EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ Й ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Л. В. Антонова, Л. В. Козлова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.4

УДК: 340:613/614

Л. В. Антонова, Л. В. Козлова

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ Й ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

В статті розглядаються нормативно-правові засади регулювання й дотримання етичних норм в сфері охорони здоров’я провідних країн світу. Зроблено аналіз основних документів в контексті історичного розвитку міжнародних організацій, які займаються питаннями регулювання охорони здоров’я у світі, намагаються уніфікувати політики в галузі охорони здоров’я в різних країнах з метою вирішення важливих питань щодо охорони громадського здоров’я. Розглянуто діяльність Всесвітньої медичної асоціації, цілі та принципи її діяльності, основні декларації цієї організації. Приділено окрему увагу Міжнародному кодексу медичної етики, Декларації про незалежність і професійну свободу лікаря, Європейський кодекс медичної етики, Конвенцію про захист прав людини та людської гідності, Європейську хартію прав пацієнтів, розглянуто основні положення цих документів. Також приділено увагу регулювання етичної діяльності середнього медичного персоналу, чому присвячений аналіз Етичного кодексу медичної сестри України.
Констатовано, що на сучасному етапі реформування системи охорони здоров’я України актуальними є наступні проблеми: відсутність чітко позначених цілей; постійний перегляд стратегій реформ; відсутність чіткої політики, що забезпечує виконання прийнятих рішень; ігнорування науково доведених або перевірених практичних підходів, форм та методів перетворень; низькі темпи реалізації та декларативність прийнятих стратегічних документів; непослідовність та суперечливість дій. Всі ці фактори тісно взаємопов’язані і діють в єдиному комплексі, що насправді ускладнює процес формування нових відносин у сфері охорони здоров’я в нашій країні та формування медичної галузі відповідно до сучасних світових норм і стандартів.
Враховуючи особливий характер взаємовідносин лікаря та пацієнта доведено необхідність удосконалення механізмів правового регулювання цих взаємовідносин у напрямі унормування положень медичної етики шляхом розробки та прийняття етичного кодексу у відповідності до міжнародних документів та враховуючи європейську інтеграцію України. На жаль, в Стратегії реформування системи охорони здоров’я етичним питанням не відведено окремого розділу, передбачається, що вони будуть вирішуватися в комплексі, разом з іншими напрямами реформування.

Ключові слова: етика; медична етика; реформування сфери охорони здоров’я; Всесвітня медична асоціація; лікарі; медичний персонал; медсестри.

Література

1. Декларація про незалежність та професійну свободу лікаря, прийняття 30 жовтня 1986 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_326#Text
2. Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнта у Європі, ВООЗ; 1994 р. // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://samlib.ru/s/stonogin_s_w/europe.shtml.
3. Європейська Хартія прав пацієнтів в Україні // https://phc.org.ua/sites/default/files/uploads/files/hartia.pdf
4. Етичний кодекс медичної сестри України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://uamed.net/dok/codex.html.
5. Етичний кодекс лікаря, 2009 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www. apteka.ua/article/17132
6. Запорожан В.М. Біоетика: Підручник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. – К.: Здоров’я. – 2005. – 288 с.
7. Клятва лікаря: затверджено Указом Президента України від 15 червня 1992 року № 349 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349/92#Text
8. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину від 04 квітня 1997 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#Text
9. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнятий 3-ю Генеральною асамблеєю Всесвітньої Медичної Асоціації (Лондон, жовтень 1949 р.) з подальшими поправками 1968 р., 1983 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_002#Text
10. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 роки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf
11. AMA’s Code of Medical Ethics. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL: https:// www.amaassn.org/sites/default/files/media-browser/ principles-of-medical-ethics.pdf
12. The National Roundtable on Health Care Quality. The urgent need to improve health care qualite // JAMA. – 2008. – Vol. 280, № 11. – P. 1000-1005
13. Tsyganova O.A., Svetlichnaya T.G. Formatiоn of patient rights protection systems in foreign countries. Northern State Medical University, Ecology of a person. 2013 – Р. 39-45.
14. Von Stillfried D., Arnold M. What's happening health care in Germany? // BMJ. – 2013. – Vol. 306, № 6884. – P. 1017-1018.
15. WMA marks its 70th anniversary on medical ethics day. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL: https://www.wma.net/news-post/wmamarks-its-70th-anniversary-on-medical-ethics-day

L. Antonova, L. Kozlova

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGULATION AND COMPLIANCE WITH ETHICAL NORMS IN THE FIELD OF HEALTHCARE

Summary

The article considers the legal framework for the regulation and observance of ethical norms in the field of health care in the leading countries of the world. The analysis of the main documents in the context of the historical development of international organizations dealing with health care in the world, trying to unify health policies in different countries in order to address important issues of public health. The activity of the World Medical Association, the purposes and principles of its activity, the basic declarations of this organization are considered. Particular attention is paid to the International Code of Medical Ethics, the Declaration of Independence and Professional Freedom of Physicians, the European Code of Medical Ethics, the Convention for the Protection of Human Rights and Human Dignity, the European Charter of Patients' Rights, the main provisions of these documents. Attention is also paid to the regulation of ethical activities of nurses, which is the analysis of the Code of Ethics of Nursing in Ukraine.
It is stated that at the present stage of reforming the health care system of Ukraine the following problems are relevant: the lack of clearly defined goals; constant review of reform strategies; lack of clear policy to ensure the implementation of decisions; ignoring scientifically proven or proven practical approaches, forms and methods of transformation; low rates of implementation and declarativeness of the adopted strategic documents; inconsistency and inconsistency of actions. All these factors are closely interconnected and operate in a single complex, which in fact complicates the process of forming new relations in the field of health care in our country and the formation of the medical industry in accordance with modern world norms and standards.
Given the special nature of the doctor-patient relationship, the need to improve the mechanisms of legal regulation of this relationship in the direction of standardization of medical ethics by developing and adopting a code of ethics in accordance with international documents and taking into account Ukraine's European integration. Unfortunately, the Strategy for Health Care Reform does not have a separate section on ethical issues, it is envisaged that they will be addressed in a complex, along with other areas of reform.

Keywords: ethics; medical ethics; health care reform; World Medical Association; doctors; medical staff; nurses.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1986), “Declaration of Independence and Professional Freedom of Physicians”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_326#Text (Accessed 30 April 2020).
2. World Health Organization (1994), “Declaration on Patient Rights Policy in Europe”, available at: http://samlib.ru/s/stonogin_s_w/europe.shtml (Accessed 30 April 2020).
3. Ministry of Healthcare of Ukraine (2020), “European Charter of Patients' Rights in Ukraine”, available at: https://phc.org.ua/sites/default/files/uploads/files/hartia.pdf (Accessed 30 April 2020).
4. uamed.net (2020), “Code of Ethics of Nursing of Ukraine”, available at: http://uamed.net/dok/codex.html (Accessed 30 April 2020).
5. VULT (2009), “Code of ethics of the doctor”, available at: http://www.apteka.ua/article/17132 (Accessed 30 April 2020).
6. Zaporozhan, V.M. and Aryaev, M.L. (2005), Bіoetika [Bioethics], Zdorov’ya, Kyiv, Ukraine.
7. President of Ukraine (1992), Decree “The doctor's oath”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349/92#Text (Accessed 30 April 2020).
8. Council of Europe (1997), “Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Application of Biology and Medicine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#Text (Accessed 30 April 2020).
9. World Health Assembly (1949), “International Code of Medical Ethics”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_002#Text (Accessed 30 April 2020).
10. Ministry of Healthcare of Ukraine (2014), “National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015-2020”, available at: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf (Accessed 30 April 2020).
11. American Medical Association (2020), “AMA’s Code of Medical Ethics”, available at: www.amaassn.org/sites/default/files/media-browser/principles-of-medical-ethics.pdf (Accessed 30 April 2020).
12. JAMA (2008), “The National Roundtable on Health Care Quality. The urgent need to improve health care qualite”, JAMA, vol. 280, no. 11, pp. 1000-1005.
13. Tsyganova, O.A. and Svetlichnaya, T.G. (2013), Formation of patient rights protection systems in foreign countries, Northern State Medical University, Ecology of a person, pp. 39-45.
14. Von Stillfried, D. and Arnold, M. (2013), “What's happening health care in Germany?”, BMJ, vol. 306, no. 6884, pp. 1017-1018.
15. World Medical Association (2017), “WMA marks its 70th anniversary on medical ethics day”, available at: https://www.wma.net/news-post/wmamarks-its-70th-anniversary-on-medical-ethics-day/ (Accessed 30 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1003

Відомості про авторів

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-2975-6453


Л. В. Козлова

к. держ. упр., доцент, викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут державного управління Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

L. Kozlova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Public Administration, Institute of Public Administration of the Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-4808-6846

Як цитувати статтю

Антонова Л. В., Козлова Л. В. Міжнародний досвід регулювання й дотримання етичних норм в сфері охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1882 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.4

Antonova, L. and Kozlova, L. (2020), “International experience of regulation and compliance with ethical norms in the field of healthcare”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1882 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.