EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Ф. Р. Криничко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.55

УДК: 614.23: 351.7

Ф. Р. Криничко

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

В статті розглянуто сутність поняття «громадське здоров'я». Визначено громадське здоров’я єдина категорія, яка характеризує якість та можливості трудових ресурсів з одного боку, та результативність державного управління в даній сфері із іншого боку. Доведено, що громадське здоров’я знаходиться на перетині інтересів різних учасників суспільних відносин і є об’єктом наукового дослідженні в різних галузях наук. Охарактеризовано, що суспільне здоров'я обумовлено комплексним впливом різних факторів (соціальних контекстів): релігійним, політичним, економічним, технологічним, особистісним, медико-біологічним. Досліджено складові інфраструктури громадського здоров'я, а саме: соціологія, демографія, економіка, політологія, медицина, психологія, право, державне управління. Розглянуто громадське здоров’я з декількох позицій, а саме: як стан, як процес. Визначені фактори, що впливають на громадське здоров’я та образ життя населення: соціально-політичні, культурні та економічні чинники утворюють групи ризику, зазвичай до них відносять групи населення більшою мірою, ніж інші, схильні до різних захворювань. Визначено індикатори соціального благополуччя до яких відносить: соціальні умови і комфортність соціального середовища, стан соціальних хвороб і патологій, медико-біологічні показники, характер суспільно-політичному житті, соціально-економічні показники (дохід, рівень і якість життя, зайнятість, забезпеченість житлом, купівельна спроможність та ін.), динаміка розвитку ринку споживчих товарів і послуг, освіти та охорони здоров'я, стан соціального захисту населення, соціальної допомоги і підтримки, соціальна безпека (рівень злочинності і стан правопорядку), національна безпека. Досліджено вплив соціальних факторів на громадське здоров’я. Виділено соціальні фактори, що обумовлюють життєдіяльність людини, які класифіковані за такими напрямами: соціально-економічні, соціально-біологічні, еколого-кліматичні, медико-організаційні, правові, соціокультурні, особистісні. Представлено комплексну інформаційну модель об’єкту державної політики у сфері підтримки громадського здоров'я. Досліджено вплив середовищ функціонування суспільства (екологічне середовище, політичне середовище, соціально-економічне середовище, соціально-культурне середовище). Охарактеризовано вплив діючої системи охорони здоров’я в країні та медичної реформи на громадське здоров’я.

Ключові слова: громадське здоров’я; суспільне здоров’я; індикатори соціального благополуччя; модель; державна політика.

Література

1. Найданов Б.Н., Захаров А.К. Сохранение и развитие общественного здоровья как приоритетная задача населения и государства // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия,№ 6-1, 2014, – С. 107-111.
2. Реут Д.В. Инструментализация средств развития человеческого потенциала страны посредством уточнения представлений об общественном здоровье // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения, № 1, 2012. – С. 182-183.
3. Юдинов К.А. Общественное здоровье как философская категория // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, № 4, 2010 – С. 225-227.
4. Гордеева С.С. Отношение к здоровью как социальный феномен // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология, № 2, 2011. – С. 131-136.
5. Рингач Н.О. Громадське здоров'я як чинник національної безпеки: монографія / Н.О. Рингач. – К.: НАДУ – 2009 – 296 с.
6. Фомина А.В., Бреусов А.В., Чирков В.А., Бреусов Р.А. Категория «Социальное здоровье населения» в общественном здоровье и здравоохранении // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина, № 1, 2013, С. 106-111.
7. Морозов В.А. Совместимость факторов общественного здоровья // Креативная экономика, № 7 (91), 2014, С. 160-172.
8. Байдалова О.В. Влияние социальных факторов на показатели общественного здоровья // Волгоградский научно-медицинский журнал, № 4 (56), 2017, С. 8-10.
9. Куклин А.А., Васильева Е.В. Благосостояние и общественное здоровье населения России: адаптация к экономической нестабильности // Экономика региона, № 1, 2015, С. 64-76.

F. Krynychko

PUBLIC HEALTH AS A PUBLIC GOOD: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECT

Summary

The article considers the essence of the concept of "public health". Public health is the only category that characterizes the quality and capabilities of labor resources on the one hand, and the effectiveness of public administration in this area on the other hand. It has been proven that public health is at the intersection of the interests of different participants in public relations and is the object of scientific research in various fields of science. It is characterized that public health is due to the complex influence of various factors (social contexts): religious, political, economic, technological, personal, medical and biological. The components of public health infrastructure have been studied, namely: sociology, demography, economics, political science, medicine, psychology, law, public administration. Public health is considered from several positions, namely: as a state, as a process. Factors affecting public health and lifestyle: Socio-political, cultural and economic factors form risk groups, usually involving populations to a greater extent than others prone to various diseases. Indicators of social well-being are determined, which include: social conditions and comfort of social environment, state of social diseases and pathologies, medical and biological indicators, nature of socio-political life, socio-economic indicators (income, level and quality of life, employment, housing, consumer capacity, etc.), the dynamics of development of the market of consumer goods and services, education and health care, the state of social protection, social assistance and support, social security (crime rate and law and order), national security. The impact of social factors on public health has been studied. The social factors that determine human life are identified, which are classified in the following areas: socio-economic, socio-biological, ecological and climatic, medical and organizational, legal, socio-cultural, personal. A comprehensive information model of the object of state policy in the field of public health support is presented. The influence of the functioning environments of society (ecological environment, political environment, socio-economic environment, socio-cultural environment) is studied. The impact of the current health care system in the country and health care reform on public health is described.

Keywords: public health; indicators of social welfare; model; public policy.

References

1. Najdanov, B.N. and Zaharov, A.K. (2014) “Preservation and development of public health as a priority task of the population and the state”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Pedagogika. Filologiya. Filosofiya, vol. 6-1, pp. 107-111.
2. Reut, D.V. (2012) “Instrumentalization of the means of human development of the country by means of clarification of ideas about public health”, Zdorove – osnova chelovecheskogo potenciala: problemy i puti ih resheniya, vol. 1, pp. 182-183.
3. Yudinov, K.A. (2010) “Public health as a philosophical category”, Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki, vol. 4, pp. 225-227.
4. Gordeeva, S.S. (2011) “Attitude to health as a social phenomenon”, Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psihologiya. Sociologiya, vol. 2, pp. 131-136.
5. Rynhach, N.O. (2009) Hromadske zdorovia yak chynnyk natsionalnoi bezpeky [Public health as a factor of national security], NADU, Kyiv, Ukraine.
6. Fomina, A.V., Breusov, A.V., Chirkov, V.A. and Breusov, R.A. (2013) “Category "Social health of the population" in public health and health care”, Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Medicina, Vol. 1, P. 106-111.
7. Morozov, V.A. (2014) “Compatibility of public health factors”, Kreativnaya ekonomika, vol. 7 (91), pp. 160-172.
8. Bajdalova, O.V. (2017) “Influence of social factors on indicators of public health”, Volgogradskij nauchno-medicinskij zhurnal, Vol. 4 (56), pp. 8-10.
9. Kuklin, A.A. and Vasileva, E.V. (2015) “Welfare and public health of the population of Russia: adaptation to economic instability”, Ekonomika regiona, vol. 1, pp. 64-76.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1186

Відомості про авторів

Ф. Р. Криничко

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Держаний університет «Житомирська політехніка»

F. Krynychko

Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Management And Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-2378-3418

Як цитувати статтю

Криничко Ф. Р. Громадське здоров’я як суспільне благо: державно-управлінський аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1890 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.55

Krynychko, F. (2019), “Public health as a public good: public administration aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1890 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.