EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА
В. Д. Тогобицька

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.29

УДК: 351.82: 327.371.1

В. Д. Тогобицька

КЛЮЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті розглядаються ключові технології, що є основною складовою цифрової трансформації суспільства, та ризики для соціальної сфери в умовах цифрової трансформації. Визначаються основні етапи в розвитку цифрових технологій, та чинники що впливають на процес трансформації суспільства. З урахуванням поставленої мети дослідження, під проблематикою розглядається сутність поняття та поетапно розглядається його розвиток та імплементація в сучасне суспільство. Проведено оцінку перспективи впровадження сучасних технологій в усі сфери життя людини. Визначена основна проблема оцінки впливу цифровізації на суспільство в цілому: необхідність створення оціночного механізму розвитку сучасних цифрових систем, та оціночних показників можливого негативного впливу на суспільство та людину, формування методів їх вимірювання і приведення у відповідність.

Ключові слова: Сучасні технології; технології діджителізації; цифрова трансформація; трансформація суспільства; діджиталізація суспільства.

Література

1. Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 4-12.
2. Струтинська І. В., Маркович І. Б. Україна на шляху до більш стійкого європейського сусідства: напрями трансформації для українського бізнесу. Галицький економічний вісник. 2018. Т. 54, № 1. С. 42-48
3. Ковальчук К. Ф. Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики. Донецьк : ІМА-прес, 2012. 214 с.
4. Криворучко О. С., Краус Н. М. Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XIX ст. : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. ТНТУ імені Івана Пулюя. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, листопад 2017. С. 681-685.
5. Цифрова трансформація (цифровізація) регіонів України: аналіт. зап. // Національна академія державного управління при Президентові України. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/4ba4c1b4-cefe-4f27-b58b-3aee7c8cf152.pdf

V. Tohobytska

KEY TECHNOLOGIES IN THE ERA OF DIGITAL SOCIETY TRANSFORMATIONS

Summary

The article considers the key technologies that are the main component of the digital transformation of society and the risks to the social sphere in the context of digital transformation. The main stages in the development of digital technologies and the factors influencing the process of transformation of society are determined. Taking into account the purpose of the study, the essence of the concept is considered under the issue and its development and implementation in modern society is gradually considered. The prospects of introduction of modern technologies in all spheres of human life are estimated. The main problem of assessing the impact of digitalization on society as a whole is identified: the need to create an assessment mechanism for the development of modern digital systems and indicators of possible negative impact on society and man, the formation of methods for measuring and aligning them.
Due to the rapid introduction of mobile technologies in human life and society, the methods and means of interaction have changed significantly, the hardware and software of information systems have evolved, and the possibility of organizing continuous and comprehensive access to digital content has opened up.
The state must regulate the state of implementation and accessibility, the development of world science, which directly accelerates the digital transformation of society, has almost no interaction between different scientific institutions that must predict and adjust the state of digitalization, which led to significant inconsistencies in the conceptual apparatus.
Digital transformation, which radically changes the models of economic activity of people, enterprises and organizations, is a powerful indicator of the emergence and development of technologies that allow to completely exclude human participation from production and economic processes. One such technology is artificial intelligence.
Digital transformation is a complex and multifaceted paradigm of social development. Digitization provides fundamental transformations in all spheres of human life and activity. In addition, modern digital technologies have become not just the engine of economic development, they perform important social tasks, allowing to effectively address pressing problems of society, such as quality of life and health, labor market transformation, social stratification, environmental problems.

Keywords: Modern technologies; technologies of digitalization; digital transformation; transformation of society; digitalization of society.

References

1. Hudz', O.Ye. (2018), “Digital economy: changing values and guidelines of enterprise management”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2 (24), pp. 4-12.
2. Strutyns'ka, I.V. and Markovych, I.B. (2018), “Ukraine on the way to a more sustainable European neighborhood: directions of transformation for Ukrainian business”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 54, no. 1, pp. 42-48
3. Koval'chuk, K.F. (2012), Innovatsijno-investytsijna polityka staloho rozvytku rehioniv Ukrainy: vid teorii do praktyky [Innovation and investment policy of sustainable development of the regions of Ukraine: from theory to practice], IMA-pres, Donets'k, Ukraine.
4. Kryvoruchko, O.S. and Kraus, N.M. (2017), “Imperatives of formation and dominants of digital economy development in the modern paradigmatic context”, Paradyhmal'ni zrushennia v ekonomichnij teorii XIX st. : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Paradigmatic shifts in the economic theory of the XIX century. : materials of the III International scientific-practical conference], TNTU imeni Ivana Puliuia. KNU im. T. Shevchenka, Kyiv, Ukraine, pp. 681-685.
5. National Academy for Public Administration under the President of Ukraine (2020), “Digital transformation (digitization) of the regions of Ukraine”, available at: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/4ba4c1b4-cefe-4f27-b58b-3aee7c8cf152.pdf (Accessed 10 Dec 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 713

Відомості про авторів

В. Д. Тогобицька

докторант, Навчально-науково-виробничий центрНаціонального університету цивільного захисту України

V. Tohobytska

Doctoral candidate, Training Research and Production Centerof the National University of Civil Protection of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4642-6117

Як цитувати статтю

Тогобицька В. Д. Ключові технології в епоху цифрової трансформацій суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1896 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.29

Tohobytska, V. (2020), “Key technologies in the era of digital society transformations”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1896 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.