EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Є. О. Архипова, В. В. Дроздов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.30

УДК: 354:378:005.6

Є. О. Архипова, В. В. Дроздов

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

В статті розкриті підходи до розуміння змісту понять «якість освіти» та «якість вищої освіти». Відображено динаміку становлення поняття «якість вищої освіти» в українському законодавстві. Викладені окремі положення щодо управління якістю вищої освіти в контексті міжнародних та національних стандартів.
Окреслено підходи до визначення сутності якості вищої освіти як об’єкту управлінського впливу. «забезпечення якості». Показано, що забезпечення якості вищої освіти сьогодні є одним із пріоритетних напрямів діяльності України та інших європейських держав. Окреслені конкретні кроки, які засвідчують рух України у напрямку забезпечення якісної вищої освіти. Спираючись на українське законодавство, вітчизняний та міжнародний досвід, визначено інструменти, процедури та заходи зовнішнього забезпечення і підвищення якості освіти.

Ключові слова: вища освіта; якість освіти; забезпечення якості; управління якістю вищої освіти.

Література

1. Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія та практика. К.: Вид. дім «Шкільний світ»; Вид-во Л. Галіцина, 2006. 128 с.
2. Сігаєва Л. Є. Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2016. Вип. 4. С. 213-229.
3. Грабовенко Н. О. Забезпечення якості освіти як пріоритетний напрям державної політики. Публічне урядування, № 5 (20), 2019. С. 44-55. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-5(20)-44-55
4. Клімова Г. П. Інтерпретація поняття «якість вищої освіти»: соціолого-філософська рефлексія. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія. 2016. № 3. С. 34-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnyuac_2016_3_5 (дата звернення: 15.11.2020).
5. Кубанов Р. Якість вищої освіти: порівняльний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців. Порівняльно-педагогічні студії. 2014. № 6. С. 27-32. URL: http://library.udpu.edu.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2014/2014_6/4.pdf (дата звернення: 15.11.2020).
6. Опар Н. В. Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції. Дис… канд. наук з державного управління. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2019. 249 с.
7. Gougoulakis P. New Public Management Regime and Quality in Higher Education. Science and Society: Journal of Political and Moral Theory, 2016. DOI: 10.12681/sas.10265
8. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n300 (дата звернення: 15.11.2020).
9. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 15.11.2020).
10. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» № 392-IX від 18.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#Text (дата звернення: 15.11.2020).
11. ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). Видання офіційне. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 45 с.
12. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т. 4: Галузеве управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: М. М. Іжа (співголова), В. Г. Бодров (співголова) та ін. К.: НАДУ, 2011. 648 с.
13. Скиба М. Є., Красильникова Г. В., Г. А. Білецька. Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби: навч. посіб. Хмельницький: ХНУ, 2019. 186 с.
14. Рогова Т. В. Проблема управління якістю освіти в науковій літературі та освітній практиці. Педагогіка та психологія. 2015. Вип. 51. С. 211-218.
15. Matorera D. Quality Management Systems in Education. Quality Management Systems: a Selective Presentation of Case-studies Showcasing Its Evolution. 2018. DOI: 10.5772/intechopen.71431 (дата звернення: 15.11.2020).
16. ENQA mission statement. URL: https://enqa.eu/index.php/about-enqa/enqa-mission-statement (дата звернення: 15.11.2020).
17. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). К.: ТОВ “ЦС”, 2015. 32 c. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення: 15.11.2020).
18. Паризьке комюніке. Париж, 25 травня 2018 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (дата звернення: 15.11.2020).
19. Грабовенко Н. В. Людиноцентристські пріоритети державного управління якістю освіти. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7, № 8. С. 13-19.
20. Мороз С. А. Елементи системи вищої освіти, як детермінанти державно-управлінського впливу на її якість. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць; Монреаль: СPM «ASF», 2018. С. 181-185. URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/2_ManVirtutal/2018/conf41.pdf (дата звернення: 15.11.2020).
21. Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2024 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/01/strat_plan_mon_2024.pdf (дата звернення: 15.11.2020).
22. Стратегія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 2022 р. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%93%d0%86%d0%af.pdf (дата звернення: 15.11.2020).
23. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 15.11.2020).
24. Цілі сталого розвитку: Україна – 2019. Моніторинговий звіт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

Ye. Arkhypova, V. Drozdov

QUALITY OF HIGHER EDUCATION AS THE OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The purpose of the article is to characterize the higher education quality as an object of managerial influence, to determine the main directions of public management of higher education quality, as well as strategic objectives of the state to form a quality assurance system in Ukraine.
Approaches to understanding the meaning of the concepts "education quality" and "higher education quality" are revealed. The dynamics of formation of the concept of "higher education quality" in the Ukrainian legislation is reflected. Some provisions on management of higher education quality in the context of international and national standards are set out. Approaches to defining the essence of the higher education quality as an object of managerial influence are outlined.
It is shown that today higher education quality assurance is one of the priorities of Ukraine and other European countries. Specific steps are outlined that testify to the movement of Ukraine in the direction of ensuring quality of higher education. Based on Ukrainian legislation, domestic and international experience, the tools, procedures and measures for external provision and improving the education quality have been identified.
It is shown that the higher education quality should be considered as a management category. The effectiveness of activities in this area depends on the interaction of higher education institutions, public authorities, NGOs and other stakeholders. At the same time, various tools and resources should be used in the process of public management of higher education quality, which will contribute to the formation of a holistic and balanced quality assurance system. A promising area of public administration in the field of education is the further development of regulations governing processes aimed at strengthening the higher education quality, approval and implementation of higher education standards for all levels of higher education, creating the necessary conditions for development of quality education in universities. In modern conditions, the managerial influence on the higher education quality should be based on the latest quality management standards, as well as quality assurance standards in the EHEA.

Keywords: higher education; education quality; quality assurance; management of higher education quality.

References

1. Lukina, T. O. (2016), Monitorynh iakosti osvity: teoriia ta praktyka [Monitoring of the education quality: theory and practice], Shkil'nyj svit, Kyiv, Ukraine.
2. Sigaeva, L.Y. (2016), “Current approaches to education quality: theoretical aspects”, Professional education: methodology, theory and technologies, vol. 4, pp. 213-229.
3. Hrabovenko, N. V. (2019), “Ensuring quality of education as a priority area of public policy”. Public management, [Online], vol. 5 (20), p. 44-55, available at: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-5(20)-44-55 (Accessed 15 Nov 2020).
4. Klimovа, G. P. (2016), “The interpretation of the concept of «quality of higher education»: sociology and philosophical reflection”. Visnyk Natsional'noho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Sotsiolohiia, [Online], vol. 3, pp. 34-43, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnyuac_2016_3_5 (Accessed 15 Nov 2020).
5. Kubanov, R. (2014), “Higher education Quality: a comparative analysis of the views of foreign and domestic scientists”, Porivnial'no-pedahohichni studii , Vol. 6, pp. 27-32, available at: http://library.udpu.edu.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2014/2014_6/4.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
6. Opar, N. V. (2019). “State management of quality assurance in higher education in Ukraine in terms of European integration”, State governance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
7. Gougoulakis, P. (2016), “New Public Management Regime and Quality in Higher Education”. Science and Society: Journal of Political and Moral Theory. DOI: 10.12681/sas.10265 (Accessed 15 Nov 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Higher Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n300 (Accessed 15 Nov 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (Accessed 15 Nov 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On amendments to some laws of Ukraine on the improvement of educational activities in the field of higher education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#Text (Accessed 15 Nov 2020).
11. UkrNDNC (2016), “GSTU ISO 9000:2015 Quality management systems fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015, IDT)”, DP "UkrNDNC", Kyiv, Ukraine.
12. Izha, M. M. and Bodrov, V. H. (ed). (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
13. Ckyba, M. Ye. Krasyl'nykova, H. V. and Bilets'ka, H. A. (2019), Upravlinnia iakistiu vyschoi osvity v universyteti: innovatsijni pidkhody, tekhnolohii ta zasoby [Quality management of higher education at the university: innovative approaches, technologies and tools], KhNU, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
14. Rohova, T. V. (2015), “The issues of education quality management in the scientific literature and educational practice”, Pedagogy and psychology, vol. 51, pp. 211-218.
15. Matorera, D. (2018), Quality Management Systems in Education. Quality Management Systems: a Selective Presentation of Case-studies Showcasing Its Evolution. DOI: 10.5772/intechopen.71431. (Accessed 15 Nov 2020).
16. ENQA mission statement, available at: https://enqa.eu/index.php/about-enqa/enqa-mission-statement (Accessed 15 Nov 2020).
17. (2015), Standarty i rekomendatsii schodo zabezpechennia iakosti v Yevropejs'komu prostori vyschoi osvity (ESG) [Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)], TOV "CS", Kyiv, Ukraine, available at: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
18. (2018), Paris Communiqué, Paris, Paris, May 25th 2018, available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
19. Hrabovenko, N. V. (2019), “Man-centered priorities of public quality management of education”, Aspects of public administration, vol. 7, № 8, pp. 13-19.
20. Moroz, S. A. (2018), “Elements of the higher education system as determinants of public administration influence on its quality”, Liudyna virtual'na: novi horyzonty: zb. naukovykh prats, СPM "ASF", Montreal, Canada, available at: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/2_ManVirtutal/2018/conf41.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
21. Ministry of Education and Science of Ukraine (2019), “Strategic plan of activities of the Ministry of Education and Science of Ukraine until 2024”, available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/01/strat_plan_mon_2024.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
22. National Agency for Higher Education Quality Assurance (2020), “The strategy of National Agency for Higher Education Quality Assurance of Ukraine until 2022”, available at: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%93%d0%86%d0%af.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
23. The United Nations in Ukraine (2017), “Sustainable development goal: Ukraine. National report 2017”, available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
24. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Sustainable development goal: Ukraine – 2019. Monitoring report”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf (Accessed 15 Nov 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 1377

Відомості про авторів

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ye. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

ORCID:

0000-0002-1640-1488


В. В. Дроздов

к. і. н., доцент, доцент кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри теорії та практики управління, КПІ ім. Ігоря Сікорського

V. Drozdov

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History and Methods of Teaching, Izmail State Humanitarian University, Master's student of specialty "Public management and administration" of the Department of Theory and Practice Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

ORCID:

0000-0002-1381-8878

Як цитувати статтю

Архипова Є. О., Дроздов В. В. Якість вищої освіти як об’єкт публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1878 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.30

Arkhypova, Ye. and Drozdov, V. (2020), “Quality of higher education as the object of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1878 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.