EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
А. А. Олешко, С. В. Бреус, Н. В. Бугас

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.1

УДК: 325.456:332.021

А. А. Олешко, С. В. Бреус, Н. В. Бугас

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглянуто питання конкурентної політики, основні тенденції розвитку ринкової економіки. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо регулювання конкуренції на ринку, були сформовані рекомендацій та пропозиції з удосконалення підготовки працівників інституцій конкурентної політики; також в статті проаналізовано сучасний стан конкурентного законодавства України та зарубіжний досвід, історію виникнення та формування законодавчої бази та основних механізмів конкурентної політики. Доведено необхідність оптимального співвідношення різних за формою власності та розмірами підприємств у єдиному економічному просторі, а отже, і в процесі антимонопольного регулювання потрібно враховувати доцільність організаційних перетворень та запобіганню монополізації економіки. Встановлено, що формування конкурентного середовища потребує державного регулювання, яке б заохочувало розвиток малих обсягів інвестицій; ефективна ринкова економіка неможлива без втручання держави, що запобігає лібералізму; антимонопольне законодавство може бути дієвим лише за умови забезпечення жорсткого державного контролю за його виконанням.

Ключові слова: антимонопольний комітет; ринкова економіка; конкурентне середовище; державне регулювання; державний механізм; монополізація економіки; анти конкурентні дії; інвестиції; фінансовий контроль.

Література

1. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. №12 ст. 64.
2. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. №50 Ст. 472.
3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р.№236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України 1996 № 36 Ст. 164.
4. Господарськийф кодекс України: від 16 січня 1993 р.№ 436-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №18-22. Ст 144.
5. Вернон Р . Гипотеза продуктового цикла в новом международном окружении [Електронний ресурс] / Р. Вернон. – Режим доступу: http://www.seinstitute.ru/Files/Veh6-32_Vernon.pdf.
6. Ду Чуньбу. Чинники інтернаціоналізації діяльності малих і середніх підприємств в умовах глобалізації / Чуньбу Ду // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. «Економіка». – 2010. – Вип. 20, т. 15. – С. 58–69.
7. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости /Э Чемберлин// М.: Изд-во ин. лит., 1959. - 572 с.
8. Шредер Г. Решения. Моя жизнь в политике. Пер с нем. Г. Леоновой. — М.: Европа, 2007. — С. 322–323.
9. Самуельсон П. Экономика: в 2т. – М.: НПО "АЛГОН" ВНИИСИ, 1992 - . - Т.1. – 333 с.
10. Федераліст: Коментар до Конституції Сполучених Штатів / А. Гамільтон, Д. Медісон, Д. Джей: Пер. з англ. - К.: Сфера, 2002. - С. 392.
11. СІДЕНКО В.Р. Концептуальні засади стратегії інтеграції України в структури Європейського Союзу/ В.Р. Сіденко //Економічна і прогнозування, № 2/2001.
12. Boex J., Edwards B. The Measurementof Fiscal Decentralizationin Developing and Transition Countries: Accounting for Devolved and Nondevolved Local Public Sector Spending. Public Finance Review. 2016. Vol. 44(6). Pp. 788-810. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1091142115616183?journalCode=pfrb#articleCitatio nDownloadContainer.

А. Oleshko, S. Breus, N. Buhas

FOREIGN EXPERIENCE OF ENTREPRENEURSHIP PROTECTION ON THE BASIS ANTITRUST POLICY

Summary

The article considers the issues of competition policy, the main trends in the market economy. Foreign experience in regulating competition in the market was analyzed, recommendations and proposals for improving the training of employees of competition policy institutions were formed; The article also analyzes the current state of competition law in Ukraine and foreign experience, the history of the emergence and formation of the legal framework and the main mechanisms of competition policy. The necessity of the optimal ratio of different forms of ownership and size of enterprises in the single economic space is proved, and, consequently, in the process of antitrust regulation it is necessary to take into account the expediency of organizational transformations and prevention of economic monopolization. It is established that the formation of a competitive environment requires government regulation that would encourage the development of small amounts of investment; an efficient market economy is impossible without state intervention that prevents liberalism; antitrust law can be effective only if strict state control over its implementation is ensured. It is established that the antitrust legislation of Eastern European countries is aimed at increasing the competitiveness of enterprises in the world market and priority protection of consumer interests. This is confirmed by the antitrust law of France, which provides for activities to support and encourage the development of enterprises to a level that meets the requirements of international competition. The experience of developed economies shows that antitrust control of mergers is characterized by a balance of interests between the competitive environment in domestic commodity markets and the "monopoly" protectionism of national enterprises operating in strategic sectors of the economy, ie in industries that provide competitive advantages. countries, such as aircraft, petroleum products, pharmaceuticals, wine and wine materials, machinery, equipment, telecommunications. Analyzing the practice of antitrust activities in such developed countries as the United States and the United Kingdom, we can say that the application of their experience will not hinder the development of competition in Ukraine, but will help to stimulate it. That is, the antitrust law of the developed countries of the world applies to companies of the country and foreign companies whose activities have a direct, significant and expected in the near future impact on the commerce of the country. It is established that there are many gaps and shortcomings in the Ukrainian legislation, which could be eliminated simply by analyzing the sources of antitrust law of other states. One such gap is the almost undeveloped monopoly legislation in international trade. That is, the antitrust law of the developed countries of the world applies to companies of the country and foreign companies whose activities have a direct, significant and expected in the near future impact on the commerce of the country.

Keywords: antimonopoly committee; market economy; competitive environment; state regulation; state mechanism; monopolization of the economy; anti-competitive actions; investments; financial control.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On protection of economic competition", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 12, art. 64.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On the Antimonopoly Committee of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 50, art. 472.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " On protection against unfair competition", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 36, art. 164.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "Economic Code of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 18-22, art. 144.
5. Vernon, R. "Hypothesis of the product cycle in a new international environment", [Online], available at: http://www.seinstitute.ru/Files/Veh6-32_Vernon.pdf.
6. Du Chunbu (2010), "Factors of internationalization of small and medium enterprises in the context of globalization", Visn. Odes. nats. un-tu. Ser. «Ekonomika», issue. 20, vol. 15, pp. 58–69.
7. Chemberlin, Je. (1959), Teorija monopolisticheskoj konkurencii. Reorientacija teorii stoimosti [The theory of monopolistic competition. Reorientation of the theory of value], Izd-vo in. lit., Moscow, Russia, P. 572.
8. Shreder, G. (2007), Reshenija. Moja zhizn' v politike [Solutions. My life is in politics], Evropa, Moscow, Russia, pp. 322–323.
9. Samuel'son, P. (1992), Jekonomika [Economy], NPO "ALGON" VNIISI, vol.1, Moscow, Russia, P. 333.
10. Hamilton, A. Medison, D. and Dzhei, D. (2002), Federalist: Komentar do Konstytutsii Spoluchenykh Shtativ [Federalist: Commentary on the Constitution of the United States], Sfera, Kyiv, Ukraine, P. 392.
11. Sidenko, V.R. (2001), "Conceptual principles of Ukraine's integration strategy in the structure of the European Union", Ekonomichna i prohnozuvannia, vol. 2.
12. Boex J., Edwards B. The Measurementof Fiscal Decentralizationin Developing and Transition Countries: Accounting for Devolved and Nondevolved Local Public Sector Spending. Public Finance Review. 2016. Vol. 44(6). Pp. 788-810. [Online], available at: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1091142115616183?journalCode=pfrb#articleCitatio nDownloadContainer.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 891

Відомості про авторів

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-9328-7730


С. В. Бреус

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

S. Breus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-003-0624-0219


Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-5858-0285

Як цитувати статтю

Олешко А. А., Бреус С. В., Бугас Н. В. Зарубіжний досвід захисту підприємництва на основі антимонопольної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1877 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.1

Oleshko, А., Breus, S. and Buhas, N. (2020), “Foreign experience of entrepreneurship protection on the basis antitrust policy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1877 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.