EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Н. І. Ковда, Н. Р. Забарна

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.100

УДК: 332.2:35.071.6

Н. І. Ковда, Н. Р. Забарна

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню проблем та перспектив реалізації земельної реформи в умовах децентралізації.
Встановлено, що нераціонально побудована система державного управління земельними ресурсами є головним чинником недостатньої ефективності земельних відносин та землекористування в Україні.
Встановлено що до основних завдань земельної реформи в Україні доцільно віднести перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність; повернення громадам можливості повноцінно управляти землями в межах своєї території; рівноправний розвиток різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки; здійснення комплексного планування території сільської громади; оцінки земель та збереження землеустрою; забезпечення публічності та відкритості кадастрових систем; подолання проявів земельного рейдерства; запровадження електронних земельних торгів; раціональне використання та охорони земель.
В статті визначено перспективи реалізації земельної реформи в умовах децентралізації, а саме: повернення органам місцевого самоврядування повноважень щодо управління землями місцевих громад за межами населених пунктів; земельні ділянки, які передаються до комунальної власності територіальних громад і право державної власності переходитимуть у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки; органам місцевого самоврядування від районних державних адміністрацій будуть передані повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності; ефективне використання земель об’єднаними територіальними громадами забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів; відкриті процедури та максимальне переведення інформації в електронну форму, у відкритому доступі, ліквідація корупції.

Ключові слова: земельні ресурси; державне управління; земельна реформа; децентралізація; земельні відносини.

Література

1. Бандурка О.О., Попова С.М. Проблеми земельної реформи в Україні // Європейські перспективи. №12. 2013. С. 23–28.
2. Голян В., Петруха С., Забловський А. Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення // Економiст. №8. 2017. С. 8–17.
3. Паутова Т.О., Шарий Г.І. Земельна реформа в Україні: актуальність, проблеми та перспективи реалізації // Інвестиції: практика та досвід. №15. 2017. C. 69–73. (Серія: “Державне управління”).
4. Титаренко Т.Г. Деякі аспекти управління земельними відносинами в умовах децентралізації влади. 2015. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/mup_konf_2015/pdf/46.pdf (дата звернення 10.10.2020).
5. Проценко О. Земельна децентралізація: що можуть отримати громади. 2017. URL: https://mind.ua/openmind/20175987-zemelna-decentralizaciya-shcho-mozhut-otrimati-gromadi (дата звернення 10.10.2020).
6. Земельна реформа // Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/zemelna-reforma (дата звернення 10.10.2020).
7. Дробот І.О. Децентралізація державного управління земельними ресурсами територіальної громади в Україні. 2015. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-02(14)/21.pdf (дата звернення 10.10.2020).
8. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Тенденції та наслідки земельної реформи в Україні у контексті якості життя і безпеки населення // Управління земельними ресурсами та землеустрій. №2. 2018. С. 12–21. (Серія: “Землеустрій, кадастр і моніторинг земель”).
9. Мартин А. Земельна реформа – це далеко не один лиш обіг сільськогосподарських земель // Офіс реформ. 2020. URL: https://rdo.in.ua/article/zemelna-reforma-ce-daleko-ne-odyn-lysh-obig-silskogospodarskyh-zemel (дата звернення 10.10.2020).
10. Ковалив Ю. Земельная реформа стала историческим решением для нашого государства // Украинская правда. 2020. https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2020/10/19/7270399/ (дата звернення 20.10.2020).
11. Нів’євський О., Галиця О. Сільські громади та земельна реформа // Земельна реформа. 2020. URL: https://voxukraine.org/uk/silski-gromadi-ta-zemelna-reforma/ (дата звернення 10.10.2020).

N. Kovda, N. Zabarna

PROBLEMS AND PROSPECTS OF LAND REFORM IMPLEMENTATION IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary

This article is devoted to the study of problems and prospects for land reform in the context of decentralization.
It is established that the irrationally constructed system of state management of land resources is the main factor of insufficient efficiency of land relations and land use in Ukraine.
It is established that the protection of land outside settlements is the main lever and factor for the successful formation of the basic level of local self-government. Therefore, land reform in our country has become one of the extraordinary socio-political and socio-economic phenomena. The negative consequences of land reform have led to the emergence of corruption schemes at all levels of government relations, complicating the process of organizing the activities of territorial communities for the possession, use, disposal, protection and reproduction of land.
It is established that the main tasks of land reform in Ukraine include the redistribution of land with their simultaneous transfer to private and collective ownership; returning to communities the opportunity to fully manage land within their territory; equal development of various forms of land management, the formation of a diversified economy; implementation of integrated planning of the territory of the rural community; land valuation and land management; ensuring publicity and openness of cadastral systems; overcoming the manifestations of land raiding; introduction of electronic land auctions; rational use and protection of lands.
The article identifies prospects for land reform in the context of decentralization, namely: the return of local governments to manage the lands of local communities outside the settlements; land plots that are transferred to the communal property of territorial communities and the right of state ownership will become communal property from the moment of state registration of the communal property right to such land plots; local self-government bodies from district state administrations will be empowered to change the purpose of privately owned land plots; efficient use of land by united territorial communities will provide additional revenues to local budgets; open procedures and maximum transfer of information into electronic form, in open access, elimination of corruption.
Implementation of land reform in Ukraine to expand the powers of local governments, which is associated with the practical definition of land ownership, land market development, quality control of land use, giving citizens a real right to dispose of land will help develop territories, improve quality of life and preserve quality and fertility of Ukrainian lands, as well as additional revenues to local budgets and will provide every resident of the community to have real opportunities to control their use.

Keywords: land resources; governance; land reform; decentralization; land relations.

References

1. Bandurka, O.O., Popova, S.M., (2013), “Problems of land reform in Ukraine”, Evropeiyski perspektyvy, vol. 12, pp. 23–28.
2. Holian, V., Petrukha, S., Zablovskyi, A., (2017). “Land reform in Ukraine: priorities and institutional preconditions for deepening”, Ekonomist, vol. 8, pp. 8–17.
3. Pautova, T.O., Sharyi, H.I., (2017), “Land reform in Ukraine: relevance, problems and prospects for implementation”, Investycii: praktyka ta dosvid, Seriia: Derjavne upravlinnia, vol. 15, pp. 69–73.
4. Tytarenko, T.H., (2015), Some aspects of land management in the context of decentralization of power, available at: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/mup_konf_2015/pdf/46.pdf (Accessed 10 October 2020).
5. Protsenko, O., (2017), “Land decentralization: what communities can get”, available at: https://mind.ua/openmind/20175987-zemelna-decentralizaciya-shcho-mozhut-otrimati-gromadi (Accessed 10 October 2020).
5. Government portal, (2020), Land reform, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/zemelna-reforma (Accessed 10 October 2020).
7. Drobot, I.O., (2015), Дробот І.О. Decentralization of state management of land resources of the territorial community in Ukraine, available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-02(14)/21.pdf (Accessed 10 October 2020).
8. Tretiak, A.M., Tretiak, V.M., & Tretiak, N.A., (2018), “Trends and consequences of land reform in Ukraine in the context of quality of life and security of the population”, Upravlinnia zemelnymy resursamy ta zemleustriiy, Seriia: Zemleustriiy, kadastr I minitoryng zemel, vol. 2, pp. 12–21.
9. Martun, A., (2020), Land reform is far more than just the circulation of agricultural land [Ofis reform], available at: https://rdo.in.ua/article/zemelna-reforma-ce-daleko-ne-odyn-lysh-obig-silskogospodarskyh-zemel (Accessed 10 October 2020).
10. Kovaliv, Yu., (2020), Land reform has become a historic solution for our state [Ukrainskaia pravda], available at: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2020/10/19/7270399/ (Accessed 20 October 2020).
11. Nivievskyi, O., Halytsia, O., (2020), Rural communities and land reform [Land reform], available at: https://voxukraine.org/uk/silski-gromadi-ta-zemelna-reforma/ (Accessed 10 October 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1163

Відомості про авторів

Н. І. Ковда

завідувач Відділення економіки, Ірпінський державний коледж економіки та права, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

N. Kovda

Head of the Department of Economics,Irpin State College of Economics and Law,the applicant of the second (master's) level higher education,Educational Research Institute of Finance, Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9039-8977


Н. Р. Забарна

завідувач Відділення права, Ірпінський державний коледж економіки та права

N. Zabarna

Head of the Department of Law,Irpin State College of Economics and Law

ORCID:

0000-0003-3534-0606

Як цитувати статтю

Ковда Н. І., Забарна Н. Р. Проблеми та перспективи реалізації земельної реформи в умовах децентралізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1850 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.100

Kovda, N. and Zabarna, N. (2020), “Problems and prospects of land reform implementation in conditions of decentralization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1850 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.