EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ТА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
В. М. Цепенда

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.102

УДК: 351

В. М. Цепенда

МЕТОДИ ТА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

Анотація

В статті було проаналізовано ряд наукової літератури в частині питань, які стосуються методів та моделей державного контролю в сфері енергетики. В процесі дослідження було визначено, що однією з суттєвих та серйозних методологічних проблем створення нової національної доктрини регулювання і контролю енергетичних галузей є забезпечення необхідного балансу приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні і контролі. На основі проаналізованої літератури було проілюстровано схему державного регулювання та контролю енергетичного ринку України, яка ілюструє роль держави і реалізовані нею різні напрямки економічної політики у вигляді регуляційних процесів. Безпосередня реалізація державної політики в сфері енергозабезпечення пов'язана із застосуванням в практиці господарювання різних інструментів державного регулювання та контролю. Методи державного регулювання і контролю паливно-енергетичного комплексу реалізуються через засоби, під якими слід розуміти конкретні прийоми для досягнення поставленої мети. Серед форм і методів непрямого державного регулювання та контролю різних країн також спостерігається велика кількість використовуваних підходів. Так, в загальному вигляді система непрямого регулювання та контролю (нагляду) в сфері енергетики включає: специфічні норми регулювання та контролю, загальні форми регулювання та контролю. Встановлено, що головним завданням державного контролю є забезпечення ефективної виробничої структури паливно-енергетичного комплексу, спрямованої на раціоналізацію витрат у всіх ланках економічної системи держави. В статті було проаналізовано методи державного регулювання і контролю в енергетичній галузі зарубіжних країн.

Ключові слова: модель державного контролю; енергетика; державне регулювання; державний контроль; енергетична галузь.

Література

1. Белый С.Б. Функции и особенности управления электроэнергетическим комплексом в период его реформирования / С.Б. Белый, Т.Г. Поспелова, П.В. Якубович // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2018. – № 3. – С. 75−89.
2. Воропай Н.И. Электроенергетика и экологические аспекты национальной безопасности / Н.И. Воропай, Г.Б. Славин, М.Б. Чельцов // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2000. – № 3. – С. 4–9.
3. Дзядикевич Ю.В. Шляхи гарантування енергетичної безпеки України / Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – С. 25–30.
4. Енергетична безпека України: чинники впливу, тенденції розвитку / За ред. М.П. Ковалка, А.К. Шидловського, В.П. Кухаря. – К. : Енергозбереження, 1998. – 160 с.
5. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text
6. Миколюк О.А. Теоретичні підходи до трактування поняття «енергетична безпека» / О.А. Миколюк // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Випуск 7. – С. 129-133.
7. Мунтіян В.І. Економічна безпека України : монографія / В.І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.
8. Новицький М.А. Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України : дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Новицький. – Ірпінь, 2005. – 233 с.
9. Окороков Р.В., Окороков В.Р. Энергетическая безопасность России. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.onlineok.narod.ru
10. Плачков І.В. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє / І.В. Плачков, С.Г. Плачкова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-1.
11. Про засади державної політики у сфері енергетичної безпеки України: проєкт закону України від 13 липня 2018 р. № 8609 / Верховна Рада України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64445
12. Про концепцію діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України: постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 48. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-98-%D0%BF#Text
13. Dalton, J. Financing of Renewable Electricity Projects in Atlantic Canada [online]. – Prepared for: Atlantic Energy Gateway, Atlantic Canada Opportunities Agency. – Power Advisory, 2012. – 81 p. – Available at: https://energy.novascotia.ca/sites/default/files/aeg_financing_of_renewable_electricity_projects_in_atlantic_.pdf
14. Joskow, Paul L. Deregulation [online]/ Paul L. Joskow, Alfred P.Sloan Foundation and MIT. – Available at: https://economics.mit.edu/files/3875

V. M. Tsependa

METHODS AND MODEL OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF ENERGY

Summary

The article analyzes a number of scientific literature on issues related to methods and models of state control in the field of energy. In the course of the research it was determined that one of the significant and serious methodological problems of creating a new national doctrine of regulation and control of energy sectors is to ensure the necessary balance of private and public interests in legal regulation and control. Based on the analyzed literature, the scheme of state regulation and control of the energy market of Ukraine was illustrated, which illustrates the role of the state and its implementation of various areas of economic policy in the form of regulatory processes. The direct implementation of state policy in the field of energy supply is associated with the use in management of various instruments of state regulation and control. Methods of state regulation and control of the fuel and energy complex are implemented through the means, which should be understood as specific techniques to achieve this goal. Among the forms and methods of indirect state regulation and control of different countries, there is also a large number of approaches used. Thus, in general, the system of indirect regulation and control (supervision) in the energy sector includes: specific rules of regulation and control, general forms of regulation and control. It is established that the main task of state control is to ensure an efficient production structure of the fuel and energy complex, aimed at rationalizing costs in all parts of the economic system of the state. The article analyzes the methods of state regulation and control in the energy sector of foreign countries. The existence in private practice of private-public doctrines of regulation and control of socially important sectors of the economy is a confirmation that the energy supply sector cannot be regulated only in the field of private law, as it objectively lays down public (general) interests that require special legal mechanisms. regulation, control and protection. The methods of control over the activities of energy market entities are the methods provided by regulations for the establishment and application of mandatory requirements, inspections, restrictions, prohibitions, permits for economic activities and products of energy market entities.

Keywords: model of state control; energy; state regulation; state control; energy branch.

References

1. Belyj, S.B., Pospelova, T.G. and Jakubovich, P.V. (2018)“Functions and features of the management of the electric power complex during the period of its reform”, Jenergetika. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij i jenergeticheskih ob#edinenij SNG. Vol. 3. pp. 75-89.
2. Voropaj, N.I., Slavin, G.B. and Chel'cov, M.B. (2000) “Electricity and environmental aspects of national security”, Energetika: ekonomіka, tehnologії, ekologіja. Vol. 3. p. 4-9.
3. Dziadykevych, Yu.V. (2014) “Ways to guarantee Ukraine's energy security”, Innovatsijna ekonomika. Vol. 3. p. 25–30.
4. Kovalka, M.P., Shydlovs'koho, A.K. and Kukharia, V.P. (1998) Enerhetychna bezpeka Ukrainy: chynnyky vplyvu, tendentsii rozvytku [Energy security of Ukraine: factors of influence, development tendencies], Kyiv, Enerhozberezhennia, 160 s.
5. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013) Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine” , available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text
6. Mykoliuk, O.A. (2016) “Theoretical approaches to the interpretation of the concept of "energy security"”, Prychornomors'ki ekonomichni studii. Vol. 7. pp. 129-133.
7. Muntiian, V.I. (1999) Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine], Kyiv, KVITs, 464 p.
8. Novyts'kyj, M.A. (2005) “Organizational and legal principles of public administration in the fuel and energy complex of Ukraine”, Abstract of Phd dissertation. Irpin', Ukraine. 233 p.
9. Okorokov, R.V. and Okorokov, V.R. Jenergeticheskaja bezopasnost' Rossii [Energy security of Russia], [Online], available at: www.onlineok.narod.ru
10. Plachkov, I.V. and Plachkova, S.H. Enerhetyka: istoriia, suchasnist' i majbutnie [Energy: history, present and future], [Online], available at: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-1.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2018) Draft law of Ukraine “On the principles of state policy in the field of energy security of Ukraine”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64445
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (1998) Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the concept of activity of executive bodies in ensuring energy security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-98-%D0%BF#Text
13. Dalton, J. (2012) Financing of Renewable Electricity Projects in Atlantic Canada. Prepared for: Atlantic Energy Gateway, Atlantic Canada Opportunities Agency. Power Advisory, 81 p. available at: https://energy.novascotia.ca/sites/default/files/aeg_financing_of_renewable_electricity_projects_in_atlantic_.pdf
14. Joskow, Paul L. and Sloan Alfred P. Foundation Deregulation, available at: https://economics.mit.edu/files/3875

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 940

Відомості про авторів

В. М. Цепенда

Здобувач, Національний університет цивільного захисту України

V. M. Tsependa

Applicant, National University of Civil Defense of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4588-5418

Як цитувати статтю

Цепенда В. М. Методи та модель державного контролю в сфері енергетики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1891 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.102

Tsependa, V. M. (2019), “Methods and model of state control in the field of energy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1891 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.