EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
І. М. Тесленок, О. О. Соріна, В. О. Мишакова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32

УДК: 336.22:334.012.61-022.51

І. М. Тесленок, О. О. Соріна, В. О. Мишакова

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Анотація

У статті розглянуто сутність та роль зв'язків з громадськістю при формуванні іміджу Державної податкової служби. Теоретично обґрунтовано поняття «імідж організації». Висвітлено місію та цілі ДПС України, в яких розкривається важливість створення позитивного іміджу для успішного функціонування державної структури. Наведено правові інструменти, що регулюють діяльність посадових осіб під час проходження державної служби в розрізі професійної та етичної поведінки. Проведено аналіз існуючих комунікацій Державної податкової служби, визначено контрольовані та неконтрольовані засоби PR за допомогою яких організація створює позитивний імідж серед зацікавлених груп населення, особливо платників податків. Підтверджено необхідність залучення громадян до участі в управлінні державними справами шляхом створення та подальшої підтримки Громадської Ради при Державній податковій службі. Визначено рівень задоволення представників бізнесу від отриманих послуг, за даними якого розкрито роль прямого та зворотного зв'язку між платниками податків та посадовими особами територіального органу виконавчої влади. Охарактеризовано значення зв'язків з громадськістю при формуванні позитивного іміджу організації. Надано рекомендації щодо удосконалення PR Державної податкової служби.

Ключові слова: імідж; зв'язки з громадськістю; засоби комунікації; поведінка державного службовця; комунікаційні компетентності.

Література

1. Феофанов О.А. Реклама. Нові технології в Росії : навчальний посібник для підготовки професіоналів в сфері реклами. Санкт-Петербург : Пітер, 2000. 225 с.
2. Про затвердження місії та стратегічних цілей діяльності ДПС до 2022 року : Наказ Державної податкової служби № 205 від 10.12.2019р. (зі змінами внесеними наказом ДПС №348 від 20.07.2020р.) Режим доступу : https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist.html (дата звернення 15.09.2020).
3. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : Наказ Національного агентства України з питань Державної служби № 158 від 05.08.2016р. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text (дата звернення 15.09.2020).
4. Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової : Наказ ДПС України №52 від 02.09.2019р. Режим доступу: https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/73616.html (дата звернення 15.09.2020).
5. Пуліна Т.В., Ткачук О.Ю., Вафіна А.О., Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби. Економіка та держава, № 12, 2018, С. 44-49
6. Лавренко О.В., Лавренко А.А. Діловий етикет та імідж державного службовця : навч. посіб. Київ : Київська міська державна адміністрація, 2008. 72 с.
7. Романовський О.Г., Середа Н.В., Воробйова Є.В. Основи паблік рілейшинз : навч. посіб. Харків : ХПІ, 2015. 176 с.
8. Офіційний сайт державної податкової служби. Режим доступу : https://tax.gov.ua
9. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) Режим доступу : http://zir.sfs.gov.ua/(дата звернення 18.09.2020).
10. Офіційний сайт журналу «Вісник. Офіційно про податки» Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/(дата звернення 18.09.2020).
11. Про набори даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних : наказ ДПС України №181 від 25.11.2019р. Режим доступу : https://tax.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidpovidalni-osobi/print-73943.html (дата звернення 19.09.2020).
12. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінетів Міністрів України № 996 від 03.11.2010р. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text(дата звернення 19.09.2020).
13. ДФС вивчає думку платників податків та вдосконалює систему їх обслуговування : Офіційний сайт державної фіскальної служби. Режим доступу : http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/print-385026.html (дата звернення 19.09.2020).

I. Teslenok, O. Sorina, V. Mishakova

PUBLIC RELATIONS AS THE MAIN TOOL FOR FORMING THE IMAGE OF THE STATE TAX SERVICE

Summary

The article examines the essence and role of public relations in shaping the image of the State Tax Service. The article considers the essence and role of public relations in shaping the image of the State Tax Service. The concept of "image of the organization" is theoretically substantiated. The mission and goals of the State Tax Service of Ukraine are highlighted, which reveal the importance of creating a positive image for the successful functioning of the state structure. As during the dialogue with the civil servant the general impression concerning work of all power structure is created. Therefore, in forming the image of the state authority, an important element is the direct link between the State Tax Service and taxpayers. The legal instruments that regulate the activities of officials during the civil service in terms of professional and ethical behavior are presented. The analysis of the existing communications of the State Tax Service is carried out, the controlled and uncontrolled means of PR by means of which the organization creates a positive image among the interested groups of the population, especially taxpayers are defined. The need to involve citizens in the management of public affairs by establishing and further supporting the Public Council at the State Tax Service was confirmed. The main tasks of the Public Council have been identified, among which a significant role is played by assisting citizens in exercising their constitutional right to participate in the management of state affairs and conducting public monitoring of the activities of the executive body in accordance with the legislation. The level of business representatives' satisfaction with the received services was determined, according to which the role of direct and feedback between taxpayers and officials of the territorial executive body was revealed. The importance of public relations in the formation of a positive image of the organization is described. Recommendations for improving the PR of the State Tax Service are provided, which will help further maintain a positive image and create a "new face" of the civil service.

Keywords: image; public relations; means of communication; behavior of a civil servant; communication competencies.

References

1. Feofanov, O.A. (2000), Reklama. Novi tekhnolohii v Rosii: navchalnyi posibnyk dlia pidhotovky profesionaliv v sferi reklamy [Advertising. New technologies in Russia: a textbook for training professionals in the field of advertising], Piter, Sankt-Peterburh, P. 225.
2. State Tax Service of Ukraine (2019), Order of the State Tax Service of Ukraine "On approval of the mission and strategic goals of the State Tax Service until 2022", available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist.html (Accessed 15 Sept 2020).
3. National Agency of Ukraine for Civil Service (2016), Order of the National Agency of Ukraine for Civil Service "On approval of the General rules of ethical conduct of civil servants and local government officials", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text (Accessed 15 Sept 2020).
4. State Tax Service of Ukraine (2019), Order of the State Tax Service of Ukraine "About the statement of Rules of ethical behavior in bodies of the State tax", available at: https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/73616.html (Accessed 15 Sept 2020).
5. Pulina, T., Tkachuk, A. and Vafina, A. (2018), “Development of personal potential of public administration office”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.44
6. Lavrenko, O.V. and Lavrenko, A.A. (2008), Dilovyi etyket ta imidzh derzhavnoho sluzhbovtsia: navch. posib. [Business etiquette and the image of a civil servant: a textbook], Kyivska miska derzhavna administratsiia, Kyiv, Ukraine, P. 72.
7. Romanovskyi, O.H. Sereda, N.V. and Vorobiova, Ye.V. (2015), Osnovy pablik rileishynz: navch. posib. [Fundamentals of public relations: a textbook], KhPI, Kharkiv, Ukraine, P. 76.
8. Official site of the State Tax Service of Ukraine, available at: https://tax.gov.ua
9. Public information and reference resource (ZIR), available at: http://zir.sfs.gov.ua/ (Accessed 18 Sept 2020).
10. The official website of the magazine «Visnyk. Ofitsiino pro podatky», available at: http://www.visnuk.com.ua/ (Accessed 18 Sept 2020)..
11. State Tax Service of Ukraine (2019), Order of the State Tax Service of Ukraine "On data sets to be published (updated) in the form of open data", available at: https://tax.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidpovidalni-osobi/print-73943.html (Accessed 19 Sept 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On ensuring public participation in the formation and implementation of state policy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (Accessed 19 Sept 2020).
13. State Fiscal Service, "The SFS studies the opinion of taxpayers and improves their service system", available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/print-385026.html (Accessed 19 Sept 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 929

Відомості про авторів

І. М. Тесленок

к. е. н. доцент кафедри менеджменту, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

I. Teslenok

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0002-8495-5167


О. О. Соріна

Старший викладач кафедри менеджменту, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

O. Sorina

Senior Lecturer of the Department of management, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0002-6644-6377


В. О. Мишакова

магістрант кафедри менеджменту, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

V. Mishakova

Master student of the the Department of management, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0001-7812-2807

Як цитувати статтю

Тесленок І. М., Соріна О. О., Мишакова В. О. Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32

Teslenok, I., Sorina, O. and Mishakova, V. (2020), “Public relations as the main tool for forming the image of the state tax service”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.