EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСТУПНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Н. В. Васильєва, С. М. Приліпко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.6

УДК: 352:338:629

Н. В. Васильєва, С. М. Приліпко

ДОСТУПНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Анотація

Автором акцентовано увагу на проблемі доступності інфраструктури громадського транспорту для маломобільних груп населення. Політика органів публічної влади на рівні територіальних громад має бути спрямована на задоволення потреб усіх мешканців і гостей міста (села, селища) через відповідальне ставлення та максимальне врахування їх інтересів без жодних утисків або приниження. Доступність інфраструктури та створення безбар’єрного середовища є важливими показниками сталого розвитку, через що дана тематика є об’єктом дослідження багатьох учених і практик у всьому світі. Для отримання інформації щодо якості надання публічних послуг, зокрема у сфері громадського транспорту, на рівні населених пунктів на постійній основі проводяться соціологічні опитування, анкетування та використовуються інші інструменти. Це дозволяє отримати змістовні емпіричні данні, які враховуються при розробці й прийняті відповідних управлінських рішень. Аналіз, опис та узагальнення досвіду Австрії, Китаю, Німеччини, Швеції дозволили виявити корисні практики щодо забезпечення доступності інфраструктури громадського транспорту для маломобільних груп населення і в результаті сформулювати конкретні висновки та пропозиції. Концепція інклюзивного розвитку передбачає, що кожен суб’єкт є важливим, унікальним, цінним для суспільства і має право на задоволення своїх потреб, і сприяє розширенню можливостей щодо доступу до основних товарів і послуг. Повсякденна культура громадського транспорту потребує наявності системи цінностей, правил і домовленостей у межах яких відбувається взаємодія надавачів і споживачів даної послуги тощо. Виявлені головні бар’єри розвитку інклюзивного муніципального громадського транспорту в Україні. Концептуально обґрунтовано доцільність застосування програмно-цільового підходу, який найбільш повно дозволяє виявити й проаналізувати наявні проблеми та усунути загрози і ризики у процесі розроблення й реалізації стратегічних планів або програм розвитку територіальних громад. А також вказано на важливість запровадження інклюзивних інноваційних рішень у контексті соціальної відповідальності органів публічної влади, перевізників і забудовників.

Ключові слова: публічне управління; інфраструктура; громадський транспорт; маломобільні групи населення; програмно-цільовий підхід; зарубіжні практики.

Література

1. Васильєва Н. В. Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 65-67.
2. Міська комплексна цільова програма “Київ без бар’єрів” на 2018-2021 роки. Офіційний сайт Київської міської ради. URL : https://kmr.gov.ua/sites/default/files/460-6511.pdf
3. Приліпко С. М. Міжнародний досвід публічного управління інфраструктурними проектами на державному і місцевому рівнях на основі укладення концесійних договорів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1534
4. Приліпко С. М., Васильєва Н. В., Васильєва О. І. Публічне управління сталим розвитком територій. ΛΌГOΣ. 2020. № 2. С. 12-14. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.03
5. Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності : Закон України від 16.01.2020 р. № 473-IX. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-20
6. Про зняття з контролю петиції № 517 “Зробити Київ дружнім та без бар’єрним для всіх категорій громадян” : лист Київської міської ради від 30.07.2019 р. № 007-1661. Оперативні матеріали Київської міської державної адміністрації.
7. Продіус О. І. Інклюзивні інновації в контексті соціальної відповідальності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14, ч. 2. С. 84-88.
8. Шатірішвілі Д. А. Забезпечення безпеки пасажирів у міському наземному громадському транспорті. Безпека в сучасному світі : матер. Міжнар. наук. конф. (Дніпро, 27-28.09.2019) / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД “Охотнік”. 2019. С. 321-322.
9. Шатірішвілі Д. А. Програмно-цільовий підхід при прийнятті управлінських рішень (на прикладі функціонування міського наземного електротранспорту. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 115-118.
10. Шевко Е., Дроздовский С. Доступная среда для инвалидов : иллюстрированное справочное пособие. 2010. 36 с.
11. Ятвецька Г. В. Громадський транспорт в просторі соціокультурних взаємодій. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія : Соціологія і політичні науки. 2015. Т. 20. Вип. 2(23). С. 51-56.
12. Emberger G., Krpata R., König I., Rollinger W., Grundner M. Public transport for (disabled) people – the Vienna experience. 13th World Conference on Transport Research (WCTR): conference Proceedings (Rio de Janeiro/BR, 15-18.07.2013). 2013. № 2913. Рр. 1-25.
13. Kiers M., Sovec T. Ways4all: Indoor navigation for visually impaired and blind people. Real Corp 2010: Cities for everyone. Liveable, Healthy, Prosperous (Vienna, 18-20.05.2010). 2010. Рр. 1353-1358.
14. Steinert W. Mobility planning and good solutions in the field of barrier-free access for people with disabilities in Dresden – barrier-free city for all. POLIS: conference (Dresden, 25-26.11.2010). 2010. Рр. 1-38.
15. Stjernborg V. Accessibility for All in Public Transport and the Overlooked (Social) Dimension - A Case Study of Stockholm. Sustainability. 2019. Vol. 11(18). Рр. 1-16, September. https://doi.org/10.3390/su11184902
16. Suggestions on Further Strengthening and Improving the Travel Services for Elderly People & Disabled / issued by Ministry of Transport, MoHURD, National Railway Administration, Civil Aviation Administration, State Post Bureau, China Disabled People’s Federation as well as National Working Committee Office for Aging People Service. 2018, January 8. 8 p.

N. Vasylieva, S. Prylipko

AVAILABILITY OF PUBLIC TRANSPORT INFRASTRUCTURE FOR LOW MOBILE GROUPS: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE

Summary

The author focuses on the problem of accessibility of public transport infrastructure for less mobile groups. The policy of public authorities at the level of territorial communities should be aimed at meeting the needs of all residents and guests of the city (village, settlement) through a responsible attitude and maximum consideration of their interests without any harassment or humiliation. The availability of infrastructure and the creation of a barrier-free environment are important indicators of sustainable development. That’s why this topic is the subject of research by many scientists and practitioners around the world. In order to obtain information on the quality of public services, in particular in the field of public transport, sociological surveys, questionnaires and other tools are conducted on a regular basis at the level of settlements. This allows get meaningful empirical data that is taken into account in the development and adoption of appropriate management decisions. Analysis, description and generalization of the experience of Austria, China, Germany, Sweden allowed to identify useful practices for ensuring the accessibility of public transport infrastructure for low mobility groups and as a result to formulate specific conclusions and proposals. The concept of inclusive development implies that each entity is important, unique, valuable to society and has the right to meet its needs, and promotes access to basic goods and services. Everyday culture of public transport requires a system of values, rules and agreements within which the interaction of providers and consumers of this service and so on. The main barriers to the development of inclusive municipal public transport in Ukraine have been identified. The expediency of application of the program-target approach, which allows revealing and analyzing the existing problems and eliminating threats and risks in the course of development and realization of strategic plans or programs of development of territorial communities is conceptually substantiated. It also points out the importance of implementing inclusive innovative solutions in the context of social responsibility of public authorities, carriers and developers.

Keywords: public administration; infrastructure; public transport; low mobility groups; program-targeted approach; foreign practices.

References

1. Vasylieva, N. (2018), “Features of program-target planning of expenditures of local budgets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 65–67.
2. Official site of Kyiv City Council (2018), “City complex target program “Kyiv without barriers” for 2018-2021”, available at: https://kmr.gov.ua/sites/default/files/460-6511.pdf (Accessed 14 Oct 2020).
3. Prylipko, S. (2019), “International experience of public administration of infrastructure projects at the state and local levels on the basis of concession agreements”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1534 (Accessed 14 Oct 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.2
4. Vasylieva, O. I. Vasilieva, N. V. and Prilipko, S. M. (2020), “Public management of sustainable development of territories”, ΛΌГOΣ, vol. 2, рр. 12-14. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.03
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On Regulation of Urban Development” to Strengthen the Protection of Persons with Disabilities and Other Low-Mobility Groups in Urban Development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-20 (Accessed 14 Oct 2020).
6. Kyiv City State Administration (2019), [On removing the petition from control No 517 “Make Kyiv friendly and barrier-free for all categories of citizens], Kyiv City Council, Kyiv, Ukraine.
7. Prodius, O. I. (2017), “Inclusive innovations in the context of social responsibility of the enterprise”, Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu, Vol. 14, Issue 2, pp. 84-88.
8. Shatirishvili, D. (2019), “Ensuring the safety of passengers in urban land public transport”, [Security in the modern world: International scientific conference], SPD “Okhotnik”, Dnipro, 27-28.09.2019, pp. 321-322.
9. Shatirishvili, D. A. (2018), “Program-targeted approach to management decisions (on the example of the functioning of urban land electric transport”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 115-118.
10. Shevko, Ye. and Drozdovskiy, S. (2010), [Accessible environment for people with disabilities: an illustrated reference guide], Moscow, Russia.
11. Yatvetska, H. V. (2015), “Public transport in the space of socio-cultural interactions”, Visnyk ONU I.I. Mechnykova. Seriya : Sotsiolohiya i politychni nauky, Vol. 20, Issue 2(23), pp.51-56.
12. Emberger, G. Krpata, R. König, I. Rollinger, W. and Grundner, M. (2013), “Public transport for (disabled) people – the Vienna experience”, 13th World Conference on Transport Research (WCTR): conference Proceedings, Rio de Janeiro, BR, 15-18.07.2013, Vol. 2913, pp.1-25.
13. Kiers, M. and Sovec, T. (), “Ways4all: Indoor navigation for visually impaired and blind people”, Real Corp 2010: Cities for everyone. Liveable, Healthy, Prosperous,Vienna, 18-20.05.2010, pp. 1353-1358.
14. Steinert, W. (2010), “Mobility planning and good solutions in the field of barrier-free access for people with disabilities in Dresden – barrier-free city for all”, POLIS: conference, Dresden, 25-26.11.2010, pp. 1-38.
15. Stjernborg, V. (2019), “Accessibility for All in Public Transport and the Overlooked (Social) Dimension - A Case Study of Stockholm”, Sustainability, Vol. 11(18), pp. 1-16. https://doi.org/10.3390/su11184902
16. Ministry of Transport, (2018), “Suggestions on Further Strengthening and Improving the Travel Services for Elderly People & Disabled”, Issued by Ministry of Transport, MoHURD, National Railway Administration, Civil Aviation Administration, State Post Bureau, China Disabled People’s Federation as well as National Working Committee Office for Aging People Service.

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1039

Відомості про авторів

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3128-7767


С. М. Приліпко

д. держ. упр., доцент, в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Prylipko

Doctor of Sciences in Public Administration, AssociateProfessor, Acting Head of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Lifeand Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6116-328Х

Як цитувати статтю

Васильєва Н. В., Приліпко С. М. Доступність інфраструктури громадського транспорту для маломобільних груп населення: аналіз зарубіжного досвіду. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1920 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.6

Vasylieva, N. and Prylipko, S. (2020), “Availability of public transport infrastructure for low mobile groups: analysis of foreign experience”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1920 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.