EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2010

УДК 351

 

Ю.В.Шпак,

кандидат економічних  наук, доцент

докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

 

РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

 

Ю.В.Шпак, Регулирование  конкурентной среды в аграрной сфере

 

Yu.v.shpak, Adjusting of competition environment is in an agrarian sphere

 

У статі досліджується проблеми державного регулювання   конкурентного середовища в аграрному сектору, як важливого елемента ринкової економіки. Вплив держави на розвиток  агарного сектору економіки. Функції аграрного сектору. Масштаби державної участі в регулюванні аграрного сектора економіки. Визначення напрямів державної політики щодо регулювання конкурентного середовища аграрної галузі.

Ключові слова: аграрний сектор, державного регулювання аграрного сектору , регулювання конкурентного середовища в аграрній сфері

 

В статье исследуется проблемы государственного регулирования  конкурентной среды в аграрном секторе, как важного элемента рыночной экономики. Влияние государства на развитие аграрного сектору экономики. Функции аграрного сектора. Масштабы государственного участия в регулировании аграрного сектора экономики. Определение направлений государственной политики относительно регулирования конкурентной среды аграрной отрасли.

Ключевые слова: аграрный сектор, государственное регулирование аграрного сектора, регулирование конкурентной среды в аграрной сфере

 

In the floor investigated problems of government control   of competition environment in to the agrarian sector as an important element of market economy. Influence of the state on development  agar to the sector of economy. Functions agrarian to the sector. Scales of the state participating are in adjusting of agrarian sector of economy. Determination of directions of public policy is in relation to adjusting of competition environment of agrarian industry.

Keywords: agrarian sector, government control agrarian to the sector, adjusting of competition environment in an agrarian sphere

 

 

Постановка проблеми. З огляду на сучасні умови функціонування аграрного сектору актуальним є дослідження регулюючої ролі держави щодо конкурентного середовища в  аграрному секторі економіки. Необхідність та особливості державного регулювання аграрного сектора пов’язані з виконанням першочергових завдань щодо гарантування продовольчої безпеки держави, підвищення конкурентних переваг сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках і створення умов соціального розвитку села. За цих обставин виникає потреба в ефективній державній підтримці сільського господарства як однієї зі стратегічних галузей, розроблення основних інструментів реалізації нової аграрної політики України.

Масштаби державної участі в регулюванні аграрного сектора економіки постійно змінюються, відповідно,  змінюються вимоги до системи його державного регулювання, що зумовлює визначення пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку аграрної галузі.

Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми,  яку ми досліджуємо, висвітлені у працях вітчизняних та закордонних науковців і практиків, зокрема Амбросова В ,В. Валентинова, П. Гайдуцького,  М. Дем’яненка, С. Зорі, І. Кириленка, З. Кадюка, М. Корецького, П. Макаренка, І. Михасюка, А. Мельник, В. Месель-Веселяка, О. Могильного, В. Назаренка, Б. Пасхавера, М. Павлишенка, Н. Попова, П. Саблука, О. Онищенка, Т. Осташко, Г. Черевка, А. Юзефовича, В. Юрчишина, М. Янківа та ін.

Однак проблеми стабільного розвитку механізму державного регулювання щодо підвищення конкурентоспроможності сільського господарства за умов глобалізації економічних відносин і трансформаційних перетворень у галузі висвітлені недостатньо і потребують поглибленого опрацювання на теоретичному та методологічному рівнях.

Мета цієї статті -  дослідити  місце та роль держави в регулюванні конкурентного середовища в аграрному секторі.

Виклад основного матеріалу. Важливою ознакою конкурентних ринків продовольства є свобода діяльності, яка забезпечується і підтримується державною дією. Вона дозволяє: 1) для споживачів - свободу вибору товарів і послуг; 2) для підприємств - розробляти нові види продукції і збувати їх; 3) для покупців і продавців - домовлятися, укладати операції між собою і здійснювати взаємовигідні оборудки. Свобода об'єктивно необхідна для децентралізованої економіки. Коли припиняється конкуренція, зникають гарантії, що поведінка приватного підприємця, орієнтована на отримання прибутку, служитиме на благо суспільства. У зв'язку з цим основним державним завданням в забезпеченні економічної безпеки аграрної сфері е - створення і підтримка нормального конкурентного середовища.

Конкуренція на продовольчому ринку буває декількох типів. Конкуренція продуктів виникає між альтернативними і товарами, що заміняють один одного, такими, як яловичина і свинина. Конкуренція виробництв виражається в суперництві продавців аналогічних видів товарів. Вона може виявлятися в конкуренції торгівельних марок в межах якихось груп продукції. Міжрегіональна конкуренція - це суперництво між регіонами. Інституційна конкуренція полягає в суперництві між конкуруючими підприємствами і установами маркетингу, продовольчими магазинами і ін. Функціональна конкуренція виникає у випадках, коли дві фірми або більше змагаються за право виконувати конкретну маркетингову функцію, наприклад, зберігання, фінансування, перевезення.

Є і інші форми конкуренції. Горизонтальна конкуренція існує між підприємствами на одному рівні - переробки, оптової торгівлі або роздрібної торгівлі. Вертикальна конкуренція виникає при договірних стосунках в рамках операцій між покупцями і продавцями продовольства при розподілі виручки, що поступає від споживачів продуктів харчування. Вона інколи буває корисна для розмежування цінової і не цінової конкуренції (2,4).

На діяльність підприємства впливає структура галузі, в якій воно працює. Структура по рівню конкуренції характеризується числом представлених підприємств, схожістю пропозицій продукції і послуг та легкістю, з якою нові підприємства можуть входити в галузь або виходити з неї. Образ дій підприємств в області ціноутворення і випуску продукції в рамках цих структур відрізняється від інших, як і діяльність даної галузі. У теорії і практиці продовольчу галузь по рівню конкуренції можна розділити відповідно до типів ринків на чотири основні структури (таблиця. 1).

 

Таблиця 1. Структура продовольчого ринку по рівню конкуренції

Показники

Повна конкуренція

Конкуренція монополій

Олігополія

Монополія

Кількість продавців

Дуже велике

Велике

Невелике

Один

Схожість

ідентичність

продукції

Ідентична у всіх

підприємств

 

Диференційована  з деякими варіаціями

 

Схожа або різна

Схожість відсутня

продукція унікальна

Входження

нових

підприємств

Легке, без

великих

перешкод

Відносно легке

Важке, з

деякими

перешкодами

Блоковано

Вплив підприємств на ціну

Не впливають

Деяке, обмежене цінами на замінник продукції

Істотне

але обмежене

цінами конкурентів

Злегка

обмежене, якщо не регульоване

 

Повну, або досконалу, конкуренцію часто відносять до чистої. Вважається, що ринок повністю конкурентний, якщо задовольняються наступні умови.

1. Є багато покупців і продавців, жоден з яких не є настільки великим, аби впливати на ціни своєю діяльністю.

2. Немає диференціації продуктів. Покупці не віддають перевагу продукції одного продавця перед продукцією іншого. Це не означає, що відсутні відмінності в якості товарів. Проте продукти аналогічної якості не диференціюються торгівельними марками або рекламою.

3. Підприємства можуть вільно входити на ринок або покидати його, без істотних технічних, законодавчих або фінансових перешкод.

4. Покупці і продавці мають повну і однакову інформацію про всіх цінах і чинниках, що впливають на ринок. Вони використовують ці відомості раціонально, з максимальною вигодою для себе. При повній, досконалій конкуренції підприємство може реалізовувати всю свою продукцію за поточною ринковою ціною. Якщо ціна підприємства декілька вище ринкової, воно може нічого не продати, а якщо нижче - не буде відбою від покупців. Випуск продукції кожним окремо узятим підприємством складає настільки малу частину загального його об'єму, що це може не робити жодного впливу на ціну. Крім того, у зв'язку з тим, що продукт підприємства такий самий, як і в будь-якого іншого, воно не в змозі створити переважний попит на свою продукцію. При повній конкуренції окремо взяте підприємство не може приймати які-небудь рішення за цінами і політикою збуту.

При настільки спрощеній збутовій діяльності підприємство витрачає основні зусилля на вдосконалення і адаптацію виробництва. Воно прагнутиме так організувати випуск продукції, аби отримувати максимум прибутку. Іншими словами, в умовах повної конкуренції роль індивідуального підприємництва - приймати як належне, пануючі ринкові умови і пристосовуватися до них.

При повній конкуренції діяльність сільськогосподарських виробників має деякі особливості.

1. Підприємство приймає будь-яку сталу ціну, що диктується кривими сумарного попиту і пропозиції. Отже, воно не «встановлює» ціну на свої продукти.

2. Оскільки окремі підприємства не можуть впливати на ціни, у них з'являється стимул-реакція до збільшення прибутку шляхом зниження собівартості.

3. Підприємства постійно націлені на використання різниці між собівартістю і ціною продукції. Будь-яке короткочасне зростання прибутку стимулює довгострокове розширення виробництва, що потім заставляє ринкові ціни повернутися до рівня «нормального» прибутку.

4.  Підприємства приймають рішення по виробництву самостійно, незалежно від інших.

5.  Для підприємств головні рішення по маркетингу зводяться до визначення термінів і місця продажу і, ймовірно, форми, в якій реалізується товар.

Сільськогосподарські підприємства хочуть зробити свої ринки менш конкурентними. Для цього потрібно поміняти умови, які ставлять їх в положення суперників. Серед можливих методів - зростання розмірів господарств, спроби консолідувати маркетинг, заходи по спільному контролю і регулюванню виробництва і потоку продукції на ринках, а також маркування сільськогосподарських продуктів товарними знаками. У цій області були досягнуті деякі успіхи, але більшість підприємств все ще працюють в умовах повної конкуренції.

Крайніми протилежностями повної конкуренції є монополія і монопсонія. Монополія - це ринок одного продавця, монопсонія - ринок одного покупця. Вважається, що монополісти - законодавцями цін, оскільки крива попиту окремо взятого підприємства і є крива ринкового попиту. Отже, монополісти мають в своєму розпорядженні захист від суперників і користуються деякою свободою у встановленні цін на свою продукцію. Тоді як перед конкурентами в умовах повної конкуренції коштує завдання вибору відповідного обсягу випуску продукції при даній ціні на ринку збуту, метою монополіста є вибір ціни і об'єму виробництва, які забезпечують максимальний прибуток.

Проте не слід вважати, що монополіст володіє повною свободою у встановленні об'ємів і номенклатури виробництва і ціни. З позицій попиту, якщо призначають дуже високу ціну, споживачі можуть підшукати замінюючий продукт. З боку виробництва при дуже великих прибутках в сферу діяльності монополій можуть вторгатися інші, сторонні фірми. Отже, свобода витягувати монопольні прибутки обмежується існуванням аналогічних продуктів і відсутністю бар'єрів проти вторгнення потенційних виробників.

Монополії можуть виникати в результаті контролю або заволодіння єдиним джерелом важливого вигляду сировини, патентного контролю важливого процесу, за рахунок радикальної економії, забезпеченої великими масштабами підприємництва, або за допомогою дій уряду. Як і в разі повної конкуренції, приклади повної монополії рідкі. Там, де монополії існують деякий час, видно, вони створюються або зберігаються владою держави.

В умовах олігополії (декілька продавців) або олігопсонії (декілька покупців) контроль за збутом знаходиться в руках невеликого числа крупних підприємств. Концентрація ринку в такому разі настільки велика, що провідні підприємства можуть впливати на ринкові ціни через свої рішення про випуск продукції. Кожне підприємство, приймаючи рішення, що стосуються виробництва і цін, повинне вивчати вплив своїх дій на ринкові ціни і реакцію конкурентів. У обстановці взаємозалежності підприємств олігополіст повинен враховувати потенційну «відплату» з боку суперників по бізнесу.

У ситуації олігополії підприємницьке завдання окремого підприємства зводиться до того, як ужитися з конкурентами і не вести з ними відкриту боротьбу. Боротьба між гігантами може закінчитися втратами для всіх зацікавлених сторін, жодна з них не отримає вигоди. Усвідомлення це наводить до стабільності цін і виробництва, які можуть і не давати максимального прибутку якомусь одному підприємству, але створюють передумови і умови, що дозволяють забезпечити стерпне існування всім олігополіям. Проте інколи між ними виникають війни цін, що порушують цю стабільність. Олігополістична галузь економіки створює ієрархію лідерів і ведених. Коли лідер змінює ціну, його послідовники негайно поступають так само. Подібна цінова ситуація не означає, що між підприємствами немає суперництва. Проте таке суперництво набуває форми заходів, не пов'язаних з цінами, таких, як диференціація продукції і інновації, додаткові послуги, реклама, сприяння товарів. Конкуренція монополій займає проміжне положення між повною конкуренцією і олігополією. В цьому випадку підприємств, що знаходяться ринку недостатньо для дотримання принципу повної конкуренції - «жодної дії на інших», але їх більше, ніж треба, для того, щоб зробити підприємства такими ж взаємозалежними, як олігополії. Проте кожне підприємство прагне випускати продукти або надавати послуги, єдині у своєму роді або що відрізняються від того, що пропонують інші підприємства. Таким чином, в якомусь сенсі кожне підприємство є маленьким монополістом. Проте це монополія з обмеженою могутністю, оскільки в очах споживачів продукція конкурентів дуже близька, хоча і не повністю замінювана. Попит в такому разі більше не є горизонтальним, повністю гнучким, як при повній конкуренції. Зважаючи на диференціацію продуктів спостерігається деякий низхідний нахил, але попит залишається ще дуже гнучким із-за близькості замінників. За таких умов ціни також будуть близькі в різних підприємств, але не із-за боязні контрзаходів підприємств-суперників, а з побоювань втратити споживчі ринки, якщо ціни вийдуть із загального ряду.

В обстановці монополістичної конкуренції ціни не настільки стійкі, як при олігополії.

Конкуруючі організації і структури значно відрізняються економічними показниками діяльності. Хоча в реальності повна конкуренція і монополія не зустрічаються в чистому вигляді, вони служать орієнтирами для оцінки впливу неповної конкуренції на ціни, випуск продукції і ефективність (2,5).

Сільськогосподарські виробники не можуть контролювати випуск своєї продукції в тій же мірі, як несільськогосподарські фірми. Це пояснюється тим, що: по-перше, загальний об'єм вирощеної продукції визначається роботою багатьох відносно невеликих виробників, що діють незалежно, і. по-друге, результати виробництва значною мірою залежать від погодних умов і біологічних систем. Виробники сільськогосподарської продукції можуть бажати змінити її випуск і для цього спробують обробляти більше або менше площі, або ж відгодовувати меншу або більшу кількість птиці. Проте. кінцевий результат залежатиме і від багатьох інших, відносно неконтрольованих чинників, що впливають на урожай або на продуктивність тварин, - погоди, природних катаклізмів (засухи, урагану і тому подібне). Можливості сільськогосподарських виробників реагувати на зміну ситуації на ринку, об'єктивно, досить обмежені: окрім відомого тимчасового лага, викликаного тривалістю біологічних циклів вирощування продукту, витрати по його виробництву носять, в основному, постійний характер. Неможливо швидко припинити або змінити сільськогосподарське виробництво. Навпаки, переробні підприємства і споживачі можуть пристосуватися до зміни пропозиції сільськогосподарських продуктів в коротші терміни, ніж господарства - до зміни чинників виробництва.

Окрім відмічених проблем пристосування в короткостроковому періоді, необхідно врахувати, що існують тривалі періоди для зміни виробництва деяких сільськогосподарських продуктів. На відміну від інших галузей, на ринках сільськогосподарської продукції при різкому підвищенні попиту з боку споживачів неможливий моментальний сплеск зростання продукції і, відповідно, прибули для її виробників. Цей процес - урівноваження попиту і пропозиції - має відомий часовий лаг. Фруктові дерева зростають декілька років, перш ніж вони почнуть плодоносити, але ринкові умови можуть істотно змінитися за цей період. Збільшення виробництва молока також є повільним процесом. Навіть значне зменшення сільськогосподарського виробництва є повільним і важким. Раз інвестиції в сільськогосподарські споруди, в устаткування і в інший реальний основний капітал вже зроблені, то зміни в них дуже складні і дорогі.

Нездатність швидко пристосуватися до умов, що змінюються, створює елемент високого ризику в сільському господарстві. Так, ринок, для якого протягом довгого часу вирощується продукт, може змінитися до періоду його ринкового постачання. Зміни в споживчих смаках і перевагах можуть привести до переоцінки розподілу господарствами сільськогосподарських ресурсах, оскільки вони, можливо, приділяли надто багато уваги виробництву тих продуктів, які більше не потрібні. Високі ціни, що утворилися в результаті тимчасового дефіциту сільськогосподарського продукту, можуть змінити купівельну поведінку і скоротити споживчий ринок на цей продукт, коли врешті-решт буде вирощено його колишню кількість. Ці відносну непередбачуваність і не контрольованість створюють багато маркетингових і конкурентних проблем для сільськогосподарських виробників.

Велика частина продовольчої продукції відноситься до «предметів першої необхідності». Це означає, що зростання попиту на сільськогосподарські продукти відбувається повільніше, ніж зростання доходів. Зокрема, сім'ї, що мають на початку низький дохід, витрачають на живлення велику частину свого доходу, але у міру зростання доходів вони стабілізують свої витрати на предмети першої необхідності (перш за все на живлення). Більш того, чітко є видимою, відповідно до закону Е.Енгеля, тенденція: чим рівень родинних доходів в країні вищий, тим доля витрат на живлення нижча (і навпаки).

З того факту, що вжиток продуктів харчування (як предметів першої необхідності) займає стійку «нішу» в структурі витрат населення зовсім не витікає, що на кожному ринку того або іншого сільськогосподарського продукту зберігається стабільна ситуація. Основною небезпекою для ринку окремого продукту є замінюваність харчовій продукції. Споживачі вважають за краще набувати не «кілограма їди», а конкретні хліб, огірки, молоко, яловичину і тому подібне Тому при зміні ціни (наприклад, у бік підвищення) на який-небудь продукт споживачі в ринковій економіці завжди можуть замінити його іншим (видова і марочна конкуренція).

Виробники сільськогосподарської продукції, намагаючись вплинути на ціни через свої колективні і індивідуальні дії, постійно стикаються з труднощами. На ринку вони є в більшості випадків «ціноотримувачями». Для того, щоб збільшити ціни через контроль пропозиції або рекламну компанію, сільськогосподарські виробники повинні діяти як налагоджена група. Але чим більше число учасників і ніж більш різні їх економічні умови, тим важче їм організуватися і діяти на ринку спільно. Так, приміські господарства, розташовані поруч один з одним, погоджують ціни на овочі, але, інколи, господарства, що мають в своєму розпорядженні великий об'єм продукції, знижують ціни, підриваючи тим самим загальну політику.

Сільськогосподарські виробники можуть спробувати збільшити ціни через посилення контролю над пропозицією сільськогосподарської продукції, рекламні зусилля, або через асоціацію фермерів по веденню переговорів. Якщо все завершиться успішно, то така ціна принесе вигоди всім сільськогосподарським виробникам, незалежно від того: беруть участь вони в групових діях чи ні. Тому на практиці інколи буває важко добитися групової участі і необхідної підтримки для досягнення успіху. Так само, якщо ціна на товар і, відповідно, прибутки будуть високі, то окремі сільськогосподарські виробники прагнутимуть розширити випуск, і декілька з них можуть зробити це без наслідків. Проте, якщо всі виробники сільськогосподарської продукції спробують збільшити виробництво, то ринкові ціни і прибутки впадуть.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.  Отже, висококонкурентні умови в сільському господарстві ведуть до того, що ціни на сільськогосподарські продукти тримаються близько до витрат виробництва. Дана проблема має два аспекти. З одного боку, падаючі ціни на сільськогосподарську продукцію не будуть настільки небезпечними для виробників, якщо вони зможуть пристосувати використання чинників виробництва до цін, що знизилися. Але залежність сільськогосподарських виробників, що збільшилася, від промислових засобів виробництва залишає їм дуже малий запас часу на адаптацію  до падаючих  цін  на сільськогосподарську продукцію.  З іншого боку, ціни, що збільшуються, на сільськогосподарську продукцію підвищують прибутковість господарств і ведуть до підйому цін на чинники виробництва, особливо на орні землі, - інший випадок, коли підприємства виявляються під тиском взаємозв’язку «витрачання - ціни сільськогосподарської продукції». В цих умовах роль державного регулювання полягає в забезпеченні цінового паритету.

 

Список використаних джерел

1. Аграрная политика (Западная и Восточная Европа, Россия) /В.И.Назаренка./ Под общей ред. В.И.Назаренка. – М.: ВНИИТЭИагропром. – 2000. – Ч. 1. – С. 50–58.

2.  Аграрная политика (Западная и Восточная Европа, Россия) / Под общей ред. В.И.Назаренка. – М.: ВНИИТЭИагропром. – 2000. – Ч. 2. – С. 40–52.

3. Агропромисловий комплекс України: стан та перспективи розвитку (1990–2000) / За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем'яненка, М.Ф. Кропивка. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 335 с.

4. Амбросов В.Я. Реорганізація державної власності в агропромисловому комплексі /Амбросов В.Я.// Економіка АПК. – 1997. – № 6. – С. 4.

5. Амбросов В.Я. Реструктуризація виробництва в АПК /Амбросов В.Я.// Економіка АПК. – 1999.-№1.-С.79-80.

6. Андрійчук В. Г. Проблеми розвитку приватних аграрних підприємств і вдоско­налення міжгалузевих економічних відносин /Андрійчук В. Г.// Проблеми формування ринкової економіки. – К., КНЕУ, 2000. – С. 29–38.

7. Бакай С.С. Адаптація підприємств до ринкового середовища. Соціально-економічна модель постреформованого розвитку агропромислового виробництва в Україні /Бакай С.С.// Матеріали Других Всеукраїнських зборів (конгресу) вчених економістів-аграрників 24–25 січня 2000 р. – К., 2000. – С. 316–319.

8. Балян А.В. Досвід фермерської кооперації та перспективи її розвитку в Україні /Балян А.В. // Економіка АПК. – 1996. – №9. – С. 20–23.

Стаття надійшла до редакції 29.09.2010 р.