EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Л. В. Антонова, Л. В. Козлова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.4

УДК: 351.081.73

Л. В. Антонова, Л. В. Козлова

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

Стаття присвячена розгляду професіоналізації як одного зі шляхів реалізації теорії лідерства в публічному управлінні. Головною ідеєю статті є те, що без формування та добору професійної команди управлінців будь-який лідер не матиме можливості якісно та повноцінно виконувати функції з публічного управління. Тому важливо формувати професійні команди, оскільки досвід України засвідчив, що відсутність професійної підготовки державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування може стати причиною саботажу у виконанні професійної діяльності та звести нанівець будь-які гарні ідеї та механізми реалізації стратегічного бачення розвитку країни, міста або галузі. Також зроблено акценти на розгляді професіоналізації службовців саме органів місцевого самоврядування, оскільки керівники цих органів обираються безпосередньо територіальною громадою та безпосередньо наближені до неї.

Ключові слова: публічне управління; лідерство; теорія лідерства; професіоналізація; державна служба; служба в органах місцевого самоврядування; службовці органів місцевого самоврядування; система підвищення кваліфікації.

Література

1. Апон М.Е. Государственная служба в зарубежных странах: учеб. пособие / М.Е. Апон – СПб.: НОИР, 2016. – 73 с. // [Електронний ресурс] Режим доступу: https://docplayer.ru/27686591-Gosudarstvennaya-sluzhba-v-zarubezhnyhstranah.html
2. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг ; под. ред. С. К. Мордвинова ; пер. с англ. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 832 с.
3. Балух Д.В. Управління державною службою в Україні: автореф. дис. канд. юр. наук.: 12.00.07 / Д.В. Балух. – Одеса, 2009. – 19 с.
4. Бедний О. І. Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.07 / Бедний О. І. ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2003. – 19 с.
5. Білорусов С. Розвиток професіоналізму та визначення ділових якостей державних службовців / С. Білорусов // Вісник державної служби України. – 2005. – № 2. – С. 33.
6. Грэй Э. От государственного управления к государственному менеджменту: переоценка переворота / Э. Грэй, Б. Дженкинс // Государственная служба. Проблемы реформирования. Зарубежный опыт. – Вып. 8. – М., 2009. – С. 7.
7. Гусак І. В. Кадрові процеси як чинник професіоналізації державних службовців в Україні // Наукові записки Інституту журналістики. – 2013. – Т. 50. – С. 53-58.
8. Державне управління у сфері освіти : конспект лекцій з дисциплін нормативної частини магістерської програми за спеціальністю «Державне управління у сфері освіти» / авт. кол. : Н. Г. Протасова, С. В. Крисюк, Т. О. Лукіна та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. - К. : НАДУ, 2012. - 60 с.
9. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2012. 72 с.
10. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. - СПб.: Питер, 2001. - 560 с.
11. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. : НАДУ, 2011. Т. 1: Теорія державного управління. – 2011. – 748 с.
12. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року №4312-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4312-17
13. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-УШ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
14. Зінченко О. До питання професіоналізму в державній службі / О. Зінченко // Вісник державної служби. – 2006. – № 1. – С. 18.
15. Іванова І.В. Професіоналізація менеджменту: Монографія/ І.В. Іванова. – К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 695 с.
16. Іжа М., Попов С., Пахомова Т. Сучасні аспекти професіоналізації державної служби в Україні: Монографія / За заг. ред. М. М. Іжі.// М. Іжа, С. Попов, Т. Пахомова – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 220 с.
17. Кійко Л. Професіоналізація державних службовців: теоретичний аспект // Л. Кійко // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2010_23/fail/Kiyko.pdf.
18. Колісніченко Н.М. Особливості професіоналізації державних службовців: етапи, стадії, підходи / Н.М. Колісніченко, Г.Г. Стойкова // Теоретичні та прикладні питання державотворення : зб. наук. пр. ОРІДУ. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 4 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-4/R_3/09knmesp.pdf.
19. Луговий В. І. На службі професіоналізації державного управління // Вісник державної служби України. – 2003. – № 2. – С. 18-24.
20. Лутчин Т. М. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.center.gov.ua.
21. Мескон М. Основы менеджмента : пер с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – M. : Дело, 2000 – 704 с.
22. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с.
23. Нинюк І. Державна служба як професія у системі державного управління / І. Нинюк // Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика: матер. щоріч. наук.- практ. конф. (23.01.2003 р.): в 2 ч. / За заг. ред. А. Чемериса. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Ч. 1. – С. 89-92.
24. Нова державна служба: нова модель державного сервісу / Реформи в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reforms.in.ua/initsiatyvy/prez-rds-28.11.2014.pdf.
25. Оболенський О., Сороко В. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування // Вісник державної служби України. – 2005. – № 1. – С. 20-27.
26. Севтунов М.А. Ефективність розвитку професіоналізму службовця місцевого самоврядування, як складова успішного просування по службі / М.А. Севтунов [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_57
27. Серьогін С. Формування якостей керівника у державному управлінні / С. Серьогін, Н. Гончарук // Вісник НАДУ. – 2003. – № 3. – С. 137-147.
28. Soft skills и Нard skills – в чем разница? // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mental-skills.ru/synopses/soft-skills-i-nard-skills-v-chem-raznitsa.html

L. Antonova, L. Kozlova

PROFESSIONALIZATION OF CIVIL SERVANTS AND EMPLOYEES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AS A DIRECTION OF REALIZATION OF THE THEORY OF LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article is devoted to the consideration of professionalization as one of the ways to implement the theory of leadership in public administration. The main idea of the article is that without the formation and selection of a professional team of managers, any leader will not be able to perform high-quality and full-fledged functions of public administration. Therefore, it is important to form professional teams, as Ukraine's experience has shown that lack of training of civil servants and local government officials can cause sabotage in the performance of professional activities and nullify any good ideas and mechanisms for implementing the strategic vision of the country, city or industry. Emphasis is also placed on the professionalization of local government employees, as the heads of these bodies are elected directly by the territorial community and directly close to it.
Nowadays development of public administration all over the world connected with the theory of leadership as a direction of reforming and modernization of public service is of special interest. The organization of bureaucracy according to the concept of Max Weber is gradually losing its relevance in the context of globalization, the development of the network society and the service state, or at least requires revision of the basic postulates of this theory and their significant updating. However, the theory of leadership is also formed and has several directions, for example, there are several theories that fall into the category of leadership: trait theory, the theory of the defining role of followers, synthetic leadership theory and situational theory.
One of the areas that can significantly affect the reform and implementation of state functions in general is the formation of a professional staff of local governments. Therefore, it is a question of comprehensive professionalization in the system of local self-government and strengthening of developed and tested approaches in personnel management of local self-government bodies, as most leaders exist at the level of local self-government as a primary link directly to the territorial community, cooperates and is responsible for policy at the local level. Therefore, the issues of leadership in local self-government are important and make a great interest in the further development of the local self-government system and the next stage of decentralization.
Thus, as a result of determining further improvement of personnel management in the direction of professionalization of service in local governments, it was found that in general the model of service in local governments meets modern requirements for professionalism and competence, employees are ready for advanced training and further training to improve skills and knowledge. The employees expressed the greatest interest in professional development in all possible areas of their professional activity.

Keywords: public administration; leadership; professionalization; civil service; service in local self-government bodies; employees of local self-government bodies; advanced training system.

References

1. Apon, M.E. (2016), Hosudarstvennaia sluzhba v zarubezhnykh stranakh [Public service in foreign countries], NOYR, St.Petersburg, Russia.
2. Armstronh, M. (2008), Praktyka upravlenyia chelovecheskymy resursamy [Practice of human resource management], Pyter, St.Petersburg, Russia.
3. Balukh, D.V. (2009), “Civil service management in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Odesa, Ukraine.
4. Bednyj, O.I. (2003), “Organizational and legal bases of service in local self-government bodies in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Odes. nats. iuryd. akad., Odesa, Ukraine.
5. Bilorusov, S. (2005), “Development of professionalism and determination of business qualities of civil servants”, Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 33.
6. Hrej, E. and Dzhenkyns, B. (2009), “From Public Administration to Public Management: Reassessing the Coup”, Hosudarstvennaia sluzhba. Problemy reformyrovanyia. Zarubezhnyj opyt, vol. 8, p. 7.
7. Husak, I.V. (2013), “Personnel processes as a factor in the professionalization of civil servants in Ukraine”, Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, vol. 50, pp. 53-58.
8. Protasova, N.H. Krysiuk, S.V. and Lukina, T.O. (2012), Derzhavne upravlinnia u sferi osvity [Public administration in the field of education], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Kovbasiuk, Yu.V. Vaschenko, K.O. Surmin, Yu.P. (2012), Derzhavna kadrova polityka v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [State personnel policy in Ukraine: status, problems and prospects of development], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Elyseev, O.P. (2001), Praktykum po psykholohyy lychnosty [Workshop on personality psychology], Pyter, St.Petersburg, Russia.
11. NADU (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], vol. 1, Teoriia derzhavnoho upravlinnia [Vol. 1: Theory of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On Professional Development of Employees”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4312-17 (Accessed 10 Jan 2020).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About civil service”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 10 Jan 2020).
14. Zinchenko, O. (2006), “On the issue of professionalism in the civil service”, Visnyk derzhavnoi sluzhby, vol. 1, pp. 18.
15. Ivanova, I.V. (2006), Profesionalizatsiia menedzhmentu [Professionalization of management], Nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
16. Izha, M. Popov, S. and Pakhomova, T. (2009), Suchasni aspekty profesionalizatsii derzhavnoi sluzhby v Ukraini [Modern aspects of professionalization of the civil service in Ukraine], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine.
17. Kijko, L. (2010), “Professionalization of civil servants: theoretical aspect”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2010_23/fail/Kiyko.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
18. Kolisnichenko, N.M. and Stojkova, H.H. (2009), “Features of professionalization of civil servants: stages, stages, approaches”, Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, vol. 4, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-4/R_3/09knmesp.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
19. Luhovyj, V.I. (2003), “In the service of professionalization of public administration”, Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 18-24.
20. Lutchyn, T.M. (2017), “Professionalism of civil servants as a condition for effective activity of public authorities”, available at: http://www.center.gov.ua (Accessed 10 Jan 2020).
21. Meskon, M. Al'bert, M. and Khedoury, F. (2000), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management], Delo, Moscow, Russia.
22. Vaschenko, K.O. Koliushko, I.B. Tymoschuk, V.P. and Derets', V.A. (2017), Naukovo-praktychnyj komentar do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» [Scientific and practical commentary to the Law of Ukraine "On Civil Service"], FOP Moskalenko O.M., Kyiv, Ukraine.
23. Nyniuk, I. (2003), “Civil service as a profession in the system of public administration”, Sotsial'no-ekonomichna efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia: teoriia, metodolohiia ta praktyka: mater. schorich. nauk.- prakt. konf. [Socio-economic efficiency of public administration: theory, methodology and practice: materials of the annual scientific-practical conference], LRIDU UADU, L'viv, Ukraine, 23 jan, vol. 1, pp. 89-92.
24. reforms.in.ua (2014), “New civil service: a new model of public service”, available at: http://reforms.in.ua/initsiatyvy/prez-rds-28.11.2014.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
25. Obolens'kyj, O. and Soroko, V. (2005), “Professionalization of civil service and service in local governments”, Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 20-27.
26. Sevtunov, M.A. (2008), “The effectiveness of the development of professionalism of local government employees as a component of successful promotion”, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_57 (Accessed 10 Jan 2020).
27. Ser'ohin, S. and Honcharuk, N. (2003), “Formation of qualities of the head in public administration”, Visnyk NADU, vol. 3, pp. 137-147.
28. Mental Skills (2010), “Soft skills and hard skills - what's the difference?”, available at: https://www.mental-skills.ru/synopses/soft-skills-i-nard-skills-v-chem-raznitsa.html (Accessed 10 Jan 2020).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 1355

Відомості про авторів

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-2975-6453


Л. В. Козлова

к. держ. упр., доцент, викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут державного управління Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

L. Kozlova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Public Administration, Institute of Public Administration of the Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-4808-6846

Як цитувати статтю

Антонова Л. В., Козлова Л. В. Професіоналізація державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування як напрям реалізації теорії лідерства в публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1921 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.4

Antonova, L. and Kozlova, L. (2020), “Professionalization of civil servants and employees of local self-government bodies as a direction of realization of the theory of leadership in public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1921 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.