EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ – КЛЮЧОВА ЗАДАЧА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Т. В. Пуліна, Л. В. Шитікова, О. М. Риженко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.4

УДК: 332.142 : 352.075

Т. В. Пуліна, Л. В. Шитікова, О. М. Риженко

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ – КЛЮЧОВА ЗАДАЧА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі ефективного надання електронних послуг на місцевому рівні, дослідженню основних проблем цифровізації послуг. З'ясовано, що основною умовою створення інформаційного суспільства є наявність повноцінно сформованих інформаційних ресурсів в електронному вигляді та їх актуалізація в суспільному житті. Зазначено, що вдосконалення інфраструктури електронної взаємодії передбачає внесення змін до існуючих нормативно-правових актів, а також розробку нових актів. Окрема увага приділена аналітичному огляду надання адміністративних послуг територіальними відділеннями ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг) Запорізької області. Визначені фактори, що перешкоджають ефективній роботі ЦНАПів та впливають на якість надання адміністративних послуг. В статті з'ясовано, що запровадженню ефективної системи надання електронних адміністративних послуг, виконанню законодавчих вимог щодо належного функціонування ЦНАПів області, забезпеченню організації електронного документообігу буде сприяти впровадження регіонального веб-порталу адміністративних послуг. В статті запропоновано основні напрямки вдосконалення системи електронної взаємодії.

Ключові слова: електронні послуги; центр надання адміністративних послуг; місцеве самоврядування.

Література

1. Клименко І. В. Електронні послуги: навч. посіб. / за заг. ред.
Н.В. Грицяк. Київ. НАДУ. 2014. 100 с.
2. Бригілевич І. І., Ванько С. І., Загайний В. А. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності : практ. посіб. /за заг. ред. В. П. Тимощука. Київ. СПД Москаленко О. М., 2010. 440 с.
3. Матвійчук, Р.М., Кандзюба С.П. (2017) Електронні послуги. ФОП Москаленко О. М. Київ. 60 с.
4. Бабаєв В.М. Новікова М.М., Гайдученко С.О. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування». Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків. ХНУМГ. 2014. 127 с.
5. Олійник Т. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах упровадження електронної взаємодії. Режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202017/pdf/Oliinyk_2.pdf
6. Розвиток електронних послуг. Урядовий портал. Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua
7. Концепція розвитку системи надання адміністративних
послуг органами виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/29277890
8. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124
9. Пуліна Т. В. Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості: автореф. дис. на здобуття ступеня кандидата економ. наук. економ. наук: спец. 08. 06. 01 – «Економіка, організація та управління підприємствами». Київ. 2006. 23 с.
10. Закон України «Про адміністративні послуги». Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

T. V. Pulina, L. V. Shytikova, O. M. Ryzhenkо

IMPROVING THE SYSTEM OF PROVIDING ELECTRONIC SERVICES IS A KEY TASK OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Summary

The article is devoted to the actual problem of effective provision of electronic services at the local level, the study of the main problems of digitalization of services. The usefulness and main advantages of automation are considered in the work, such as: the increase of public administration work efficiency, ensuring higher reliability of error-free processing of documents, the ability to obtain a general picture of the activity and the current state. The article proves that the availability of services for citizens and organizations, simplification of procedures for interaction with bodies (organization) that provide service affect the level of satisfaction of citizens and businesses with the results of interaction with public authorities, public extra-budgetary funds, local governments and other organizations in receiving services. It was found that the main condition for the information society creation is the availability of fully formed information resources in electronic form and their actualization in public life, otherwise 91.5% of the population of Ukraine do not use public services online. It is noted that the improvement of the electronic interaction infrastructure involves making changes to existing regulations, as well as the development of new acts. Special attention is paid to the analytical review of the provision of administrative services by the territorial offices of the ASC (Administrative Services Center) of Zaporizhzhia region. The identified factors that hinder the effective operation of ASCs and affect the quality of administrative services are: the existing level of communication between ASCs, structural units of local governments and local state administrations, territorial divisions of executive authorities; shortcomings of the regulatory framework governing the provision of administrative services in relevant areas; insufficient funding at the local level to provide ASC s. The article clarifies that the introduction of the effective system of providing electronic administrative services, compliance with legal requirements for the proper functioning of ASCs of the region, ensuring the organization of electronic document management will contribute to the introduction of a regional web portal of administrative services. The article proposes the main directions of improving the system of electronic interaction, which are: the development of methods and forms of access to services; the formation and maintenance of data model used in the provision of services; ensuring trusted interaction; the formation of quality management tools for service provision; the formation of the e-government engineering infrastructure.

Keywords: electronic services; administrative services center; local self-government.

References

1. Klymenko, I. V. (2014). Elektronni posluhy [Electronic services]. NADU. Kyiv. Ukraine.
2. Bryhilevych, I. I., Vanko, S. I., Zahainyi, V. A. (2010). Tsentry nadannia administratyvnykh posluh: stvorennia ta orhanizatsiia diialnosti [Centers for the provision of administrative services: the creation and organization of activities]. SPD Moskalenko O. M. Kyiv. Ukraine.
3. Matviichuk, R.M., Kandziuba, S.P. (2017). Elektronni posluhy [Electronic services]. FOP Moskalenko O. M. Kyiv. Ukraine.
4. Babaiev, V.M. Novikova, M.M., Haiduchenko, S.O. (2014). Tekst lektsii z dystsypliny “Elektronne uriaduvannia” [Text of lectures on the subject “E-Government”]. KhNUMH. Kharkiv. Ukraine.
5. Oliinyk, T. (2017). Reinzhynirynh administratyvnykh protsesiv v orhanakh publichnoho upravlinnia v umovakh uprovadzhennia elektronnoi vzaiemodii. [Reengineering of administrative processes in public administration in the introduction of electronic interaction]. Ukraine, available at : http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202017/pdf/Oliinyk_2.pdf. (Accessed 3 November 2020).
6. Government portal of Ukraine (2020), “Development of electronic services”, available at: https://www.kmu.gov.ua (Accessed 2 November 2020).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), “The concept of development of the system of providing administrative services by executive authorities”, № 90-р., available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/29277890. (Accessed 2 November 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “About approval of the Concept of development of electronic uriaduvannya in Ukraine”. № 649-р, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124. (Accessed 2 November 2020).
9. Pulina, T. V. (2006) “Reengineering as a tool for innovation and investment activities of the food industry”. Abstract of Ph.D. Thesis, Ekonomika, orhanizatsiia ta upravlinnia pidpryiemstvamy, National University of Food Technology of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012). The Law of Ukraine “On Administrative Services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (Accessed 26 October 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1440

Відомості про авторів

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, завідувач та професор кафедри менеджменту, Національний Університет «Запорізька політехніка»

T. V. Pulina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department and Professor of the Department of Management, National University ”Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0001-9159-5094


Л. В. Шитікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний Університет «Запорізька політехніка»

L. V. Shytikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National University ”Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-1587-8209


О. М. Риженко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний Університет «Запорізька політехніка»

O. M. Ryzhenkо

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management National University ”Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0003-4455-4542

Як цитувати статтю

Пуліна Т. В., Шитікова Л. В., Риженко О. М. Удосконалення системи надання електронних послуг – ключова задача місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1844 (дата звернення: 20.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.4

Pulina, T. V., Shytikova, L. V. and Ryzhenkо, O. M. (2020), “Improving the system of providing electronic services is a key task of local self-government”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1844 (Accessed 20 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.