EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМ КОНФЛІКТОМ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
І. Ю. Книшова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.101

УДК: 351

І. Ю. Книшова

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМ КОНФЛІКТОМ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Анотація

В умовах становлення демократії українське суспільство гостро потребує засобів, нових інструментів та механізмів, що запобігатимуть виникненню протиріч, і забезпечать надійний та ефективний контроль за управлінням конфліктними ситуаціями. У статті визначено, що інформація є основним інструментом управління політичним конфліктом в системі публічної політики та управління України.
Вітчизняні науковці та науковці пострадянського простору досліджують конфлікт з точки зору антикризового менеджменту (Л. Скібіцька, В. Матвєєв, В. Щелкунов, С. Подреза), як науку конфліктологію (М. Примуш, М. Пірен), конфлікт як явище управлінської діяльності (Ю. Андріянова), управління конфліктами у процесах публічної політики (С. Телешун, І. Рейтерович) та інші.
Сьогодні без належної інформаційно-комунікаційної взаємодії врегульовувати міжгрупові конфлікти в публічній сфері досить складно, тому основною метою цього дослідження є аналіз саме інформаційних аспектів управління політичними конфліктами в публічній сфері. Найвагомішими цілями в контексті досліджуваної теми є закладення основи формування єдиного інформаційного простору України і її входження у світовий інформаційний простір, забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства й держави, формування демократично орієнтованої масової свідомості, становлення галузі інформаційних послуг, розширення правового поля регулювання суспільних відносин, у тому числі пов’язаних з одержанням, поширенням і використанням інформації, забезпечення оптимального зворотного зв’язку між суб’єктами публічної політики в Україні.
На перебіг комунікаційних процесів в публічній політиці впливають визначена центральною владою стратегія розвитку держави та її зовнішньополітичний курс. Від цих політичних цілей залежить рівень інформування суспільства в тому чи іншому сенсі. Збільшення кількості повідомлень, які створює влада, впливає на обізнаність суспільства, а, відповідно, й на підтримку дій владних структур.
Нині боротьба за інформацію досягла такої напруги, що спричиняє конфлікти між різними суб’єктами політичної влади.
Проте, хто б не виступав суб’єктом управління конфліктами, пошук технологій врегулювання конкурентних взаємин неминуче спирається на вирішення ряду універсальних завдань: перешкодити виникненню конфлікту або його розростанню і переходу в таку фазу і такий стан, що значно збільшує соціальну ціну за його врегулювання; вивести всі латентні, тіньові конфлікти у відкриту форму з тим, щоб зменшити неконтрольовані процеси і наслідки конфліктів, уникнути раптових, обвальних потрясінь; мінімізувати ступінь соціального збудження в суспільному житті тощо.
В наш час проблема конфлікту в публічній політиці залишається актуальною, потребує дослідження, пошуку нових механізмів управління конфліктами.
In the context of democracy, Ukrainian society is in dire need of means, new tools and mechanisms that will prevent the emergence of contradictions and ensure the reliable and effective control over the conflict situations management. The article states that information is the main tool for managing political conflicts in the system of public policy and governance of Ukraine.

Ключові слова: конфлікт; держава; публічна політика; комунікація; інформація.

Література

1. Титаренко, Любов Миколаївна. Конфліктологія. Профілактика конфліктів в організаціях [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Титаренко, В. В. Завальнюк ; Одес. нац. юрид. акад. - О. : Юридична література, 2010. - 293 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 258-264. - 300 экз. - ISBN978-966-419-098-2
2. Примуш, Микола Васильович. Політична конфліктологія: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Примуш, О. В. Клюжев. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 198 с. : фото. - Бібліогр.: с. 197-198. - 300 экз. - ISBN 978-966-374-646-3
3. Слободянюк, Анатолій Володимирович. Психологія управління та конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для практ. та семінар. занять / А. В. Слободянюк, Н. О. Андрущенко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 120 с.
4. Про додаткові заходи з реалізації Декларації відкритості парламенту. Комунікаційна стратегія Верховної Ради України на 2017-2021 роки. Режим доступу: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0486004-17
5. Проскуріна, Олена Олександрівна. Політична конфліктологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Проскуріна , О. І. Ладига, Л. І. Ладига ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2012. - 351 с. - Бібліогр. в кінці розд. - 1000 экз. - ISBN 978-966-617-303-7
6. Калаур, Світлана Миколаївна. Соціальна конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Калаур Світлана Миколаївна, Фалинська Зоряна Зенонівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т. : Астон, 2010. - 360 с. : табл. - Бібліогр.: с. 355-358. - 500 экз. - ISBN 978-966-308-346-9
7. Кулеба Дмитро, Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. – Київ : Книголав, 2019. – 384 с. – (Серія «Полиця нон-фікшн»). – ISBN 978-617-7563-65-4
8. Сопілко І. М. Державна інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації [Текст] : монографія / І. М. Сопілко ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Леся, 2014. - 423 с.
9. Скібіцька, Ліана Іванівна. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Скібіцька. - 2-ге вид. - Київ : Кондор, 2011. - 383 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 317-319. - 1000 экз. - ISBN 978-966-351-297-6
10. Капітоненко М. Г. Міжнародні конфлікти [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / М. Г. Капітоненко. - К. : Либідь, 2009. - 352 с.
11. Теоретичні основи інформаційної боротьби в сучасних війнах, воєнних конфліктах та у війнах майбутнього [Текст] : підруч. для слухачів, курсантів та студентів ВНЗ України / В. О. Бірюков [та ін.] ; Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації Держ. ун-ту телекомунікацій. - Київ : ВІТІ ДУТ, 2013. - 322 с. : рис., табл.
12. Основи публічної політики та управління [Текст] : навч. посіб. / [С. О. Телешун та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. - К. : НАДУ, 2011. - 312 с. : рис., табл.
13. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Герасіна та ін.] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украіни ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 127 с. - Бібліогр.: с. 122-125. - 500 экз. - ISBN 978-966-458-355-5

I. Knyshova

INFORMATIONAL ASPECT OF POLITICAL CONFLICT MANAGEMENT IN THE PUBLIC SPHERE

Summary

Domestic scientists and scientists of the post-Soviet space study the conflict in terms of anti-crisis management (L. Skibitska, V. Matveev, V. Shchelkunov, S. Podreza), as a science – conflict resolution studies (M. Primush, M. Piren), conflict as a phenomenon of management activity (Yu. Andriyanova), conflict management in public policy processes (S. Teleshun, I. Reiterovich) and others.
Today it is difficult to solve intergroup conflicts in the public sphere without proper information and communication interaction. That is why the main purpose of this study is to analyze the information aspects of political conflict management in the public sphere.
The most important goals in the context of the issue under research are laying down of foundations for the formation of a single information space of Ukraine and its entry into the world information space, ensuring information security of a personality, society and state, formation of democratically oriented mass consciousness, establishment of information services, extension of the legal field in regulation of social relations, including those related to the receiving, spreading and using of information, providing of an optimal feedback between subjects of public policy in Ukraine.
The course of communication processes in public policy has been influenced by strategy of the state development determined by the central government and its foreign policy course. The level of informing society in one or another sense depends on these political goals. The increasing number of messages generated by government affects public awareness and, consequently, the support of government actions.
Nowadays the struggle for information has reached such tensions that it causes conflicts between different political actors.
However, whoever is the subject of conflict management, the searching of technologies for solving competitive relations inevitably relies on a number of universal tasks: to prevent the occurrence of a conflict or its growth and transition to such a phase and condition that significantly increases the social value for its solution; to bring all the latent, shadowy conflicts into an open form in order to reduce uncontrolled processes and consequences of conflicts, to avoid sudden, slumping shocks; to minimize degree of social excitement in public life, etc.
Nowadays, the problem of conflict in public policy remains relevant. It requires research, study and finding of new conflict management mechanisms.

Keywords: conflict; state; public policy; communication; information.

References

1. Tytarenko, Liubov Mykolaivna. Konfliktolohiia. Profilaktyka konfliktiv v orhanizatsiiakh [Tekst] : navch. posib. / L. M. Tytarenko, V. V. Zavalniuk ; Odes. nats. yuryd. akad. - O. : Yurydychna literatura, 2010. - 293 s. : rys., tabl. - Bibliohr. v kintsi rozd. - Bibliohr.: s. 258-264. - 300 эkz. - ISBN978-966-419-098-2
2. Prymush, Mykola Vasylovych. Politychna konfliktolohiia: teoriia ta praktyka [Tekst] : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / M. V. Prymush, O. V. Kliuzhev. - Donetsk : Yuho-Vostok, 2011. - 198 s. : foto. - Bibliohr.: s. 197-198. - 300 эkz. - ISBN 978-966-374-646-3
3. Slobodianiuk, Anatolii Volodymyrovych. Psykholohiia upravlinnia ta konfliktolohiia [Tekst] : navch. posib. dlia prakt. ta seminar. zaniat /
A. V. Slobodianiuk, N. O. Andrushchenko ; Vinnyts. nats. tekhn. un-t. - Vinnytsia : VNTU, 2010. - 120 s.
4. Pro dodatkovi zakhody z realizatsii Deklaratsii vidkrytosti parlamentu. Komunikatsiina stratehiia Verkhovnoi Rady Ukrainy na 2017-2021 roky. Rezhym dostupu: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0486004-17
5. Proskurina, Olena Oleksandrivna. Politychna konfliktolohiia [Tekst] : pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / O. O. Proskurina , O. I. Ladyha, L. I. Ladyha ; Derzh. zakl. "Luhan. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka". - Luhansk : DZ "LNU im. Tarasa Shevchenka", 2012. - 351 s. - Bibliohr. v kintsi rozd. - 1000 эkz. - ISBN 978-966-617-303-7
6. Kalaur, Svitlana Mykolaivna. Sotsialna konfliktolohiia [Tekst] : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / Kalaur Svitlana Mykolaivna, Falynska Zoriana Zenonivna ; Ternop. nats. ped. un-t im. V. Hnatiuka. - T. : Aston, 2010. - 360 s. : tabl. - Bibliohr.: s. 355-358. - 500 эkz. - ISBN 978-966-308-346-9
7. Kuleba Dmytro, Viina za realnist: yak peremahaty u sviti feikiv, pravd i spilnot. – Kyiv : Knyholav, 2019. – 384 s. – (Seriia «Polytsia non-fikshn»). – ISBN 978-617-7563-65-4
8. Sopilko I. M. Derzhavna informatsiina polityka Ukrainy: stan ta shliakhy realizatsii [Tekst] : monohrafiia / I. M. Sopilko ; In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. - Kyiv : Lesia, 2014. - 423 s.
9. Skibitska, Liana Ivanivna. Konfliktolohiia [Tekst] : navch. posib. dlia studentiv VNZ / L. I. Skibitska. - 2-he vyd. - Kyiv : Kondor, 2011. - 383 s. : rys., tabl. - Bibliohr.: s. 317-319. - 1000 эkz. - ISBN 978-966-351-297-6
10. Kapitonenko M. H. Mizhnarodni konflikty [Tekst] : navchalnyi posibnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakl. / M. H. Kapitonenko. - K. : Lybid, 2009. - 352 s.
11. Teoretychni osnovy informatsiinoi borotby v suchasnykh viinakh, voiennykh konfliktakh ta u viinakh maibutnoho [Tekst] : pidruch. dlia slukhachiv, kursantiv ta studentiv VNZ Ukrainy / V. O. Biriukov [ta in.] ; Viisk. in-t telekomunikatsii ta informatyzatsii Derzh. un-tu telekomunikatsii. - Kyiv : VITI DUT, 2013. - 322 s. : rys., tabl.
12. Osnovy publichnoi polityky ta upravlinnia [Tekst] : navch. posib. / [S. O. Teleshun ta in.] ; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kaf. polit. analityky i prohnozuvannia. - K. : NADU, 2011. - 312 s. : rys., tabl.
13. Konfliktolohiia [Tekst] : navch. posib. / [L. M. Herasina ta in.] ; Nats. un-t "Yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho". - Kh. : Pravo, 2012. - 127 s. - Bibliohr.: s. 122-125. - 500 эkz. - ISBN 978-966-458-355-5

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

І. Ю. Книшова

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

I. Knyshova

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0611-0564

Як цитувати статтю

Книшова І. Ю. Інформаційний аспект управління політичним конфліктом в публічній сфері. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1883 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.101

Knyshova, I. (2020), “Informational aspect of political conflict management in the public sphere”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1883 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.