EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ
А. А. Олешко, О. В. Ровнягін, В. Р. Годз

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.3

УДК: 354:378.1

А. А. Олешко, О. В. Ровнягін, В. Р. Годз

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Анотація

У статті визначено основні тенденції дистанційного навчання у вищій освіті в Україні й світі в умовах пандемічних обмежень. Акцентовано на особливостях використання телекомунікаційних технологій, навчальних платформ та он-лайн курсів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів і студентів. З використанням методів анкетування виявлено переваги та недоліки дистанційного навчання з точки зору студентства України, що є важливим при формуванні студентоцентристської моделі вищої освіти. До переваг дистанційного навчання віднесено гнучкий графік навчання, можливість поєднання роботи і навчання, можливість опанування додаткових компетенцій, курсів, хобі та підвищення мотивації до самонавчання. Недоліками дистанційного навчання у період пандемії є: технічні проблеми, неможливість доступу до Інтернет, складність засвоєння матеріалу самостійно, низький рівень володіння викладачами і студентами інформаційними технологіями. Визначено, що додаткового захисту у період пандемії потребують науково-педагогічні працівники. Зокрема, необхідним є поліпшення технічних, економічних, організаційних та психологічних умов праці, забезпечення мотивації викладачів, надання їм матеріальних і нематеріальних стимулів до високоякісної професійної діяльності й професійного розвитку в умовах дистанційного навчання.

Ключові слова: вища освіта; дистанційне навчання; пандемічні обмеження; якість навчання; он-лайн навчання.

Література

1. Webinar: UNESCO Learning Cities respond to COVID-19. URL: https://en.unesco.org/events/webinar-unesco-learning-cities-respond-covid-19 (дата звернення: 17.01.2021).
2. Бакіров В., Огарков М. Пандемія може назавжди змінити вищу освіту. Дзеркало тижня. 16 січня 20201. URL: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/pandemija-mozhe-nazavzhdi-zminiti-vishchu-osvitu.html (дата звернення: 17.01.2021).
3. Annual Report 2019 — UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2020. URL: https://uil.unesco.org/uils-annual-report-2019 (дата звернення: 17.01.2021).
4. Learning cities: Drivers of inclusion and sustainability. 2020. URL: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/learning-cities-drivers-inclusion-and-sustainability (дата звернення: 17.01.2021).
5. Supporting teachers and education personnel during times of crisis. ED/2020/IN2.2. 2020. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338 (дата звернення: 17.01.2021).
6. How Covid-19 is Impacting Prospective International Students Across the Globe. QS. 2020. URL: http://hdl.handle.net/10919/98431 (дата звернення: 17.01.2021).
7. Дистанційне навчання [назва з екрана]. URL: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro (дата звернення: 17.01.2021).
8. Олешко А.А., Бондаренко С. М., “Удосконалення системи дистанційного навчання у вищій школі в умовах пандемії covid-19. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» : тези доповідей, 10 листопада 2020 р. Київ : КНУТД, 2020. 189 с. С. 78 – 79.
9. Інформаційно-аналітична довідка про результати опитування щодо стану використання технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти України: Державна служба якості освіти України, 2020.
10. Олешко А. А., Ровнягін О. В. Сучасні тенденції міжнародної освітньої еміграції з України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 21–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.21
11. Brammer S., Clark Т. COVID-19 and Management Education: Reflections on Challenges, Opportunities, and Potential Futures. British Journal of Management. 2020. Vol. 31. Р. 453-456.
12. Олешко А. А., Ровнягін О. В. Антикризова політика національних держав у контексті подолання соціально-економічних наслідків covid-19. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7780 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.9

А. Oleshko, A. Rovnyagin, V. Godz

IMPROVING DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT OF PANDEMIC RESTRICTIONS IN HIGHER EDUCATION

Summary

The article identifies the key trends of distance learning in higher education in Ukraine and the world in the context of pandemic constraints. Emphasis is placed on the features of telecommunication technologies usage, educational platforms and online courses that provide interactive interaction between teachers and students.
Utilizing the questionnaire methods, advantages and disadvantages of distance learning from the perspective of Ukrainian students are emphasized, which is significant in the formation of a student-centric model of higher education.
The advantages of distance learning include a flexible learning schedule, the ability to combine work and education, the capacity to master additional competencies, courses, hobbies and increase motivation for self-study.
The disadvantages of distance learning during the pandemic are technical problems, inability to access the Internet, the difficulty of learning the material by oneself, insignificant level of knowledge by teachers and students regarding information technology. It was also discovered that during the quarantine restrictions, students acquired or developed several competencies such as the ability to manage time, to work with information resources, to self-control and to self-organize themselves. At the same time, most students have deteriorated communication skills and teamwork, which are key to professional activities in economics, management, and other specialties.
It is identified that additional security amid the pandemic is essential for scientific and pedagogical workers. Notably, it is necessary to improve the technical, economic, organizational, and psychological working conditions, motivate teachers, provide them with tangible and intangible incentives for high-quality professional activities and professional development in distance learning. Deducing that the basis for enhancing the quality of distance learning is to merge the potential of public authorities, higher education institutions, non-governmental organizations (NGOs) and student government to ensure an effective educational process and the acquisition by higher education program applicants of general and professional competencies in full.

Keywords: higher education; distance learning; pandemic restrictions; education quality; online learning.

References

1. UNESCO (2020), webinar: “Learning Cities respond to COVID-19”, available at: https://en.unesco.org/events/webinar-unesco-learning-cities-respond-covid-19 (Accessed: 17.01.2021).
2. Bakirov V., Oharkov M. (2021), “Pandemiia mozhe nazavzhdy zminyty vyschu osvitu” [A pandemic can change higher education forever], Dzerkalo tyzhnia, available at: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/pandemija-mozhe-nazavzhdi-zminiti-vishchu-osvitu.html (Accessed: 17.01.2021).
3. UNESCO (2020), “UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2020”, Annual Report 2019, available at: https://uil.unesco.org/uils-annual-report-2019 (Accessed: 17.01.2021).
4. UNESCO (2020), “Learning cities: Drivers of inclusion and sustainability”, available at: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/learning-cities-drivers-inclusion-and-sustainability (Accessed: 17.01.2021).
5. UNESCO (2020), “Supporting teachers and education personnel during times of crisis”, UNESCO COVID-19 education response: Education Sector issue notes, issue 2.2, available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338 (Accessed: 17.01.2021).
6. QS (2020), “How Covid-19 is Impacting Prospective International Students Across the Globe”, Higher Education Policy for Minorities in the United States, available at: http://hdl.handle.net/10919/98431 (Accessed: 17.01.2021).
7. Portal "Vyscha osvita” (2020), “Dystantsijne navchannia” [Distant learning], available at: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro (Accessed: 17.01.2021).
8. Oleshko A.A., Bondarenko S. M. (2020), “Udoskonalennia systemy dystantsijnoho navchannia u vyschij shkoli v umovakh pandemii covid-19”, «Problemy intehratsii osvity, nauky ta biznesu v umovakh hlobalizatsii» [Improving the system of distance learning in higher education in the context of the COVID-19 pandemic], Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [International scientific-practical conference], Kyiv National University of Technologies and Design, pp. 78-79.
9. State Service for the Quality of Education of Ukraine (2020), “Informatsijno-analitychna dovidka pro rezul'taty opytuvannia schodo stanu vykorystannia tekhnolohij dystantsijnoho navchannia u zakladakh vyschoi osvity Ukrainy”, [Information and analytical report on the results of the survey on the state of use of distance learning technologies in higher education institutions of Ukraine].
10. Oleshko, А. and Rovnyagin, A. (2020), “Modern tendencies in international educational emigration from Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 21–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.21
11. Brammer S., Clark Т. COVID-19 and Management Education: Reflections on Challenges, Opportunities, and Potential Futures. British Journal of Management. 2020. Vol. 31. Р. 453-456.
12. Oleshko, А. and Rovnyagin, A. (2020), “Anti-crisis policy of national states in the context of overcoming the social and economic consequences of covid-19”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7780 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.9

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 2210

Відомості про авторів

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and Public Administration Department, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-9328-7730


О. В. Ровнягін

студент, Київський національний університет технологій та дизайну

A. Rovnyagin

Student, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-0868-6794


В. Р. Годз

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну

V. Godz

Student, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-9123-291X

Як цитувати статтю

Олешко А. А., Ровнягін О. В., Годз В. Р. Удосконалення дистанційного навчання у вищій освіті в умовах пандемічних обмежень. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1936 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.3

Oleshko, А., Rovnyagin, A. and Godz, V. (2021), “Improving distance learning in the context of pandemic restrictions in higher education”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1936 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.