EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
Т. М. Лозинська, Г. А. Аранчій

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.6

УДК: 338.24:352

Т. М. Лозинська, Г. А. Аранчій

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження, спрямованого на вивчення можливостей економічного розвитку територіальних громад на основі механізму співробітництва. Виявлено, що органи місцевого самоврядування (ОМС), в разі домовленості про співпрацю, найчастіше використовують три основні його форми – реалізацію спільних проектів, спільне фінансування об’єктів комунальної власності, утворення спільних комунальних підприємств. Обгрунтування доцільності та виявлення умов використання територіальними громадами усіх форм співробітництва сприяє розширенню виробничих можливостей, здатних забезпечити економічне зростання громад. Наголошується, що спільне управління та делегування завдань дозволяє скоротити бюджетні витрати. Окреслено основні проблеми економічної взаємодії територіальних громад в Україні та обгрунтовано перспективні напрями їх співробітництва. Встановлено, що на даному етапі децентралізації публічного управління і завершення процесу об’єднання територіальних громад, у сфері міжмуніципального співробітництва виникають нові виклики, пов’язані із створенням складних міських громад, до яких увійшли прилеглі сільські громади, що потребуватиме удосконалення механізму співробітництва територіальних громад з огляду на необхідність розвитку їх економічної основи. Корисними у контексті удосконалення співробітництва територіальних громад можуть бути: визначення на державному рівні об’єктів, створення або реконструкція яких можливі лише на умовах співробітництва, що сприятиме зменшенню розпорошення коштів місцевих бюджетів і їх ефективнішому використанню; створення асоціацій територіальних громад або інших утворень, які будуть виконувати координацуійну функцію та здійснювати управління спільним майном, що сприятиме скороченню коштів на управління; законодавче забезпечення більшої гнучкості органа управління міжмуніципальною співпрацею та деякі інші заходи. Висловлено припущення про актуальність предмету дослідження в середньотерміновому періоді, обумовлену подальшою децентралізацією публічного управління.

Ключові слова: Співробітництво; територіальна громада; економічний розвиток; механізм; децентралізація; публічне управління.

Література

1. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1508-18. (Дата звернення 23.11.2020).
2. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво – ММС): навчально- практичний посібник; За заг. редакцією Толкованова В. В., Журавля Т. В. К. 2016. 154 с.
3. Толкованов В. В. Пріоритетні завдання та підходи до модернізації місцевого самоврядування на сучасному етапі: вітчизняний та зарубіжний досвід. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2017. № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/28.pdf. (Дата звернення 23.11.2020).
4. Шкільняк М. М. Критерії ефективного управління комунальною власністю територіальних громад. Іноваційна економіка. 2018. № 1-2. С. 96-102.
5. Врублевський О. С. Співробітництво територіальних громад (бібліотечка місцевого самоврядування). Видання друге. К.: ТОВ «Видавництво «ЮСТОН». 2018. 56 с.
6. Васьківська К. В., Пелехатий А. О., Галімук Ю. О., Лозінська Л. Д. Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/3.pdf. (дата звернення 23.11.2020).
7. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад (станом на 19.11.2020 р.). URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/reyestr/ін. (Дата звернення 24.11.2020).
8. Міжмуніципальне співробітництво громад Полтавської області. URL:
http://www.adm-pl.gov.ua/page/mizhmunicipalne-spivrobinitcvo-gromad-poltavskoyi-oblasti. (Дата звернення 25.11.2020).
9. Чайка А. Кластерний підхід при співробітництві територіальних громад. URL: https://samoorg.com.ua/blog/2019/09/11/klasterniy-pidhid-pri-spivrobitnitstvi-teritorialnih-gromad/. (Дата звернення 25.11.2020).

T. Lozinskaya, H. Aranchiy

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the results of a study aimed at studying the possibilities of economic development of territorial communities on the basis of the mechanism of cooperation. It was found that local governments, in the case of an agreement on cooperation, most often use its three main forms - the implementation of joint projects, joint financing of communal property, the formation of joint utilities. Substantiation of expediency and identification of conditions for the use of all forms of cooperation by territorial communities contributes to the expansion of production opportunities that can ensure the economic growth of communities. It is emphasized that joint management and delegation of tasks can reduce budget expenditures. The main problems of economic interaction of territorial communities in Ukraine are outlined and perspective directions of their cooperation are substantiated. It is established that at this stage of decentralization of public administration and completion of the process of unification of territorial communities, in the field of inter-municipal cooperation there are new challenges related to the creation of complex urban communities, which include adjacent rural communities. given the need to develop their economic base. Useful in the context of improving the cooperation of territorial communities can be: identification at the state level of objects, the creation or reconstruction of which is possible only on the terms of cooperation, which will reduce the dispersion of local budgets and their more efficient use; creation of associations of territorial communities or other entities that will perform a coordinating function and manage common property, which will help reduce funding for management; legislative provision of greater flexibility of the governing body of inter-municipal cooperation and some other measures. Assumptions are made about the relevance of the subject of research in the medium term, due to the further decentralization of public administration.

Keywords: Cooperation; territorial community; economic development; mechanism; decentralization; public administration.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On cooperation of territorial communities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1508-18 (Accessed 23 Nov 2020).
2. Tolkovanov, V.V. and Zhuravel, T.V. (2016), Spivrobitnytstvo terytorial'nykh hromad (mizhmunitsypal'ne spivrobitnytstvo – MMS): navchal'no- praktychnyj posibnyk [Cooperation of territorial communities (inter-municipal cooperation - IMS): educational and practical manual], Kyiv, Ukraine.
3. Tolkovanov, V.V. (2017), “Priority tasks and approaches to modernization of local self-government at the present stage: domestic and foreign experience”, Theory and practice of public administration and local self-government, vol. 1, available at: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/28.pdf (Accessed 23 Nov 2020).
4. Shkilnyak, M.M. (2018), “Criteria for effective management of communal property of territorial communities”, Innovative economy, vol. 1-2, pp. 96-102.
5. Vrublevsky, O.S. (2018), Spivrobitnytstvo terytorial'nykh hromad (bibliotechka mistsevoho samovriaduvannia) [Cooperation of territorial communities (library of local self-government)], Second edition, LLC "YUSTON Publishing House", Kyiv, Ukraine.
6. Vaskivska, K.V. Pelekhaty, A.A. Galimuk, Y.O. and Lozinska, L.D. (2019), “Cooperation of territorial communities in the conditions of decentralization”, Efficient economy, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/3.pdf (Accessed 23 Nov 2020).
7. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2020), “Register of agreements on cooperation of territorial communities (as of 19.11.2020)”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/reyestr/ін (Accessed 24 Nov 2020).
8. Poltava Regional State Administration (2020), “Inter-municipal cooperation of communities of Poltava region”, available at: http://www.adm-pl.gov.ua/page/mizhmunicipalne-spivrobinitcvo-gromad-poltavskoyi-oblasti (Accessed 25 Nov 2020).
9. Chaika, A. (2019), “Cluster approach with the cooperation of territorial communities”, available at: https://samoorg.com.ua/blog/2019/09/11/klasterniy-pidhid-pri-spivrobitnitstvi-teritorialnih-gromad/ (Accessed 30 Nov 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 844

Відомості про авторів

Т. М. Лозинська

д. держ. упр., професор, Полтавський державний аграрний університет

T. Lozinskaya

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration, Poltava State Agrarian University

ORCID:

0000-0003-2858-9374


Г. А. Аранчій

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавський державний аграрний університет

H. Aranchiy

Postgraduate student of the Department of Public Administration, Poltava State Agrarian University

ORCID:

0000-0002-3738-7048

Як цитувати статтю

Лозинська Т. М., Аранчій Г. А. Напрями удосконалення співробітництва територіальних громад в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1939 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.6

Lozinskaya, T. and Aranchiy, H. (2021), “Directions of improvement of cooperation of territorial communities in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1939 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.