EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. Ю. Стоян

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.5

УДК: 351.07:316.46

О. Ю. Стоян

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

В статті висвітлені головні теоретичні положення основних підходів до визначення харизматичного лідерства в контексті публічно-управлінської діяльності. Констатовано, що конструктивна діяльність наділених специфічними рисами й здібностями харизматичних лідерів у сфері публічного управління супроводжується практичним впровадженням неординарно-дієвих шляхів подолання кризових явищ. Обґрунтовано необхідність впровадження у систему органів публічної влади України стимулюючих елементів, що покликані активізувати роботу представників влади щодо підвищення рівня своєї самоосвіти і саморозвитку, побудови об’єднуючої корпоративної культури й використання сучасних технологій побудови харизми. Наголошено, що появі харизматичного лідерства, і як наслідок, харизматичного управління сприяє наявність кризових явищ і критичних періодів, однак відсутність екстремальних умов не виключає можливості появи харизматичних лідерів, що асоціюються у колективній свідомості з сильним типом особистості, здатним, мотивувати і досягати корпоративних цілей, а також згуртовувати і повести за собою суспільство. Зроблено висновок, що феномен харизматичного лідерства в контексті публічно-управлінської діяльності полягає у можливості: харизматичного лідера-керівника здійснювати управління у прямій і безпосередній формі; швидше досягати корпоративних цілей; легшого сприйняття нововведень та реформаторських змін; створення сприятливого й комфортного робочого середовища (за умови конструктивного харизматичного лідерства, а не «деструктивно нарцисичного»).

Ключові слова: публічне управління; органи публічної влади; лідер;; органи публічної влади; лідер; феномен харизматичного лідерства; корпоративна культура; лідерські якості;

Література

1. Каспэ С. И. Назад к Шилзу: социальные науки, политическая реальность и парадокс безблагодатной харизмы. Полития. 2011. № 1(60). С. 5–18.
2. Фреик Н. В. Политическая харизма: версии и проблемы. СоцИс. 2008. № 12. С. 3–10.
3. Вебер М. Избранные произведения. М. Прогресс, 1990. 808 с.
4. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения: Антология. М. 1998. С. 231.
5. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen. 1956. B. 1. Р. 241.
6. Итвел Р. Возрождение харизмы? Теория и проблемы операционализации понятий. СоцИс. 2003. №3. С. 9–19.
7. Старовойтова Г. М. Специфіка й особливості становлення та формування харизматичного лідерства. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 2013. 2(58). С. 59–65.
8. Трунов Д. Г. Феномен харизматического лидерства. Философия социальных коммуникаций. 2009. № 2. С. 55–62.
9. Пантелейчук І. В. Харизматичний фактор як складова іміджу державного службовця. Університетські наукові записки. 2009. № 1 (29) с. 362–365.
10. Нестуля О. О., Нестуля С. І. Харизма й харизматичне лідерство: аналіз основних концепцій. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 125-131.
11. Бендас Т. В. Психология лидерства: Учебное пособие. СПб.: Питер. 2009. 448 с.
12. Гуцал А. Ф., Недбаєвський С. Л. Політичний лідер в історичному інтер’єрі. URL: www.niurr.gov.ua.
13. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. Пер. с англ. Комаров С. СПб.: Питер. 2008. 222 с.

A. Stoyan

THEORETICAL PROVISIONS OF FORMATION OF CHARISMATIC LEADERSHIP IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article highlights the main theoretical provisions of the main approaches to defining charismatic leadership in the context of public administration, which allow public authorities to understand the level of dependence of public body performance on them as formal and informal leaders. It is stated that the constructive activity of charismatic leaders endowed with specific traits and abilities in the field of public administration is accompanied by the practical introduction of extraordinary and effective ways to overcome the crisis. The necessity of introducing stimulating elements into the system of public authorities of Ukraine, which are designed to intensify the work of government officials to improve their self-education and self-development, build a unifying corporate culture and use modern technologies to build charisma. It is emphasized that the emergence of charismatic leadership, and as a consequence, charismatic management contributes to the presence of crises and critical periods, but the lack of extreme conditions does not preclude the emergence of charismatic leaders associated in the collective consciousness with a strong personality, able to motivate and achieve goals. as well as to unite and lead society. It is noted that "charismatic leadership" consists of at least a triad of components: object (charismatic leader-leader), subject (subordinates-followers who perceive these charismatic qualities, and who have solidarity with the leader and internalization of their vision and values) and the circumstances in which the charismatic qualities of a leader can be realized, and at the same time, can be perceived by others. These components are variable, and therefore the degree of influence of the charismatic leader-leader on subordinates-followers is seen as variable. It is concluded that the phenomenon of charismatic leadership in the context of public administration is the ability of: charismatic leader-leader to carry out management in a direct and immediate form; achieve corporate goals faster; easier perception of innovations and reform changes; creating a favorable and comfortable working environment (provided constructive charismatic leadership, not "destructively narcissistic").

Keywords: public administration; public authorities; leader; the phenomenon of charismatic leadership; corporate culture; leadership qualities.

References

1. Kaspje, S. I. (2011), "Back to Shiels: Social Science, Political Reality, and the Paradox of Graceless Charisma", Politija, vol. 1(60), pp. 5–18.
2. Freik, N. V. (2008), "Political charisma: versions and problems", SocIs, vol. 12. pp. 3–10.
3. Veber, M. (1990), Izbrannye proizvedenija [Selected works], Progress, Moscow, Russia, P. 808.
4. Veber, M. (1998), Hozjajstvennaja jetika mirovyh religij. Mistika. Religija. Nauka. Klassiki mirovogo religiovedenija: Antologija [Economic ethics of world religions. Mysticism. Religion. Science. Classics of World Religious Studies: An Anthology], Moscow, Russia, P. 231.
5. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen. 1956. B. 1. P. 241.
6. Itvel, R. (2003), "A revival of charisma? Theory and problems of operationalization of concepts", SocIs, vol. 3, pp. 9–19.
7. Starovoitova, H. M. (2013), "Specifics and features of formation and formation of charismatic leadership", Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovskoho, vol. 2(58), pp. 59–65.
8. Trunov, D. G. (2009), "The phenomenon of charismatic leadership", Filosofija social'nyh kommunikacij, vol. 2, pp. 55–62.
9. Panteleichuk, I. V. (2009), "Charismatic factor as a component of the image of a civil servant", Universytetski naukovi zapysky, vol. 1 (29), pp. 362–365.
10. Nestulia, O. O. and Nestulia, S. I. (2014), "Charisma and charismatic leadership: an analysis of basic concepts", Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 125-131.
11. Bendas, T. V. (2009), Psihologija liderstva: Uchebnoe posobie [Leadership Psychology: Textbook], Piter, SPb., Russia, P. 448.
12. Hutsal, A. F. and Nedbaievskyi, S. L. "A political leader in historic interiors", available at: www.niurr.gov.ua.
13. Sheklton, V. (2008), Psihologija liderstva v biznese [The psychology of leadership in business], Piter, SPb., Russia, P. 222.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 628

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

A. Stoyan

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management of the Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-3939-8816

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. Теоретичні положення формування харизматичного лідерства в системі публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1932 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.5

Stoyan, A. (2020), “Theoretical provisions of formation of charismatic leadership in the system of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1932 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.