EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ
О. В. Банчук-Петросова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.59

УДК: 351

О. В. Банчук-Петросова

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ

Анотація

Зазначено, що використання методів глобального маркетингу потребує широких наукових досліджень щодо відбору, обґрунтування та використання узагальнюючих показників зовнішньоекономічного розвитку регіонів та їхнього експортного потенціалу. Існуючі методичні прийоми оцінки рівня розвитку експортного потенціалу регіону мають на меті порівняння рівнів перспективного розвитку потенціалу регіонів та виявлення його кількісної оцінки. Перспективний рівень розвитку експортного потенціалу визначається різною кількістю показників (від 14 і більше). Найважливішими є: питома вага регіону у зовнішньоторговельному обороті та експорті країни, величина зовнішньоторговельного обороту, зокрема експорту продукції, душу населення; питома вага регіону у загальному обсязі іноземних інвестицій, залучених у країну, а також частка іноземних інвестицій у загальному обсязі капітальних вкладень регіонів; питома вага спільних підприємств у загальному обсязі експорту; частка регіонів у загальному обсязі експорту спільних підприємств, а також виробництво продукції спільних підприємств регіонів на душу населення та питома вага спільних підприємств у виробництві промислової продукції регіону тощо.
Визначено, що порівняльна оцінка рівня зовнішньоекономічного розвитку регіону виводиться з урахуванням середніх балів за показниками рівня зовнішньоекономічного розвитку. Критеріальним параметром підвищення результативності експортного потенціалу регіону розглядається скорочення розриву показників між регіонами. Безпосередньо величина експортного потенціалу території розраховується за блок-показниками, що характеризує невикористані резерви для збільшення експорту продукції (за сільськогосподарською та мінеральною сировиною, за їх переробкою, за екс-портоорієнтованими новими потужностями, що будуються, а також щодо залучення іноземних інвестицій та туристичного потенціалу). Зведений рівень експортного потенціалу регіону розраховується за формулою показової функції.

Ключові слова: державне регулювання; зовнішньоекономічний розвиток регіонів; зовнішньоекономічна діяльність; експортний потенціал регіону; промислова продукція.

Література

1. Подольчак Н.Ю. Кількісне оцінювання рівня підприємницьких митних ризиків машинобудівних підприємств / Н. Ю. Подольчк, А. В. Тодощук // Економіка: реалії часу. — 2015. — № 1 (17). — С. 140-146. — Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n1.html
2. Митна політика та митна безпека: концептуальне визначення і шляхи забезпечення / [Пашко П.В., Бережнюк І.Г., Гребельник О.П. та ін.]. — К.: Знання, 2012. — 215 с.
3. Міністерство фінансів України. URL: https:// index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення 02.07.2019).
4. Національний банк України. URL: http://bank.- gov.ua
5. Світовий банк. URL:http://data.worldbank.org

O. Banchuk-Petrosova

THE PROBLEM OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF EXPORT ACTIVITIES IN THE TERRITORY

Summary

It is noted that the use of global marketing methods requires extensive research on the selection, justification and use of generalized indicators of foreign economic development of regions and their export potential. Existing methodological methods for assessing the level of development of the region's export potential are aimed at comparing the levels of long-term development of the region's potential and identifying its quantitative assessment. The perspective level of development of export potential is determined by various number of indicators (from 14 and more). The most important are: the share of the region in foreign trade and exports, the value of foreign trade, including exports, per capita; the share of the region in the total volume of foreign investments attracted to the country, as well as the share of foreign investments in the total volume of capital investments of the regions; the share of joint ventures in total exports; the share of regions in the total exports of joint ventures, as well as the production of joint ventures of the regions per capita and the share of joint ventures in the production of industrial products of the region, etc.
It is determined that the comparative assessment of the level of foreign economic development of the region is derived taking into account the average scores on the indicators of the level of foreign economic development. The reduction of the gap between the regions is considered to be a criterion parameter for increasing the effectiveness of the region's export potential. The value of the export potential of the territory is calculated by block indicators, which characterizes the unused reserves to increase exports (agricultural and mineral raw materials, their processing, export-oriented new facilities under construction, as well as attracting foreign investment and tourism potential). The consolidated level of the region's export potential is calculated according to the formula of the indicative function.

Keywords: state regulation; foreign economic development of regions; foreign economic activity; export potential of the region; industrial products.

References

1. Podolchk, N. Yu. Todoshchuk, A. V. (2015), Kilkisne otsiniuvannia rivnia pidpryiemnytskykh mytnykh ryzykiv mashynobudivnykh pidpryiemstv [Quantitative assessment of the level of entrepreneurial customs risks of machine-building enterprises], Ekonomika: realii chasu, Odesa, Ukraine.
2. Pashko, P. V. Berezhniuk, I. H. Hrebelnyk, O. P. Mytna polityka ta mytna bezpeka: kontseptualne vyznachennia i shliakhy zabezpechennia [Customs Policy and Customs Security: Conceptual Definition and Security], Znannia, Kyiv, Ukraine.
3. The official site of Ministerstvo finansiv Ukraine (2019), available at: https://index.minfin.com.ua/ua/ economy/gdp/ (Accessed 15 August 2019).
4. The official site of Natsionalnyi Bank Ukraine (2019), available at: http://bank.gov.ua (Accessed 15 August 2019).
5. The official site of World Bank (2019), "Ukraine. Database", available at: http://api.worldbank.org/v2/uk/country/ UKR?downloadformat=excel (Accessed 15 August 2019).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський університет культури і мистецтв, м. Київ[||Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv University of Culture and Arts, Kyiv

O. Banchuk-Petrosova

ORCID:

0000-0001-8426-1475

Як цитувати статтю

Банчук-Петросова О. В. Проблема оцінки ефективності експортної діяльності на території. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1861 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.59

Banchuk-Petrosova, O. (2020), “The problem of assessing the effectiveness of export activities in the territory”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1861 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.