EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Н. С. Орлова, Ю. Л. Мохова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.1

УДК: 351.824.11

Н. С. Орлова, Ю. Л. Мохова

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Анотація

В статті досліджено міжнародну практику підвищення розвитку енергоефективності країни. Доведено, що заходи з підвищення енергоефективності, які приймають країни, різні за складом і змістом відповідно до соціально-економічного розвитку країн та уваги, яка приділяється на державному рівні проблемам раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів. Узагальнено напрями державного управління в сфері енергоефективності. Досліджено основні інструменти регулювання питань енергетичної ефективності в ЄС, методи технічного регулювання енергетичної ефективності, інструменти енергоефективності, визначено пріоритетні напрямки енергетичної політики країн Європейського Союзу. Виділено напрямки державного управління в сфері енергоефективності в країнах ЄС для реалізації в вітчизняній практиці, реалізація яких дозволить зменшити викиди парникових газів, підвищити здоров’я та якість життя громадян, підвищити енергоефективність та конкурентоспроможність країни, забезпечити її сталий розвиток.

Ключові слова: державне управління; енергоефективність; енергоресурси; конкурентоспроможність; імпорт; інновація.

Література

1. Більовський М. О. Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в різних країнах світу. Public administration. 2017. №7. С.78-87.
2. Дзядикевич Ю.В., Любезна І.В., Градовий В.В. Зарубіжний досвід у сфері енергозбереження. Економіка природокористування та екологізація навколишнього середовища. 2019. №1-2. С.167-175.
3. Дзядикевич Ю.В. Енергетичний менеджмент: підручник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. 336 с.
4. Денисюк С.П., Коцар О.В., Чернецька Ю.В. Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї: Проект «Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. 79 с
5. Манжул І. Американський досвід забезпечення енергетичної безпеки. Підприємництво, господарство і право. 2015. №8. С. 37-41.
6. Співак Я. О. Енергозбереження як фактор економічного зростання України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. №10. С. 208-210.
7. Аналіз законодавства провідних зарубіжних країн та України щодо ефективного використання енергетичних ресурсів. Київ: Науково-технічний центр електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України НЕК «Укренерго», 2013. 72 с.
8. Офіційний сайт Статистичної служби Європейського Союзу. URL: https://ru.nencom.com/blog/eurostat (дата звернення 20.12.2020).
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.12.2020).

N. Orlova, I. Mokhova

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY OF THE COUNTRY: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Summary

The article examines the international practice of improving the energy efficiency of the economy. It is proved that the measures to improve energy efficiency taken by countries are different in composition and content in accordance with the socio-economic development of countries and the attention paid at the government level to the problems of rational use of fuel and energy resources. The directions of public administration in the field of energy efficiency are generalized: formation of a multilevel structure of public administration in the field of energy efficiency with responsibility and availability of coordinating bodies; construction and implementation of a system of key energy efficiency indicators in development plans in all sectors of the economy, introduction of management incentives to improve energy efficiency, etc. The main tools for regulating energy efficiency issues in the EU are studied. The priority directions of the energy policy of the European Union countries are identified – energy saving and energy efficiency, which will allow countries to build a competitive and energy independent economy and reduce the negative impact on the environment. Methods of technical regulation of energy efficiency (energy efficiency labeling, ecologically oriented design), energy efficiency tools (government regulation of energy efficiency, introduction of financial incentives and provision of appropriate benefits to encourage and implement information programs) are studied. The strategic directions of the countries in order to reduce carbon dioxide emissions into the atmosphere are the use of alternative renewable energy, support for innovation. There are are highlighted the areas of public administration in the field of energy efficiency in the EU countries for implementation in domestic practice (adoption of national energy efficiency targets; introduction of energy audit for large companies and industries; application of appropriate classes of energy labeling of energy consuming equipment, etc.), the implementation of which will reduce emissions, improve the health and quality of life of citizens, increase energy efficiency and competitiveness of the country, ensure its sustainable development.

Keywords: public administration; energy efficiency; energy resources; competitiveness; imports; innovation.

References

1. Bil'ovs'kyj, M. O. (2017), “Mechanisms for implementing the state policy of energy efficiency and energy saving in different countries of the world”, Public administration, vol.7, pp.78-87.
2. Dziadykevych, Yu.V. Liubezna, I.V. and Hradovyj, V.V. (2019), “Foreign experience in the field of energy saving”, Ekonomika pryrodokorystuvannia ta ekolohizatsiia navkolyshn'oho seredovyscha, vol.1-2, pp.167-175.
3. Dziadykevych, Yu.V. (2014), Enerhetychnyj menedzhment [Energy management], Ternopil', Ukraine.
4. Denysiuk, S.P. Kotsar, O.V. and Chernets'ka, Yu.V. (2016), Enerhetychna efektyvnist' Ukrainy. Kraschi proektni idei: Proekt «Profesionalizatsiia ta stabilizatsiia enerhetychnoho menedzhmentu v Ukraini» [Energy efficiency of Ukraine. Best project ideas: Project "Professionalization and stabilization of energy management in Ukraine"], Kyiv, Ukraine.
5. Manzhul, I. (2015), “American experience in energy security”, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol.8, pp. 37-41.
6. Spivak, Ya. O. (2015), “Energy saving as a factor of economic growth of Ukraine”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol.10, pp.208-210.
7. Official site of Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine (2013), “Analiz zakonodavstva providnykh zarubizhnykh krain ta Ukrainy schodo efektyvnoho vykorystannia enerhetychnykh resursiv” [Analysis of the legislation of leading foreign countries and Ukraine on the efficient use of energy resources], Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Analiz zakonodavstva providnykh zarubizhnykh krain ta Ukrainy schodo efektyvnoho vykorystannia enerhetychnykh resursiv. Kyiv: Naukovo-tekhnichnyj tsentr elektroenerhetyky Ministerstva enerhetyky ta vuhil'noi promyslovosti Ukrainy NEK «Ukrenerho», 2013. 72 s.
8. Official site of European Union. URL: https://ru.nencom.com/blog/eurostat (Accessed 20 December 2020).
9. Official site of Obolon Corporation (2020), available at: https://obolon.ua/ua/press/news/575 (Accessed 20 December 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 721

Відомості про авторів

Н. С. Орлова

д. держ. упр., професор, тренер, Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, м.Київ, Україна

N. Orlova

Doctor of Sciences in Public Administration, Рrofessor, trainer of the Professional Development Center of Kiev Region, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0785-751X


Ю. Л. Мохова

к. держ. упр., доцент магістратури державного управління Центру післядипломної освіти, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

I. Mokhova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Center for Postgraduate Education, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ORCID:

0000-0002-0093-2620

Як цитувати статтю

Орлова Н. С., Мохова Ю. Л. Державне управління в сфері енергоефективності країни: міжнародний досвід. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1935 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.1

Orlova, N. and Mokhova, I. (2021), “Public administration in the field of energy efficiency of the country: international experience”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1935 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.