EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
В. О. Кушнір

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.34

УДК: 351.86

В. О. Кушнір

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Анотація

НАТО відповідально та деталізовано підходить до стратегічних комунікацій, акцентуючи увагу на важливій безпековій складовій. Стратегічні комунікації віднесені до однієї з пріоритетних сфер забезпечення безпеки у світі. Тому надзвичайно важливо враховувати напрямки і акценти взаємодії з Альянсом для скоординованого співробітництва у вимірі стратегічних комунікацій. Однією із важливих складових стратегічних комунікацій НАТО визначає внутрішні комунікації, а саме роботу з особовим складом та побудову внутрішніх взаємовідносин у організації.
Українські науковці дедалі більшу увагу приділяють проблемам впровадження в країні системи стратегічних комунікацій. Актуальність цієї теми зумовлена необхідністю створення ефективного механізму протидії інформаційній агресії з боку Російської Федерації.
В Збройних Силах України також чимало уваги приділяють організації внутрішніх комунікацій, проте загальновизнано, що ця робота потребує удосконалення у зв’язку із змінами часу та гібридними загрозами, які впливають на свідомість українського суспільства.
У статті запропоновано напрямки розвитку державного механізму внутрішніх комунікацій в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України на основі унікального досвіду, отриманого під час роботи у районі бойових дій в ході антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та досвіду держав-членів НАТО. Проаналізовано специфіку і ефективність найпоширеніших форм комунікацій в Збройних Силах України та обґрунтовано шляхи удосконалення державного механізму внутрішніх комунікацій у Міністерстві оборони України.
Базою джерел дослідження стали наукові праці за напрямком внутрішніх комунікацій, нормативно-правова база та власний досвід роботи у сфері стратегічних комунікацій та державного управління під час кризових ситуацій під час роботи у Міністерстві оборони України. В рамках дослідження також висвітлено досвід реалізації внутрішніх комунікацій під час діяльності виїздних мобільних груп в районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Ключові слова: внутрішні комунікації; стратегічні комунікації; військове співробітництво; збройні сили; державні механізми.

Література

1. Внутрішні комунікації: найкращі практики. Офіційний сайт Києво-Могилянської бізнес-школи http://open.kmbs.ua/internal-communications-best-practices
2. Журнал “Canadian Military Family magazine” https://www.cmfmag.ca/
3. Офіційний сайт Клубу Королівських Повітряних Сил Збройних Сил Сполученого Короліства Велика Британія та Північна Ірландія (Royal Air Force Club) https://www.rafclub.org.uk/members
4. Офіційний сайт Клубу Армії та Флоту Збройних Сил Сполученого Короліства Велика Британія та Північна Ірландія (The Rag Club) https://therag.co.uk/
5. Офіційний сайт Клубу Королівських Військово-Морських Сил Збройних Сил Сполученого Короліства Велика Британія та Північна Ірландія https://www.navalclub.co.uk/
6. Офіційний сайт Стрілецького клубу Збройних Сил Сполученого Короліства Велика Британія та Північна Ірландія (The Rifles Club). https://theriflesnetwork.co.uk/
7. Офіційний сайт Клубу Сил Спеціальних операцій Збройних Сил Сполученого Короліства Велика Британія та Північна Ірландія (Special Operations Club) https://www.sfclub.org
8. Внутрішні комунікації військового лідера. Порадник для офіцерів та сержантів. НУОУ 2020р. http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/04
9. Прес-центр Українського кризис медіа центру. 2016 https://uacrisis.org/uk/41189-high-mobility
10. Офіційний сайт агентства Міністерства оборони України «Армія-інформ» https://armyinform.com.ua/2019/11/pochuty-pidtrymaty-dopomogty-osnovne-zavdannya-vysokomobilnyh-grup-vnutrishnih-komunikaczij

V. Kushnir

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE STATE MECHANISM OF INTERNAL COMMUNICATIONS IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE AND THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Summary

NATO takes a strategic and detailed approach to strategic communications, focusing on an important security component. Strategic communications are one of the priority areas of security in the world. Therefore, it is extremely important to take into account the directions and emphases of cooperation with the Alliance for coordinated cooperation in the measurement of strategic communications. One of the important components of NATO's strategic communications is internal communications, namely staffing and building internal relationships within the organization.
Ukrainian scientists are paying more and more attention to the problems of implementing a system of strategic communications in the country. The urgency of this topic is due to the need to create an effective mechanism for combating information aggression by the Russian Federation.
The Armed Forces of Ukraine also pay a lot of attention to the organization of internal communications, but it is generally accepted that this work needs to be improved due to changes in the times and hybrid threats that affect the consciousness of Ukrainian society.
The article proposes the development of the state mechanism of internal communications in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine on the basis of unique experience gained during work in the area of hostilities during the anti-terrorist operation, Allied operation and NATO member states. The specifics and efficiency of the most common forms of communication in the Armed Forces of Ukraine are analyzed and the ways of improving the state mechanism of internal communications in the Ministry of Defense of Ukraine are substantiated.
The research sources were based on scientific works in the field of internal communications, regulatory framework and own experience in the field of strategic communications and public administration during crisis situations while working at the Ministry of Defense of Ukraine. The study also highlights the experience of implementing internal communications during the activities of mobile mobile groups in the area of the anti-terrorist operation and the Joint Forces operation.

Keywords: strategic communications; internal communications; military cooperation; the armed forces.

References

1. Official site of Kyiv-Mohyla Business School, "Internal communications: best practices", available at: http://open.kmbs.ua/internal-communications-best-practices (Accessed 10 Nov 2020).
2. Canadian Military Family magazine, available at: https://www.cmfmag.ca/ (Accessed 10 Nov 2020).
3. Royal Air Force Club, available at: https://www.rafclub.org.uk/members (Accessed 10 Nov 2020).
4. The Rag Club, available at: https://therag.co.uk/ (Accessed 10 Nov 2020).
5. Official site of the Club of the Royal Navy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, available at: https://www.navalclub.co.uk/ (Accessed 10 Nov 2020).
6. The Rifles Club, available at: https://theriflesnetwork.co.uk/ (Accessed 10 Nov 2020).
7. Official site of the Special Operations Club of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Special Operations Club), available at: https://www.sfclub.org (Accessed 10 Nov 2020).
8. Internal communications of the military leader. A guide for officers and sergeants, available at: http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/04 (Accessed 10 Nov 2020).
9. Press center of the Ukrainian Crisis Media Center, available at: https://uacrisis.org/uk/41189-high-mobility (Accessed 10 Nov 2020).
10. Official site of the agency of the Ministry of Defense of Ukraine "Army-inform", available at: https://armyinform.com.ua/2019/11/pochuty-pidtrymaty-dopomogty-osnovne-zavdannya-vysokomobilnyh-grup-vnutrishnih-komunikaczij (Accessed 10 Nov 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 757

Відомості про авторів

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0805-4092

Як цитувати статтю

Кушнір В. О. Пропозиції щодо розвитку державного механізму внутрішніх комунікацій в міністерстві оборони України та збройних силах України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1849 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.34

Kushnir, V. (2020), “Proposals for the development of the state mechanism of internal communications in the ministry of defense of Ukraine and the armed forces of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1849 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.