EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. В. Євдокимов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.2

УДК: 351

В. В. Євдокимов

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Формування системи понятійно-категоріального апарату є важливою складовою наукового пошуку, що дозволить визначити напрями формування те реалізації державної політики. В процесі дослідження нами було здійснено наліз наукової літератури вітчизняних та зарубіжних вчених, які піднімали питання розвитку понятійно-категоріального апарату державного управління в сфері правоохоронної діяльності. Слід відмітити, що правоохоронна діяльність є особливою сферою державного управління, яка є чітко регламентованою та направлена на забезпечення відповідного рівня безпеки суспільних відносин на охорони громадського порядку. Специфіка правоохоронної функції визначає особливу роль правового механізму реалізації даної функції. Вивчивши наукову та довідкову літературу нами виділено декілька підходів до розуміння поняття правоохоронна діяльність, зокрема: правоохоронна діяльність як професійна діяльність, форма поведінки органів державної влади, правоохоронна діяльність як правозастосовна діяльність, діяльність спеціальних органів державної влади, правоохоронна діяльність як цілеспрямовані дії або заходи, правоохоронна діяльність як специфічний вид діяльності держави, правоохоронна діяльність як форма реалізації державних функцій. В свою чергу це дозволило визначити ознаки правоохоронної діяльності як об’єкту державної політики. В контексті зазначених підходів було запропоновано комплексний підхід до розуміння правоохоронної діяльності як об’єкту державної політики. Слід відмітити, що даний підхід має комплексний характер, адже враховує позиції більшості авторів та положення, що характеризують правоохоронну діяльність як об’єкт державної політики та державного управління в цілому. Вважаємо, що формування єдиного універсального визначення для правоохоронної діяльності як об’єкту державної політика та в цілях наукового дослідження, є не можливим. Тому в статті було запропоновано напрями ідентифікації змісту правоохоронної діяльності, а саме: правоохоронна діяльність як функція держави, правоохоронна діяльність як діяльність органів державної влади, правоохоронна діяльність як діяльність приватних установ, правоохоронна діяльність як об’єкт державної політики.

Ключові слова: правоохоронна діяльність; державна політика; правоохоронна діяльність як об’єкт державної політики; діяльність приватних правоохоронних установ; функції держави; діяльність органів державної влади.

Література

1. Ботвінов Р. Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві / Р. Ботвінов // Ефективність державного управління. – 2016. – ВИП. 4 (49). – Ч. 1. – С. 156-163.
2. Бублик Н.С. Судові та правоохоронні органи України: конспект лекцій з навчальної дисципліни / Н.С. Бублик. – Дніпро, 2019. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/2020/kkp/l8.pdf
3. Ведєрніков Ю.А. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект / Ю.А. Ведєрніков, А.М. Кучик. – К. ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 576 с.
4. Гель А.П. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.
5. Горінецький Й.І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичніі практичні аспекти : дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Й.І. Горінецький ; Нац. акад. внутр.справ України. – К., 2005. – 203 с.
6. Денисюк С.Ф. Громадська експертиза діяльності правоохоронних органів України: правові засади та організація проведення / С.Ф. Денисюк // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 2. – С. 326-333.
7. Дубінчак В.М. Сутність правоохоронної діяльності / В.М. Дубінчак // Правова держава. – 2007. – Вип.18. – С.577-583.
8. Дума В.В. Правозастосування та форми його здійснення / В.В. Дума // Правова інформатика.– 2006. – № 3(11). – С. 61-64.
9. Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні : автореф. дис. ...д-ра юрид. наук : 12.00.07 / А.Т. Комзюк; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2002. – 38 с.
10. Кучук А.М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні: автореферат. дис… канд.юрид.наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / А.М.Кучик; Інс.законод.Верх.Рада України. – К., 2007. – 22 с.
11. Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 5-те, змін. і допов. – Х. : Право, 2016. – 168 с.
12. Осадчий В. Правоохоронна діяльність / В. Осадчий // Міжнародна поліцейська енциклопедія. Понятійний аппарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: У 10-ти т. – Т. 1. – К., 2003. – С. 826-827.
13. Пожарский Д.В. Охранительная функция государства (теоретико-методологические проблемы): дис. на соискание уч. степени д-ра юр. наук спец.: 12.00.01 / Д.В. Пожарский. – Москва, 2014. – 418 с.
14. Прокопенко О.Ю. Поняття й ознаки правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні / О.Ю. Прокопенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. № 16. – Том. 1. – С. 50-53.
15. Сажнєв І.В. Деякі питання щодо визначення поняття «правоохоронна функція держави» / І.В. Сажнєв // Вісник Запорізьк.юрид. ін-ту. – 2000. – № 4. – С. 62–71.
16. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР / А.Б. Сахаров. – М.: Госюриздат, 1961. – 279 с.
17. Солов’євич І.В. Сутність державної влади в Україні (конституційно-правовий аспект) / І.В. Солов’євич // Право Україна. – 1997. – №11. – С. 15-17.
18. Студеникин В.E. Понятие, признаки и основные виды правоохранительной деятельности / В.E. Студеникин // Право: теория и практика. – 2003. – № 13. – С. 54–58
19. Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник / М.В. Ковалів, С.С. Єсімов, Ю.С. Назар, М.Т. Гаврильців, Г.Ю. Лук’янова, А.І. Годяк, М.М. Бліхар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 388 с.
20. Теорія держави та права України: підручник для курсантів та студентів вищих навч. закл. / О.М. Бандурка, М.Ю. Бурдін, О.М. Головко та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Майдан, 2018. – 436 с.
21. Терещук Г.А. Судові та правоохоронні органи України. Конспект лекцій для студентів спеціальності 081 – «Право» денної та заочної форм навчання / Г.А. Терещук. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – 109 с.
22. Тюріна О.В. Сучасні системи судових та правоохоронних органів (понятійно-правова характеристика): навч.посіб. / О.В. Тюріна. – К.:Скіф, 2008. – 96 с.
23. Фатхутдінова В.Г. Правоохоронна діяльність: природа та гуманістичний вимір: монографія / В.Г. Фатхутдінова; Харківський університет внутрішніх справ. – Х., 2008. – 197 с.
24. Хажироков В.А. Особенности реализации правоохранительной функции государства в условиях полиэтничности общества в Северо-Кавказском регионе: дис. на соискание уч. степени канд. юр. наук спец.:12.00.11 / В.А. Хажироков. – Ростов-на-Дону, 2018. – 210 с.
25. Шай Р.Я. Природа та сутність правоохоронної діяльності / Р.Я. Шай // Наше право. – 2014. – № 5. – С. 10-16.
26. Шемчушенко Ю.С. Правоохоронна діяльність / Ю.С. Шемчушенко // Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. Т.5. – К.: «Укр.Енцикл.», 2001. – С. 47.
27. Шильник В.Ю. Сутність та особливості адміністративної юрисдикції органів внутрішніх справ / В.Ю. Шильник // Право і Безпека. – 2002. – № 4. – С. 159-163.
28. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – Вид. четверте, пєрероб. і допов. – К.: Істина, 2006. – 320 с.
29. Юридична наука та правоохоронна діяльність / за ред. Негодченка О.В. –Дніпропетровськ: ДДУВС, 2007. – 228 с.

V. Ievdokymov

CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT

Summary

The formation of a system of conceptual and categorical apparatus is an important component of scientific research, which will determine the directions of formation and implementation of public policy. In the course of the research we analyzed the scientific literature of domestic and foreign scientists, who raised the issue of development of the conceptual and categorical apparatus of public administration in the field of law enforcement. It should be noted that law enforcement is a special area of public administration, which is clearly regulated and aimed at ensuring an appropriate level of security of public relations for the protection of public order. The specifics of the law enforcement function determines the special role of the legal mechanism for implementing this function. Having studied the scientific and reference literature, we have identified several approaches to understanding the concept of law enforcement, in particular: law enforcement as a professional activity, the form of behavior of public authorities, law enforcement as law enforcement, special government, law enforcement as targeted actions or measures, law enforcement activity as a specific type of state activity, law enforcement activity as a form of realization of state functions. In turn, this allowed to identify the signs of law enforcement as an object of state policy. In the context of these approaches, a comprehensive approach to understanding law enforcement as an object of public policy was proposed. It should be noted that this approach is comprehensive, as it takes into account the positions of most authors and the provisions that characterize law enforcement as an object of public policy and public administration in general. We believe that the formation of a single universal definition for law enforcement as an object of public policy and for research purposes is not possible. Therefore, the article proposed ways to identify the content of law enforcement, namely: law enforcement as a function of the state, law enforcement as a public authority, law enforcement as a private institution, law enforcement as an object of public policy.

Keywords: law enforcement activity; state policy; law enforcement activity as an object of state policy; activity of private law enforcement institutions; functions of the state; activity of state authorities.

References

1. Botvinov, R. (2016) “ Features of realization of law enforcement function of the state in the modern Ukrainian society”, Efektyvnist' derzhavnogo upravlinnja. Vol. 4 (49). Ch. 1. PP. 156-163.
2. Bublyk, N.S. (2019) Sudovi ta pravoohoronni organy Ukrai'ny [Judicial and law enforcement agencies of Ukraine]. Dnipro, Ukraine, available at: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/2020/kkp/l8.pdf
3. Vedjernikov, Ju.A. and Kuchyk, A.M. (2011) Pravoohoronna dijal'nist' v Ukrai'ni: teoretyko-pravovyj aspekt [Law enforcement activity in Ukraine: theoretical and legal aspect]. FOP O.S. Lipkan, Kyiv, Ukraine. 576 p.
4. Gel', A.P., Semakov, G.S. and Kondrakova, S.P. (2004) Sudovi ta pravoohoronni organy Ukrai'ny [Judicial and law enforcement agencies of Ukraine ], MAUP, Kyiv, Ukraine, 272 p.
5. Gorinec'kyj, J.I. (2005) “Law enforcement function of Central European states: theoretical and practical aspects”, Abstract of PhD dissertation; Nac. akad. vnutr.sprav Ukrai'ny, Kyiv, Ukraine, 203 p.
6. Denysjuk, S.F. (2009) “Public examination of the activities of law enforcement agencies of Ukraine: legal principles and organization”, Aktual'ni problemy derzhavnogo upravlinnja, Vol. 2, PP. 326-333.
7. Dubinchak, V.M. (2007) “The essence of law enforcement”, Pravova derzhava, Vol.18, PP. 577-583.
8. Duma, V.V. (2006) “Law enforcement and forms of its implementation”, Pravova informatyka, Vol. 3(11), P. 61-64.
9. Komzjuk, A.T. (2002) “Administrative coercion in law enforcement activities of the police in Ukraine”, doctors Thesis, Nac. un-t vnutr. sprav, Harkiv, Ukraine, 38 p.
10. Kuchuk, A.M. (2007) “Theoretical and legal bases of law enforcement activity in Ukraine”, Phd Thesis, Ins.zakonod.Verh.Rada Ukrai'ny, Kyiv, Ukraine, 22 p.
11. Lapkin, A.V. (2016) Organizacija sudovyh ta pravoohoronnyh organiv Ukrai'ny [Organization of judicial and law enforcement agencies of Ukraine], Pravo, Harkiv, Ukraine, 168 p.
12. Osadchyj, V. (2003) “Law enforcement activities”, Mizhnarodna policejs'ka encyklopedija. Ponjatijnyj apparat. Konceptual'ni pidhody. Teorija ta praktyka: U 10-ty t. T. 1. Kyiv, Ukraine, PP. 826-827.
13. Pozharskij, D.V. (2014) “Protection function of the state (theoretical and methodological problems)”, Abstract of doctors dissertation, Moskva, Russian, 418 p.
14. Prokopenko, O.Ju. (2015) “Concepts and signs of law enforcement activity of law-enforcement bodies as subjects of maintenance of a law and order in region”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, № 16, Tom. 1, PP. 50-53.
15. Sazhnjev, I.V. (2000) “Some questions regarding the definition of "law enforcement function of the state"” Visnyk Zaporiz'k.juryd. in-tu, Vol. 4. PP. 62–71.
16. Saharov, A.B. (1961) O lichnosti prestupnika i prichinah prestupnosti v SSSR [On the personality of the criminal and the causes of crime in the USSR], Gosjurizdat, Moscow, Ukraine, 279 p.
17. Solov’jevych, I.V. (1997) “The essence of state power in Ukraine (constitutional and legal aspect)” Pravo Ukrai'na, Vol. 11, PP. 15-17.
18. Studenikin, V.E. (2003) “Concept, signs and main types of law enforcement”, Pravo: teorija i praktika, Vol. 13, PP. 54–58.
19. Kovaliv, M.V., Jesimov, S.S., Nazar, Ju.S., Gavryl'civ, M.T., Luk’janova, G.Ju., Godjak, A.I. and Blihar, M.M. (2016) Sudovi ta pravoohoronni organy [Judicial and law enforcement agencies]. L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnih sprav, L'viv, Ukraine, 388 p.
20. Bandurka, O.M., Burdin, M.Ju., Golovko, O.M. and other (2018) Teorija derzhavy ta prava Ukrai'ny [Theory of State and Law of Ukraine], Majdan, Harkiv, Ukraine, 436 p.
21. Tereshhuk, G.A. (2017) Sudovi ta pravoohoronni organy Ukrai'ny [Judicial and law enforcement agencies of Ukraine], LNTU, Luc'k, Ukraine, 109 p.
22. Tjurina, O.V. (2008) Suchasni systemy sudovyh ta pravoohoronnyh organiv (ponjatijno-pravova harakterystyka) [Modern systems of judicial and law enforcement agencies (conceptual and legal characteristics)], Skif, Kuiv, Ukraine, 96 p.
23. Fathutdinova, V.G. (2008) Pravoohoronna dijal'nist': pryroda ta gumanistychnyj vymir [Law enforcement: nature and the humanistic dimension]; Harkivs'kyj universytet vnutrishnih sprav, Harkiv, Ukraine, 197 p.
24. Hazhirokov, V.A. 2018 “Features of realization of law enforcement function of the state in the conditions of polyethnicity of a society in the North Caucasus region”: Abstract of PhD dissertation, Rostov-na-Donu, Russian, 210 p.
25. Shaj, R.Ja. (2014) “The nature and essence of law enforcement”, Nashe pravo, Vol. 5, PP. 10-16.
26. Shemchushenko, Ju.S. (2001) Pravoohoronna dijal'nist' [Law enforcement activities]. Jurydychna encyklopedija: V 6 t. Ukr.Encykl. Kyiv, Ukraine, p. 47.
27. Shyl'nyk, V.Ju. (2002) “The essence and features of the administrative jurisdiction of internal affairs bodies”, Pravo i Bezpeka, Vol. № 4, P. 159-163.
28. Juzikova, N.S. (2006) Sudovi ta pravoohoronni organy Ukrai'ny [Judicial and law enforcement agencies of Ukraine], Istyna, Kyiv, Ukraine, 320 p.
29. Negodchenko, O.V. (2007) Jurydychna nauka ta pravoohoronna dijal'nist' [Legal science and law enforcement], DDUVS, Dnipropetrovs'k, Ukraine, 228 p.

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 1279

Відомості про авторів

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Ievdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-3577-081X

Як цитувати статтю

Євдокимов В. В. Понятійно-категоріальний апарат державної політики в сфері правоохоронної діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1900 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.2

Ievdokymov, V. (2020), “Conceptual and categorical apparatus of state policy in the field of law enforcement”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1900 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.