EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТИ, ФУНКЦІЙ, ЗАВДАНЬ ТА ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
О. В. Мотайло

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.35

УДК: 351.77

О. В. Мотайло

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТИ, ФУНКЦІЙ, ЗАВДАНЬ ТА ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено, що система моніторингу за станом здоров’я населення – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан здоров’я населення, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану здоров’я, з метою уникнення загроз у сфері охорони здоров’я. Ідентифіковано мету системи моніторингу за станом здоров’я населення, яка полягає у формуванні комплексної інформації про стан здоров’я населення та ефективне управління сферою охорони здоров’я; визначено завдання: систематичні спостереження, збирання та збереження даних про стан здоров’я населення, ведення бази даних, аналіз та оцінка стану здоров’я населення, виявлення загроз здоров’ю, прогнозування змін у стані здоров’я населення, сприяння ефективному прийняттю управлінських рішень у сфері охорони здоров’я, забезпечення достовірності інформації для органів публічної влади та громадськості; функції:організаційна, інформаційна, контрольна, зворотного зв'язку, аналітична, діагностична, комунікаційна, управлінська та принципи державної системи моніторингу за станом здоров’я населення: об’єктивності та достовірності, незалежності, планування, систематичності, узгодженості, комплексності в оцінці інформації про стан здоров'я населення, цілісності, оперативності, відкритості, сумісності показників у часі та просторі, цілеспрямованості, розвитку.

Ключові слова: моніторинг; державна система моніторингу; громадське здоров’я; сфера охорони здоров’я; моніторинг здоров’я населення.

Література

1. Беликова И. В., Радченко Н. Р., Кустарева Л. П. Мониторинг состояния здоровья населения в контексте развития общественного здравоохранения. Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2019, № 4(15). С. 257-261. URL: http://journal.asu.ru/zosh/article/view/7105.
2. Інформаційне і аналітичне забезпечення системи моніторингу. А. О. Морозов, В. Л. Косолапов, В. Є. Колосов та ін.Науково-техна інформація. 2002. № 3. С. 18-23.
3. Мартыненко, М.В. Внутривузовский мониторинг как средство управления качеством образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Ставрополь. 2003. 22 с.
4. Первый толковый БЭС (большой энциклопедический словарь). Науч. ред. Н.Л. Баженов. СПб. : Норинт ; М. : РИПОЛ классик. 2006. 2144 с.
5. Головкова Н. П., Лескина Л. М., ЯковлеваТ. П. Роль эколого-эпидемиологического исследования в системе социально-гигиенического мониторинга. Медицина труда и промышленная экология. 2003. № 5. С. 23—28.
6. Государственная система мониторинга туберкулеза. URL: http://humbio.ru/humbio/ftiziatria/0002b8b9.htm
7. Сидоров П. И., Гудков А. Б., Унгуряну Т. Н. Cистемный мониторинг общественного здоровья. Экология человека. 2006.№6. С. 3-8
8. Мониторинг социально-экономических процессов как инструмент регионального управления и территориального планирования : монография. Е. В. Зандер, Е. В. Лобкова, Т. А. Смирнова. Красноярск : Сиб. федер. ун-т. 2016. 280 с.
9. Шипко А. Моніторинг здоров’я зберігаючого середовища Дніпропетровщини. URL: http://128-56.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-01(1)/Shipko.pdf
10. Карасёва Л. А. Мониторинг здоровья городского населения. Здоров'я суспільства. 2013. Т. 2, № 3-4. С. 14-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zdc_2013_2_3-4_5.
11. Борисенко А.В. Громадське здоров’я в світі та Україні.URL: http://cgz.vn.ua/problematika-gromadskogo-zdorovya/problematika-gromadskogo-zdorovya_445.html
12. Фролов, С.В., Лядов М.А., Комарова И.А., Остапенко О.А. Современные тенденции развития медицинских информационных систем мониторинга. Вопросы современной науки и практики. 2013. - №2(46). - С.66-75.
13. Воронцов И.М., Шаповалов В.В., Шерстюк Ю.М. Здоровье. Опыт разработки и обоснование применения автоматизированных систем для мониторинга и скринирующей диагностики нарушений здоровья. СПб. : ИПК «Коста». 2006. 432 с.
14. Банчук М. В. Cистема моніторингу санітарно – епідеміологічної ситуації в Україні як один з найважливіших елементів стратегії державного управління з забезпечення здоров’я населення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. №10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=345
15. Информационные технологии мониторинга здоровья населения. URL: https://studepedia.org/index.php?vol=2&post=15525
16. Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу: Постанова КМУ від 22 лютого 2006 р. N 182
17. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підруч. за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. Х.: Золота миля. 2011. 584 с.
18. Миронов А. Г. Організація охорони здоров'я громадян та контроль за її здійсненням. URL:https://www.publichne- pravo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=102:pp-2019-34-16&catid=90&Itemid=483&lang=uk

O. Motaylo

TRANSFORMATION OF THE PURPOSE, FUNCTIONS, TASKS AND PRINCIPLES OF THE MONITORING SYSTEM ON THE HEALTH OF THE POPULATION OF UKRAINE

Summary

At the present stage of development of Ukrainian statehood, there are a significant number of problematic issues that hinder the quality and effective functioning of health care. The health of the population is deteriorating, which in turn leads to increased mortality and reduced birth rates. That is why there is a need to improve the monitoring of public health. Recently, the health care system has undergone significant changes in recent years, which necessitates the development of a system for monitoring the health of the population. Health monitoring has recently not met modern requirements and needs to be strengthened, as it is carried out by different bodies and there are difficulties in collecting and obtaining all monitoring data in one place. The article analyzes the legal regulation of the system of monitoring the health of the population, found that a number of regulations governing monitoring issues have expired, but new ones have not yet been developed, which leads to the fact that existing legislation contradicts each other. It was established that there is a need to develop a normative document that would regulate all aspects of monitoring the health of the population, in particular, proposed to develop Regulations on the structure, content and procedure for state monitoring of public health, the provision of information and public health statistics. The objects of monitoring are identified and the powers of the subjects of monitoring are analyzed, on the basis of which their functions are identified. In the context of the institutional development of the model of the health monitoring system, it is proposed to establish remote monitoring centers at regional public health centers. An algorithm for implementing the monitoring system has been formed. Based on the above, the problems of the monitoring system are described and the mechanisms and directions for improving the functioning of the health monitoring system are identified. The need to build an effective system of monitoring the health of the population is due to a major problem with the health of the population of Ukraine, because only comprehensive collection and processing of data characterizing the health of the population will help understand the processes taking place and help make effective management decisions .

Keywords: monitoring; state monitoring system; public health; healthcare; public health monitoring.

References

1. Belikova, I. V., Radchenko, N. R. and Kustareva, L. P. (2019), “Monitoring the health status of the population in the context of public health development”, Zdorove cheloveka, teoriya i metodika fizicheskoj kultury i sporta, vol. 4(15), pp. 257-261, available at:http://journal.asu.ru/zosh/article/view/7105 (Accessed 10 Dec 2020).
2. Morozov, A. O., Kosolapov, V. L. and Kolosov, V. Ye (2002), “Information and analytical support of the monitoring system”, Nauk.-tekhn. Informatsiia, vol. 3, pp. 18-23.
3. Martynenko, M.V. (2003), “Intra-university monitoring as a means of managing the quality of education”, Abstract of Ph.D. dissertation, Stavropol, Russia.
4. Bazhenov, N.L. (2006), Pervyj tolkovyj BJeS (bolshoj jenciklopedicheskij slovar) [The first explanatory BES (big encyclopedic dictionary)], RIPOL klassik, Moscow, Russia.
5. Golovkova, N. P., Leskina, L. M. and Yakovleva, T. P. (2003), “The role of ecological and epidemiological research in the system of social and hygienic monitoring”, Medicina truda i promyshlennaya jekologiya, Vol. 5, pp. 23—28.
6. humbio.ru (2020), “State system for monitoring tuberculosis”, available at: http://humbio.ru/humbio/ftiziatria/0002b8b9.htm (Accessed 10 Dec 2020).
7.Sidorov, P. I., Gudkov, A. B. and Unguryanu, T. N. (2006), “Systemic monitoring of public health”, Jekologiya cheloveka, vol 6, pp. 3-8
8. Zander, E. V. Lobkova, E. V. and Smirnova, T. A. (2016), Monitoring socialno-jekonomicheskih processov kak instrument regionalnogo upravleniya i territorialnogo planirovaniya [Monitoring of socio-economic processes as a tool for regional management and territorial planning], Sib. feder. un-t., Krasnoyarsk, Russia.
9. Shypko, A. (2009), “Monitoring of the health-preserving environment of Dnipropetrovsk region”, аvailable at: http://128-56.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-01(1)/Shipko.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
10. Karasyova, L. A. (2013), “Urban health monitoring”, Zdorov'ya suspilstva, Vol. 2, no 3-4, pp. 14-17, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zdc_2013_2_3-4_5 (Accessed 10 Dec 2020).
11. Borysenko, A.V. (2020), “Public health in the world and in Ukraine”, available at: http://cgz.vn.ua/problematika-gromadskogo-zdorovya/problematika-gromadskogo-zdorovya_445.html (Accessed 10 Dec 2020).
12. Frolov, S.V., Lyadov M.A., Komarova I.A. and Ostapenko O.A. (2013), “Modern trends in the development of medical information monitoring systems”, Voprosy sovremennoj nauki i praktiki, Vol 2(46), pp.66-75.
13. Voroncov, I.M., Hapovalov, V.V. and Sherstyuk, YU.M. (2006), Zdorove. Opyt razrabotki i obosnovanie primeneniya avtomatizirovannyh sistem dlya monitoringa i skriniruyushhej diagnostiki narushenij zdorovya [Health. Experience in the development and justification of the use of automated systems for monitoring and screening diagnostics of health disorders], IPK «Kosta», St.Petersburg, Russia.
14. Banchuk, M. V. (2011), “The system of monitoring the sanitary-epidemiological situation in Ukraine as one of the most important elements of the public administration strategy for public health”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 10, available at:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=345 (Accessed 10 Dec 2020).
15 studepedia (2020), “Information technologies for monitoring the health of the population”, available at: https://studepedia.org/index.php?vol=2&post=15525 (Accessed 10 Dec 2020).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), “On approval of the Procedure for conducting state social and hygienic monitoring”, available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2006-%D0%BF#Text (Accessed 10 Dec 2020).
17. Bandurky, O. M. (2011), Administratyvne pravo Ukrainy. Zahal'na chastyna. Akademichnyj kurs [Administrative law of Ukraine. The general part. Academic course], Zolota mylia, Kharkiv, Ukraine.
18. Myronov, A. H. (2019), “Organization of public health and control over its implementation”, available at: https://www.publichne- pravo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=102:pp-2019-34-16&catid=90&Itemid=483&lang=uk (Accessed 10 Dec 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

О. В. Мотайло

к. мед. н., асистент кафедри оториноларингології,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

O. Motaylo

PhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Otorhinolaryngology, National Medical University named after O.O. Bogomolets

ORCID:

0000-0001-6159-4285

Як цитувати статтю

Мотайло О. В. Трансформація мети, функцій, завдань та принципів системи моніторингу за станом здоров'я населення України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1897 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.35

Motaylo, O. (2020), “Transformation of the purpose, functions, tasks and principles of the monitoring system on the health of the population of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1897 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.