EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
В. С. Гнатенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.25

УДК: 343.37:321:004.9

В. С. Гнатенко

ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Анотація

Досягнення економічної безпеки є однією з життєво важливих проблем розвитку держави, суспільства, підприємства, особистості. Всі сфери життєдіяльності людини містять ризики та небезпеки, які необхідно враховувати при визначенні та здійсненні цілей, висунутих суспільством. Економічна безпека, як складова національної безпеки, має першорядне значення для її розвитку, так як вона дає орієнтири для прийняття вірних соціально-економічних рішень.
У XXI столітті основний вектор розвитку світової цивілізації лежить в інформаційній сфері, яка представляє собою сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів, які здійснюють збір, обробку, розповсюдження та використання інформації, а також системи регулювання виникаючих при цьому економічних відносин. У всіх без винятку випадках технологічного та економічного прогресу сучасного суспільства констатується, що розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій стає технологічним пакетом, який претендує на керуючу функцію у всіх сценаріях розвитку.
В умовах турбулентних явищ, нестійкості економіки та трансформації соціально-економічної системи проблеми економічної безпеки значно актуалізуються. Світ динамічно змінюється, і загрози змінюються з калейдоскопічною швидкістю. Пріоритети безпеки, визначені на конкретному етапі економічного розвитку, не є постійними і зазнають значних змін в умовах конкретних ситуацій. Система потенційних і реальних загроз також не може бути постійною: вони з'являються і зникають, наростають і зменшуються, при цьому змінюється їх місце і значення впливу на економічну безпеку. Економічна, соціальна і політична ситуації в світі кардинально змінюється, чимало загроз втрачають свою значимість і гостроту, в той же час з'являються нові виклики і загрози національній безпеці.
У статті доказується, що небезпека являє собою об'єктивно існуючу можливість негативного впливу на суспільство, державу, підприємство, особистість, а також природне середовище, в результаті чого їм може бути завдано збитків, що погіршує їх становище і надає негативну динаміку розвитку. Виявлено, що високий ступінь інформатизації та автоматизації, до яких звернулося сучасне суспільство, породжує стан його залежності від безпеки використовуваних інформаційних технологій.

Ключові слова: економічна безпека; національна безпека; інформаційна сфера; інформаційні загрози; небезпека; джерела небезпеки; інформаційна економіка; інформаційна війна.

Література

1. Goodwin, C.D. Economics and National Security: A History of Their Interaction. – Durham, Duke University Press, 1991. – 217 p.
2. Jiang, Y. Economic Security: Redressing Imbalance. China Security – 2007. – V. 3, № 2. – P. 66–85.
3. Johnson S., Kaufmann D., McMillan J., Woodruff C. Why Do Firms Hide? Bribes and Unofficial Activity After Communism. Journal of Public Economics. Vol. 76. June 2000.
4. Kahler M. Economic security in an era of globalization: definition and provision.The Pacific Review. – 2004. – T. 17, № 4. – P. 485– 502.
5. Nanto D.K. Economics and National Security. 6 Issues and Implications for U.S. Policy. Congressional Research Service, 2011. – 82 p.
6. Nesadurai H.S. Conceptualising economic security in an era of globalization: what does the East Asian experience reveal? – 2005. – P. 1–26.
7. Schneider F. Shadow Economies around the World: What do we Really Know? European Journal of Political Economy. 2005. № 21. pp. 598-642.
8. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире/Пер. с англ. Б.Пинскер. – М.: Catallaxy, 1995.
9. Доси Дж., Нельсон Р. Введение в эволюционную экономическую теорию. Вестник молодых ученых. Экономические науки. 1999. № 4.
10. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Финстатинформ, 2000.
11. Ананьев А.А. Международная экономическая безопасность: анализ сущности, подходов и факторов. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2012. С. 270–275.
12. Барановский А.И. Финансовая безопасность в Украине (методология оценки и механизмы обеспечения). Киев: КНТЭУ, 2004. 760 с.
13. Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности. Информационный сборник «Безопасность». №.3. 2004. с. 91-94.
14. Бочуров А.А., Курбанов А.Х., Литвиненко А.Н. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности оборонно-промышленного комплекса. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 3 (111). С. 99-106.
15. Загребельная А.В. Классификация угроз экономической безопасности. Томский политехнический университет, г. Томск. 2015. №1-008 С. 35.
16. Руденко М.Н., Долганова Я.А. Исследование и оценка факторов, влияющих на функционирование регионального механизма экономической безопасности. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2018. Т. 14, № 3 (360). С. 465-479.
17. Чижиков Э.Н., Бардулин Е.Н., Бабенков В.И. Анализ угроз экономической безопасности в чрезвычайных ситуациях. Известия РАРАН. 2017. № 2 (97). С. 31-37.
18. Бодрунов С.Д., Демиденко Д.С., Плотников В.А. Реиндустриализация и становление «цифровой экономики»: гармонизация тенденций через процесс инновационного развития. Управленческое консультирование. №2 (10). 2018. С. 43-57.
19. Панченко О.А., Банчук Н.В. Информационная безопасность личности в современном информационном обществе. Український журнал телемедицини та медичної телематики. 2012. Т. 10, № 1. c. 106-107.
20. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: Теис, 2002. с. 90
21. Харламов А.В., Адаменко К.В. Новая конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и проблема обеспечения экономической безопасности. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 2 (98). С. 13-16.
22. Hewlett Packard website – Available at: http://www.hp.com/country/us/en/welcome.html – Title screen. (дата звернення: 28.06.2019).
23. Data Breach QuickView. 2017 Report. [Електронний ресурс]. – 2017. Available at: https://pages.riskbasedsecurity.com/2017-ye-breach-quickview-report. (дата звернення: 28.06.2019).

V. S. Hnatenko

INFORMATION CHALLENGES FOR THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Summary

Achieving of the economic security is one of the vital problems of the development of the state, society, enterprise and a personality. All spheres of a human life-sustaining activity contain risks and dangers that must be taken into account when defining and implementing the goals set by society. Economic security, as a component of the national security, is of paramount importance for development, as it provides guidelines for making correct socio-economic decisions.
In the 21st century, the main vector of the world civilization development lays in the information sphere, which is a collection of information, information infrastructure, specimen that collect, process, promote and use information, as well as systems for regulation of the economic relations originating in this case. In all variants of technological and economic progress of the modern society, without exception, it is stated that the development of modern information and communication technologies transforms into a technological package that pretends to be a control function in all development scenarios.
Under conditions of turbulent phenomena, instability of the economy and the transformation of the socio-economic system, the problems of economic security are actualized significantly. The world is changing dynamically, and threats are changing at a kaleidoscopic speed. As a result, the security priorities identified at a particular stage of economic development are not constant and undergo significant changes in specific situations. The system of potential and real threats also cannot be constant: they appear and disappear, grow and decrease, while their place and significance of influence on economic security changes. The economic, social and political situations change dramatically in the world; many threats lose their significance and urgency, while new challenges and threats to national security appear.
It has been proved in this article that the danger is an objectively existing possibility of negative impact on society, state, enterprise and a person, as well as on the natural environment, as a result of which they can be damaged, and this harm will worsen their situation and afford negative dynamics to development. It has been determined that the highest degree of informational support and automation, to which modern society has rushed, creates its dependence on the security of the used information technologies.

Keywords: Economic security; national security; information sphere; information threats; danger; sources of danger; information economy; and information war.

References

1. Goodwin, C.D. (1991), Economics and National Security: A History of Their Interaction, Duke University Press, Durham, UK.
2. Jiang, Y. (2007), Economic Security: Redressing Imbalance, China Security, vol. 3, no. 2, pp. 66–85.
3. Johnson S., Kaufmann D., McMillan J., & Woodruff C. (2000), Why Do Firms Hide? Bribes and Unofficial Activity After Communism, Journal of Public Economics. vol. 76.
4. Kahler, M. (2004), Economic security in an era of globalization: definition and provision, The Pacific Review, vol. 17, no. 4, pp. 485– 502.
5. Nanto, D.K. (2011), Economics and National Security. 6 Issues and Implications for U.S. Policy, Congressional Research Service, p.82.
6. Nesadurai, H.S. (2005), Conceptualising economic security in an era of globalization: what does the East Asian experience reveal? vol. 5, pp. 1-26.
7. Schneider, F. (2005), Shadow Economies around the World: What do we Really Know? European Journal of Political Economy, vol. 21, pp. 598-642.
8. De Soto E (1995), Inoy put. Nevidimaya revolyutsiya v tretyem mire [Another way. An invisible revolution in the third world], Catallaxy, Moscow, Russia.
9. Dosi, J., & Nelson, R. (1999), “An introduction to evolutionary economics”, Vestnik molodykh uchenykh. Ekonomicheskiye nauki, vol. 4.
10. Nelson, R., & Winter, S (2000), Evolyutsionnaya teoriya ekonomicheskikh izmeneniy [Evolutionary theory of economic change]. Finstatinform, Moscow, Russia.
11. Ananjev, A.A. (2012), “International economic security: analysis of the essence, approaches and factors”, Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskiye nauki, pp. 270-275.
12. Baranovskiy, A.I. (2004), Finansovaya bezopasnost v Ukraine (metodologiya otsenki i mekhanizmy obespecheniya) [Financial security in Ukraine (assessment methodology and security mechanisms)]. KNTEU, Kiev, Ukraine.
13. Belkov, O. A. (2004), “Conceptual and categorical apparatus of the national security concept”, Informatsionnyy sbornik “Bezopasnost”, vol. 3, pp. 91-94.
14. Bochurov, A.A., Kurbanov, A.Kh., & Litvinenko, A.N. (2018). “Comparative analysis of domestic and foreign experience in ensuring the economic security of the military-industrial complex”. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, vol. 3, no. 111, pp. 99-106.
15. Zagrebelnaya, A.V. (2015), “Classification of threats to economic security”, Tomskiy politekhnicheskiy universitet, vol. 1, no. 8., p. 35.
16. Rudenko, M.N., & Dolganova, Ya.A. (2018), “Research and assessment of factors influencing the functioning of the regional mechanism of economic security”, Natsionalnyye interesy: prioritety i bezopasnost, vol. 14, no. 3(360), pp. 465-479.
17. Chizhikov, E.N., Bardulin, Ye.N., & Babenkov, V.I. (2017), “Analysis of threats to economic security in emergency situations”, Izvestiya RARAN, vol. 2, no. 97, pp. 31-37.
18. Bodrunov, S.D., Demidenko, D.S., & Plotnikov, V.A. (2018), “Reindustrialization and the formation of a "digital economy": harmonization of trends through the process of innovative development”, Upravlencheskoye konsultirovaniye, vol. 2, no. 10, pp. 43-57.
19. Panchenko, O.A. & Banchuk, M.V. (2012), “Information security of a person in a modern information society”, Ukrayinskyy zhurnal telemedytsyny ta medychnoyi telematyky, vol. 10, no. 1, pp. 106-107.
20. Shastitko, A.Ye. (2002), Novaya institutsionalnaya ekonomicheskaya teoriya [New institutional economics], Theis, Moscow, Russia.
21. Kharlamov, A.V., & Adamenko, K.V. (2016), “New competitiveness of business entities and the problem of ensuring economic security”, Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, vol. 2, no. 98, pp. 13-16.
22. The official site of Hewlett Packard, Available at: http://www.hp.com/country/us/en/welcome.html. (Accessed 28.06.2019)
23. The official site of Risk Based Security, (2017) “Data Breach QuickView. 2017 Report”, Available at: https://pages.riskbasedsecurity.com/2017-ye-breach-quickview-report. (Accessed 28.06.2019)

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 1182

Відомості про авторів

В. С. Гнатенко

Дружківський міський голова, кандидат економічних наук

V. S. Hnatenko

Druzhkivka mayor, Candidate of Economic Sciences

ORCID:

0000-0003-2659-9202

Як цитувати статтю

Гнатенко В. С. Інформаційні виклики економічній безпеці держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1885 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.25

Hnatenko, V. S. (2019), “Information challenges for the economic security of the state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1885 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.