EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
С. О. Козуліна, К. І. Ровинська

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.31

УДК: 352/354: 614.2

С. О. Козуліна, К. І. Ровинська

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті досліджено сучасний стан антикорупційного законодавства України та виявлено актуальні проблеми юридичної відповідальності посадових осіб сфери охорони здоров'я за порушення його вимог, зокрема нечіткі формулювання, колізії та прогалини у чинних нормативно-правових актах. Встановлено, що у сфері охорони здоров'я пряме підпорядкування близьких осіб іноді ототожнюють з конфліктом інтересів, хоч поняття останнього значно ширше. При цьому вимоги антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб розповсюджуються тільки на державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а щодо попередження конфлікту інтересів і на інших посадовців. Невизначеність у законодавстві призводить до того, що віднесення прямого підпорядкування близькій особі до конфлікту інтересів залежить від суб'єктивної думки правозастосовника. Обґрунтована необхідність нормативного визначення кола суб'єктів юридичної відповідальності у сфері охорони здоров'я за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, законодавчого закріплення понять "організаційно-розпорядчі" та "адміністративно-господарські" функцій (обов'язки), а також розмежування вимог антикорупційного законодавства щодо заборони прямого підпорядкування близьких осіб і попередження конфлікту інтересів у сфері охорони здоров'я.

Ключові слова: антикорупційне законодавство; охорона здоров'я; відповідальність; посадові особи; корупція; правопорушення; органи та заклади.

Література

1. Аніщенко М. А. Антикорупційний менеджмент у закладах охорони здоров'я / М. А. Аніщенко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної практики. – 2019. – Т. 12, № 2(30). – С. 209-214.
2. Аніщенко М. А. Правові проблеми запобігання корупції в державних і комунальних закладах охорони здоров'я / М. А. Аніщенко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної практики. – 2018. – Т. 11, № 3(28). – С. 354-362.
3. Биркович Т. І. Корупція як перешкода на шляху ефективного регулювання системи охорони здоров'я / Т. І. Биркович // Інвестиції : практики та досвід. – 2018. - № 10. – С. 79-82.
4. Князевич В. М. Публічна служба у сфері охорони здоров'я в Україні та світі : нормативно-правовий аспект / В. М. Князевич, Н. О. Васюк, Т. В. Савіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. - № 14. – С. 74-78.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : закон України від 7 грудня 1984 року № 8073-X : ред. від 02.04.2020 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
6. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року : ред. від 01.01.2020 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
7. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III : ред. від 02.04.2020 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
8. Любінець О. В. Особливості визначення посадових осіб у закладах охорони здоров'я з метою застосування вимог антикорупційного законодавства / О. В. Любінець, А. М. Олійник // Економіка і право охорони здоров'я. – 2016. - № 1 (3). – С. 61-65.
9. Мельник О. Д. Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією : сфера охорони здоров'я / О. Д. Мельник // Журнал східноєвропейського права. – 2018. - № 57. – С. 96-102.
10. Основи законодавства України про охорону здоров'я [Електронний ресурс] : закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII : ред. від 02.04.2020 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
11. Про державну службу [Електронний ресурс] : закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII : ред. від 20.03.2020 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
12. Про запобігання корупції [Електронний ресурс] : закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII : ред. від 02.04.2020 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
13. Про роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (втратив чинність 13.02.2020) [Електронний ресурс] : рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3 // Лига-закон. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/FN023644
14. Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 7 червня 2001 року № 2493-III : ред. від 20.03.2020 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
15. Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю [Електронний ресурс] : роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 2 // Офіц. веб-сайт Нац. агентства з питань запобігання корупції. – Режим доступу : https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/rozyasnennya-stanom-na-31.03.20-1.pdf
16. Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю [Електронний ресурс] : роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.02.2020 № 1 // Офіц. веб-сайт Нац. агентства з питань запобігання корупції. – Режим доступу : https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf

S. Kozulina, K. Rovynska

CURRENT PROBLEMS OF LIABILITY FOR VIOLATION OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION IN HEALTHCARE

Summary

The Constitution of Ukraine guarantees everyone the right to health care, medical assistance and health insurance. It also regulates the creation of relevant conditions by the state in effective and accessible medical care for all citizens and the provision of free medical care in state and municipal health institutions. However, it is well known that insufficient funding for medical institutions and low salaries of health workers (despite the adoption of a number of anti-corruption laws and the creation of an extensive network of anti-corruption bodies) lead to the further existence of corruption in this sector. This is boosted by the imperfection of Ukraine's anti-corruption legislation, as evidenced by some vague wording, collisions and significant gaps in the existing regulations. The purpose of the article is to study the current situation with anti-corruption legislation of Ukraine and identify the existing problems of legal liability of health care officials for violating its requirements. The National Agency for the Prevention of Corruption has determined that the obligation to submit declarations and to provide other measures of financial control does not apply to officials of institutions, establishments and organizations that provide their main activities in health care area (excluding heads of central, oblast, rayon, city (cities of oblast significance, cities of Kyiv and Sevastopol) level). However, there are still questions regarding the extension of other requirements of the anti-corruption legislation of Ukraine to health officials. One of the main criteria is the availability of organizational and administrative or economic functions (responsibilities). But so far the definition of these concepts is not prescribed in legislation. In health care area, the direct subordination of relatives is often equated with a conflict of interest, although the concept of the latter is much broader. At the same time, the requirements of anti-corruption legislation to restrict the cooperative activity of relatives are applied only to civil servants and local self-government officials. They are applied to other officials regarding the issue of conflicts of interest prevention. Ambiguity in the legislation leads to the fact that the attribution of direct subordination to a close person to a conflict of interest depends on the subjective opinion of the law enforcer. Only perfect and clear anti-corruption legislation can boost the reduction of corruption level in Ukraine, including health care area. However, a number of legal issues still need to be worked out. And, first of all, it concerns a clear definition of the range of subjects of legal responsibility in health care area for corruption offenses and corruption-related offenses. The concepts of "organizational and administrative" and "administrative and economic" functions (responsibilities) also need their legislative definition. Among the current problems is the legal ambiguity of the requirements of anti-corruption legislation to prohibit the direct subordination of relatives and prevent conflicts of interest in health care.

Keywords: anti-corruption legislation; health care; responsibility; officials; corruption; offenses; bodies and institutions.

References

1. Anischenko, M.A. (2019), “Anti-corruption management in health care facilities”, Aktual'ni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi praktyky, vol. 12, no. 2 (30), pp. 209-214.
2. Anischenko, M.A. (2018), “Legal problems of corruption prevention in state and municipal health care institutions”, Aktual'ni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi praktyky, vol. 11, no. 3 (28), pp. 354-362.
3. Byrkovych, T. (2018), “Corruption as a problem for the effective regulation of the healthcare system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 79-82.
4. Kniazevych, V. Vasiuk, N. and Savina, T. (2017), “Public service health care in Ukraine and world: legal aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 74-78.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1984), “Code of Ukraine on Administrative Offenses”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (Accessed 30 Nov 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (Accessed 30 Nov 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), “The Criminal Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (Accessed 30 Nov 2020).
8. Liubinets', O.V. and Olijnyk, A.M. (2016), “Peculiarities of determining officials in health care institutions in order to apply the requirements of anti-corruption legislation”, Ekonomika i pravo okhorony zdorov'ia, vol. 1 (3), pp. 61-65.
9. Mel'nyk, O.D. (2018), “Administrative offenses related to corruption: health care”, Zhurnal skhidnoievropejs'koho prava, vol. 57, pp. 96-102.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (Accessed 30 Nov 2020).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About civil service”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 30 Nov 2020).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On prevention of corruption”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (Accessed 30 Nov 2020).
13. National Agency on Corruption Prevention (2016), The Law of Ukraine “On clarification of the application of certain provisions of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" regarding financial control measures”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/FN023644 (Accessed 30 Nov 2020).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On Service in Bodies of Local Self-Government”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 (Accessed 30 Nov 2020).
15. National Agency on Corruption Prevention (2020), “Regarding the application of certain provisions of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" regarding financial control measures”, available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/rozyasnennya-stanom-na-31.03.20-1.pdf (Accessed 30 Nov 2020).
16. National Agency on Corruption Prevention (2020), “Regarding the application of certain provisions of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" regarding financial control measures”, available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf (Accessed 30 Nov 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

С. О. Козуліна

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління

S. Kozulina

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

ORCID:

0000-0002-6542-2445


К. І. Ровинська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління

K. Rovynska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

ORCID:

0000-0002-1334-3112

Як цитувати статтю

Козуліна С. О., Ровинська К. І. Актуальні проблеми відповідальності за порушення антикорупційного законодавства у сфері охорони здоров'я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1879 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.31

Kozulina, S. and Rovynska, K. (2020), “Current problems of liability for violation of anti-corruption legislation in healthcare”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1879 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.