EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Н. В. Васильєва

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.3

УДК: 351/354:314.012

Н. В. Васильєва

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті викладено методологічні засади та обґрунтовано важливість застосування наукових підходів до прийняття управлінських рішень щодо державного управління демографічними процесами для забезпечення сталого розвитку в Україні. Забезпечення сталого розвитку вимагає переформатування ціннісних орієнтирів на рівні прийняття управлінських рішень, зміни мислення та відношення всіх членів суспільства до собі подібних і навколишнього середовища. Методологія є багатоаспектним поняттям, яке передбачає вивчення різних підходів, методів, системи принципів, способів та інших структурних елементів у різних сферах духовної і практичної діяльності. Акцентування уваги науковців, експертів і політиків на “публічному управлінні” викривило зміст місії держави як головного інституту існування певного суспільства. У статті викладені ключові поняття, принципи, парадигми, методи, механізми, інструменти з обраної тематики, наведенні статистичні дані, підтверджуючі актуальність аналізованої проблеми.

Ключові слова: державне управління; методологія; демографічні процеси; механізми державного управління; державна політика; сталий розвиток.

Література

1. Бритова Г. В. Методологія формування державної демографічної політики України. Менеджер. 2014. № 1. С. 184-193.
2. Васильєва О. І., Васильєва Н. В., Приліпко С. М. Публічне управління сталим розвитком територій. ΛΌГOΣ. 2020. № 2. С. 12-14. URL: https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.03
3. Воропаєв В. Г. Демографічні процеси в Україні як предмет політичного менеджменту. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=557
4. Грішнова О. А., Харазішвілі Ю. М. Демографічна безпека України: індикатори, рівень, загрози. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 2(36). С. 65-80.
5. Демографічна ситуація в Україні в період незалежності. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/08/21/infografika/suspilstvo/demohrafichna-sytuacziya-ukrayini-period-nezalezhnosti
6. Долінченко О. М. Категорійно-понятійний апарат державного регулювання демографічних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 140-145.
7. Дорошенко Л. С. Демографія: практикум. Київ : МАУП, 2007. 80 с.
8. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. / Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. кол. : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. 692 с.
9. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е. М. Лібанової. Київ : Український центр соціальних реформ, 2006. 138 с.
10. Приліпко С. М. Механізми публічного управління концептуальними засадами сталого розвитку сільських територій на регіональному рівні. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін : зб. наук. пр. Донецького державного університету управління. Серія: Державне управління. Маріуполь, ДонДУ, 2017. Т. XVIII, вип. 302. С. 193-203.
11. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30 верес. 2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
12. Сайт Державної служби статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/
13. Чисельність наявного населення України на 1 січ. 2020 року / Державна служба статистики України. Київ, 2020. 82 с.
14. Чопенко В. М. Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 63-70.
15. Що таке сталий розвиток? / Сталий розвиток для України. URL: http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/
16. Prylipko S., Vasylieva O, Vasylieva N. Methodology of forming a comprehensive mechanism for public administration of service cooperation development in rural areas of Ukraine. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. Vol. 8. Issue-4S, pp. 152-156. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4S/D10121184S19.pdf

N. Vasylieva

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES AS CONDITION FOR PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The methodological approaches and importance of their application in managerial decisions making on public administration of demographic processes for providing sustainable development in Ukraine are analyzed and substantiated in the article. The information base was justified by the results of scientific research, regulations and analytical materials from the official websites of the central executive bodies, which were related with the development of demographic processes and sustainable development. The providing sustainable development requires reformatting values at the level of managerial decision-making, changing the thinking and attitudes of all members of society to their peers and environment. State public policy leads to a demographic crisis and poses a significant threat to demographic security. Methodology is a multifaceted concept that involves the study of different approaches, methods, principles system, methods and other structural elements in different areas of spiritual and practical activities. The emphasis of scholars, experts and politicians on “public administration” distorted the content of the mission of the state as the main institution for the existence of a society. The problems of public administration of demographic processes in Ukraine are closely related to the goals of sustainable development. The main problem of public administration of demographic processes, in our opinion, is the lack of managers' knowledge and skills at all levels to apply methodological approaches to making strategically important decisions to provide sustainable development in Ukraine. It is proved that the correct interpretation of terminology qualitatively affects the effectiveness and efficiency of scientific and practical discussions, project development and implementation of regulations and other strategically important documents to address pressing issues. The article presents the key concepts, principles, paradigms, methods, mechanisms, tools on the selected topic, providing statistics confirming the relevance of the analyzed problem. The management decisions should be developed on a methodological basis, which will allow using a systematic approach in solving current problems. Non-application of methodological tools affects the low level of development of target programs and their implementation in practice.

Keywords: public administration; methodology; demographic processes; mechanisms of public administration; public policy; sustainable development.

References

1. Britova, G. V. (2014), “Methodology of formation of the state demographic policy of Ukraine”, Menedzher, vol. 1, рр. 184-193.
2. Vasylieva, O. I. Vasilieva, N. V. and Prilipko, S. M. (2020), “Public management of sustainable development of territories”, ΛΌГOΣ, vol. 2, рр. 12-14. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.03
3. Voropaev, V. G. (2013), “Demographic processes in Ukraine as a subject of political management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=557 (Accessed 20 Sept 2020).
4. Grishnova, O. A. and Kharazishvili, Y. M. (2019), “Demographic security of Ukraine: indicators, level, threats”, Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika, vol. 2(36), рр. 65-80.
5. Slovo i dilo (2020), “The demographic situation in Ukraine during the period of independence”, available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/08/21/infografika/suspilstvo/demohrafichna-sytuacziya-ukrayini-period-nezalezhnosti (Accessed 20 Sept 2020).
6. Dolinchenko, O. M. (2014), “Categorical-conceptual apparatus of state regulation of demographic processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, рр. 140-145.
7. Doroshenko, L. S. (2007), Demohrafiia: praktykum [Demography: workshop], MAUP, Kyiv, Ukraine.
8. Surmin, Yu. P. and Nadolishniy P. I. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], Vol. 2, Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia [Methodology of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Libanova, E. M. (2006), Kompleksnyj demohrafichnyj prohnoz Ukrainy na period do 2050 r. [Comprehensive demographic forecast of Ukraine for the period up to 2050], Ukrayins,kyy tsentr sotsial,nykh reform, Kyiv, Ukraine.
10. Prylipko, S. M. (2017), “Mechanisms of public management of conceptual principles of sustainable development of rural areas at the regional level”, Suchasni problemy derzhavnoho upravlinnya v umovakh systemnykh zmin : zb. nauk. pr. Donets’koho derzhavnoho universytetu upravlinnya. Seriya: Derzhavne upravlinnya. Mariupol’, DonDU, vol. XVIII, no. 302, pp. 193-203.
11. President of Ukraine (2019), Decree “On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (Accessed 20 Sept 2020).
12. Site of the State Statistics Service (2020), “Population of Ukraine”, available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ (Accessed 20 Sept 2020).
13. State Statistics Service of Ukraine (2020), Chysel'nist' naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sich. 2020 roku [The current population of Ukraine on January 1],State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
14. Chopenko, V. M. (2016), “Depopulation of rural areas of Ukraine in a socio-demographic crisis”, Ekonomika APK, vol. 1, pp. 63-70.
15. / Sustainable development for Ukraine (2020), “What is sustainable development?”, available at: http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/ (Accessed 20 Sept 2020).
16. Prylipko, S. Vasylieva, O. and Vasylieva, N. (2019), “Methodology of forming a comprehensive mechanism for public administration of service cooperation development in rural areas of Ukraine”, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 8, no. 4S, pp. 152-156, available at: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4S/D10121184S19.pdf (Accessed 20 Sept 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 653

Відомості про авторів

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3128-7767

Як цитувати статтю

Васильєва Н. В. Методологічні засади державного управління демографічними процесами як умови забезпечення сталого розвитку в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1912 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.3

Vasylieva, N. (2020), “Methodological principles of public administration of demographic processes as condition for providing sustainable development in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1912 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.