EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Л. А. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.31

УДК: 351:379.8

Л. А. Мельник

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті розглянуто механізми державного регулювання курортно-рекреаційної сфери, зокрема економічний, інституційний, правовий, політичний.
Встановлено, що економічна ситуація, яка склалася в курортно-рекреаційній сфері в Україні, є досить складною. Відсутність цілеспрямованої державної стратегії розвитку цього напрямку господарювання, слабке залучення інвестицій, низька конкурентоспроможність більшості українських курортно-рекреаційних комплексів, яка все більшою мірою проявляється на тлі процесів глобалізації, приводить до збитковості їх діяльності та низки негативних явищ.
При цьому головні учасники ринку курортно-рекреаційних послуг (зокрема, виробники послуг, туристичні посередники, профспілкові організації, державні та місцеві органи влади, Фонд соціального страхування, зрештою – самі потенціальні споживачі) намагаються знизити свої витрати, перекладаючи їх на інших учасників. Рівень розвитку конкуренції є недостатнім для забезпечення регулювання цін відносно пропонованої якості курортно-рекреаційних послуг в Україні.
Акцентовано увагу на інституційному розвитку курортно-рекреаційної сфери. Встановлено, що на даний час пряме державне регулювання курортно-рекреаційної сфери здійснюється Міністерством охорони здоров’я України, Департаментом туризму і курортів, що перебуває у складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. На рівні адміністративно-територіальних утворень повноваження державного регулювання курортно-рекреаційної діяльності делеговані департаментам управлінням охорони здоров’я та управлінням туризму.
На основі міжнародного досвіду виділено найважливіші чинники, що визначають рівень попиту і пропозиції курортно-рекреаційних послуг, зокрема: соціально-економічні, демографічні, соціально-психологічні, ресурсно-екологічні.
Акцентовано увагу на тому, що регулювання діяльності в курортно-рекреаційній сфері в більшості країн ЄС відбувається при участі державних та приватних секторів.
Проаналізовано сучасний стану курортно-рекреаційної сфери в Україні та виявлено основні проблеми, що заважають її розвитку.
Підтверджено, що важливим чинником подальшого розвитку національної курортно-рекреаційної сфери є інноваційна діяльність, що дасть підвищити конкурентоспроможність даної галузі.
Виявлено основні проблеми, які стримують розвиток курортно-рекреаційної сфери: неефективна конкуренція, відсутність цілеспрямованої державної стратегії розвитку курортно-рекреаційної сфери, слабке залучення інвестицій, багаторівневе підпорядкування надавачів курортно-рекреаційних послуг, зниження купівельної спроможності споживачів курортно-рекреаційних послуг, зниження привабливості отримання курортно-рекреаційних послуг через події на півдні та сході України тощо.
Удосконалення механізмів державного регулювання курортно-рекреаційної сфери сприятиме її розвитку та розвитку економіки країни.

Ключові слова: курорт; рекреація; курортно-рекреаційна сфера; курортно-рекреаційна послуга; державне регулювання курортно-рекреаційної сфери; механізми державного регулювання курортно-рекреаційної сфери.

Література

1. Гуменюк В. В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери : монографія / В.В. Гуменюк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 372 с.
2. Жваненко С. А. Курортно-рекреаційна сфера як чинник економічного зростання національного зростання національної безпеки / С. А. Жваненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 5. – С. 73-77.
3. Жваненко С.А. Модель конкурентоспроможності територіального курортно-рекреаційного комплексу / С.А. Жваненко, П.В. Захарченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2016. – Вип. 90. – С. 78 –82.
4. Захарін С. В. Перспективи інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку сфери туризму і курортів / С. В. Захарін // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. – Т. 2. – Економічні науки. – С. 122–126.
5. Коваленко Т. Ю. Державне управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні : монографія / Т. Ю. Коваленко; Нац. акад. держ. упр. При Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 277 с.
6. Левцов С. В. Зарубіжний досвід організації надання рекреаційних послуг та його імплементація в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Левцов / Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – № 9. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/
7. Савушкін Д.І. Дослідження стану курортно-рекреаційної системи в умовах трансформації / Д.І. Савушкін // Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія / за ред. проф. М.В. Ґудзь. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 122-132.
8. Семенов В. Ф. Сервісне управління підприємствами курортно-рекреаційної сфери в умовах конкуренції / В. Ф. Семенов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Вип. 3 (54). – С. 158-163.

L. A. Melnuk

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE RESORT AND RECREATIONAL SPHERE

Summary

The article considers the mechanisms of state regulation of the resort and recreational sphere, in particular economic, institutional, legal, political.
It is established that the economic situation in the resort and recreational sphere in Ukraine is quite difficult. The lack of a purposeful state strategy for the development of this area of management, weak investment, low competitiveness of most Ukrainian resorts, which is increasingly manifested against the background of globalization, leads to unprofitable activities and a number of negative phenomena.
At the same time, the main participants in the market of resort and recreational services (in particular, service providers, travel agents, trade unions, state and local authorities, the Social Insurance Fund, and ultimately the potential consumers) try to reduce their costs by transferring them to other participants. The level of competition is insufficient to ensure price regulation regarding the proposed quality of resort and recreational services in Ukraine.
Emphasis is placed on the institutional development of the resort and recreational sphere. It is established that at present the direct state regulation of the resort and recreational sphere is carried out by the Ministry of Health of Ukraine, the Department of Tourism and Resorts, which is part of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. At the level of administrative-territorial entities, the powers of state regulation of resort and recreational activities are delegated to the departments of the Department of Health and the Department of Tourism.
Based on international experience, the most important factors that determine the level of demand and supply of resort and recreational services, in particular: socio-economic, demographic, socio-psychological, resource-environmental.
Emphasis is placed on the fact that the regulation of activities in the resort and recreational sector in most EU countries is with the participation of public and private sectors.
The current state of the resort and recreational sphere in Ukraine is analyzed and the main problems that hinder its development are identified.
It is confirmed that an important factor in the further development of the national resort and recreational sphere is innovation, which will increase the competitiveness of this industry.
The main problems hindering the development of resort and recreational sphere are revealed: inefficient competition, lack of purposeful state strategy of resort and recreational sphere development, weak attraction of investments, multilevel subordination of providers of resort and recreational services, decrease of purchasing power of resort consumers. -recreational services due to events in the south and east of Ukraine, etc.
Improving the mechanisms of state regulation of the resort and recreational sphere will contribute to its development and the development of the country's economy.

Keywords: esort; recreation; resort-recreational sphere; resort-recreational service; state regulation of resort-recreational sphere; mechanisms of state regulation of the resort and recreational sphere.

References

1. Humeniuk, V.V. (2016), Derzhavne rehuliuvannia kurortno-rekreatsijnoi sfery [State regulation of the resort and recreational sphere], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovo-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
2. Zhvanenko, S.A. (2016), “Resort and recreational sphere as a factor of economic growth of the national economy”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 73-78.
3. Zhvanenko, S.A. (2016), “Model of competitiveness of the territorial resort and recreational complex”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina, vol. 90, pp. 78-82.
4. Zakharin, S.V. (2008), “Prospects for investment and innovation support for the development of tourism and resorts”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4, pp. 122-126.
5. Kovalenko, T.Yu. (2014), Derzhavne upravlinnia u sferi sanatorno-kurortnoho zabezpechennia ditej v Ukraini [Public administration in the field of sanatorium and resort provision of children in Ukraine], Dnipropetrovs'kyj rehional'nyj instytut derzhavnoho upravlinnia Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
6. Levtsov, S.V. (2015), “Foreign experience in the organization of recreational services and its implementation in Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/ (Accessed 4 Feb 2019).
7. Savushkin, D.I. (2014), Doslidzhennia stanu kurortno-rekreatsijnoi systemy v umovakh transformatsii [Research of a condition of resort and recreational system in the conditions of transformation], BDPU, Berdians'k, Ukraine.
8. Semenov, V.F. (2014), “Service management of enterprises of the resort and recreational sphere in conditions of competition”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 3 (54), pp. 158-163.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 976

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к.держ.упр, головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

L. A. Melnuk

PhD in public administration, chief consultant of the Department of cultural, artistic and nature reserve fund, State Administration of Affairs

ORCID:

0000-0002-6674-7030

Як цитувати статтю

Мельник Л. А. Механізми державного регулювання курортно-рекреаційної сфери. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.31

Melnuk, L. A. (2019), “Mechanisms of state regulation of the resort and recreational sphere”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.