечка, А. О. Чемериса. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. 28 с.
3. Харченко Н. П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2007. Т. 20 (59). № 2. С. 278–284.
4. Степаненко С. В. Визначення основних засад регуляторного втручання в економіку залежно від функцій держави в реалізації цілей суспільного розвитку. Актуальні проблеми державного управління. 2013. № 1 (43). С. 147 152.
5. Толуб’як В. С. Єдність державного регулювання і стратегічного управління: аспект сталого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід, 2018. № 10. С. 83-87.
6. Шевердіна О. В. Засоби державного регулювання господарської діяльності: до питання систематизації. URL: http://www.pap.in.ua/1_2018/42.pdf
7. Дурман М. О. Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні: монографія. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. 484 с.
8. Ляпіна К. М., Ляпін Д. В., Береславський С. М. Національна програма розвитку малого підприємництва: очікування, проблеми, перспективи. К.: Інститут конкурентного суспільства. 2001. 160 с.
9. Попова Л. М. Регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності в Україні. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_4_32
10. Колпаков В. К. Адміністративне право України. К.: Юрінком Інтер. 1999. 736 с.
11. Логунова М. Соціально-психологічні чинники культури державного управління. Вісник УАДУ. 2000. № 3. С. 301.
12. Про запобігання корупції: Закон України 14 жовтня 2014 року № 1700 VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
13. Динаміка зміни корупційних ризиків. Всесвітній Банк. URL: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=se_sec_tchr&hl=ic_frm_corr_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:BLR:GEO:SVK:HUN:UKR:POL
14. Федулова Л. І. Особливості розвитку інноваційної політики Європейського Союзу. виклики для України. Проблеми науки. 2014. № 7-8. С. 40 46.
15. Коротич А. А. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 2 (37). С. 289 296.
16. Ковальчук В. Сучасні тенденції розвитку державного регулювання інноваційної сфери. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія. Державне управління. 2018. С. 130-139.
17. Динаміка витрат на дослідження та наукові розробки. Всесвітній Банк. URL: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9=world:Earth&idim=region:ECS&idim=country:BLR:GEO:SVK:HUN:UKR:POL:USA
18. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року «Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку: Указ Президента України від 20 серпня 2001 року № 640/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640/2001
19. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/40-15
20. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 № 991-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/991-14
21. Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 № 549. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/549-96-%D0%BF

M. Durman

THE USE OF SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS AND METHODS OF STATE REGULATORY POLICY TO STIMULATE THE ECONOMY

Summary

The article considers the application of socio-economic mechanisms and methods of state regulatory policy for state regulation of the economy and stimulating economic development. It is noted that the state regulation of the national economy, purposefully influencing the socio-economic processes in society through the formation of state regulatory policy, ensures the achievement of goals and implementation of priority areas of state socio-economic policy. This is done through the use of mechanisms, tools and methods of socio-economic and organizational-legal nature.
The study analyzes the use of two methods - the method of persuasion and coercion and the method of stimulating science and technologies, because they are currently one of the most relevant and little studied in terms of regulatory policy. Considering these two methods, we can say that each of them has its positive and negative aspects in the implementation of state regulatory policy concerning our topic.
Thus, the positive aspects of the method of persuasion and coercion include the ease of its implementation (through the legal framework) and control over implementation. At the same time, its negative aspects include a large corruption component, which can occur when there is an inadequate ratio of persuasion and coercion.
The positive aspects of stimulating the development of science and technology include the involvement of a wide range of participants, a large multiplier effect of development, as well as improving the image of power. Relatively negative points include the need to spend budget funds at the initial stage - at the start of technology parks or the start of the development of innovative technologies. Also in this method there is a possibility of corrupt distribution of allocated funds or the likelihood of development of technology that will not bring profit (and this will be considered an inefficient use of budget funds).
However, despite the negative effects, both of these methods can be used to regulate economic processes and stimulate economic development. Then regulatory influences will be appropriate and effective, ie the state will be a key factor in creating an ecosystem conducive to innovative development activities.

Keywords: state regulation of the economy; stimulation of economic development; method of persuasion and coercion; method of stimulation of science and technologies; increase of efficiency of the state regulatory policy.

References

1. Radchenko, O.V. (2009), “Category "mechanism" in the system of public administration”, State and regions: scientific-production. magazine. Series: Public Administration, vol. 3, pp. 64–69.
2. Rudnytska, R.M. Sidorchuk, R.M., Stelmakh, O.M. (2005), Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya: sutnist i zmist [Mechanisms of public administration: essence and content], LRIDU NADU, Lviv, Ukraine.
3. Kharchenko N.P. (2007), “The concept of the mechanism of the state, scientific research of theoretical and legal definition”, Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonal’noho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryya «Yurydycheskye nauky» , vol. 20 (59), no. 2, pp. 278–284.
4. Stepanenko, S.V. (2013), “Determining the basic principles of regulatory intervention in the economy depending on the functions of the state in the implementation of social development goals”, Actual problems of public administration, vol. 1 (43), pp. 147 152.
5. Tolubyak, V.S. (2018), “Unity of state regulation and strategic management: an aspect of sustainable development of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 83-87.
6. Sheverdina, O.V. (2018), “Means of state regulation of economic activity: to the question of systematization”, Available at: http://www.pap.in.ua/1_2018/42.pdf (Accessed 16 January 2021).
7. 7. Durman, M.O. (2019), Formuvannya ta realizatsiya derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky v Ukrayini: monohrafiya. [Formation and implementation of state regulatory policy in Ukraine: a monograph], Book publishing house FOP Vyshemirsky VS, Kherson, Ukraine.
8. Lyapina, K.M. Lyapin, D.V. and Bereslavsky, S.M. (2001), Natsionalna prohrama rozvytku maloho pidpryyemnytstva: ochikuvannya, problemy, perspektyvy [National program for small business development: expectations, problems, prospects], Instytut konkurentnoho suspilstva, Kyiv, Ukraine.
9. Popova, L.M. (2017), “Regulatory policy in the field of entrepreneurial activity in Ukraine”, Forum prava, vol. 4, pp. 191–196, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_4_32 (Accessed 16 January 2021).
10. Kolpakov, V.K. (1999), Administratyvne pravo Ukrayiny [Administrative law of Ukraine], Jurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
11. Logunova, M. (2000), “Socio-psychological factors of public administration culture”, UADU Bulletin, vol. 3, p. 301.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (Accessed 16 January 2021)
13. World Bank (2019), “Dynamics of change of corruption risks”, Available at: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=se_sec_tchr&hl=ic_frm_corr_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=worldOBLRKR (Accessed 16 January 2019).
14. Fedulova, L.I. (2014), “Features of the development of innovation policy of the European Union. Challenges for Ukraine”, Problemy nauky, vol. 7-8, pp. 40 46.
15. Korotych, A.A. (2012), “State regulation of investment and innovation”, Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, vol. 2 (37), Pp. 289-296.
16. Kovalchuk, V. (2018), “Modern trends in the development of state regulation of innovation”, Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrayiny. Seriya. Derzhavne upravlinnya, pp. 130-139.
17. World Bank (2019), “Dynamics of research and development costs”, Available at: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9=world:Earth&idim=region:ECS&idim=country:BLR:GEO:SVK:HUN:UKR:POL:USA (Accessed 16 January 2019).
18. The President of Ukraine (2001), Decree “On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of July 3, 2001 "On Urgent Measures to Overcome the Scientific and Technological Sphere of Ukraine and Create Real Conditions for the Transition of the Economy to an Innovative Model of Development”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640/2001 (Accessed 16 January 2021).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “On innovative activity”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/40-15 (Accessed 16 January 2021).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On the special regime of innovative activity of technology parks”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/991-14 (Accessed 16 January 2021).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Resolution “On approval of the Regulations on the procedure for creation and operation of technology parks and innovation structures of other types”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/549-96-%D0%BF (Accessed 16 January 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 687

Відомості про авторів

М. О. Дурман

к. т. н., доцент, заслужений працівник освіти України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

M. Durman

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3775-205X

Як цитувати статтю

Дурман М. О. Використання соціально-економічних механізмів та методів державної регуляторної політики для стимулювання економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1941 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.31

Durman, M. (2021), “The use of socio-economic mechanisms and methods of state regulatory policy to stimulate the economy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1941 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.