EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЇ
В. С. Гнатенко

УДК: 343.37(481)

В. С. Гнатенко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЇ

Анотація

Досвід захисту і методи збереження темпів економічного зростання невеликої держави, такої як Королівство Норвегія, на сьогоднішній день зазнали безліч викликів міжнародного світового економічного простору, що не може залишитися непоміченим. Поняття економічної безпеки окремої держави тісно пов'язане з явищем соціального благополуччя індивіда, який проживає на території Королівства і є частиною політики інноваційної моделі економічного розвитку північноєвропейських країн, що включає в себе не тільки високий рівень добробуту, а й особливу логіку ціннісного розвитку суспільних відносин в епоху постмодерну.
Структура національної безпеки цікава тим, що економічна безпека займає в ній провідну роль, так як жоден із видів і підвидів безпеки не зможе бути здійснений без економічного забезпечення. Стійкість, а також надійність аспектів економічної безпеки є гарантами високого рівня економічного захисту держави.
Трансформація світового простору набирає нових обертів, обростає новими гранями і точками дотику між усіма акторами. Характер загроз змінився, тому питання безпеки розглядаються не тільки на рівні держав, а й на рівні індивідів. Стан безпеки і сам термін «безпека» пов'язані з наданням їм вузької і відчутної об'єктивності, вираженої в понятті «сек'юритизація». Модель інноваційного розвитку Королівства Норвегія інакше ставить питання про економічну безпеку, оскільки торкається питання сталого соціального становища індивіда, що веде до стабільності бізнес-структур і держави в цілому.
Королівство Норвегія, як мала країна, демонструє злагоджений дієвий апарат забезпечення соціальної безпеки, який має на увазі благополуччя кожного громадянина і містить в собі поняття стану економічної безпеки, що ні суперечить політиці Європейського союзу, але є докорінно відмінним від неї напрямком розвитку. Саме в такому стані інноваційної економічної моделі Королівство Норвегія продовжує існувати і підтримувати високу планку рівня життя країни. Економічна безпека прихована у внутрішній політиці держави, однак є суттєвим чинником благополуччя кожного громадянина країни.

V. S. Hnatenko

PECULIARITIES OF THE ECONOMIC SECURITY FORMATION OF NORWAY POPULATION

Summary

The experience of protecting and methods of sustaining the economic growth rate of a small country, such as the Kingdom of Norway, has so far faced many challenges of the international global economic space, which cannot pass unnoticed. The concept of economic security of a State is closely linked to the phenomenon of social well-being of an individual living in the Kingdom and is part of the economic development innovative model policy of the Northern European countries, which includes not only a high level of well-being but also a particular logic of postmodern era development.
The structure of national security is interesting because economic security plays a leading role in it since none of the types and subtypes of security can be achieved without economic security. The stability, as well as the reliability of economic security aspects, is the guarantor of a high level of State economic protection.
The transformation of the global space is gaining new impetus, gaining new faces and points of contact between all actors involved. The nature of threats has changed, so security issues are addressed not only at the state but also at the individual level. The state of security and the very term "security" is associated to give them a narrow and tangible objectivity, expressed in the concept of "securitization". The innovative development model of the Kingdom of Norway raises the question of economic security differently, as it concerns the question of the individual’s sustainable social status, which leads to the stability of business structures and of the state as a whole.
The Kingdom of Norway, as a small country, demonstrates a well-coordinated and efficient social security apparatus, which involves the well-being of each and every citizen and includes the concept of economic security, which is not contrary to the EU policy but is fundamentally different. It is in this state of an innovative economic model that the Kingdom of Norway continues to exist and maintain a high standard of living. Economic security is hidden in the internal politics of the state, but it is an essential factor in the well-being of every citizen of the country.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 641

Відомості про авторів

В. С. Гнатенко

кандидат економічних наук, Дружківський міський голова

V. S. Hnatenko

Candidate of Economic Sciences, Druzhkivka mayor

Як цитувати статтю

Гнатенко В. С. Особливості формування економічної безпеки населення королівства норвегії. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1876 (дата звернення: 27.05.2022).

Hnatenko, V. S. (2018), “Peculiarities of the economic security formation of norway population”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1876 (Accessed 27 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.