EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ
В. В. Звірич

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.30

УДК: 35.316

В. В. Звірич

МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ

Анотація

У процесі трансформаційних процесів у системі охорони здоров’я, які відбуваються в Україні на даному етапі, важливу роль відіграє механізм публічного управління персоналом. Оскільки від ефективності роботи персоналу залежатиме результативність усіх трансформаційних змін у галузі.
У сучасній науковій літературі існують різні наукові підходи до розуміння дефініції «механізм публічне управління персоналом у системі охорони здоров’я». З метою удосконалення розуміння сутності досліджуваної категорії у статті проаналізовано різні наукові підходи. Здійснено класифікацію наукових підходів до тлумачення сутності поняття «механізм публічне управління» та «персонал». На основі обґрунтування переваг і недоліків наукових підходів сформульовано удосконалене розуміння сутності поняття «механізм публічне управління персоналом у системі охорони здоров’я».

Ключові слова: публічне управління; управління персоналом; система охорони здоров’я; дефініції; наукові підходи.

Література

1. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років. URL: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf
2. Указ президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
3. Економічна енциклопедія у 3-х томах. Т.2. Київ: Видавничий центр «Академія», 2001. 846 с.
4. Економічна енциклопедія у 3-х томах. Т.3. Київ: Видавничий центр «Академія», 2001. 936 с.
5. Словарь иностранных слов. 18-е изд. Москва: «Русский язык», 1989. 624 с.
6. Механізм. Вільна енциклопедія URL: http:// uk.wikipedia.org/wiki/Механізм
7. Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/mekhanizm
8. Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста / С.М. Гончаров, Н.Б. Кушнір / [За ред. проф. С.М. Гончарова]. К.: Центр учб. літ., 2009. 264с.
9. Словари и энциклопедии на Академике. Энциклопедический словарь экономики и права. URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law/?f=0JzQldCW0JQ=&t=0JzQmNCd0Jg=&nt=232&p=5.
10. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. 820 с.
11. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. 3-е изд., доп. М : Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. 584 с.
12. Амосов О. Ю. Перетворення механізмів державного регулювання економічного розвитку. Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць: У 2 ч. За заг. ред. Г. І. Мостового, Г. С. Одінцової. Х.: ХарРІДУ УАДУ, 2001. Вип. 2. С. 10 – 16.
13. Теория политики : Учебное пособие / под ред. Б. А. Исаева. – СПб. : Питер, 2008. – 464 с.
14. Державне управління в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. Д-ра юрид. наук, проф. В.Б. Авер'янова. — К.: СОМИ, 1999. — С. 35—39.
15. Астапова Г.В. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины / Г.В. Астапова, Е.А. Астапова, Д.П. Лойко. — Донецк, 2001. — С. 279.
16. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. — М.: Юридическая литература, 1997. — С. 86.
17. Шамхалов Ф. Теория государственного управления / Феликс Шамхалов. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 638 с.
18. Рудніцька Р. Механізми державного управління: сутність і зміст / Р. М. Рудніцька, О. Г. Сидорчук, О. М. Стельмах / За наук. ред. д.е.н., проф. М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 28 с.
19. Горлач М. Політологія : наука про політику : підручник [для студ. вищ.навч. закл.] / М. І. Горлач, В. Г. Кремень – К. : Центр учб. літератури, 2009. – 840 с.
20. Булеев И.П. Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием по обработке цветных металлов / И.П. Бубенко. — Донецк: ИЕП НАН Украины, 1993. — С. 32—34.
21. Державне управління: словник-довідник / за заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. — К.: УАДУ 2002. — 228 с.
22. Приходько В.П. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 15. С. 6-8.
23. Нижник Н. Системний підхід в організації державного управління : Навчальний посібник / Н. Р. Нижник, О. А. Машков / За заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. : УАДУ, 1998. – 160 с.
24. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. – М.: Русская деловая література, 1998. – 356 с.
25. Федорчак О.В. Класифікація механізмів державного управління // Демократичне врядування. – 2008. - № 1. - Електронне наукове фахове видання. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf
26. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник / За заг. ред. Нижник Н. Р., Олуйка В. М. – Л.: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 352 с.
27. Державний механізм забезпечення інформатизації системи охорони здоров`я: Монографія / Ларіна Р.Р., Владзимирський А.В., Балуєва О.В.- Під заг. ред. В.В.Дорофієнко. - Донецьк: ТОВ“Цифровая типография”, 2008. - 252 с.
28. Персонал: Вільна енциклопедія URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
29. Черевко Г.В. Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств / Г.В. Черевко, Н.І. Василенька. – Львів: 2008. – 209 с.
30. Малік М.Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2005. – 370 с.
31. Якубів Р.Д. Класифікація персоналу підприємства: управлінський підхід / Р.Д. Якубів // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – С. 131-136
32. Русінко М.І., Судакова О.І,, Ларченко Г.О. Еволюція поняття «персонал підприємства» та теоретичні підходи до його визначення. Ефективна економіка № 3, 2015. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3888

V. Zvirych

MECHANISM OF PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT IN THE HEALTHCARE SYSTEM: CONCEPTUAL AND CATEGORY APPARATUS

Summary

In the process of transformation processes in the health care system that are taking place in Ukraine at this stage, the mechanism of public personnel management plays an important role. Because the effectiveness of all transformational changes in the industry will depend on the efficiency of staff work. At this stage of development of the public administration system there is a low level of efficiency of the organization of staff work.
In the modern scientific literature, there are various scientific approaches to understanding the definition of "mechanism of public personnel management in the health care system." In order to improve the understanding of the essence of the studied category, the article analyzes various scientific approaches to the interpretation of the essence of the concepts: "mechanism of public administration" and "personnel in the public sphere". The classification of scientific approaches to the interpretation of the essence of the concept of "mechanism of public administration" with the division into 4 groups: 1) the mechanism of public administration as a tool for implementing the functions of public administration; 2) the mechanism of public administration as a set of institutions and bodies that carry out public administration; 3) the mechanism of public administration as a set of tools, methods, tools and principles of management; 4) the mechanism of public administration as a set of other important sub-mechanisms, as well as studied the features and characteristics of these groups.
Based on the study of scientific approaches of different scientists to the interpretation of the concept of "staff" identified 2 main groups of scientists: 1) those who believe that staff - a set of production and administrative workers, ie in terms of quantitative or structural characteristics; 2) those who believe that the staff - is the personnel of the organization in terms of quality characteristics. Based on the substantiation of the advantages and disadvantages of different scientific approaches, we have formulated an improved understanding of the essence of the concept of "mechanism of public personnel management in the health care system".

Keywords: public administration; personnel management; health care system; definitions; scientific approaches.

References

1. Official site of the Ministry of Health of Ukraine (2020), “National strategy for health care reform in Ukraine for the period 2015-2020”, available at: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf (Accessed 9 January 2020).
2. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine (2020), “Decree of the President of Ukraine “On the Sustainable Development Strategy of Ukraine – 2020” of January 12, 2015 № 5/2015, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 9 January 2020).
3. Mocherny, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia u 3-kh tomakh [Economic encyclopedia in 3 volumes]. V.2. Vydavnychyj tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine
4. Mocherny, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia u 3-kh tomakh [Economic encyclopedia in 3 volumes]. V.3. Vydavnychyj tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine
5. Petrov, F.N. (1989), Slovar' ynostrannykh slov [Dictionary of foreign words], 18 rd ed, Russkyj iazyk, Moskow, Russia
6. Official site of the free encyclopedia Wikipedia (2020), “Mekhanizm” [Mechanism], available at: http:// uk.wikipedia.org/wiki/Механізм (Accessed 9 January 2020).
7. Official site of the electronic library “Ukraine” (2020), Akademichnyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language], available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007554 (Accessed 9 January 2020).
8. Honcharov, S.M. (2009), Tlumachnyj slovnyk ekonomista [Explanatory dictionary of the economist], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Official site of dictionaries and encyclopedias at the Academician (2020), Entsyklopedycheskyj slovar' ekonomyky y prava [Encyclopedic dictionary of economics and law], available at: https://dic.academic.ru/ (Accessed 9 January 2020).
10. Kovbasiuko, Yu. V., Troschyns'kyj, V. P., Surmin ,Yu. P. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
11. Atamanchuk, H. V. (2005), Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia [Theory of public administration], 3 rd ed, OMEGA, Moscow, Russia.
12. Amosov, O. Yu. (2001), “Transformation of mechanisms of state regulation of economic development”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia: Zbirnyk naukovykh prats': U 2 ch. [Public administration and local self-government: Collection of scientific works: 2 V.], Kharkiv, Ukraine, pp. 10-16.
13. Ysaeva, B. A. (2008), Teoryia polytyky [Policy theory], St. Petersburg, Russia.
14. Aver'ianov, V.B. Derzhavne upravlinnia v Ukraini: navch. posib. [Public administration in Ukraine: textbook], SOMY, Kyiv, Ukraine.
15. Astapova, H.V. (2001), Orhanyzatsyonno-ekonomycheskyj mekhanyzm korporatyvnoho upravlenyia v sovremennykh uslovyiakh reformyrovanyia ekonomyky Ukrayny [Organizational and economic mechanism of corporate governance in modern conditions of reforming the economy of Ukraine], Donetsk, Ukraine.
16. Atamanchuk, H.V. (1997), Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia: kurs lektsyj [Theory of public administration: a course of lectures], Yurydycheskaia lyteratura, Moscow, Russia.
17. Shamkhalov, F. (2002), Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia [Theory of public administration], ZAO «Yzdatel'stvo «Ekonomyka», Moscow, Russia.
18. Rudnits'ka, R. (2005), Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia: sutnist' i zmist [Mechanisms of public administration: essence and content], LRIDU NADU, Lviv, Ukraine.
19. Horlach, M. I. and Kremen, V. H. (2009), Politolohiia: nauka pro polityku: pidruchnyk [Political science: the science about politics: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
20. Buleev, I. P. (1993), Formirovanie organizatcionno-ekonomicheskogo mekhanizma upravleniia predpriiatiem po obrabotke tcvetnykh metallov [Formation of the organizational and economic mechanism of management of the enterprise on processing of non-ferrous metals], IEP NAN Ukrainy, Donetsk, Ukraine.
21. Kniazev, V. M. and Bakumenko, V. D. (2002), Derzhavne upravlinnia: slovnyk-dovidnyk [Public administration: a dictionary-reference book], UADU, Kyiv, Ukraine.
22. Prykhodko, V. P. (2013), “Mechanism of state regulation and management of economic security”, Investytsii: praktyka ta dosvid. No. 15., pp. 6-8.
23. Nyzhnyk, N. R. and Mashkov, O. A. (1998), Systemnyi pidkhid v orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia: Navchalnyi posibnyk [System approach in the organization of public administration: a textbook], UADU, Kyiv, Ukraine.
24. Kruglov, M. I. (1998), Strategicheskoe upravlenie kompaniei [Strategic management of the company], Russkaia delovaia literatura, Moscow, Russia.
25. Fedorchak, O. V. (2008), “Classification of public administration mechanisms”, Demokratychne vriaduvannia, No. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf (Accessed 9 January 2020).
26. Nyzhnyk, N. R. and Oluiko, V. M. (2002), Derzhavne upravlinnia v Ukraini: naukovi, pravovi, kadrovi ta orhanizatsiini zasady: Navchalnyi posibnyk [Public administration in Ukraine: scientific, legal, personnel and organizational principles: Textbook], Vydavnytstvo univesytetu “Lvivska Politekhnika”, Lviv, Ukraine.
27. Larina, R. R., Vladzymyrskyi, A. V. and Baluieva, O. V. (2008), Derzhavnyi mekhanizm zabezpechennia informatyzatsii systemy okhorony zdorovia: Monohrafiia [State mechanism for informatization of the health care system: Monograph], TOV “Tcifrovaia tipografiia”, Donetsk, Ukraine.
28. Wikipedia: free encyclopedia (2019) “Personnel”, available at:: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB (Accessed 9 January 2020).
29. Cherevko, H. V. and Vasylenka N. I. (2008), Formuvannia ta vykorystannia personalu v systemi resursozabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation and use of personnel in the system of resource provision of agricultural enterprises], Lviv, Ukraine.
30. Malik, M. Y. and Shpykuliak, O. H. (2005), Kadrovyi potentsial ahrarnykh pidpryiemstv: upravlinskyi aspekt [Personnel potential of agricultural enterprises: management aspect], NNTs “IAE”, Kyiv, Ukraine.
31. Yakubiv, R. D. (2014), “Classification of enterprise personnel: management approach”, Innovatsiina ekonomika, No 3, pp. 131-136.
32. Rusinko, M.I., Sudakova, O.I. and Larchenko, H.O. (2015), “The evolution of the concept of ‘enterprise personnel’ and theoretical approaches to its definition”, Efektyvna ekonomika, No. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3888 (Accessed 9 January 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 904

Відомості про авторів

В. В. Звірич

к. м. н., здобувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

V. Zvirych

PhD in Medical Sciences,Сandidate for a degree of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-3502-1886

Як цитувати статтю

Звірич В. В. Механізм публічного управління персоналом у системі охорони здоров'я: понятійно-категоріальний апарат. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1940 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.30

Zvirych, V. (2021), “Mechanism of public personnel management in the healthcare system: conceptual and category apparatus”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1940 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.