EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Л. В. Антонова, О. М. Штирьов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.1

УДК: 351

Л. В. Антонова, О. М. Штирьов

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті наголошено, що громадянське суспільства стає дієвим чинником державотворення за умови конструктивного та соціально відповідального діалогу з державою в межах правового поля. Важливо, щоб як представники громадянського суспільства, так і представники органів публічної влади були націлені на досягнення консенсусу та на формування системи цінностей, які б об’єднували суспільство. Констатовано затребуваність і перспективність застосування сучасних комунікативних технологій у процесі налагодження взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства (ІГС) та участі громадян в управлінні справами держави. Зазначено, що для органів публічної влади розвиток глобальних інформаційно-комунікаційних мереж зумовлює гостроту питання розробки та системної реалізації комунікативної політики, встановлення та підтримання сталих комунікативних зв’язків між суб’єктами й об’єктами, використання спеціальних засобів інформаційного обміну, завдяки яким забезпечується та безпосередньо здійснюється управлінський процес, а також готовності та здатності їх до співробітництва та діалогу. Зроблено такі узагальнення: взаємодія органів публічної влади і ІГС є досить розбудованим та багатовимірним процесом, має інтегральний характер та охоплює широкий спектр проблем; для забезпечення ефективності взаємодії органів публічної влади і ІГС учасники процесу взаємодії повинні бути відкритими до спілкування та відмовитись від будь-яких ідеологічних або політичних упереджень; учасники взаємодії роблять свій внесок у компроміси та їх втілення; виключається нав’язування позицій або перемога інтересів однієї сторони за рахунок іншої; взаємодія органів публічної влади і ІГС має ґрунтуватися на п’яти головних процесах: об’єднання, визнання, комунікація, взаєморозуміння, довіра; для ефективної взаємодії органів публічної влади і ІГС необхідним є постійний обмін інформацією, що за умови системності формує комунікативну політику, забезпечує зворотний зв'язок та перехід від одностороннього інформування громадян про дії влади до двосторонньої комунікації «ІГС – орган публічної влади – ІГС». Доведено, що оптимальною моделлю взаємодії органів влади з ІГС є модель «партнерство та діалог». Представлено комплекс системних заходів для її ефективної реалізації.

Ключові слова: Комунікативні технології; взаємодія; публічне управління; органи публічної влади; інститути громадянського суспільства; комунікативна політика.

Література

1. Взаємодія держави і суспільства в процесах публічної політики: наук. розроб. / авт. кол. : С. О. Телешун, І. В.Рейтерович, С. В. Ситник [та ін.]. - К. : НАДУ, 2013. — С. 23.
2. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / Козаков В. М., Рашковська О. В., Ребкало В. А. та ін. – Київ: Персонал, 2017. - 288 с.
3. Дзвінчук Д. І. Комунікативна політика органів місцевого самоврядування / Д. І. Дзвінчук. – Івано-Франківськ: [б.в.], 2016. – 129 с.
4. Колосовська І. Комунікативна складова в контексті модернізації управлінських підходів і механізмів/ І. Колосовська // Ефективність державного управління. – 2016. – Вип. 4 (49). – Ч. 1. – С. 120-135.
5. Крутій О. М. Комунікативна парадигма партнерської взаємодії суб’єктів державного управління / О. М. Крутій // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – С. 113-116.
6. Лашкіна М. Г. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління / М.Г. Лашкіна // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. 1. – С. 10-18.
7. Пеліванова Н. І. Нові формати взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства у підготовці національної стратегії розвитку громадянського суспільства. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-05/strategiya-rozvytku-gromadyanskogo-suspilstva.pdf
8. Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості : аналіт. доп. – К.: НІСД, 2014. – 78 с . URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-04/grom_susp-bdf01.pdf
9. Семьоркіна О.М. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_33679

L. Antonova, O. Shtyrov

COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES WITH INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY

Summary

The article emphasizes that civil society is becoming an effective factor in state formation under the condition of constructive and socially responsible dialogue with the state within the legal field. It is important that both civil society and public authorities aim to reach consensus and build a system of values that unite society. The demand and prospects of application of modern communication technologies in the process of establishing interaction of public authorities with civil society institutions/ organisations (CSOs) and participation of citizens in the management of state affairs are stated. It is noted that for public authorities the development of global information and communication networks causes the urgency of the development and systematic implementation of communication policy, establishing and maintaining sustainable communication links between entities and objects, the use of special means of information exchange, which provides and the management process is carried out directly, as well as their readiness and ability for cooperation and dialogue. The following generalizations have been made: the interaction between public authorities and CSOs is a fairly well-developed and multidimensional process, is integrated and covers a wide range of issues; to ensure the effectiveness of the interaction between public authorities and CSOs, the participants in the interaction process must be open to communication and refrain from any ideological or political prejudices; participants in the interaction contribute to compromises and their implementation; there is no imposition of positions or victory of interests of one party at the expense of another; the interaction between public authorities and CSOs should be based on five main processes: unification, recognition, communication, mutual understanding, trust; for effective interaction between public authorities and CSOs, it is necessary to constantly exchange information, which, provided the system is formed, forms a communication policy, provides feedback and the transition from unilateral informing citizens about government actions to two-way communication "CSO - public authority - CSO". It is proved that the optimal model of interaction between the authorities and CSOs is the model of "partnership and dialogue". A set of systemic measures for its effective implementation is presented.

Keywords: Communication technologies; interaction; public administration; public authorities; civil society institutions; communication policy.

References

1. Teleshun, S.O. Rejterovych, I.V. and Sytnyk, S.V. (2013), Vzaiemodiia derzhavy i suspil'stva v protsesakh publichnoi polityky [The interaction of state and society in public policy processes], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Kozakov, V.M. Rashkovs'ka, O.V. and Rebkalo, V.A. (2017), Derzhavno-hromadians'ka komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii [State-civil communication: the path from crisis to interaction], Personal, Kyiv, Ukraine.
3. Dzvinchuk, D.I. (2016), Komunikatyvna polityka orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Communicative policy of local governments], Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
4. Kolosovs'ka, I. (2016), “Communicative component in the context of modernization of management approaches and mechanisms”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 4 (49), no. 1, pp. 120-135.
5. Krutij, O. M. (2012), “Communicative paradigm of partnership interaction of subjects of public administration”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 113-116.
6. Lashkina, M.H. (2013), “New approaches to communication in the public space of public administration”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 10-18.
7. Pelivanova, N.I. (2020), “New formats of interaction between public authorities and civil society in the preparation of a national strategy for civil society development”, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-05/strategiya-rozvytku-gromadyanskogo-suspilstva.pdf (Accessed 25 May 2020).
8. NISS (2014), “On the state of development of civil society in Ukraine: general trends, regional features”, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-04/grom_susp-bdf01.pdf (Accessed 25 May 2020).
9. Sem'orkina, O.M. (2010), “Interaction of the state and civil society institutions”, available at: https://minjust.gov.ua/m/str_33679 (Accessed 25 May 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 1208

Відомості про авторів

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-2975-6453


О. М. Штирьов

к. держ. упр., доцент, завідувач кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Інститут державного управління Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

O. Shtyrov

PhD in Public Administration, Associate Professor, Institute of Public Administration, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-7627-3721

Як цитувати статтю

Антонова Л. В., Штирьов О. М. Комунікативні технології в процесі взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1899 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.1

Antonova, L. and Shtyrov, O. (2020), “Communicative technologies in the process of interaction of public authorities with institutions of civil society”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1899 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.