EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В. В. Євдокимов, С. В. Свірко, І. В. Супрунова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.4

УДК: 351

В. В. Євдокимов, С. В. Свірко, І. В. Супрунова

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

В статті розглянуто проблематику складових державної безпеки в фокусі об’єктної уваги державного управління. В контексті ідентифікації складових державної безпеки шляхом критичного аналізу підходів до складових державної безпеки, беручі до уваги тенденції розвитку сучасного суспільства (глобалізаційні процеси, сформовані та прийняті до реалізації усіма країнами світу Цілі сталого розвитку, перехід людства до фази інформаційного суспільства та шостого технологічного устрою тощо) запропоновано таку сукупність складових державної безпеки: безпека загальнодержавного управління; політична безпека; економічна безпека; військова безпека; безпека громадського та правового порядку; соціально-гуманітарна безпека; інформаційно-комунікаційна безпека; ресурсно-екологічна безпека; техніко-техногенна безпека; міжнародно-дипломатична безпека. Така сегментація державної безпеки враховує вітчизняне нормативно-правове поле, світові підходи до визначення об’єктної уваги держави та її загроз, сучасні тенденції до розвитку громадського суспільства. На логічне продовження дослідження сформовано характеристику кожного з вищевказаних видів державної безпеки в контексті загального визначення державної безпеки, яке автор пропонує трактувати як такий стан захищеності різновекторних інтересів держави та її простої кластерної одиниці – громадянина – за якого забезпечується ефективне функціонування всіх сфер, галузей, інституціональних секторів (у тому числі їх одиниць), механізмів в цілому та реалізація власне функцій та повноважень інституту держави зокрема з метою їх подальшого розвитку в умовах мінливого середовища, зовнішніх та внутрішніх загроз. Задля формування чіткого науково-обґрунтованого базису державного управління в сфері державної безпеки подальші наукові розвідки доцільно спрямувати на опрацювання кожної з складових в контексті їх функціонального апарату. Їх кінцеве формування уможливить розбудову чіткої системи державного управління в сфері державної безпеки, а отже забезпечить розвиток всіх сфер життя нашої країни.

Ключові слова: держава; суспільство; державне управління; державна безпека; загрози.

Література

1. Про національну безпеку України: Закон України №2469-VIII від 21.06.18 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
2. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України №392/2020 від 14.09.20 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
4. Медвідь М.М. Державна та національна безпека: понятійно-категоріальний апарат / М.М. Медвідь // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2017. – Вип. 2. – С. 74-84.
5. Баюк М.І. Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи / М.І. Баюк // Університетські наукові записки. – 2018. – № 1. – С. 186-199.
6. Янчук А.О. Особливості вдосконалення нормативно-правового забезпечення державної безпеки України в сучасних умовах / А.О. Янчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2016. – Вип. 1. – С. 342-355.
7. Чумак В.В. Теоретико-правовий аналіз понять «національна безпека» і «державна безпека» / В.В. Чумак, Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2014. – Вип. 20. – С. 95-103.
8. Серьогіна Н.О. Теоретико-методологічний аналіз співвідношення понять «національна безпека», «державна безпека» ат «продуктивна занятість» / Н.О. Серьогіна // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15905325328491.pdf
9. Куц Г.М. Концептуалізація понять “національна безпека” і “державна безпека” у політико-правовому дискурсі / Г.М. Куц // Сучасне суспільство. – 2020. – Вип. 1. – С. 139-153.
10. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін. За ред. М.П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.
11. ДЕРЖАВА //Юридична енциклопедія: [у 6 т.] / ред. кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998. – Т. 2 : Д – Й. – С. 80.
12. Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є.В. Білозьоров, В.П. Власенко, О.Б. Горова, А.М. Завальний, Н.В. Заяць та ін.]; за заг. ред. С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова. – К.: НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.
13. Дзевелюк М. Номенклатура функції сучасної держави / М. Дзевелюк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11. – С. 171-176.
14. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
15. Government nance statistics manual 2014. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014. – 446р.

V. Yevdokymov, S. Svirko, I. Suprunova

IDENTIFICATION OF COMPONENTS OF STATE SECURITY AS OBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article considers the issue of components of state security in the focus of objective attention of public administration. In the context of identifying the components of state security through critical analysis of approaches to the components of state security, taking into account trends in modern society (globalization processes formed and adopted by all countries) Sustainable Development Goals, the transition of mankind to the information society the following set of components of state security is proposed: security of national government; political security; economic security; military security; security of public and legal order; social and humanitarian security; information and communication security; resource and environmental security; technical and technogenic safety; international diplomatic security. This segmentation of state security takes into account the domestic regulatory framework, global approaches to determining the objective attention of the state and its threats, current trends in the development of civil society.To logically continue the study, the characteristics of each of the above types of state security in the context of the general definition of state security, which the author proposes to interpret as a state of protection of multifaceted interests of the state and its simple cluster unit - the citizen - which ensures the effective functioning of all spheres (including their units), mechanisms in general and the implementation of the actual functions and powers of the institution of the state in particular with a view to their further development in a changing environment, external and internal threats. In order to form a clear science-based business of public administration in the field of public security, further scientific research should be directed to the study of each of the components in the context of their functional apparatus. Their final formation will enable the development of a clear system of public administration in the field of state security, and thus ensure the development of all spheres of life in our country.

Keywords: state; society; public administration; state security; threats.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On national security in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 10 Dec 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the basics of national security", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Accessed 10 Dec 2020).
3. Office of the President of Ukraine (2020), Decree of the President of Ukraine "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Accessed 10 Dec 2020).
4. Medvid', M.M. (2017), “State and national security: conceptual and categorical apparatus”, Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, vol. 2, pp. 74-84.
5. Bajuk, M.I. (2018), “Humanitarian component of state security policy: concepts, principles”, Universytets'ki naukovi zapysky – University scientific notes, vol. 1, pp. 186-199.
6. Janchuk, A.O. (2016), “Features of improvement of normative-legal maintenance of state security of Ukraine in modern conditions”, Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, vol. 1, pp. 342-355.
7. Chumak, V.V. and Bernads'kyі, B.V. (2014), “ Theoretical and legal analysis of the concepts of "national security" and "state security"”, Pravnychyj visnyk Universytetu «KROK» – Legal Bulletin of KROK University, vol. 20, pp. 95-103.
8. Ser'ogina, N.O. (2018), “Theoretical and methodological analysis of the relationship between the concepts of "national security", "state security" and "productive employment"”, Electronic scientific publication "Public Administration and National Security", available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15905325328491.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
9. Kuc, G.M. (2020), “Conceptualization of the concepts of "national security" and "state security" in political and legal discourse”, Suchasne suspil'stvo – Modern society, vol. 1, pp. 139-153.
10. Gerasina, L.M., Pogribna, V.L. and Polishhuk, I.O. (2015), Politologichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Political encyclopedic dictionary], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
11. Shemshuchenko, Ju.S. (1998), Jurydychna encyklopedija [Legal encyclopedia]. Vol.2. Ukrai'ns'ka encyklopedija im. M.P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.
12. Biloz'orov, Je.V., Vlasenko, V.P., Gorova, O.B., Zaval'nyj, A.M. and Zajac', N.V. (2017), Teorija derzhavy ta prava [Theory of state and law], NAVS, Osvita Ukrai'ny, Kyiv, Ukraine.
13. Dzeveljuk, M. (2016), “Nomenclature of the function of the modern state”, Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law, vol. 11, pp. 171-176.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 10 Dec 2020).
15. Government nance statistics manual 2014 (2014), D.C., International Monetary Fund, Washington, USA.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Заслужений економіст України, ректор,Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Yevdokymov

Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of Ukraine, Rector of Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-3577-081X


С. В. Свірко

д. е. н., професор, здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-9157-4672


І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки,Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-5800-3023

Як цитувати статтю

Євдокимов В. В., Свірко С. В., Супрунова І. В. Ідентифікація складових державної безпеки як об’єктів державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1889 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.4

Yevdokymov, V., Svirko, S. and Suprunova, I. (2020), “Identification of components of state security as objects of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1889 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.