EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. О. Усаченко, Л. М. Родченко, І. Ю. Родченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.54

УДК: 351

О. О. Усаченко, Л. М. Родченко, І. Ю. Родченко

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Зазначено, що основною проблемою інноваційної діяльності оборонної промисловості є створення нових товарів, освоєння виробництва та їх своєчасний вихід на ринок. Від успіху нового товару на ринку залежить процвітання підприємства, невдача ж ставить його на межу банкрутства. Тому конкуренція в сфері військових товарів в даний час все більше переміщується в область нових товарів, їх асортименту, якості, науково-технічного рівня. Вибір того чи іншого виду зразка озброєння і військової техніки, а також встановлення розмірів їх поставок доцільно робити на якомога більш ранніх стадіях, щоб забезпечити виграш у часі і уникнути нераціональних витрат. Наукове планування розвитку військової техніки та інших засобів збройної боротьби, їх економічну реальність, збалансованість різних елементів конкретних планів, концентрацію зусиль у проведенні військово-економічних заходів необхідно здійснювати, не допускаючи «заморожування» ресурсів і передчасного морального старіння бойової техніки та інших матеріальних засобів.
Визначено, по-перше, з метою успішного фінансування інновацій в оборонній промисловості необхідно поліпшення використання військово-бюджетного механізму. Він являє собою сукупність форм і методів організації та реалізації військово-бюджетних відносин, органів управління ними в процесі фінансового забезпечення військово-економічних потреб військової безпеки держави. Соціально-економічну основу військово-бюджетного механізму становлять військово-бюджетні відносини, а їх матеріальною базою є фонди централізованих державних грошових ресурсів. Реалізація військово-бюджетних відносин повинна здійснюватися більш ефективно в формі бюджетного фінансового стимулювання, фінансово-економічних санкцій, бюджетного фінансового контролю, бухгалтерського обліку, звітності та аналізу фінансово-економічної діяльності. По-друге, необхідно посилити державну підтримку фундаментальних і найбільших прикладних досліджень і розробок. Що виділяються нині на науку коштів явно недостатньо, вони не відповідають сформованим в світовій практиці пропорціям. Істотна роль в державному фінансуванні повинна належати інноваційним фондам, які покликані виділяти кошти на розробки, пов'язані зі значним ризиком і засновані на високих технологіях.

Ключові слова: фінансування інноваційної діяльності; оборонна промисловість; військові товари; науково-технічний рівень; озброєння і військова техніка; військово-економічні заходи.

Література

1. Закон України "Про оборону України" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 29, ст.238 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1932/12
2. Закон України "Про державне оборонне замовлення" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — № 11. — Ст. 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/464/14
3. Закон України "Про основи національної безпеки України" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 39. — Ст. 7 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964/15
4. Указ Президента України "Про затвердження Стратегiї iнтеграцiї України до Європейського Союзу" вiд 11 червня 1998 року N 615/98 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/615/98
5. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.budget.rada.gov.ua/
6. Офіційний сайт Урядового порталу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
7. Інформаційно/аналітичний вісник "Реформи" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://project.ukrinform.ua/reforms/informationanalytical_/ bulletin_reform_for_28_january_3_february_2016_77638

Ol. Usachenko, L. Rodchenko, I. Rodchenko

FEATURES OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES OF THE DEFENSE INDUSTRY

Summary

The main problem of the innovative activity of the defense industry is the creation of new products, development of production and their timely entry into the market. The success of the new product on the market depends on the prosperity of the enterprise, failure also puts it on the verge of bankruptcy. Therefore, competition in the field of military goods is now increasingly moving to the field of new goods, their range, quality, scientific and technical level. The choice of a particular type of armament and military equipment, as well as determining the size of their deliveries, it is advisable to make at the earliest possible stages, to ensure a win in time and to avoid irrational costs. Scientific planning of the development of military equipment and other means of armed struggle, their economic reality, the balance of various elements of specific plans, concentration of efforts in conducting military-economic measures should be carried out without allowing the "freezing" of resources and premature moral aging of military equipment and other material means.
Firstly, in order to successfully finance innovation in the defense industry, it is necessary to improve the use of the military budget mechanism. It represents a set of forms and methods of organization and realization of military-budgetary relations, bodies of their management in the process of financial support of military-economic needs of military security of the state. The socio-economic basis of the military-budgetary mechanism is the military-budgetary relations, and their material base is the funds of centralized state monetary resources. The implementation of military-budgetary relations should be carried out more effectively in the form of budgetary financial incentives, financial and economic sanctions, budgetary financial control, accounting, reporting and analysis of financial and economic activities. Second, there is a need to strengthen government support for basic and major applied research and development. The funds allocated to science today are clearly not enough, they do not correspond to the proportions formed in the world practice. A significant role in public funding should be given to innovation funds, which are committed to allocating funds for high-risk, high-technology developments.
Speaking about the state support of innovations in the defense industry, in our opinion, it is necessary to allocate some features. The first feature is that the state as a subject of market relations must understand: by supporting innovations in the defense industry, it thus contributes to their spread to other sectors of the national economy. The scientific and technical potential created in the defense industry, promising technologies of military and dual use in their use can become a necessary element in the development of the innovation process in the national economy.
The second feature is that the state must take the most effective measures in the field of state and military secrecy of innovative products and in the transfer of technology to other specific areas of military production. Finally, the third feature is seen in the fact that the state must develop and use methods of economic stimulation of innovation processes to give them greater activity.

Keywords: financing of innovative activity; defense industry; military goods; scientific and technical level; arms and military equipment; military-economic measures.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Defence of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol. 29, pp. 238.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On the state Defence Contracts", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol. 11, pp. 1.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol. 39, pp. 7.
4. President of Ukraine (1998), Decree "On approval of the Strategy of Ukraine's integration into the European Union", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/615/98 (Accessed 20 June 2019).
5. Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on budget issues (2016), available at: http://www.budget.rada.gov.ua/ (Accessed 20 June 2019).
6. Web portal of Ukrainian Government (2016), available at: http://www.kmu.gov.ua/ (Accessed 20 June 2019).
7. Information/analytical bulletin "Reform" (2016), available at: http://project.ukrinform.ua/reforms/infor/ mationanalytical_bulletin_reform_for_28_january_3_/ february_2016_77638/ (Accessed 20 June 2019).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 650

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., науковий співробітник,Науково-організаційний відділ військової частини А4444

Ol. Usachenko

PhD in Public Administration, Researcher, Scientific and Organizational Department of Military Unit A4444

ORCID:

0000-0002-5458-8976


Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри менеджменту, Донбаська державна машинобудівна академія

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Management, Donbass State Machine-Building Academy

ORCID:

0000-0002-2141-4742


І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор, Координаційно-моніторингова митниця Державної митної служби України

I. Rodchenko

PhD in Public Administration, Chief State Inspector, Coordination and Monitoring Customs of the State Customs Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7086-1015

Як цитувати статтю

Усаченко О. О., Родченко Л. М., Родченко І. Ю. Особливості фінансування інноваційної діяльності оборонної промисловості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1902 (дата звернення: 30.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.54

Usachenko, Ol., Rodchenko, L. and Rodchenko, I. (2020), “Features of financing innovation activities of the defense industry”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1902 (Accessed 30 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.