EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Р. Б. Примуш

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.44

УДК: 351.86

Р. Б. Примуш

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано методологічні підходи до оцінювання ефективності державного регулювання національною безпекою. Підкреслено що, важливим науково-практичним завданням є розробка концептуально-методологічних основ формування документів системи стратегічного планування і інструментарію її оцінки як найважливішого елементу оцінки стану національної безпеки України. У основі методичного підходу рішення цієї задачі лежать відомі методи системного аналізу (декомпозиції і ієрархії), що дозволяють представити складну функціональну систему в зручному для її дослідження виді.
Значення цього напряму розвитку політичної науки в практиці державного регулювання обумовлене тим, що останні десятиліття характеризуються фундаментальними змінами ролі і місця України у світі і, відповідно, появою нових викликів і загроз, що припускає пошук нових підходів до забезпечення національної безпеки країни і її громадян.
В той же час практика останніх років свідчить, що рішення цієї задачі зв'язане з цілим рядом проблем і труднощів, пов'язаних як з глобальними процесами і тенденціями, так і з неефективністю діяльності багатьох державних і громадських інститутів, включаючи помилки в прогнозуванні, так або інакше що впливають на рівень національної безпеки України.
Нині існує два основних, але в принципі близьких за змістом методичних підходу до оцінки стану національної безпеки. У першому випадку предметною областю є загрози національної безпеки, в другому — процеси, що характеризують розвиток ситуації в різних сферах життєдіяльності особи, суспільства і держави, інакше кажучи — стан національної безпеки.
Практика показує, що сучасні інформаційно- аналітичні технології підтримки державного регулювання і стратегічного планування використовуються недостатньо активно, що не сприяє своєчасному і адекватному моніторингу викликів і загроз внутрішнього і зовнішнього характеру. В зв'язку з цим завдання уточнення порядку здійснення і використання результатів державного моніторингу стану національної безпеки і реалізації документів стратегічного планування у сфері соціально-економічного розвитку України на державному рівні і на рівні регіонів, а також уточнення переліку показників національної безпеки і порогових значень ряду показників залишається дуже актуальною.

Ключові слова: державне регулювання; державні механізми; інструментацій оцінки; національна безпека; органи державної влади.

Література

1. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015 № 287/2015: [Електронний ресурс] / Офіційне інтернет¬представництво Президента України. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ documents/287201519070
2. Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень. Київ : НІСД, 2013. 104 с.
3. Криштанович М. Ф. Реалізація механізмів публічного управління у сфері цивільного захисту України щодо національної безпеки / М. Ф. Криштанович // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія. Державне управління. – 2017. – Вип. 1 (6). – С. 341–347.
4. Нікіпєлова Є. М. Історико-правові засади Європейської політики безпеки й оборони / Є. М. Нікіпєлова, О. О. Труш // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. ХарРІ НАДУ, 2016. – Вип. 3 (54). – С. 30–37.
5. Романов І. В. Державне управління сектором безпеки і оборони: теорія, практика, стратегія : монографія / І. В. Романов, О. А. Ільяшов, Ф. В. Саганюк. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2007. – 218 с.

R. Primush

TOOLS OF ASSESSMENT OF THE STATE OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the methodological approaches to assessing the effectiveness of state regulation of national security. It is emphasized that an important scientific and practical task is to develop conceptual and methodological foundations for the formation of documents of the strategic planning system and tools for its evaluation as the most important element of assessing the state of national security of Ukraine. The methodological approach to solving this problem is based on known methods of systems analysis (decomposition and hierarchy), which allow to present a complex functional system in a form convenient for its study.
The importance of this direction in the development of political science in the practice of state regulation is due to the fact that recent decades have been characterized by fundamental changes in Ukraine's role and place in the world and, consequently, the emergence of new challenges and threats.
At the same time, the practice of recent years shows that the solution of this problem is associated with a number of problems and difficulties associated with global processes and trends, as well as the inefficiency of many state and public institutions, including errors in forecasting and or otherwise affecting the level of national security of Ukraine.
Currently, there are two main, but in principle similar in content methodological approaches to assessing the state of national security. In the first case, the subject area is the threat to national security, in the second - the processes that characterize the development of the situation in various spheres of life of the individual, society and state, in other words - the state of national security.
Practice shows that modern information and analytical technologies to support state regulation and strategic planning are not used actively enough, which does not contribute to timely and adequate monitoring of challenges and threats of internal and external nature. In this regard, the task of clarifying the implementation and use of the results of state monitoring of national security and implementation of strategic planning documents in the field of socio-economic development of Ukraine at the state and regional levels and also clarifying the list of national security indicators and thresholds very relevant.

Keywords: state regulation; state mechanisms; assessment tools; national security; public authorities.

References

1. The President of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 6, 2015" On the National Security Strategy of Ukraine "of 26.05.2015 № 287/2015, available at: http://www.president.gov.ua/documents/287201519070 (Accessed 12 Apr 2019).
2. Kachynskyi, A. B. (2013), Indykatory natsionalnoi bezpeky: vyznachennia ta zastosuvannia yikh hranychnykh znachen [National security indicators: definition and application of their limit values], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 104.
3. Kryshtanovych, M. F. (2017), “Implementation of mechanisms of public administration in the field of civil defense of Ukraine on national security”, Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia. Derzhavne upravlinnia, vol. 1 (6), pp. 341–347.
4. Nikipielova, Ye. M. and Trush, O. O. (2016), “Historical and legal principles of European security and defense policy”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. KharRI NADU, vol. 3 (54), pp. 30–37.
5. Romanov, I. V. Iliashov, O. A. and Sahaniuk, F. V. (2007), Derzhavne upravlinnia sektorom bezpeky i oborony: teoriia, praktyka, stratehiia: monohrafiia [Public administration of the security and defense sector: theory, practice, strategy: monograph], NNDTs OT i VB Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 218.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 775

Відомості про авторів

Р. Б. Примуш

кандидат наук державного управління, докторант

R. Primush

PhD in Public Administration, doctoral candidate

ORCID:

0000-0002-2408-6780

Як цитувати статтю

Примуш Р. Б. Інструментарій оцінки стану національної безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1870 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.44

Primush, R. (2019), “Tools of assessment of the state of national security of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1870 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.