EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІДЕРСЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ-ЛІДЕРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. Ю. Стоян

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.11

УДК: 351:35.08

О. Ю. Стоян

ЛІДЕРСЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ-ЛІДЕРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто поняття лідерства з позиції теорії державного управління. Визначено сутнісні відмінності у смисловому наповненні таких понять як «компетентність» і «компетенція». Для більш зрозумілого і змістовного визначення понять «компетентність» і «компетенція» визначено їх ключові слова-маркери (що обумовлюють їх відмінність і запобігають підміні одне іншим) у контексті успішної професійної діяльності керівників сфери публічного управління. Виділено основні типи компетентностей. Розкрито поняття «лідерські компетентності». Визначено і розкрито зміст лідерських компетентностей для керівників-лідерів у сфері публічного управління. З’ясовано базові компетентності якими повинен володіти сучасний керівник-лідер (процесуальний лідер). Наведено варіації конфігурацій лідерських компетентностей для керівників у сфері публічного управління. Розглянуто поняття «профіль компетентностей», «профіль лідерських компетентностей». Наведено європейські підходи до розвитку спроможності лідерів у сфері публічного управління. У контексті адаптації вітчизняного публічного управління до європейських стандартів визначено позиції базового узагальнюючого профілю лідерських компетентностей для керівників органів публічної влади України.

Ключові слова: керівник-лідер; компетентність; компетенція; лідерство; лідерські компетентності; профіль компетентностей; профіль лідерських компетентностей; публічне управління; типи компетентностей.

Література

1. Вишневський А. Застосування моделі та профілів компетентності для управління персоналом в системі державної служби. А. Вишневський, О. Хмельницька. Вісник державної служби України. 2004. № 4. С. 38–44.
2. Гогіна Л. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми понятійного апарату. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej6/txts/08glmppa.htm.
3. Гончарук Н. Керівний персонал у сфері державної служби України: формування та розвиток: монографія. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ. 2007. 239 с.
4. Ліпенцев А. Розвиток лідерства в органах публічної влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг : теоретичний та методологічний аспект. Демократичне врядування. 2013. URL: http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Lipentsev.pdf. (Дата звернення 09.10.2019).
5. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: навч. посіб. О. Нестуля, С. Нестуля, В. Карманенко. К.: Знання. 2013. 287 с.
6. Сурай І. Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді. І. Сурай, С. Держановська. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 1 (24). С. 24.
7. Лідерство в муніципальному управлінні: навчально-методичний посібник. ДП «Укртехінформ». Київ. 2013. 263 с.
8. Ковбасюк Ю. Розвиток лідерства на державній службі як умова належного врядування. Дайджест Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. Вип. 7 (13), лип. С. 3–13.
9. Чечель А. Розвиток лідерських якостей державних службовців як шлях удосконалення компетентнісно-орієнтованої моделі управління персоналом на державній службі. Університети і лідерство. 2016. № 2.
10. Процак К. Лідерство як якісна характеристика керівного персоналу публічної служби. Л. Галаз, К. Процак. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2017. № 17. C.178–182.
11. Процак К. Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців. К. Процак, І. Матвій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2018. Вип. 2. С. 86–91.
12. Сторожев В. Професійні компетенції лідерства в державному управлінні. Теорія та практика державного управління. 2017. № 3 (58). С. 162-169.
13. Шатун В. Компетентності лідерства як детермінанта ефективності сучасного менеджера. Наукові праці. Економіка. 2017. Вип. 294. С. 73-80.
14. Гайдученко С. Фактори розвитку технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби. Теорія та практика державного управління. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. № 1. С. 393–398.
15. Гайдученко С. Оцінювання рівня лідерства керівників нижчої ланки у сфері публічної служби. Вісник державної служби. 2012. № 3 С. 26–29.
16. Енциклопедія державного управління : у 8 т. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. Ковбасюк (голова) та ін. К. : НАДУ. 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. Серьогін (співголова), В. Сороко (співголова) та ін. 2011. 524 с.
17. Міляєва В. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів. Вісник Нац. акад. Держ. прикордон. служ-би України. 2014. Вип. 1.
18. Профілі компетенцій лідерства на державній службі в Україні, Головне управління державної служби України, Канадське бюро міжнародної освіти, квітень 2010 року. 26 с. URL: http://www.center.gov.ua.

A. Stoyan

LEADERSHIP COMPETENCIES FOR LEADERS IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

Summary

The article substantiates that the modern key and most effective tool for human resource management is leadership. The concept of leadership from the standpoint of the theory of public administration is considered. Significant differences in the semantic content of such concepts as "competence" and "competence" are identified. For a clearer and more meaningful definition of the concepts of "competence" and "competence", their key markers are defined (which determine their difference and prevent their substitution) in the context of successful professional activity of heads of public administration. The main types of competencies are highlighted. The concept of "leadership competencies" is revealed. The content of leadership competencies for leaders in the field of public administration is defined and disclosed. The basic competencies that a modern leader-leader (procedural leader) should possess have been clarified. Variations of configurations of leadership competencies for managers in the field of public administration are given. The concept of "profile of competencies", "profile of leadership competencies" is considered. European approaches to developing the capacity of leaders in the field of public administration are presented. In the context of adaptation of domestic public administration to European standards, the positions of the basic generalizing profile of leadership competencies for heads of public authorities of Ukraine are determined. The necessity and advantages of active application of leadership competencies in the field of public administration of modern Ukraine are indicated. The necessity of introduction of criteria of stricter selection of officials of public authorities taking into account their or already existing leadership competencies or leadership potential is substantiated. It has been proven that leadership competencies and profiles of leadership competencies are used in many areas of human resource management: recruitment and promotion, performance appraisal, career and development planning, human resource planning. It is substantiated that one of the main tools for the formation of the leadership of public authorities is leadership competencies, which should determine the specific qualities of leaders they need to work effectively, and contribute to the formation of a qualitatively new culture of domestic public administration. It is proved that the definition and disclosure of the content of leadership competencies for leaders in the field of public administration is part of the system of improving its personnel policy. Awareness of the relevance and multifaceted nature of this topic identified further theoretical and practical steps of domestic science and the Ukrainian state.

Keywords: leader; competence; competence; leadership; leadership competencies; profile of competencies; profile of leadership competencies; public administration; types of competencies.

References

1. Vyshnevskyi, A. and Khmelnytska, O. (2004), "Application of the model and competency profiles for personnel management in the civil service system", Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy, vol. 4, pp. 38–44.
2. Hohina, L. "Competences and competencies in the civil service of Ukraine: to the problem of the conceptual apparatus", [Online], available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej6/txts/08glmppa.htm.
3. Honcharuk, N. (2007), Kerivnyi personal u sferi derzhavnoi sluzhby Ukrainy: formuvannia ta rozvytok: monohrafiia [Management staff in the civil service of Ukraine: formation and development: a monograph], DRIDU NADU, Dnipropetrovsk, Ukraine, P. 239.
4. Lipentsev, A. (2013), "Leadership development in public authorities in the context of the tasks of providing quality administrative services: theoretical and methodological aspects", Demokratychne vriaduvannia, [Online], available at: http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Lipentsev.pdf (Accessed 9 Oct 2019).
5. Nestulia, O. Nestulia, S. and Karmanenko, V. (2013), Osnovy liderstva. Treninh liderskykh yakostei ta praktychnykh navychok menedzhera: navch. posib. [Fundamentals of leadership. Training of leadership qualities and practical skills of a manager: textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 287.
6. Surai, I. and Derzhanovska, S. (2015), "Features of leadership formation in the public administration system in Canada", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1 (24). p. 24.
7. (2013), Liderstvo v munitsypalnomu upravlinni: navchalno-metodychnyi posibnyk [Leadership in municipal management: a textbook], DP «Ukrtekhinform», Kyiv, Ukraine, P. 263.
8. Kovbasiuk, Yu. (2014), "Development of leadership in the civil service as a condition for good governance", Daidzhest Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 7 (13), pp. 3–13.
9. Chechel, A. (2016), "Development of leadership qualities of civil servants as a way to improve the competency-oriented model of personnel management in the civil service", Universytety i liderstvo, vol. 2.
10. Protsak, K. and Halaz, L. (2017), "Leadership as a qualitative characteristic of public service management staff", Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava, vol. 17, pp. 178–182.
11. Protsak, K. and Matvii, I. (2018), "Innovative approaches to the development of competencies of public servants", Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2, S. 86–91.
12. Storozhev, V. (2017), "Professional competencies of leadership in public administration", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (58), pp. 162-169.
13. Shatun, V. (2017), "Leadership competencies as a determinant of the effectiveness of a modern manager", Naukovi pratsi. Ekonomika, vol. 294, pp. 73-80.
14. Haiduchenko, S. (2010), "Factors in the development of evaluation technology in the management of civil service personnel", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 393–398.
15. Haiduchenko, S. (2012), "Assessing the level of leadership of lower-level managers in the field of public service", Visnyk derzhavnoi sluzhby, vol. 3, pp. 26–29.
16. Kovbasiuk and others (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], vol. 6: Derzhavna sluzhba [Civil service], ed. board: Serohin, S. Soroko, V. and others, NADU, Kyiv, Ukraine, P.524.
17. Miliaieva, V. (2014), "Development of leadership potential in the process of formation of managerial competence of heads of educational institutions", Visnyk Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzh-by Ukrainy, vol. 1.
18. Main Department of the Civil Service of Ukraine, Canadian Bureau of International Education, April 2010, Profili kompetentsii liderstva na derzhavnii sluzhbi v Ukraini [Profiles of Leadership Competencies in the Civil Service in Ukraine], available at: http://www.center.gov.ua

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 2405

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту Чорноморського національного університету ім. П. Могили

A. Stoyan

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management of the Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-3939-8816

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. Лідерські компетентності для керівників-лідерів у сфері публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1911 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.11

Stoyan, A. (2019), “Leadership competencies for leaders in the field of public governance”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1911 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.