EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
А. А. Клочко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.100

УДК: 351: 172.1

А. А. Клочко

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено спробу теоретичного осмислення українського досвіду становлення та інституціоналізації сучасної політико-управлінської еліти в контексті модернізації системи публічного управління в Україні.
Доведено, що система публічного управління не є замкненою системою й ефективність її функціонування залежить від ряду факторів більш широкого порядку. Значною мірою таким чинником є політико-управлінська еліта. Однак і сама досліджувана соціальна група, що формувалася на уламках радянських ідеологічних, політичних і соціально-економічних інституцій, цілком очікувано у процесі свого розвитку зазнавала суттєвих трансформації, які визначали її спроможність і мотивацію до здійснення системних перетворень в державі, у тому числі у сфері публічного управління.
Обґрунтовується наявність кореляції між процесом розвитку української владної еліти й усіма відомими спробами здійснити в Україні реформування відповідної системи, що тісно пов’язані з інститутом президента України як потужного чинника елітогенезу і ключового центру прийняття рішень в державі. Доводиться факт неоднорідної динаміки виявленої кореляції, яка має пряму залежність від інституціональної спроможності і мотивації вітчизняної політико-управлінської еліти проводити реформаторську діяльність. Виділяються і характеризуються вагомі негативні риси виявленого зв’язку між становленням і розвитком владної еліти й спробами реформувати систему публічного управління протягом усього періоду незалежності України.
Доведено, що вагомими негативними рисами виявленого зв’язку між становленням і розвитком вітчизняної політико-управлінської еліти й спробами реформувати систему публічного управління у подальші періоди елітогенезу стали: практично повна відсутність інституційної пам’яті та наступності у впровадженні реформ, започаткованих програмами попередніх президентських і урядових команд; надмірна залежність стану системи публічного управління від чинника політичної боротьби фракцій владної еліти; вкрай вузькому вікні можливостей для запуску адміністративних реформ; відчутна олігархізація і регіоналізація політико-управлінської еліти; домінування неформальних відносин у середині політико-управлінської еліти.

Ключові слова: політико-управлінська еліта; система публічного управління; модернізація; елітогенез.

Література

1. 100 днів діяльності Президента України та Уряду у сфері адміністративної реформи // Центр політико-правових реформ. 2005. 25 трав. URL: http://pravo.org.ua/ua/news/public_administration/2572-
2. Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2017. 248 с.
3. Дуда А. Родоплемінний звичай: кадрова політика влади нагадує стосунки у первісних суспільствах. URL: http://tyzhden.ua/Politics/35558
4. Жданов І. Україна у ХХІ столітті: виклики для політичної еліти. Національна безпека і оборона. 2003. № 9. С. 2 – 11.
5. Конституція України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
6. Кореспондент: Українська КПРС. За часів президентства Януковича ПР перетворилася на аналог радянської партії // Кореспондент.net 2013. 11 бер. URL: http://ua.korrespondent.net/journal/1517858-korrespondent-ukrayinska-kprs-za-chasiv-prezidentstva-yanukovicha-pr-peretvorilasya-na-analog-radyansk
7. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення: монографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2006. 252 с.
8. Матола В. Янукович приводить у владу нове покоління “донецьких”. URL: http://tyzhden.ua/News/34856
9. Мачуський В. Політична еліта: визначення стратегічного курсу України на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. № 3 (89). C. 168 – 182.
10. Науменко О. М. Механізми рекрутування у політико-управлінську еліту України в умовах незалежності : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 – “політичні інститути та процеси”. Київ, 2016. 237 с.
11. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/810/98
12. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 950. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п
13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
14. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
15. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 груд. 2010 р. №1085. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010
16. Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. URL: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
17. Реформи в Україні: громадська думка населення // Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва. 2018. 13 лип. URL: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya-traven-2018
18. Стратегическая восьмерка // Ліга.net. 2017. 9 черв. URL: http://project.liga.net/projects/3_goda_poroshenko/
19. Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження. Аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. 192 с.

А. Klochko

THE FEATURES OF MODERN POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE FORMATION IN THE CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary

The article attempts to theoretically comprehend the Ukrainian experience of formation and institutionalization of the modern political and managerial elite in the context of modernization of the public administration system in Ukraine.
It is proved that the system of public administration is not a closed system and the efficiency of its functioning depends on a number of factors of a broader order. To a large extent, this factor is the political and managerial elite. However, the studied social group itself, formed on the ruins of Soviet ideological, political and socio-economic institutions, quite unexpectedly in the process of its development underwent significant transformations that determined its ability and motivation to carry out systemic transformations in the state, including in the public sphere. management.
The existence of a correlation between the process of development of the Ukrainian ruling elite and all known attempts to reform the relevant system in Ukraine, which are closely related to the institution of the President of Ukraine as a powerful factor in elitogenesis and a key decision-making center in the country. The fact of heterogeneous dynamics of the revealed correlation, which has a direct dependence on the institutional capacity and motivation of the domestic political and managerial elite to carry out reform activities, is proved. Significant negative features of the revealed connection between the formation and development of the ruling elite and attempts to reform the system of public administration throughout the period of Ukraine’s independence are highlighted and characterized.
It is proved that the significant negative features of the connection between the formation and development of the domestic political and managerial elite and attempts to reform the public administration system in later periods of elitogenesis were: almost complete lack of institutional memory and continuity in the implementation of reforms initiated by previous presidential and government programs. teams; excessive dependence of the state of the public administration system on the factor of political struggle of the factions of the ruling elite; extremely narrow window of opportunity to launch administrative reforms; tangible oligarchization and regionalization of the political and managerial elite; the dominance of informal relations among the political and managerial elite.

Keywords: political and administrative elite; public administration system; modernization; genesis of elites.

References

1. Centre of Policy and Legal Reform (2005), “100 days of activity of the President of Ukraine and the Government in the field of administrative reform”, available at: http://pravo.org.ua/ua/news/public_administration/2572 (Accessed 10 Dec 2020).
2. Majboroda, O.M. (2017), Derzhavne politychne pravlinnia i natsional'na iednist' [State political government and national unity], IPiEND im. I.F.Kurasa NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Duda, A. (2011), “Tribal custom: personnel policy of the government resembles relations in primitive societies”, available at: http://tyzhden.ua/Politics/35558 (Accessed 10 Dec 2020).
4. Zhdanov, I. (2003), “Ukraine in the XXI century: challenges for the political elite”, Natsional'na bezpeka i oborona, vol. 9, pp. 2-11.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 Dec 2020).
6. Korespondent.net (2013), “Ukrainian CPSU. During Yanukovych's presidency, the Party of Regions became an analogue of the Soviet party”, available at: http://ua.korrespondent.net/journal/1517858-korrespondent-ukrayinska-kprs-za-chasiv-prezidentstva-yanukovicha-pr-peretvorilasya-na-analog-radyansk (Accessed 10 Dec 2020).
7. Kriukov, O.I. (2006), Polityko-upravlins'ka elita Ukrainy iak chynnyk derzhavotvorennia [Political and managerial elite of Ukraine as a factor in state formation], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Matola, V. (2011), “Yanukovych brings to power a new generation of "Donetsk"”, available at: http://tyzhden.ua/News/34856 (Accessed 10 Dec 2020).
9. Machus'kyj, V. (2017), “Political elite: determining the strategic course of Ukraine at the present stage”, Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, vol. 3 (89), pp. 168 – 182.
10. Naumenko, O.M. (2016), “Mechanisms of recruitment to the political and managerial elite of Ukraine in the conditions of independence”, Ph.D. Thesis, political science, Kyiv, Ukraine.
11. President of Ukraine (1998), Decree “On measures to implement the Concept of Administrative Reform in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/810/98 (Accessed 10 Dec 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution “On approval of the Regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-p (Accessed 10 Dec 2020).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/280/97-вр#Text (Accessed 10 Dec 2020).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “”, available at: On Local State Administrationshttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (Accessed 10 Dec 2020).
15. President of Ukraine (2010), Decree “On the optimization of the system of central executive bodies”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010 (Accessed 10 Dec 2020).
16. President of Ukraine (2010), “Program of economic reforms for 2010 - 2014 "Wealthy society, competitive economy, efficient state"”, available at: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
17. Ilko Kucheriv «Democratic Initiatives» foundation (2018), “Reforms in Ukraine: public opinion”, available at: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya-traven-2018 (Accessed 10 Dec 2020).
18. Liha.net (2017), “Strategic Eight”, available at: http://project.liga.net/projects/3_goda_poroshenko/ (Accessed 10 Dec 2020).
19. Majboroda, O.M. (2016), Suspil'ni interesy v Ukraini: hrupovyj vymir, zmist, shliakhy uzghodzhennia [Public interests in Ukraine: group dimension, content, ways of coordination], IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 1127

Відомості про авторів

А. А. Клочко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

А. Klochko

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1227-6122

Як цитувати статтю

Клочко А. А. Особливості становлення сучасної політико-управлінської еліти в контексті модернізації публічного управління в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1881 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.100

Klochko, А. (2020), “The features of modern political and administrative elite formation in the context of the modernization of public administration in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1881 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.